New Classroom!!

New Classroom

This week we entered our new classroom! Our classroom is now much more homely, it has a mixture of furniture like sofas, a hanging chair, rocking chairs, giant bean bag cushions, high office chairs, and ‘pizza’ tables. Our classroom has helped us to feel like we are learning in a more relaxed environment. Here is what we thought when we first saw it:

‘It was worth the wait!’

‘Absolutely amazing, in fact, more than amazing!’

‘It was better than I was expecting’

‘Wooooooooooow’

‘I felt like I was in a totally different world’

‘This is different to normal classrooms’

‘I would like to live here!’

We think it will help us because:

 • We are learning to respect our belongings and look after our environment
 • We feel more relaxed and that is helping us to focus and concentrate
 • We have different spaces available for different tasks
 • We are learning skills for life like working in different spaces, the same way that adults hot desk
 • We are developing independence and flexibility before we go to high school
 • We are having more choice and responsibilities
 • It helps to make learning feel more fun

We are very happy with our new learning environment!

Independent Learning

Today we continued our skills for life, work and creativity. Everyone was busy working on different things, for example:

 • Writing a news paper article
 • Creating dance routines
 • Knitting
 • Writing drama scripts
 • Using a sewing machine
 • Role Play

Obair na Seachdain – Clas 7

Tha seachdain air leth trang air a bhith aig Clas 7 a-rithist.

Mar phàirt de ar topaic thar a’ churraicealam ‘Alba Àlainn’ tha sinn air a bhith a’ dèanamh pìos sgrìobhaidh pearsanta mu dè am pàirt de dh’Alba as fheàrr leinn fhìn! Smaoinich sinn air eisimpleir an toiseach – b’ e sin Dùn Èideann.  Tro seo, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh a bhith cur an cèill beachd pearsanta agus a bhith a’ cur ìmpidh air an leughadair.  Bha iomadh dòigh aig a’ chlas airson seo a dhèanamh; tro bhith cleachdadh ceistea agus samhlaidhean agus rinn iad obair air leth le bhith a’ cur an cèill na beachdan pearsanta a bha aca air na a tha a’ dèanamh àite sònraichte dhaibh. 

 

Seo cuid de na abairtean agsu beachdan inntinneach a nochd:

 

‘An toiseach, Lite, sin far a bheil mise a’ fureach…’

 

‘Dùn Èideann…an t-àite as fheàrr.  A bheil thu a’ smaoineachadh gu bheil mi às mo chiall?! Ach chan eil! Seallaidh mi dhut…’

 

‘Nuair a bhios mise sa Chlachan bidh sinn a’ faighinn tòrr reòiteagan.  Tha gaol agam air reoiteagan.  Dè mu do dheidhinn fhèin?’

 

‘An ath triob a tha  thu a’ falbh air saor-làithean, feumaidh tu a dhol gu Caisteil Dhùn Èideann!’

 

‘Am port-adhair! Tha e cho spòrsail nuair a tha thu ag èirigh aig còig uairean sa mhadainn airson falbh air plèan!’

 

Cuideachd, ann am Matamataig tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu scèile agus dealbhachadh.  Tha sinn gus a bhith sealltainn air planaichean agus a bhith cruthachadh phlanaichean sinn fhìn fhad ‘s a tha sinn a leasachadh ar sgilean.

 

Dihaoine, fhuair sinn an cothrom coimhead ri beagan ealain le Bridget Riley agus eisimpleirean a chruthachadh dhuinn fhìn.  Tha taisbeanadh Bridget Riley ri fhaicinn ann an Dùn Èideann gu Didòmhnaich.

Seo eisimpleir den t-seorsa obair aice! 

 

Obair dachaigh leughaidh ri thighinn air an ath sheachdain agus deotair leughaidh!

 

 

C7’s Week

Numeracy and Maths – BODMAS

This week we have been learning about BODMAS and how it works. We learned that there are rules for the order that we work out a number sentence in if there are more than one operation. For example if there is adding and multiplying in the same number sentence, we need to do the multiplying first.

BODMAS stands for:

Brackets

Operations

Division

Multiplying

Adding

Subtracting

BODMAS gives us the order that we have to answer mixed number sentences in.

Here’s an example:

2 x 2 + 10 x (18 – 4)²

2 x 2 + 10 x 14²

2 x 2 + 10 x 196

4 + 1960 = 1964

 

Pupil Voice

Today, we have been planning ideas for what we can do for our skills for life and creativity lessons on a Friday. Some of our ideas are:

 • Book Club
 • Lego
 • Chess Club
 • Sewing
 • School Newspaper
 • Knitting
 • Drama
 • Running Club
 • Cooking