Faclan Cumanta

Thòisch Clas 1 ag ionnsachadh faclan cumanta a’ leughadh an t-seachdainn seo.  Dh’obraich sinn air na faclan; mi, mise, seo, agus.  Dh’fheuch sinn na faclan a’ lorg ann an leabhraichean leughaidh agus bhruidhinn sinn mu chruth a tha air na faclan airson ar cuideachadh le bhith aithneachadh.  Cumaidh sinn orinn an ath theirm ag obair air falcan cumanta eile. 

Ealain Tuathanas

An t-seachdainn seo bha Clas 1 Gorm ag obair air dealbhan de thuathanasan.  Choimhead sinn air obair neach-ealain Ameireaganach Grant Wood.  Bhruidhinn sinn air mar a chruthachas sinn deilbh ‘landscape’, mar a tha coltas beag air rudan nuair a tha iad fada air falbh is coltas mòr orra nuair a tha iad faisg.  Chleachd sinn pastalan ola agus peanta airson ar dealbhan a cruthachadh.  Chì sibh iad taobh a-muigh ar clas.

Hùb Hab

Chòrd  an dealbh-cluich aig  Hùb Hab bho Fèisean nan Gaidheal gu mòr ri Clas 1 an t-seachdainn-sa.  Sheinn iad, dhanns iad is rinn iad tòrr feall-dhà.  ‘S ann mu dheidhinn sàbhailteas air an rathad a bha an dealbh-chluich.

 

‘An Tuathanas’ Pròiseact Ùr Clas 1

Tha pròiseact ùr again ann an Clas 1.  Tha sinn ag ionnsachadh mun tuathanas.  Rinn sinn plana mu na rudan a tha sinn ag iarraidh ionnsachadh.  Bu toil leinn ionnsachadh mu dheidhinn leanabhan bheathaichean, mar a bhios lusan a’ fàs, an aobhair a nì cù chaora agus mar a bhios tuathanaich a’ gabhail cùram do na beathaichean.  Cuideachd bidh sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn a bhiadh a bhios a’ fàs air tuathanas, gu sònraichte feòil, glasraich agus bainne.  Aig deireadh na mios thèid sinn gu Tuathanas Gorgie.  Abair splaoid a bhios againn!

Soidhnichean

Tha Clas 1 G ag ionnsachadh mu shoidhnichean; dè feum a th’ orra agus càite bheil iad rin lorg.  Chaidh sinn air chuairt a shiorradh shoidhnichean anns an sgoil.  Abair gun do lorg sinn tòrr dhaibh!  Rinn sinn na soidhnichean againn fhèin cuideachd, airson rabhadh a thoirt dhan Luchag Bheag air an rathad cam lùbach (sgeulachd air a bheil sinn ag obair an-dràsta).

A’ Fleodradh agus a’ dol fodha

An t-seachdainn seo dh’ionnsaich sinn mu rudan a bhios a’ fleodradh neo a’ dol fodha ann an uisge. Rinn sinn rannsachadh airson seo le iomadh rud.  Chleachd sinn am fiosrachadh seo airson ar bàtaichean fhèin a dhèanamh. 

A’ cruthachadh ar bàtaichean le sgudal
A bheil iad a’ fleodradh?

A’ dèanamh adhartas le sgrìobhadh

Ann an clas a h-aon an t-seachdainn seo tha sinn air a bhith trang a’ leasachadh ar sgilean le bhith tarraing dealbhan.  Tharraing sinn dealbhan mu ghearradh fuilt.  Dh’ionnsaich sinn a bhith dealbhadh falt, a’ dèanamh cinnteach gu robh sinn a’ sealltainn tòrr mion-fhiosrachadh nar dealbhan.

 

Dealan

Mar phàirt den phròiseact againn air dèideagan, tha Clas 1 air a bhith ag ionnsachadh mu dealan.  Dh’ionnsaich sinn cuid de na doighean a thèid  dealan a chruinneachadh agus bha sinn a’ beachdachadh an robh iad glan no nach robh.

Rinn sinn seòrsachadh air diofar dhèideagan agus smaoineachadh sinn an robh iad a’ cleachdadh dealan no nach robh.  Dh’fhosgail sinn seann rèidio agus meur-chlàr agus tha sinn air a bhith a’ coimhead nam broinn gus faicinn mar a tha iad ag obair.