Tha a’ chiad teirm againn ann an Clas 1 seachad! | Our first term in Clas 1 is over!

An t-seachdain seo rinn sinn barrachd le faclan comhardaidh, a’ cleachdadh rannan sgoil- araich bhon leabhar Rannan Chloinne rin Seinn. Gheibh sibh rannan an seo: https://seosibh.storlann.co.uk/thigachluich/

This week we did more with rhyming words using nursery rhymes, from the book Rannan Chloinne rin Seinn. You’ll get rhymes here:  https://seosibh.storlann.co.uk/thigachluich/

Continue reading “Tha a’ chiad teirm againn ann an Clas 1 seachad! | Our first term in Clas 1 is over!”

Clas 1 G s.t. 5.10.20 | Class 1 G w.b. 5.10.20

An t-seachdain seo, rinn sinn an sgeulachd ‘Isean Drisean’ agus bhruidhinn sinn mu bhith a’ cleachdadh fhaclan le fuaimean a tha coltach agus mar a dh’aithnicheas sinn iad. Bha an clas cuideachd  a’ feuchainn ri faclan fuadain a dhèanamh an àrd leis na h-aon fuaimean ris na h-ainmean aca.

This week we did the story ‘Isean Drisean’ and we spoke about rhyming words and how to identify them. The class also took part in nonsense rhyming, and had to think of a nonsense word to rhyme with their name.

Continue reading “Clas 1 G s.t. 5.10.20 | Class 1 G w.b. 5.10.20”

Clas 1 G s.t. 28.9.20 | Class 1 G w.b. 28.9.20

An t-seachdain seo, dh’ ionnsaich sinn gu bheil ceithir ràithean ann am bliadhna agus rin sinn obair air Am Foghar. Rinn sinn dealbhan le duilleagan, caorain agus durcain. Gheibh sibh facail feumail an seo: https://www.facebook.com/watch/?v=269466053775019

This week we learned that there are four seasons in a year  and we lerned about Autumn. we made pictures with leaves,  berries and cones. You’ll get useful words here: https://www.facebook.com/watch/?v=269466053775019

Continue reading “Clas 1 G s.t. 28.9.20 | Class 1 G w.b. 28.9.20”

C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain-seo | We’ve been busy this week.

Tha sinn ag obair air aithneachadh pàtrain domino. Chluich sinn an geama dominothan. Carson nach dèan sibh sin aig an taigh? Cleachd pìosan pàipear mur nach eil dominothan agaibh.

We are working on recognising domino patterns. We played dominoes. Why not do that at home? Use pieces of paper if you don’t have dominoes.

Continue reading “C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20”

Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad