[C5 17.06.20 Litearras & Matamataig Dr Jones]

Clas a còig!  Deiseil airson Diciadain?  Tha litearras agus matamataig mar as àbhaist.   Tha sinn ag ionnsachadh an fhuaim mu dheireadh againn de seat a trì – tious/cious scrumptious delicious!  Cuideachd, tha sinn a’ cur crìoch air an nobhail study The Ice Sea Pirates!  Chi sinn a-nis dè thachras aig deireadh an leabhair, tha mi air bhioran!

Continue reading “[C5 17.06.20 Litearras & Matamataig Dr Jones]”

TNP Latha Spòrs 2020 | Virtual Sports Day 2020

Hi everyone,

This year, our Sports Day is happening online and your teachers have been working hard to make it fun and challenging for everyone!

Sports Clipart Vector Hand Painted Kids Space Transparent ...

During this Virtual Sports Day, you’ll have to take part in a maximum of 10 challenges, take note of the score you get for each of them and share it with the school office by Monday night.

As every year, Sports Day is a great team event. This year, we will use the Pupils’ Voice Groups as our teams so you should all already know who is in your group.

As a reminder, here are the groups: Àireamhachd/STEM – Eco – Cànan is Cultar – Na h-Ealain Chruthachail – Leabhar-lann – Pàipear Naidheachd – Còirichean Daonna – Sàbhailteachd Rathaid – Sgioba Health and Wellbeing – Pupil Council – Spòrs agus Biadh

Continue reading “TNP Latha Spòrs 2020 | Virtual Sports Day 2020”

[C5 15.06.20 Latha spòrs is leughadh!]

C5!  Is e latha spòrs a th’ ann, gu b’ e an aimsir tha sinn and òchas gun gabh sibh pàirt a-muigh no a-staigh is gum bi spòrs agaibh fad an latha!  Is bochd nach eil sinn ri chèile sa phàirc ri chèile. / C5! It’s sports day!  Regardless of the weather we hope you’ll join in – whether you’re inside or outside.  Just a shame we’re not all together in Pilrig park!

Leis gur e latha spòrs a th’ ann, chan eil obair eile agaibh ri dhèanamh ACH cuimhnich gu bheil na 9 caibideilean mu dheireadh den leabhar againn ri leughadh eadar an-diugh agus Diciadain, mar sin, carson nach tòisich thu an-dràsta?  Cuimhnich gu bheil clàraidhean air teams air duilleag ‘litearras’ fo ‘files’. / As it’s sports day we’re not giving you other work to do, however, remember that we have the last 9 chapters of our novel study to read between today and Wednesday, so why not get started?  Remember recordings are available on teams, on the literacy page under ‘files’.

[C5 09.06.20 – Litearras, Matamataig & teachdaireachd C7!]

Is e Dimairt a th’ ann mar sin ann an litearras tha sinn a’ dèanamh fonaigs na Beurla agus an nobhail study againn air The Ice Sea Pirates.  Tha na leasanan anns na bhideothan a tha seo. / It’s Tuesday so we have our second phonics lesson of the week and our first novel study lesson of the week.  Both the lessons are in the videos below.

Continue reading “[C5 09.06.20 – Litearras, Matamataig & teachdaireachd C7!]”