Clas 1G 3.04.2020 Obair a rinn sibh aig an taigh

Hai Clas 1G. Abair dà sheachdain trang! Tha e air còrdadh rium gu mòr a bhith a’ faighinn cothrom ur cuid obrach fhaicinn.  Tha mi’ n dòchas gum bi deagh shaor làithean agaibh agus gun urrainn dhuibh an cothrom fhaighinn beagan fois a ghabhail.  Cùmaibh sàbhailte agus gabhaibh spòrs cuideachd!

Le dùrachdan,

A’ Bh-uas Nic an Tòisich Continue reading “Clas 1G 3.04.2020 Obair a rinn sibh aig an taigh”

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

Fàilte chun a’ chiad bhlog ionnsachaidh againn!

An-diugh ‘s e Dimàirt an 24mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Ciamar a tha sibh an- diugh? Tha sinn gar n-ionndrainn agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Anns a’ bhlog an-diugh, lorgaidh sibh grid ionnsachaidh airson na seachdain agus obair matamataig agus litearrachd airson an latha.  Tha sinn an dòchas gum bi tòrr spòrs agaibh leis an obair.  Tìoraidh an-dràst’,

Bho thidsearan C1

Welcome to our first home learning blog! Today is Tuesday 24th March.  How are you today? We miss you all and hope you are well.  In today’s blog, you can find the learning grid for the week and maths and literacy activities for the day.  We hope you have fun with the tasks. Bye for now,

From your teachers in P1

IDL home planner 24-03-20 (1

Home Learning L and N 24-03-20..