Biadh

Leis gur e biadh an cuspair againn, tha C5 air a bhith trang ag ionnsachadh cò às a tha ar biadh a’ tighinn agus na bhios bicarbonate of soda a’ dèanamh nuair a bhios sinn a’ fuine.

Diahoine sa chaidh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn bòrcadh ‘s chuir sinn sìol lusan abhacàdo gus am bi lusan againn fhèin san Earrach.  Tha sinn an dòchas gum fàs iad is gum faic sinn am bòrc.

An-diugh, bha C5 a’ fuine ‘Bonnaich Anama’ air sgàth ’s gur e Latha nan Naomh Uile a th’ ann.  Chì sibh an taois againn.  Chleachd sinn iomadh sgil, abair gu robh e spòrsail. Seo an reasabaidh: bonnaich anama

Teirm a h-Aon de Chlas a 5 Seachad!

Teirm a h-aon de Chlas 5 seachad, cò a chreideadh e!  Seo grunn de na rudan a tha C5 air a bhith ag ionnsachadh.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn luach a-rèir àite ann am matamataig.  A’ cleachdadh an àireamh  996, dh’ionnsaich sinn ma tha aon deich a bharrachd agad, cuiridh sinn e ann an colbh na ceudan, ach, leis gu bheil 9 ann, thèid e gu suas gu mìle.  Cuideachd, dh’ionnsaich gum bi neoni a’ cumail àite!

Ann an Slàinte is Sunnd dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ‘Cùmaibh Ceangailte’.  Bhruidhinn sinn mu chàirdeas is bha sinn ag ionnsachadh nach eil e còir a bhith a’ gàireachdainn mu ar caraidean nuair nach eil iadsan a’ gàireachdainn cuideachd, mar sin cha bhi sinn a’ magadh air ar caraidean.  Cha sheas càirdeas air aon choisContinue reading “Teirm a h-Aon de Chlas a 5 Seachad!”

Alba Àlainn c5c

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn nan maighdinnean-ròn agus na h-eich-uisge.

  • Nuair a tha thu a’ buineadh each-uisge bidh thu structe agus bidh thu a’ dol air ais dhan mhuir.
  • Bidh an t-each-uisge ag ithe daoine.
  • Bidh maighdinn-ròin a’ tionndadh bho bhith nan ròin gu bhith nan daoine.
  • Tha diamond air mala na h-eich.

Chuir sinn am fiosrachadh sin gu feum le bhith a’ dèanamh diagraman, a’ cruthachadh òrain, a’ deasachadh taisbeanaidhean dràma agus a’ dealbhadh dhealbhan.

Bha an sgoil a’ dèanamh pròiseact mu dheidhinn Alba Àlainn. Rinn sinn dealbhan agus bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn creutairean miotasach air sgàth ’s gur ann airson sin a bhòt a’ chlas.  Is e creutairean miotasach à Alba a th’ anns na maighdinnean-ròin agus na h-eich-uisge. A’ bharrachd air sin, tha iad stèichte ann an cultar nan Gàidheal.

Tha cuid den bheachd nach eil each-uisge ann an uisge lìte oir tha meadailt agus plastaig ann, ach gum faod iad a bhith anns a’ mhuir.

Is dòcha an ath thriop gum biodh cuairt dhan mhuir nas fheàrr na cuairt do uisge-lìte, gus am biodh cothrom againn fear fhaicinn.

Bu chaomh cuid taigh-tasgaidh a chruthachadh sa chlas mun fhiosrachadh a chruthaich iad! Chruthaich sinn òrain, dealbhan, diagraman agus dealabhan-chluiche.