Clas Uaine

Ann an Clas 1 tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dhiofar air beatha air eilean is beatha anns a’ bhaile mhòr. Leugh sinn Ceitdh Mòrag, choimhead sinn air dealbhan John Lowrie Morrison agus dh’èist sinn ri sgeulachdan Mrs Cunniffe mu bhith na nighean bheag ann an Leòdhas. Ann an ceòl dh’ionnsaich sinn na h-òrain, ”S ann an Ìle’ agus ‘Eilean Fraoich’.
Rinn a’ chlas dealbhan brèagha air na chì thu air eilean is dh’fheuch sinn sgrìobhadh a chur ris. Abair obair mhath a rinn iad uile!

Tha na h-orain ri fhaighinn an seo:

Eilean Fraoich:  https://www.youtube.com/watch?v=TM8RA64cbGs

S ann an Ìle:  http://www.celticlyricscorner.net/puirt/sann.htm

Cuirm-Chnuic Clas 1 Uaine

Bha feasgar air leth aig Clas 1 Uaine air Diardaoin nuair a bha cuirm-chnuic againn anns an raon-cluich. Bha iomadh seòrsa bìdh ann bho dhùthchannan cèin agus Alba fhèin. Dh’fheuch sinn biadh bho Èirinn, A’ Phòlainn, An Eadailt, Burma, Aimeireaga, An Spàin, Yorkshire agus A’ Chuimhrigh. Bha a’ chlas uile ag ràdh gun do dh’fheuch iad ruidegan ùr a chòrd riutha. Chleachd sinn ar sgilean modh airson suidhe agus ithe aig bòrd gu snog còmhla ri caraidean. Cuideachd, chleachd sinn na dh’ionnsaich sinn le nurs na sgoile airson dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan mus do dh’ith sinn.
Mile taing do na pàrantan a thàinig dhan cuirm-chnuic agus a rinn biadh cho blasta dhuinn.

A’ Cumail Fallain anns a’ Ghrèin

Mar phàirt de ‘Sun Awareness Week’, thàinig a Bh’Uas Cowell-Smith (mamaidh Arley agus Eryn) a-steach an t-seachdainn seo a bhruidhinn rinn mu dheidhinn a bhith cumail sàibhailte is fallain anns a’ ghrèin.  Dh’innse i dhuinn mu cho cudthromach ‘s a tha e leigheas grèine agus ad a chleachdadh nuair a tha a’ ghrian ann.  ‘S e ‘SPLAT, HAT, WRAP!’ abairt an là.

A’ Tomhais Faid C1U

Tha Clas 1 Uaine ag ionnsachadh faid rudan timcheall oirnn a thomhais.  Chleachd sinn ciùban, cliopan pàipear, ar casan agus slatan airson iomadh rud anns a’ chlas a thomhais.  Chlàr sinn de cho fada ‘s a bha gach rud air pìosan pàipear is bhruidhinn sinn mun deidhinn còmhla.

Sgeulachdan Clas 1 Uaine

S e Seoc agus na Robairean an sgeulachd a tha Clas 1 ag ionnsachadh an t-seachdainn-sa. 

‘S ann mu ghille beag a tha e, tha e fhèin is a charaidean a’ deanamh a chuis air robairean!

Abair ploidh a bh’ aca.

Gàradh na Sgoile

Tha sinn air leth toilichte adhartas fhaicinn ann an gàrradh na sgoile anns na beagan sheachdainnean a dh’fhalbh.  Chaidh feansa agus tunail seileach a thogail le parantan air leth fialaidh, Bex, Lucy agus Arran.  A bharrachd air sin, chi thu lusan ùra a chuir a’ bhuidhean raon-cluiche agus Clas 1.

K Wight

 

Hùb Hàb

Chaidh Clas 1 gu dealbh-chluich Hùb Hàb an-diugh anns an talla mhòr.  ‘S ann mu dheidhinn a t-sìde a bha an dealbh-chluich.  Dh’ionnsaich sinn faclan mun t-sìde; sgothach, grianach, sneachd, fras uisge, bogha-frois.  Bha pupaid aca leis an ainm Seonaidh na Sìde, bha e èibhinn.  Sheinn sinn òrain còmhla, abair spòrs  a bha againn uile!

Blog Bun-sgoil Taobh na Pàirce | Bun-sgoil Taobh na Pàirce Blog

 

Fàilte gu Blog Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh uile sealladh fhaighinn air na tha sinn ag ionnsachadh.  | Welcome to Bun-sgoil Taobh na Pàirce Class Blogs.  We hope you will enjoy the learning snapshots we have to share with you.

Tha gach clas gus a bhith a’ cur ri chèile blog gach seachdain; feuch gun cùm sibh sùil air an làrach ùr airson na naidheachdan againn | Each class will be sharing a blog on a weekly basis; make sure you keep an eye on our website to stay up to date.