Poilis

Thàinig dithis phoilis, PC Caimbeul is PC Dòmhnallach a’ cèilidh air Clas 1 Gorm an t-seachdainn sa chaidh is abair gun robh e a’ còrdadh rinn.  Dh’inns iad dhuinn mun obair aca is dh’ionnsaich sinn gum bi iad a’ cuideachadh dhaoine gu tric an àite dìreach a bhith glacadh mheirlich!  Leig iad leinn coimhead air na stuthan aca is leig iad leinn an èideadh a chur oirnn.  Abair deagh mhadainn.  Fiù nach robh Gàidhlig aig PC Dhòmhnallach!

Clas 1 Gorm s.t. 2.9.19

Slàinte agus sunnd

Bha sinn a’ smaoineachadh mu dheidhinn a bhith a’ faireachdainn toilichte (àrd) no brònach (ìosal). Smaoinich sinn air rudan a tha gar dèanamh toilichte agus rudan a tha gar dèanamh brònach.  Chluich sinn le paraisiut agus smaoinich sinn mu dheidhinn ‘àrd’ agus ‘ìosal’.

 

Leughadh

Tha sinn a’ leughadh sgeulachdan traidiseanta an teirm seo. Thòisich sinn air Na Trì Mucan Beaga agus thog sinn taighean le fodar, maidean agus breigichean.

    

 

Dh’ionnsaich sinn na laithean den t-seachdain.

Sgrìobhadh

Bha sinn air bhioran a’ sgrìobhadh anns na diotaran ùra againn.

Pròiseact: Mo Choimhearsnachd

Dh’ionnsaich sinn  mu dheidhinn na daoine anns an sgoil a tha a’ toirt taic dhuinn. Chaidh sinn a chèilidh air a’ Cheannard agus an Dorsair.

   

Clas 1 Gorm s.t. 26.8.19

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn àireamhan  0 1 2 3 4 agus 5!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn là agus oidhche.  Tha sinn èolach air na beathaichean a chì sinn tron latha agus tron oidhche.  Rinn sinn dealbhan oidhche cuideachd!

         

Clas 1 Gorm : WOW Thuirt a’ Chailleach Oidhche s.t. 19.8.19

An t-seachdain seo, chùm sinn oirnn le obair ceangailte ris an sgeulachd. Bhruidhinn sinn air latha agus oidhche agus dè a chì thu tron latha agus oidhche. Rinn sinn obair air na prìomh-dhathan. Rinn sinn deuchainn agus dh’ionnsaich sinn dè thachras nuair a tha iad measgaichte ri chèile.

     

      

Bha sinn a’ cunntadh air adhart bho neoni gu còig agus air ais.  (0 -5)

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn riaghailtean ar clas agus thagh sinn ‘Bi Còir.’ Chaidh sinn gu ceòl còmhla ri Patsy Seddon airson a’ chiad uair. Dh’ionnsaich sinn òran ùr agus chord e rinn gu mòr.

A’ togail buntàta

Chuidich cuid de sgoilearan Clas 1G  togail bhuntàta ann an gàrradh na sgoile.  Fhuair sinn peile làn dhiubh.  An-diugh tha sinn a’ dol gan nighe is gan ithe!

Fàilte gu Clas 1 Gorm

Abair gun robh spòrs againn ann an Clas 1 Gorm.

Air a’ chiad seachdainn rinn sinn obair ceangailte ri WOW! Thuirt a’ Chailleach  – Oidhche. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn dathan agus rinn sinn bogha-frois breagha agus cailleachan-oidhche

Chòrd e rinn a bhith a’ fàs eòlach air ar seòmar ùr. 

      

 

Tha Sìol Beag san Talamh

Rinn sinn sgrùdadh air a bhith fàs sìol pònair. Bheachdaich sinn air mar a bhiodh e a’ fàs, gun uisge is gun ghrian. Dh’ionnsaich sinn mar a bhios lusan a’ fàs. Feumaidh iad uisge agus grian. Chuir sinn cress air tubhalit paipear airson faichinn mar a tha e a’ fàs.
Tha sinn ag ionnsachadh sgeulachd mu Seoc agus a’ Chraobh Phònair.