C6 03.04.20

Abair gu bheil sibh air a bhith trang an t-seachdain seo C6.  Tha sinn gu math pròiseil asaibh!  Bhiomaid toilichte cuid den obair sgoile a rinn sibh fhaicinn.

Cuiribh ar n-obair gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

Tha sinn a’ guidhe Caisg shona dhuibh.  Cùmaibh Sàbhailte.

Mgr McGuire, Dr Jones is a’ Bh-uas Nic an t-Saoir.

 

You all have been busy working hard this week C6.  We are very proud of you.  We would love to see some of the school work you have produced this week.

Send a piece of work to admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

We wish you all a Happy Easter when it comes.  Keep safe.

Mr McGuire, Dr Jones and Miss MacIntyre

 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

C6 02.04.20 Cànan is Matamataig

‘S e Diardaoin a th’ ann!

It’s Thursday!

Cànan

DIARDAOIN Home Learning Literacy 02.04.20 (1)

DIARDAOIN Co-Fhaclair

Translated PPT for parents:

DIARDAOIN Co-Fhaclair TRANSLATION

Matamataig

MATHS ANSWERS WEDNESDAY

DIARDAOIN Home Learning NUMERACY 02.04.20

PPT

clas 6 week 2 algebra   

Airson Spòrs:

Person 1: Knock-knock.
Person 2: Who’s there?
Person 1: Wooden shoe.
Person 2: Wooden shoe who?

Person 1: Wooden shoe like to hear another joke?

Tha mi CHO èibhinn…………… nach eil?

Post-d bho sgoilear

Fhuair sinn post-d àlainn bho aon de na sgoilearan againn ag ràdh gun do chòrd an obair anamanachadh rithe.  Thoir sùil air a’ bhòrd sgeulachd aice agus an GIF a rinn i.

We received a lovely email from one of our pupils saying that she really enjoyed the animation work today.  Take a look at her storyboard and GIF produced.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

C6 31.03.20 Ealain-Art Anamanachd

Cruthaich figear anamadach!
 
​Create an animated figure
 
  • ​Cleachd am bòrd-geal agus am peann-dubh agad
  • Anns gach bogsa, cruthaich dealbh de figear a bhios a’ gluasad
  • ‘S dòcha gun urrainn dhut dealbhan ann an figear anamadach a chruthachadh ann an ‘leabhar-flip’
  • ​Use your whiteboard and black pen
  • In each box, draw a picture of a moving figure
  • Perhaps you can create moving pictures in a ‘flip book’

Search online for ‘flip book animation’ to find lots of new ideas for drawing animated figures!

C6 30.03.20 Cànan, Matamataig is Grid Ionnsachaidh

Madainn mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gun robh deagh deireadh sheachdain agaibh.  Seo obair an latha an-diugh.

Good morning all!  We hope you all had a restful, lovely weekend.

Here are today’s activities.

Matamataig

DILUAIN Home Learning NUMERACY 30.03.20

Freagairtean bho Diardaoin

Answers from Thursday’s Mathematic task.

Algebra_Answers 26.03.20

Cànan

DILUAIN Home Learning Literacy 30.0

DILUAIN Connrag Chaola

DILUAIN Spelling-Dice-Activity (2) (1)

Grid Ionnsachaidh

Grid ionnsachaidh 30.03.29

Na Caisge

Airson Spòrs: Freagairt 

Q: What musical instrument is found in the bathroom?

A: A tuba toothpaste

 

Q: What starts with a P, ends with an E and has thousands of letters?

Gheibh sibh a-mach màireach!

[C6/7 – 2020.03.30 – PE] Fitness Circuits, What muscles are we using?

This term, we are learning about the different muscle groups that we use when we exercise and we are learning how to improve our fitness.


This week, we are going to focus on the name of the main muscles we use in our everyday life and during our fitness circuits.
After playing a game online to learn about the name and location of those muscles, we are going to give last week’s circuit another shot.

Continue reading “[C6/7 – 2020.03.30 – PE] Fitness Circuits, What muscles are we using?”