Diardaoin Bhideo Làitheil | Thursday Daily Video 14.01

Madainn mhath a h-uile duine!

Good morning everyone!

Abair seachdain neònach a tha air a bhith. Tha mi airson a ràdh ‘s math a rinn sibh uile (agus dha na h-inbhich agaibh) airson a bhith a’ dèanamh ur dìcheall le obair na sgoile againn an t-seachdain seo. Cùm a ‘dol!

What a strange week it has been.  I want say well done to you all (and to your grown ups) for doing your best with our school work this week.  Keep going!

Tha mi an dòchas gun còrd a’ bhidio agad an-diugh 🙂

I hope you enjoy your video today 🙂

Diciadain – Bhideo Làitheil | Wednesday – Daily Video

‘S e Diciadain a th’ ann ‘s mar sin A’ Bh-uas Watson an seo!
It’s Wednesday so it’s Mrs Watson here!
Tha mi an dòchas gu bheil sibh a’ faighinn air adhart leis an obair agaibh ceart gu leòr – agus a’ lorg ùine son beagan spòrs fhaighinn cuideachd.
I hope you are getting on okay with your work – and finding time to have some fun too.
Bidh mi air ais a-màireach le bhideo beag eile dhuibh 😁
I will be back tomorrow with another wee video for you 😁

12.01.2020 – Clas 1P

Halò a chàirdean,

Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi an dòchas gun do chòrd a’ chiad latha ribh – ged nach robh Teams ag obair cho math airson a h-uile duine!

Tha sgeulachd eile agam dhuibh le cèicean ann agus tha mi air a bhith bèicearachd an-diugh cuideachd.

Tha mi an dòchas gu bheil sibhse a’ lorg rudan spòrsail ri dhèanamh aig an taigh cuideachd agus gu bheil sibh a’ feuchainn a bhith cuideachail, mar a tha sibh uile sa chlas 😊

A’ Bh-uas NicNeacail

Hello dear Clas 1,

How are you all today? I hope you enjoyed the first day back at school, even though Teams wasn’t working so well for everybody!

I have another story for you today with lots of cakes in it and I’ve been baking today as well.

I hope that you’re finding fun things to do at home as well and that you’re all trying to be helpful, just like you are in class 😊

Mrs Nicholson

11.01.2020 – Clas 1P

Madainn mhath, Clas 1 Purpaidh, agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile! Tha mi cho duilich nach eil sinn còmhla anns a’ chlas an-dràsda agus tha mi gur n-ionndrainn gu mòr! Tha mi an dòchas gu bheil an obair air-loidhne a’ còrdadh ribh uile agus bidh mi air ais a-màireach le bhideo agus teachdaireachd eile. Tìoraidh! A’ Bh-uas NicNeacail 😊
Good morning, Clas 1 Purpaidh, and Happy New Year to you all! I’m so sorry  that we’re not together in class just now and I miss you all very much! I hope that you enjoy the work online and I’ll be back tomorrow with another video and message for you.
See you then! Mrs Nicholson 😊

C1 HLG 11-01-21 Gàidhlig

C1 HLG 11-01-21 English

 

 

 

 

Tha sinn gu bhith ann! | We’re nearly there!

Uill, tha sinn uile air a bhith ag obair gu math cruaidh agus tha sinn uile deiseil a-nis airson fois a ghabhail!

Well, we have all been working so hard and we’re all ready to take a break!

Tha an clas air uimhir a choileanadh thar an teirm a dh’fhalbh, bho bhith ag ionnsachadh na sgilean airson leughadh agus sgrìobhadh sa Ghàidhlig gu bhith a’ sgrùdadh bhun-bheachdan ùra agus dùbhlanach ann am matamataigs. Tha sinn air ionnsachadh mu fhèisean solais bho thrì chreideamhan eadar-dhealaichte, air pàirt a ghabhail ann an geamannan sgioba agus air sgeulachdan innse. Chan eil iongnadh ann gu bheil sinn uile cho sgìth!

