Seachdain a’ Toiseachadh 20.01.20

Cànan

Bha sinn air a bhith ag obrachadh air bàrdachd Acrostic.  Choimhead sinn air na faclan ‘teama, ‘uaim’ is ‘feartan’.

Ann an cànan Beurla bha sinn a’ cruthachadh bàrdachd gluaiseachd mu dheidhinn uisge.

Cuspair

Tha sinn a’coimhead air Deamocrasaidh an teirm seo is bha deasbad againn mu dheidhinn guth-bhòtaidh bhoireannaich is taghaidhean an latha an-diugh.

Matamataig

Tha sinn gu math trang ann am Matamataigs an t-seachdain seo.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn cearnan, uair is àireamhan aicheil.

Just for Fun

Q: What does a cloud wear under his raincoat?

Obair-dachaigh Teirm 3

Obair-dachaigh/Homework

In the third term we are working on finding information in texts and we would like children to come to school with one piece of news they have heard or read.  They will present this piece of news to the class each Monday afternoon.  In class we will be working on note taking and developing our Gaelic oral skills.

 

First Lego League Competiton

On Wednesday 11th of December, our Lego League Team (P6&P7) took part in the First Lego League competition at Edinburgh College. After several months of hard work at school to prepare for the competition, they were ready to meet other teams from Edinburgh.
The program of the day was very busy with 3 robot games, the presentation of an original project, an interview about their core value and a presentation of the design of their robot and code. The start of the day was very stressful with a very disappointing score on the first robot run, but the team managed to practice again and focus for the next two rounds. They ended up at the second place after their third round.

Some images from this last round can be viewed here:

Because the day wasn’t only about programming a robot, we had to wait until the closing ceremony to know about the winners of the day. It turns out that our team won the Core Values award which we are very proud of as it celebrates how much team work we have put in this project. Even more exciting, we also got the second slot for the Scottish Final that will take place in Perth on the 29th of February. Did we mention that the Scottish Finale is just one step away from the International Final in the United States?

First Lego League

Picture 1 of 7

Well, needless to say, we all had a very good day at Edinburgh College and we are ready to show our best in Perth!

“Watching all the other teams competing was very fun. It was interesting to see what other ideas people would have.”

“My best moment today was when we got second after our third game. All went really well with that last round!”

“I was relieved to see that the third team did not score enough to get in second place. Soooo much stress!”

“I was actually very happy to take part to the competition and be part of the team. We did some very good teamwork today and cheering up was a great part of the event.”

“Playing take together as a group during breaks showed me that we were a real team. I really enjoyed being part of it.”

Seachdain a’ toiseachadh 25.11.19

Cànan

Gach Diluain tha sinn ag obrachadh air ar obair-dachaigh.  Chruthaich sinn ceithir stèiseanan – bha sinn a’ dol mun cuairt gach stèisean is bha obair diofraichte aig gach stèisean dhuinn.

Aig  stèisean aon-  dh’fheumadh tu lorg na faclan cumanta agad ann an leabhraichean Ghàidhlig is an uairsin an t-seantans sin a sgrìobhadh a-mach.

Stèisean Dhà –    Bha diofar gheamanan againn le ar faclan cumnanta.  Chluich sinn ‘Nathraichean is Àradhraidhean’.

 

Stèisean Trì – Geamanan Faclan Cumanta – feumaidh tu na faclan agad a sgrìobhadh ann an diofar dòighean.

 

Stèisean Ceithir – Clàradh – Tha sinn a’ cruthachadh seantans le na faclan cumanta againn is tha sinn gan clàradh.  Coimhead air na googedrive airson cluinntinn ar seantansan.

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhiodh sinn ag obrachadh a-mach diofar seòrsaichean de bhloighean.  An ath sheachdain bidh sinn ag ionnsachadh barrachd mu dheidhinn bloighean co-ionann.

Thòisich sinn ri bhith ag obrachadh air geamanan uiread an t-seachdain seo cuideachd.

