Luchd-tadhail a’ Tighinn a Chèilidh air Clas 1.

Bha seachdain gu math inntinneach aig a’ chlas ann an t-seachdain seo. Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dhotairean, banaltraman agus dè a bhios a’ tachart ann an ospadal.

Bha sinn gu math fortanach gun tàinig dithis de ar pàrantan a thadhal oirnn agus iadsan ag obair mar dhotairean meidigeach. Bhruidhinn iad mu dheidhinn an obair aca agus thug iad a-steach diofar innealan a tha air an cleachdadh aig  dhotairean agus banaltraman.

Bha tòrr spòrs agus tòrr ionnsachaidh again!

Mo Choimhearsnachd

Mar phàirt den phròiseact Mo Choimhearsnachd, chaidh C1U air cuairt bheag timcheall air Liìte gus faicinn dè th’ againn na ar coimhearsnachd. Chòrd seo riutha gu mòr agus chunnaic iad àitichean air an robh iad eòlach cuideachd. Thug seo cothrom mhath do na sgoilearan ionnsachadh mu dheidhinn cho cudromach agus a tha e a bhith cùmail sàbhailt fad ‘s a tha sinn a’ coiseachd sa bhaile.

 

 

Mo Choimhearsnachd Sgoile

An t-seachtain seo, tha sinn air a bhtih ag ionnsachadh mu dheidhinn na goireasan againn agus ciamar a tha sinn a’ coimhead às deidh goireasan ar sgoile.

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn coimhearsnachd na sgoile agus mar sheallas tu spèis do ghoirsean na sgoile le bhith dhan cumail glan.

Mar phàirt den ionnsachadh seo, thog sinn rud dhan sgudail bhon raon-chluich.

Bhruidhinn sinn cuideachd mu shlàinteachas, bha miotag aig a h-uile duine agus ghlan a h-uile duine an làmhan às a dheidh.

.   

Cruinneachadh

Ann an sgoil an-diugh chaidh a h-uile duine ann an Clas 1 dhan thalla airson cruinneachadh. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn riaghailtean na sgoile. ‘S iad  sin:

  • Bi Còir
  • Èist gu math agus
  • Bi Sàbhailte

Sheinn sinn òrain cuideachd. Bha e deagh spòrs againn!

 

Glainead Bìdh

An t-seachdain seo, bha an clas ag ionnsachadh mu dheidhinn glainead bìdh agus cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ glannadh ar làmhan agus a bhith a’ cleachdadh uidheaman glan nuair a tha sinn ag ullachadh biadh. Gus meudachadh air na dh’ionnsaich sinn, dh’ullaich a h-uile duine greim-bìdh. Chòrd so ris a’ chlas gu mòr agus dh’ionnsaich iad tòrr bhuaithe.

.

Fiacalan Fallain

 

An t-seachdain seo, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh dè am biadh a tha math agus dè am biadh nach eil cho math do air fiaclan agus ciamar a chùmas sinn ar fiaclan glan is fallain. 

Rinn sinn deuchainn gus faighinn a-mach dè am buaidh a th’ aig diofar dheochan air na fiaclan againn.  

Sa mhadainn, chuir sinn uighean tunnaige ann am bosca agus lion sinn e le coca-cola . Ro àm feasgar, thàing dath air na h-uighean. Ghlan sinn na h-uighean le uachdar-fhiaclan, ach an deidh sin cha deach iad air ais gu geal.

 Tha fios again a-nis gum feum sinn bruiseadh na fiaclan gach latha. Dh’ionnsaich sinn cuideachd mun bhuaidh a th’ aig siùcar air ar fiaclan. Tha an dealbh mu dheireadh a’ sealltainn dà ugh nach deach an glanadh an taca ri dà ugh a chaigh an glanadh.

  

 

Ag Ithe Biadh Fallain

An t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith ag ithe biadh fallain agus carson a tha seo cudrothmach airson ar bodhaig agus as n-eanchainn.

A’ coimhead ri diofar dhealbhan, bhruidhinn sinn mu dheidhinn de seòrsa biadh a tha fallainn agus de seòrsa a tha mì-fhallain. Bha e math faicinn beachdan a’ chlann mu dheidhinn dè am biadh a tha math dhut a bhith ag ithe fad na h-ùine, agus dè a tha nas fhearr a bhith ag ithe dìreach cor uair.

A’ cleachdadh graf, roinn sinn na diofar sheòrsaichean bìdh. Chaidh feadhain an cuir eadar an dà roinn air sgàth gun robh a’ chlas a’ smaoineachadh gum biodh iad seo ceart gu leòr an gabhail meadhanach tric.  

Co-Chothromachd

An t-seachdain seo sa chlas, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn co-chothomachd. Cheith sinn beagan tìde a’ cleachdadh diofar stuthan gus dealbhan agus cumaidhean a cho-chothromachadh. Chòrd an leassan gu mòr ris a’ chlas, agus rinn iad dealbhan àlainn fhad ‘s a bha iad ag ionnsachadh mu dheidhinn co-chothromachd.

A’ Cur Lusan

Thairis air na beagan sheachdainean a mu dheireadh, bha sinn ag ionnasachadh mu dheidhinn a bhith a’ cur lusan agus ainmeanachadh gach pàirt den lus. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dè a dh’fheumas lusan gus fàs.

Chuir sinn pònair leathann cuidheachd agus tha a’ chlas ga fhaighinn glè inntinneach.

Tuathanas Gorgie

An t-sèachdain seo chaidh sinn gu Tuathanas Gorgie. Bha e gu math spòrsail agus bha tòrr ri fhaicinn ann. Chunnaic sinn na beathaichean, rinn sinn ìm a’ cleachdadh uachdar agus dh’obraich sinn le clòimh chaorach. 

Dh’ionnsaich sinn tòrr mu obrachadh air tuathanas agus na buannachdan a tha na chois. Dh’ionnsaich sinn cuideachd cho cudrothmach ‘s a tha e a bhith a’ cur ‘s a’ fàs measan ‘s glasraich.