Glainead Bìdh

An t-seachdain seo, bha an clas ag ionnsachadh mu dheidhinn glainead bìdh agus cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ glannadh ar làmhan agus a bhith a’ cleachdadh uidheaman glan nuair a tha sinn ag ullachadh biadh. Gus meudachadh air na dh’ionnsaich sinn, dh’ullaich a h-uile duine greim-bìdh. Chòrd so ris a’ chlas gu mòr agus dh’ionnsaich iad tòrr bhuaithe.

.

Fiacalan Fallain

 

An t-seachdain seo, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh dè am biadh a tha math agus dè am biadh nach eil cho math do air fiaclan agus ciamar a chùmas sinn ar fiaclan glan is fallain. 

Rinn sinn deuchainn gus faighinn a-mach dè am buaidh a th’ aig diofar dheochan air na fiaclan againn.  

Sa mhadainn, chuir sinn uighean tunnaige ann am bosca agus lion sinn e le coca-cola . Ro àm feasgar, thàing dath air na h-uighean. Ghlan sinn na h-uighean le uachdar-fhiaclan, ach an deidh sin cha deach iad air ais gu geal.

 Tha fios again a-nis gum feum sinn bruiseadh na fiaclan gach latha. Dh’ionnsaich sinn cuideachd mun bhuaidh a th’ aig siùcar air ar fiaclan. Tha an dealbh mu dheireadh a’ sealltainn dà ugh nach deach an glanadh an taca ri dà ugh a chaigh an glanadh.

  

 

Ag Ithe Biadh Fallain

An t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith ag ithe biadh fallain agus carson a tha seo cudrothmach airson ar bodhaig agus as n-eanchainn.

A’ coimhead ri diofar dhealbhan, bhruidhinn sinn mu dheidhinn de seòrsa biadh a tha fallainn agus de seòrsa a tha mì-fhallain. Bha e math faicinn beachdan a’ chlann mu dheidhinn dè am biadh a tha math dhut a bhith ag ithe fad na h-ùine, agus dè a tha nas fhearr a bhith ag ithe dìreach cor uair.

A’ cleachdadh graf, roinn sinn na diofar sheòrsaichean bìdh. Chaidh feadhain an cuir eadar an dà roinn air sgàth gun robh a’ chlas a’ smaoineachadh gum biodh iad seo ceart gu leòr an gabhail meadhanach tric.  

Co-Chothromachd

An t-seachdain seo sa chlas, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn co-chothomachd. Cheith sinn beagan tìde a’ cleachdadh diofar stuthan gus dealbhan agus cumaidhean a cho-chothromachadh. Chòrd an leassan gu mòr ris a’ chlas, agus rinn iad dealbhan àlainn fhad ‘s a bha iad ag ionnsachadh mu dheidhinn co-chothromachd.

A’ Cur Lusan

Thairis air na beagan sheachdainean a mu dheireadh, bha sinn ag ionnasachadh mu dheidhinn a bhith a’ cur lusan agus ainmeanachadh gach pàirt den lus. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dè a dh’fheumas lusan gus fàs.

Chuir sinn pònair leathann cuidheachd agus tha a’ chlas ga fhaighinn glè inntinneach.

Tuathanas Gorgie

An t-sèachdain seo chaidh sinn gu Tuathanas Gorgie. Bha e gu math spòrsail agus bha tòrr ri fhaicinn ann. Chunnaic sinn na beathaichean, rinn sinn ìm a’ cleachdadh uachdar agus dh’obraich sinn le clòimh chaorach. 

Dh’ionnsaich sinn tòrr mu obrachadh air tuathanas agus na buannachdan a tha na chois. Dh’ionnsaich sinn cuideachd cho cudrothmach ‘s a tha e a bhith a’ cur ‘s a’ fàs measan ‘s glasraich.

Sgoil sa Choille

An t-sèachdain seo chaidh sinn don Sgoil sa Choille. Rinn sinn pàtaran a’ cleachdadh dhuilleagan gus làrach a dhèanamh, chleachd sinn an hammock agus  bha sinn a’ sreap chraobhan . Bha e gu math spòrsail! 

Hùb Hab

Chòrd  an dealbh-cluich aig  Hùb Hab bho Fèisean nan Gaidheal gu mòr ri Clas 1 an t-seachdainn-sa.  Sheinn iad, dhanns iad is rinn iad tòrr feall-dhà.  ‘S ann mu dheidhinn sàbhailteas air an rathad a bha an dealbh-chluich.

 

Bee Bots

 

Tha an clàs air a bhith ag ionnsachadh mu bhith a’ toirt seachad stiùiridhean. Tha iad air bhith a’ cleachdadh an sgil seo ann an spòrs agus matamatig. An t-seachdain seo fhuair iad an cothrom na Bee Bots a chleachdadh sa chlas gus an cuideachadh. Abair gun robh iad math air obrachadh còmhla mar sgiobadh agus gun robh tòrr spòrs aca!

The class have spent some time learning more about directional language in Gàidhlig. They have been working on this as part of numeracy and in P.E. This week they had the opportunity to use Beet Bots in the classroom, in order to help with their directional language. They really enjoyed it and they did well to work as a team

Turas Clas

An t-seachdain seo chaidh sinn chun Museum of Childhood. Sheall sinn ris na diofar dhèideagan a bha air an cleachdadh sam àm a dh’fhalbh. Bha sinn a’ chluich anns an taigh-tasgaidh cuideachd. Bha e gu math spòrsail!