Seachdain a’ Toiseachadh 04.11.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn ag aithneachadh ainmearan.  An ath sheachdain coimheadaidh sinn air na diofar sheòrsaichean de dh’ainmear a th’ againn.  Bha sinn a’ coimhead air an stòiridh Rama agus Sita a-rithist is dh’atharraich sinn na seantansan gus an do chleachd sinn buadhairean inntinneach nar sgrìobhadh.

Matamataig

An t-seachdain seo bha sinn ag obrachadh air BODMAS -na riaghaltean air òrdugh.  Bha sinn cuideachd ag obrachadh air roinneadh.  Chruthaich sinn postair mòr airson cuimhneachadh air riaghaltean BODMAS.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-ainmean Spàinnteis co-cheangailte ri taigh. Bha sinn a’ cleachdadh na sgilean teicneolas againn le bhith a’ dèanamh geama Spàinnteis air na h-Ipads.

Cuspair

Chruthaich sinn liùghagan drama le stòiridh Rama is Sita is chlàr sinn iad.  Cuiridh sinn na bhidiothan suas an seo a dh’aithghearr!

Airson spòrs 

A farmer had a wooden tractor, with wooden wheels and a wooden engine. And guess what……

Gheibh sibh a-mach Diluain!

 

Seachdain a’ Toiseachadh 28.10.19

Cànan

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dràma an teirm seo.  Choimhead sinn air an leabhar Fèill na Sgoile.  Chaidh sinn ann am buidhnean is dh’obraich sinn air ar sgilean labhairt is ath chruthaich sinn na caractaran bhon leabhar.

Cuspair

Ann an cuspair bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali.  Choimhead sinn air an sgeulachd Rama agus Sita.  Chruthaich sinn pìosan ealain le cleasan teine airson a bhith a’ comharrrach Fèill Solais.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu bhriathrachas mu dheidhinn Oidhche Shamhna

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheas sinn a’ leughadh agus a’ fusgladh ceistean Ghàidhlig.  Choimhead sinn air òrdachadh agus pàtrain.

Teicneòlas

Rinn sinn Stop Motion animation mu dheidhinn sgeulachd Fèill na Sgoile.  Tha sinn a’ ceangal teicneòlas agus cànan còmhla an teirm seo.

Slàint’ is Sunnd

Choimhead sinn air an ionad Cùm Ceangailte.  Dh’ionnsaich sinn barrachd mu dheidhinn a chèile le bhith a’ bruidhinn ri chèile mu dheidhinn ar cur-seachadan.

Airson Spòrs

Q. Why is Cinderella so bad at football?

Gheibh sibh a-mach air Diluain

 

 

 

Seachdain a’ Toiseachadh 23.09.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh air sgrìobhadh impidheach.  Tha sinn gu bhith a’ sgrìobhadh litrichean dhan cheannard feuch an iompaich sinn i.  Cuiridh sinn crioch air na litrichean an ath sheachdain.

Matamataig

Choimhead sinn air cumaidhean cruth 3D an t-seachdain seo is fhuair sinn an cothrom na cumaidhean cruth 3D a chruthachadh cuideachd!  Seall air iad seo!

Le Dr Jones, lean sinn oirnn le bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn ag obrachadh a-mach farsgaineachd.

Spòrs

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn ag obrachadh ann an diofar sgiobaidhean ann an unihoc còmhla ri Mgr Vitry an teirm seo.  Tha sinn den bheachd gu bheil sinn a’ dèanamh adhartas le bhith ag obrachadh còmhla ri daoine eile.

Cuspair

Tha sinn a’ cur crioch air an cuspair Alba Àlainn an t-seachdain seo is tha sinn a’ cleachdadh na sgilean teicneolas againn airson taisbeanaidhean a churthachadh.  Chleachd sinn na notaichean a chruthaich sinn ann an cànan airson ar cuideachadh leis na taisbeanaidhean.

Tha sinn air toiseachadh air an cuspair ùr againn – Forsaichean.  Dh’ionnsaich sinn mu iom-tharraing agus lùth-suathaidh.

 

Airson Spòrs

Q: What two things can you never eat for breakfast?

 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

Seachdain a’toiseachadh 16.09.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheadh sinn a’ cleachdadh cromagan agus a cuir ‘is’ an àite ‘agus’.

Thòisich sinn air a bhith a’ sgrìobhadh litir phearsanta an t-seachdain seo is an ath sheachdain tha sinn gu bhith a’ sgrìobhadh gu caraidean ùra ann an Glaschu!

Ann an cànan Bheurla bha sinn a’ coimhead air stòiridh agus bha sinn a’freagairt ceistean.

Matamataig

Bha sinn a’coimhead air farsaingeachd de triantan.  Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ceart-chearmn triantan.  Bha sinn ag obrachadh air suim similear le trì, dhà is àon àireamhan.  Cuideachd bha sinn a’cleachdadh na sgilean íasad’.

Cuspair

Chruthaich sinn mapa leabhar airson innse dha daoine dè tha sinn air ionnsachadh ann an Alba Àlainn.

Slàint is Sunnd

Chleachd sinn sreang airson geama ceangailte a chruthachadh.  Dh’ionnsaich sinn gu bheil ceangal aig a h-uile duine ris an t-saoghal agus ged gu bheil sinn uile diofaraichte tha sinn uile ceangailte ri chèile ann an dòigh neo dhà.

Airson Spòrs

Riddle: Where can you find cities, towns, shops, and streets but no people?

