Clas 1 Gorm 28.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Seo agaibh bhidio le mise a’ seinn  ‘Splios Splais Cuir Ort Do Bhòtannan.’ ’Se Diardaoin a th’ann an-diugh. Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile ceart gu leòr. Tha mi a’ coimhead air adhart ris an t-seisean beò againn a-màireach.

Hello Clas Gorm. How are you all today? Here is a video with me singing ‘Splish, Splash, Put on your Wellies.’ It is Thursday today. I hope you are all OK.  I’m looking forward to our live session tomorrow…

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

 

 

Clas 1 Gorm 27.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Seo agaibh bhidio le Mgr Dòmhnallach a’ seinn  ‘Ho ro Calum Coinneanach.’

Hello Clas Gorm. Here is a video with Mr MacDonald singing ‘Ho ro Calum Coinneanach’ (Ho ro Calum Rabbit.)

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Clas 1 Gorm 25.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi’n dòchas gun robh ceann na seachdain snog agaibh uile. ’S e latha sònraichte a th’ann an-diugh. Saoil carson?

Hello Class Gorm. How are you all today? I hope that you all have a nice weekend It is a special day today. I wonder why?

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Clas 1 s.t 25.01.21 Cliath-Ionnsachaidh | Clas 1 w.b. 25.01.21 Learning Grid

Madainn mhath Clas 1. Seo an obair agaibh an t-seachdain-sa. Tha e air Microsoft Teams cuideachd.  Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn aig na seiseanan beò air Teams.

Good morning Clas 1. Here is your work for this week. It is on Microsoft teams too. We are looking forward to seeing you at the live sessions on Teams.

Cliath-Ionnsachaidh  C1 HLG 25-01-21 Gàidhlig

Learning Grid  C1 HLG 25-01-21 English

Motor Skills

If your child is struggling to hold a pencil or to use scissors then here are some activities which can help to build strength and flexibility in the hands and fingers.  Little and often is the key

Sgioba Clas 1 | The Class 1 Team

Clas 1 Gorm  22.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Seo agaibh bhidio le mise a’ seinn  ‘Crodh-laoigh nam bodach.’ ’Se òran bloighinn a’ th’ann.

Hello Clas Gorm. Here is a video with me singing ‘The old man’s milking cows.’ It’s a milking song.

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas 1 Gorm  21.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Seo agaibh bhidio le mise a’ seinn  Seall an Sneachda.  Tha mi’n dòchas gu bheil sibhse a’ faighinn cothroman a bhith a-muigh cuideachd.

Hello Clas Gorm. Here is a video with me singing Look at the snow. I hope you are getting opportunities to be outside too.

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Clas 1 20.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas 1. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile gu math!  Bha e cho snog a’ bruidhinn ribh air Teams Diluain agus Dimàirt. Seo agaibh bhidio le mise a’ seinn  ‘Tha tac beag snog aig Dòmhnall Donn.’

Hello Clas 1. How are you all today? I hope that you are all well! It was so  nice talking to you on Teams on Monday and Tuesday.  Here is a video with me singing Dòmhnall Donn had a farm.

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

 

 

 

Clas 1 Gorm  19.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas Gorm. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Seo agaibh bhidio le mise a’ dèanamh rann –  Tha bò aig mo nàbaidh le Mairead Hulse        

Hello Clas Gorm. Here is a video with me reciting a verse – My neighbour has a cow by Mairead Hulse.

seanmhair = grandmother    seanair = grandad

 

A’ Bh-uas Nic an Tòisich