New Classroom!!

New Classroom

This week we entered our new classroom! Our classroom is now much more homely, it has a mixture of furniture like sofas, a hanging chair, rocking chairs, giant bean bag cushions, high office chairs, and ‘pizza’ tables. Our classroom has helped us to feel like we are learning in a more relaxed environment. Here is what we thought when we first saw it:

‘It was worth the wait!’

‘Absolutely amazing, in fact, more than amazing!’

‘It was better than I was expecting’

‘Wooooooooooow’

‘I felt like I was in a totally different world’

‘This is different to normal classrooms’

‘I would like to live here!’

We think it will help us because:

 • We are learning to respect our belongings and look after our environment
 • We feel more relaxed and that is helping us to focus and concentrate
 • We have different spaces available for different tasks
 • We are learning skills for life like working in different spaces, the same way that adults hot desk
 • We are developing independence and flexibility before we go to high school
 • We are having more choice and responsibilities
 • It helps to make learning feel more fun

We are very happy with our new learning environment!

Independent Learning

Today we continued our skills for life, work and creativity. Everyone was busy working on different things, for example:

 • Writing a news paper article
 • Creating dance routines
 • Knitting
 • Writing drama scripts
 • Using a sewing machine
 • Role Play

Leasachadh Clas 7

An-diugh ann an Clas 7 thòisich sinn a bhith ag obair air Sgilean Beatha agus Cruthachaileachd.  Tha sinn uile a’ dèanamh fiughair mhòr ris a seo.  Sheall sinn air a na tha sinn gus ionnsachadh troimhe agus chur sinn ri chèile tòiseach tòiseachaidh ann an ‘leabhar leasachaidh.’ Tha sinn uile a’ faighinn cothrom a bhith a’ dealbhachadh còmhdach pearsanta airson an leabhraichean againn fhìn agus tha gu leòr cruthachaileachd air a bhith dol mar tha.

Tha sinn air an cothrom fhaighinn a bhith a’ dèanamh roghainnean air na tha sinn dol a dh’ionnsachadh agus a bhith a’ dèanamh planaichean!

Diluain, tha sinn gus tòiseachadh air a bhith gabhail uallach airson ar n-obair fhèin agus a bhith ag ionnsachadh ann an dòigean diofraichte airson a bhith stiùireadh ar n-ionnsachadh.

 

Bidh ‘surprise’ no dhà a’ feitheamh air na sgoilearan madainn Diluain! Tha tidsear Clas 7 uile air bhioran!

C7’s Week

Numeracy and Maths – BODMAS

This week we have been learning about BODMAS and how it works. We learned that there are rules for the order that we work out a number sentence in if there are more than one operation. For example if there is adding and multiplying in the same number sentence, we need to do the multiplying first.

BODMAS stands for:

Brackets

Operations

Division

Multiplying

Adding

Subtracting

BODMAS gives us the order that we have to answer mixed number sentences in.

Here’s an example:

2 x 2 + 10 x (18 – 4)²

2 x 2 + 10 x 14²

2 x 2 + 10 x 196

4 + 1960 = 1964

 

Pupil Voice

Today, we have been planning ideas for what we can do for our skills for life and creativity lessons on a Friday. Some of our ideas are:

 • Book Club
 • Lego
 • Chess Club
 • Sewing
 • School Newspaper
 • Knitting
 • Drama
 • Running Club
 • Cooking

Turas Sgoile Clas 7

Fàilte gu Clas 7!

Seo a’ chiad phost againn airson na bliadhna agus abair topaig a tha againn! Ar turas sgoile gu Loidse a’ Ghlinne Mhòir.  Bha làithean air leth againn agus tha sinn an dòchas gun do chòrd e ris a’ chloinn.  Bha sinn uile gu math sgìth an-raoir. 

Seo beagan dhealbhan a chaidh an togail airson blasad beag a thoirt dhuibh de na bha sinn ris feadh na seachdain; bidh barrachd againn feasgar Diciadain aig an fheasgar fàilteachaidh – ‘Coinnich ris an tidsear’.  Bidh barrachd fiosrachaidh againn an uairsin cuideachd a thaobh clàr-ama agus mar a tha ar làithean ag obrachadh.

 

A’ Bh. Uas. NicIlleDhuinn, A’ Bh. Uas. Hoy & A’ Bh. Uas.Charnley