The class have achieved so much over the past term, from beginning to learn the skills for reading and writing in Gaelic to exploring new and challenging concepts in maths. We have learned about festivals of lights from three different religions, taken part in team games and learned to tell stories. No wonder we’re all so tired!

Mar thidsearan, bha e na thoileachas a bhith ag obair le clas Purpaidh agus a’ faicinn an adhartas a tha iad air a dhèanamh agus tha sinn air bhioran na dòighean ùra fhaicinn a chumas iad a’ leasachadh an sgilean.

As teachers it has been a pleasure to work with clas Purpaidh and see all of the progress that they have made an we’re excited to see the new ways they will continue to develop their skills.

Tha sinn an dòchas gun do chòrd na cuirmean Nollaige a choisinn iad a’ chlann ris.

We hope that the children have enjoyed their well earned Christmas celebrations.

An ath sheachdain, bidh obair gu math socair ann le obair spòrsail mu sgeulachdan agus geamannan matamataigs.

Next week there will be some gentle, fun work connected with telling stories and some maths games.

A’ guidh beannachdan na soar-laithean dhuibh.
Sincere wishes for a wonderful holiday.

Cùm sàbhailte agus chì sinn ann an 2021 thu!
Keep safe and we’ll see you in 2021!

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile.

AGUS, bhuannaich sinn an dàrna àite ann am farpais sgeadachadh dorais 😀

Also, we won second place in the door decorating competition 😀

Spòrs na Nollaig agus Obair-Dachaigh | Christmas fun and Homework 

‘S cinnteach gum bidh tòrr spòrs ann an ath-sheachdain!

Bidh ciùird ann agus ionnsachadh faclan nollaige AGUS bidh Panto anns a’ Ghàidhlig ann!  Diardaoin bidh partaidh nollaig againn  le geamaichean, greim-bìdh agus ’s dòcha tiodhlac bho Bhodach na Nollaig cuideachd!

There will certainly be lots of fun next week!

There will be crafts and learning more Christmas words in Gaelic AND there will be a Gaelic Panto to watch!  On Thursday we will have our Christmas party with games, snacks and perhaps a gift from Santa…!

Bidh cothrom ann Dihaoine obair-dachaigh sam bith a rinn sibh a shealltainn.  Na gabh dragh mura rinn thu seo, tha fhios againn gu bheil sibh uile trang.  Ach tha ùine ann fhathast ma tha sibh ag iarraidh rudeigin a dhèanamh – fiosrachadh air parentmail bho 16/11/20 and 09/12/20.

On Friday there will be the chance to share any homework that you have done.  Don’t worry at all if you haven’t managed any, we know that you are all busy.  There is still time if you’d like to make something to share by emailing a photo.  Details on parentmail from 16/11/20 and 09/12/20.

Ann am matamataig bidh sinn a’ coimhead air ais air na tha sinn air ionnsachadh gu ruige seo airson a bhith cinnteach gum bi sinn deiseil airson gluasad air adhart gu beachdan nas adhartaiche an ath theirm.

 

In maths we will be looking back at everything we have learned so far to be sure that we are ready to move on to more complex ideas next term.

Tha sinn mu thràth air beagan obair a dhèanamh air cuid de dh’fhèisean; Oidhche Shamhna, Diwali agus an Nollaig. An ath sheachdain cuiridh seachad beagan ùine a’ smaoineachadh mu Hanukkuh.

We have already done some work on festivals, Halloween, Diwali and Christmas.  Next week we will spend some time thinking about Hanukkuh.

Sin e bhuamsa!

That’s all from me!

Sgeulachd na Nollaig agus an Doras Nollaig a rinn sinn | The Nativity Story and the Christmas Door that we made

An ath sheachdain, bidh sinn ag obair air ar ath-aithris air Sgeulachd na Nollaige agus an dòchas gun clàraich sinn e aig deireadh na seachdain. Bidh sinn cuideachd ag obair gu cruaidh gus ath-sgrùdadh a dhèanamh air na litrichean a dh’ionnsaich sinn gu ruige seo.

Next week we will be working on our re-telling of the Christmas story and hopefully record it for you at the end of the week.  We will also be working hard to revise all of the letters that we have learned so far.

