Clas 1 Buidhe A-muigh sa Choimhearsnachd agus Cèilidh bho na Poileis!

Is e “Mo Choimhearsnachd” an cuspair againn an-dràsta. Mar sin, tha sinn air a bhith a’ coimhead air an àrainneachd timcheall oirnn agus taobh muigh na sgoile. Air Dimàirt ghabh sinn cuairt suas Slighe Lìte agus tron phàirc, a’ coimhead air na bùthan, na daoine agus na togalaichean mun cuairt oirnn. Bha tòrr rudan inntinneach ann!  Dh’ionnsaich sinn cuideachd mar is urrainn dhuinn fuireach sàbhailte nuair a tha sinn a-muigh sa bhaile.

Mar phàirt den chuspair againn, bha cèilidh inntinneach dha-rìribh againn Diardaoin bho na poileis! Dh’ionnsaich sinn dè a bhios na poileis a’ dèanamh san àrainneachd againn, agus mar is urrainn dhaibh ar cuideachadh nuair a tha feum againn orra. Fhuair sinn cuideachd an cothrom feuchainn air cuid den èideadh aca. Chòrd seo rinn gu mòr!

Fàilte gu Clas 1 Buidhe

Tha na sgoilearan ann an Clas 1 Buidhe air a bhith ag obair air cunntadh sa Ghàidhlig, bho 0-5 agus air ais. Chaidh sinn a-mach airson ar n- ionnsachadh a dhèanamh agus tharraing sinn diofar shamhlaidhean gus gach àireamh a riochdadh. Bha seo spòrsail!

A’ bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn òrain ùra an t-seachdain seo, agus gheibhear cuid dhiubh aig na seòlaidhean a leanas:

Brochan Lom:

Coig tunnagan beaga:

Rainbow song:

https://m.soundcloud.com/go-gaelic/rainbow-song-1

Hùb Hab

Chòrd  an dealbh-cluich aig  Hùb Hab bho Fèisean nan Gaidheal gu mòr ri Clas 1 an t-seachdainn-sa.  Sheinn iad, dhanns iad is rinn iad tòrr feall-dhà.  ‘S ann mu dheidhinn sàbhailteas air an rathad a bha an dealbh-chluich.

 

Facal agus Fuaim

Tha sinn air a bhith trang ag obair air fuaimean ùra. Dh’ionnsaich sinn ciamar a tha thu  ag ainmeachadh agus a sgrìobhadh c, o, a, à, ò (cruinn), ò (fàda) agus d. Ma tha sibh ag iarraidh taic le fuaimean, tha an làrach-lìn seo feumail:

  http://ceres.napier.ac.uk/staff/alistair/gaelicparenthelp/ff_aim.html

C1 Buidhe- Togail an Eilean Leòdhais

An-dràsta ‘s e  ‘Ceitidh Mòrag, na h-Eileanan is na Bailtean-Mòra’ an cuspair againn.

Mar sin, bha sinn cho fortanach gun d’ thàinig a’ Bhean-Uasal Eglinton a-steach airson bruidhinn rinn mu dheidhinn mar a chaidh a togail ann an Eilean Leòdhais. Fhuair sinn a-mach gun robh clasaichean tòrr nas lugha aca sna h-eileanan. Cha robh ach coignear anns a’ chlas aice!

Sheall i dealbhan dhuinn cuideachd agus bha tòrr rùm is traighean ann airson ruith is cluich. Chòrd e rinn faighinn a-mach gun robh caoraich agus cearcan aig a’ Bhean-Uasal Eglinton agus gum biodh i a’ cuideachadh a pàranatan a’ coimhead as an dèidh. Cha bhi sinne a’ dèanamh sin anns a’ bhaile-mòr!

Anns a’ bhaile-mòr bidh a’ mhòr chuid dhuinn a’ cleachadh teasadairean is dealan airson na taighean againn a chumail blàth, ach ann an Leòdhas b’ fheudar dhan Bhean-Usail Eglinton mòine a chruinneachadh airson an taigh aice a chumail blàth.

Tha tòrr eadar-dhealachaidhean ann eadar eileanan is bailtean-mòra agus chòrd e rinn gu mòr a bhith a’ cluinntinn mun deidhinn. Mìle taing, a Bhean-Uasal Eglinton!

C1 Buidhe- Cuirm-chnuic

Air Diciadain bha cuirm-chnuic againn le ar pàrantan. ‘S e biadh an cuspair  a th’ againn an-dràsta  agus, mar sin, ‘s e deagh chothrom a bh’ ann biadh ùra a bhlasad bho ddiofar chultaran. Dh’fheuch sinn uile rud ùr agus tha sinn den beachd gun robh a h-uile pìos bìdh uabhasach blasta!