Cuspair

Bha sinn a’ cruthachadh bàtaichean.  Tha am cuspair againn mu dheidhinn Forsaichean.  Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ‘Fleòdrach is Plumadh’.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn uisge-dhìonach is am b’urrainn dha na bàtaichean againn a bhith mar uisge-dhìonach.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh faclan spàinnteis mu dheidhinn dè na rudan a bhitheas a’ tachairt ann am baile mòr.

Spòrs

Tha sinn a’ toiseachadh air dannsa Gàidhealach an-diugh. Ann an luth-chleasachd rinn sinn obair air na brataich an t-seachdain seo.

 

Airson Spòrs

Q: What do Penguins wear to the beach?

 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

Seachdain a’ Toiseachadh 04.11.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn ag aithneachadh ainmearan.  An ath sheachdain coimheadaidh sinn air na diofar sheòrsaichean de dh’ainmear a th’ againn.  Bha sinn a’ coimhead air an stòiridh Rama agus Sita a-rithist is dh’atharraich sinn na seantansan gus an do chleachd sinn buadhairean inntinneach nar sgrìobhadh.

Matamataig

An t-seachdain seo bha sinn ag obrachadh air BODMAS -na riaghaltean air òrdugh.  Bha sinn cuideachd ag obrachadh air roinneadh.  Chruthaich sinn postair mòr airson cuimhneachadh air riaghaltean BODMAS.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-ainmean Spàinnteis co-cheangailte ri taigh. Bha sinn a’ cleachdadh na sgilean teicneolas againn le bhith a’ dèanamh geama Spàinnteis air na h-Ipads.

Cuspair

Chruthaich sinn liùghagan drama le stòiridh Rama is Sita is chlàr sinn iad.  Cuiridh sinn na bhidiothan suas an seo a dh’aithghearr!

Airson spòrs 

A farmer had a wooden tractor, with wooden wheels and a wooden engine. And guess what……

Gheibh sibh a-mach Diluain!

 

Seachdain a’ Toiseachadh 28.10.19

Cànan

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dràma an teirm seo.  Choimhead sinn air an leabhar Fèill na Sgoile.  Chaidh sinn ann am buidhnean is dh’obraich sinn air ar sgilean labhairt is ath chruthaich sinn na caractaran bhon leabhar.

Cuspair

Ann an cuspair bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali.  Choimhead sinn air an sgeulachd Rama agus Sita.  Chruthaich sinn pìosan ealain le cleasan teine airson a bhith a’ comharrrach Fèill Solais.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu bhriathrachas mu dheidhinn Oidhche Shamhna

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheas sinn a’ leughadh agus a’ fusgladh ceistean Ghàidhlig.  Choimhead sinn air òrdachadh agus pàtrain.

Teicneòlas

Rinn sinn Stop Motion animation mu dheidhinn sgeulachd Fèill na Sgoile.  Tha sinn a’ ceangal teicneòlas agus cànan còmhla an teirm seo.

Slàint’ is Sunnd

Choimhead sinn air an ionad Cùm Ceangailte.  Dh’ionnsaich sinn barrachd mu dheidhinn a chèile le bhith a’ bruidhinn ri chèile mu dheidhinn ar cur-seachadan.

Airson Spòrs

Q. Why is Cinderella so bad at football?

Gheibh sibh a-mach air Diluain

 

 

 

Seachdain a’ Toiseachadh 23.09.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh air sgrìobhadh impidheach.  Tha sinn gu bhith a’ sgrìobhadh litrichean dhan cheannard feuch an iompaich sinn i.  Cuiridh sinn crioch air na litrichean an ath sheachdain.

Matamataig

Choimhead sinn air cumaidhean cruth 3D an t-seachdain seo is fhuair sinn an cothrom na cumaidhean cruth 3D a chruthachadh cuideachd!  Seall air iad seo!

Le Dr Jones, lean sinn oirnn le bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn ag obrachadh a-mach farsgaineachd.

