Obair Clas 1B

Abair nach robh sibh trang Clas 1B!  Taing dhan a h-uile duine a dh’obraich cho cruaidh an t-seachdain sa chaidh. Tha mi gad ionndrainn gu mòr! 🙂

Weren’t you all busy Clas 1B!  Thank you all very much for working so hard last week. I’m missing you all very much! 🙂

A’Bh-uas Rankin

 

 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

A’ chiad bhlog ionnsachaidh – Clas 1

An-diugh ‘s e Dimàirt an 24mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Ciamar a tha sibh an-diugh? Tha sinn gar n-ionndrainn agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Anns a’ bhlog an-diugh, lorgaidh sibh grid ionnsachaidh airson na seachdain  agus obair matamataig agus litearrachd airson an latha.  Tha sinn an dòchas gum bi tòrr spòrs agaibh leis an obair.  Tìoraidh an-dràst’.

Bho thidsearan C1

Welcome to our first home learning blog! Today is Tuesday 24th March.  How are you all today? We miss you all and hope you are well.  In today’s blog, you can find the learning grid for the week and maths and literacy activities for the day.  We hope you have fun with the tasks. Bye for now,

From your P1 teachers 

 

IDL home planner 24-03-20 (1)

Home Learning L and N 24-03-20..