Fonaigs gu ruige seo | Phonics so far

 

Tha sinn gu math moiteil às an taisbeanadh Nollaig a rinn sinn airson doras an t-seòmar-sgoile againn! Chleachd sinn sequins agus pìosan pàipear dathte airson na craobhan a sgeadachadh. Chleachd sinn spongan airson cnoc uaine a dhèanamh agus pàipear clò agus glaodh gus speur geamhraidh a dhèanamh. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh cuideachd.

We are very proud of the Christmassy display that we made for our classroom door!  We used decorated trees using sequins and pieces of coloured paper.  We used sponges to paint a green hill and tissue paper and glue to make a winter sky.  We hope you like it too.

Ann am matamataigs bidh sinn ag obair air a bhith ag radh an àireamh ro no às deidh àireamh, a’ cleachdadh ar faclan Ghàidhlig airson na h-àireamhan cuideachd. Tha mi an dòchas gum bi a h-uile duine sa chlas comhfhurtail le seo suas gu deich agus tha mi cinnteach gum bi e comasach dha mòran dhiubh seo a dhèanamh suas gu 20!

The skill we will be working on in maths is to say the number before or after a number, using our Gaelic words for the numerals.  I hope that all children will be comfortable with this up to ten and I’m sure that many of them will be able to do this up to 20!

Àireamh na Seachdaine | Number of the week

Mu dheireadh, seo bhidio spòrsail mu chraobhan Nollaige a chòrd rinn an t-seachdain seo!

What’s the Gaelic for Christmas Tree?

Finally, here is a fun video about Christmas trees that we have enjoyed this week!

Tha àm na Nollaig a’ tighinn! | Christmas is coming!

An ath-seachdain, bidh sinn a’ tòiseachadh ag ionnsachadh mar a dh’innseas sinn ar Sgeulachd Nollaig agus tha sin an dòchas gun urrainn dhuinn seo a shealltainn dhuibh ann am beagan sheachdainean. Bidh tòrr ghnìomhan co-cheangailte ris an Nollaig ann cuideachd!

Next week we will be starting to learn to tell the Christmas story and we hope to share this with you in a couple of weeks time. There will be lots of activities connected with Christmas too!

Anns an obair àireamhachd againn, tha sinn a’ coimhead gu sònraichte air dà bhuidheann de nithean a chunntadh, a’ cunntadh an àireamh anns gach buidheann agus an uair sin gan cunntadh gu lèir – ag obair a dh’ionnsaigh agus daingneachadh air na bun-bheachdan timcheall air cur-ris shìmplidh.

In our numeracy work we are looking particularly at counting two groups of items, counting the number in each group and then counting them altogether – working towards and consolidating the concepts around simple addition.

Fonaigs ùra againn | New phonics

Àireamh na seachdaine | Number of the week

Mar sin leibh!

Rama agus Sita agus an abidil | Rama and Sita and the Alphabet

An t-seachdain seo bidh sinn a’ crìochnachadh ar n-obair air Rama agus Sita. Nì sinn pìos obrach far am bi a’ chlann a’ taghadh caractar agus ag ràdh carson as toil leotha iad.

This week we will finish our work on Rama and Sita.  We will do a piece of work where the children will choose a character and say why they like them.

Tha an clas air a bhith a’ faighinn tlachd bho bhith ag ionnsachadh an aibideil gaelic againn agus gu ruige seo tha iad air na fuaimean c, a, o, ò, agus à. An ath sheachdain ionnsaichidh sinn mu d agus g.

The class have been enjoying learning our Gaelic alphabet and so far we have learned the sounds c, a, o, ò, agus à.  Next week we will learn about d and g.

Tha sinn a’ leantainn oirnn a’ toirt sùil air pàtrain ann am matamataigs, seo geama a dh ’fhaodadh tu a bhith a’ cluich aig an taigh.

https://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/shape-patterns

We are continuing to look at patterns in maths, here is a game (above) that you might like to play at home.

Sin e an drasta!

That’s it for now!