Seachdain a’ Toiseachadh 02.09.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an sgeulachd ‘Tìr nan Òg’.  ‘S e àite a th’ ann far a bheil a h-uile duine òg is cha tèid do ghortachadh.  As dèidh 10 bliadhna ann an Tìr nan Òg tha 300 bliadhna air a dhol seachad anns an t-saoghal àbhaisteach againne.

Ann an làmh-sgrìobhaidh an t-seachdain seo choimhead sinn air na faclan cumanta ‘Dimàirt’, ‘dh’fhosgail’, ‘is toil’, ‘a’ coimhead’, ‘a-raoir’, ‘còmhla rium’.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-èich-uisge is bha sinn ath-sgrìobhadh aon de na sgeulachdan a chuala sinn.  Chruthaich sinn diagraman mu dheidhinn cho cunnartach ‘s a tha èich-uisge.

Matamataig

Choimhead sinn air farsaingeachd is ciamar a bhitheas sinn ag obrachadh a-mach farsaingeachd.  Bidh seo gu math feumail dhuinn ma nuair a bhios sinn ag obrachadh air dùbhlan matamataig.

Image result for area of a rectangle

Cuspair

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn biadh agus deoch Albannach.  Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn uisge-beatha, taigeis, brochan/lìt agus iomadh rud eile.

Chruthaich sinn dealbhan de bhiadh Albannach airson clàr-bìdh.

Ceòl

Bha sinn a’ cluich geamanan ruitheam is dh’ionnsaich sinn an ruitheam ùr ‘ti-ri-ti-ri’

Airsons Spòrs:

What do you find in the middle of a Jelly Fish? 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

Seachdain a’ Tòiseachadh 26.08.19

Cànan

An teirm seo tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn stòraidhean tradaiseanta is dh’ionnsaich sinn an t-seachdain seo an stòiridh ‘Labhraidh Loingseach’. Fhreagair sinn ceistean air an stòiridh cuideachd.  Bha an stòiridh fìor mhath.

Cuspair 

An t-seachdain seo choimhead sinn airais air dè bha sinn ag iarraidh ionnsachadh.  Thagh sinn gun ionnsaicheadh sinn barrachd mu dheidhinn Albais.  Choimhead sinn air faclan mar:

  • Puddock – losgan – toad
  • Sleekit – seolta – sly
  • Wabbit – gun anail – out of breath
  • Nicht – oidhche – night
  • Hame – dhachaigh – home
  • Hert – cridhe – heart
  • Heid – ceann – head

Choimhead sinn air na leabhraichean ‘Oor Wullie’ is chruthaich sinn striop comic againn fhìn.  Chan eil sinn buileach deiseal leotha fhathast.  Chì sibh dealbhan an ath sheachdain.

Taing mhòir gu Rosa, Roddy, Ali is Aoife airson na leabhraichean Oor Wullie!

Matamataig

Choimhead sinn air farsaingachd an t-seachdain seo is ciamar a bhitheas sinn a’ dearbhadh farsaingeachd.

Ealain

Bha sinn a’ dealbhadh ar caraidean le pensail an t-seachdain seo.

Drama – Fèisean Nan Gàidheal

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ath chuartachadh is truailleachd an t-saoghal.  Chaidh sinn mun cuairt an talla is fhreagair sinn ceistean mu dheidhinn an dealbh-cluich.

 

Airson spòrs

How many seconds are there in one year?

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

 

 

.

 

Seachdain a’ tòiseachadh 19.08.19

Spàinntis

Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn diofar chultaran is na diofar dùthchannan a tha a’ bruidhinn Spàinntis.  Seo feadhainn de na h-àitichean – Cuba, Chile, Mexico, Argentina is Costa Rica.

Cànan

Bha Mgr Nethercutt còmhla rinn air Diciadain.  An t-seachdain seo chruthaich sinn liosta de dhiofar sheantansan mu dheidhinn diofar sheòrsaichean de bhiadh.

Spòrs

Ann an spòrs le Mgr Vitry bha sinn a’ cluich hocaidh.  Tha hocaidh a’ còrdadh rinn.

Cuspair

‘S Alba Àlainn an cuspair a th’ againn an-dràsta.  Bhruidhinn sinn mar chlas agus dh’obraich sinn a-mach dè bha sinn ag iarraidh ionnsachadh.  Chruthaich sinn taisbeanadh  agus dh’íonnsaich sinn mu dheidhinn Naomh Anndra an naomh nàiseanta againn is carson tha crann na h-Alba air a sgeadachadh mar :

Rinn sinn na brataich againn fhìn.  Smaoinich sinn air dè tha Alba a’ ciallachadh dhuinne.  Chan eil iad uile deiseil fhathast ach cuiridh sinn dealbhan suas an ath sheachain.

Choimhead sinn air eachdraidh breacan agus chruthaich sinn ar breacain fhèin.  Coimhead air iad seo!

 

Matamataig

Bha sinn ag obrachadh air cuir-ris ann an deichean is ceudan.  Dh’ìonnsaich sinn ciamar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh a-mach gach freagairt gu sgiobalta.   Thòisich sinn ri bhith a’coimhead air alegbra le Dòtair Jones.

Ceòl

Choinnich sinn le an tidsear ùr againn – a’ Bh-uas Fee.  Dh’íonnsaich sinn òrain bho Africa is Jamaica.  Bha sinn a’ dannsa ri beum.  Bha sinn cuideachd a’ dèanamh geamanan ruitheam Kodaly – ta is te-te.

Airson spòrs

Gach seachdain cuiridh sinn fealla-dhà an seo is gach Diluain gheibh sibh a-mach am freagairt.

C: Why do fish live in salt water?

Fuirich gu Diluain airson am freagairt.

: )