[C5 03.04.2020] obair a’ chlas!

Clas a còig!

Tha sibh air a bhith cho trang ag ionnsachadh bhon taigh is tha e air a bhith na tlachd uabhasach mòr dhuinn coimhead air an obair agaibh!  C5 you’ve been working so hard and it’s been an absolute pleasure for us to see your work!  Seo cuid de na dealbhan a fhuair sinn an t-seachdain a tha a’ sealltainn na tha sibhse air a bhith ris!  Here’s some of the photos:

Continue reading “[C5 03.04.2020] obair a’ chlas!”

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

C5 2020.04.01 Wednesday work

Numeracy grid C5 Wed 1 April

is a-rithist mar .doc

Numeracy grid C5 Wed 1 April

Bidh feum agaibh air peansailean dathte an-diugh

Today you will need coloured pencils

Seo ar n-obair an-diugh – Clàr Carroll mar .ppt (PowerPoint)
Here is today’s task – a Carroll Chart as a .ppt  (PowerPoint)

clas 5 amend week 2 topic maths (1)

no ma chleachdas tu tablet, seo ar n-obair an-diugh – Clàr Carroll mar .pdf

Or if you use a tablet, here is today’s task – a Carroll Chart as a .pdf

clas 5 amend week 2 topic maths (1)  

 

 

Seo agaibh: Grid litearrais

Plana Litearrais C5 Diciadain 01.04

Seo againn ar n-obair an-diugh mar fhaidhlichean PowerPoint

Àm na Càisge – cò ciamar carson a bhios sinn a’ comharrachadh na Càisge Sgeulachd na Càisge – ionnsachadh bhon taigh

Sgeulachd na Càisge – ionnsachadh bhon taigh

Mar chleachdas tu tablet seo agad am PowerPoint ann an cruth .pdf

If you use a tablet here is the Powerpoint as a pdf file.

Àm na Càisge – cò ciamar carson a bhios sinn a’ comharrachadh na Càisge Sgeulachd na Càisge – ionnsachadh bhon taigh

Sgeulachd na Càisge – ionnsachadh bhon taigh

 

Tha mi an dòchas gun còrd an obair seo ribh,

I hope you enjoy the work,

Tha sinn gar n-ionndrainn – we miss you!

 

 

[C5 – 2020.03.30 – Français] Les membres de la famille

En classe, nous avons beaucoup parlé de la famille Legrand. Nous avons appris à décrire notre famille et la maison dans laquelle on habite.
In class, we talked a lot about the Legrand family. We learned to describe our family and the house we live in.

Cette semaine, nous allons apprendre le nom des membres d’une famille et réaliser un arbre généalogique de notre propre famille.
This week we will learn the names of family members and create a family tree for our own family. We are learning to use French to describe people we live with.

Continue reading “[C5 – 2020.03.30 – Français] Les membres de la famille”

[C5 27.3.2020] teachdaireachd bhon a’ Bh-uas Horne is a’ Bh-uas Croall

Madainn mhath a h-uile duine!

Is e Dihaoine an 27mh den Mhàrt a th’ ann an-diugh.  Tha sinn an dòchas gu bheil an t-seachdain àraid seo air a bhith fallain is sona dhut.  Tha sinn air a bhith a’ smaoineachadh oirbh tric, tha sinn an dòchas gun do chòrd an obair ruibh, tha sinn a’ dèanamh fiughair ri cuid dhe fhaicinn! Continue reading “[C5 27.3.2020] teachdaireachd bhon a’ Bh-uas Horne is a’ Bh-uas Croall”

[C5 – 26.03.2020] litearras & matamataig

Madainn mhath a h-uile duine!  Ciamar a tha sibh an-diugh?

Is e Diardaoin a th’ ann an-diugh, tha an t-seachdain a’ ruith seachad co-dhiù.  Bha mise ann am pàirc Philrig an-dè is chunnaic mi teachdaireachdan snog air a dhèanamh de chailc air an làr, cuideachd chunnaic mi caraid bho C5 a bhios a’ dèanamh flips!  Rinn sin toilichte mi!  Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile a’ dèanamh no a’ faicinn rudeigin gach latha a bhios gur dèanamh toilichte agus a’ sgaoileadh toileachais don fheadhainn mun cuairt oirbh. #sgaoilangaol

Continue reading “[C5 – 26.03.2020] litearras & matamataig”