Spòrs

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn ag obrachadh ann an diofar sgiobaidhean ann an unihoc còmhla ri Mgr Vitry an teirm seo.  Tha sinn den bheachd gu bheil sinn a’ dèanamh adhartas le bhith ag obrachadh còmhla ri daoine eile.

Cuspair

Tha sinn a’ cur crioch air an cuspair Alba Àlainn an t-seachdain seo is tha sinn a’ cleachdadh na sgilean teicneolas againn airson taisbeanaidhean a churthachadh.  Chleachd sinn na notaichean a chruthaich sinn ann an cànan airson ar cuideachadh leis na taisbeanaidhean.

Tha sinn air toiseachadh air an cuspair ùr againn – Forsaichean.  Dh’ionnsaich sinn mu iom-tharraing agus lùth-suathaidh.

 

Airson Spòrs

Q: What two things can you never eat for breakfast?

 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

Seachdain a’toiseachadh 16.09.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheadh sinn a’ cleachdadh cromagan agus a cuir ‘is’ an àite ‘agus’.

Thòisich sinn air a bhith a’ sgrìobhadh litir phearsanta an t-seachdain seo is an ath sheachdain tha sinn gu bhith a’ sgrìobhadh gu caraidean ùra ann an Glaschu!

Ann an cànan Bheurla bha sinn a’ coimhead air stòiridh agus bha sinn a’freagairt ceistean.

Matamataig

Bha sinn a’coimhead air farsaingeachd de triantan.  Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ceart-chearmn triantan.  Bha sinn ag obrachadh air suim similear le trì, dhà is àon àireamhan.  Cuideachd bha sinn a’cleachdadh na sgilean íasad’.

Cuspair

Chruthaich sinn mapa leabhar airson innse dha daoine dè tha sinn air ionnsachadh ann an Alba Àlainn.

Slàint is Sunnd

Chleachd sinn sreang airson geama ceangailte a chruthachadh.  Dh’ionnsaich sinn gu bheil ceangal aig a h-uile duine ris an t-saoghal agus ged gu bheil sinn uile diofaraichte tha sinn uile ceangailte ri chèile ann an dòigh neo dhà.

Airson Spòrs

Riddle: Where can you find cities, towns, shops, and streets but no people?

Seachdain a’ Toiseachadh 02.09.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an sgeulachd ‘Tìr nan Òg’.  ‘S e àite a th’ ann far a bheil a h-uile duine òg is cha tèid do ghortachadh.  As dèidh 10 bliadhna ann an Tìr nan Òg tha 300 bliadhna air a dhol seachad anns an t-saoghal àbhaisteach againne.

Ann an làmh-sgrìobhaidh an t-seachdain seo choimhead sinn air na faclan cumanta ‘Dimàirt’, ‘dh’fhosgail’, ‘is toil’, ‘a’ coimhead’, ‘a-raoir’, ‘còmhla rium’.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-èich-uisge is bha sinn ath-sgrìobhadh aon de na sgeulachdan a chuala sinn.  Chruthaich sinn diagraman mu dheidhinn cho cunnartach ‘s a tha èich-uisge.

Matamataig

Choimhead sinn air farsaingeachd is ciamar a bhitheas sinn ag obrachadh a-mach farsaingeachd.  Bidh seo gu math feumail dhuinn ma nuair a bhios sinn ag obrachadh air dùbhlan matamataig.

Image result for area of a rectangle

Cuspair

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn biadh agus deoch Albannach.  Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn uisge-beatha, taigeis, brochan/lìt agus iomadh rud eile.

Chruthaich sinn dealbhan de bhiadh Albannach airson clàr-bìdh.

Ceòl

Bha sinn a’ cluich geamanan ruitheam is dh’ionnsaich sinn an ruitheam ùr ‘ti-ri-ti-ri’

Airsons Spòrs:

What do you find in the middle of a Jelly Fish? 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!