Turas Clas

An t-seachdain seo chaidh sinn chun Museum of Childhood. Sheall sinn ris na diofar dhèideagan a bha air an cleachdadh sam àm a dh’fhalbh. Bha sinn a’ chluich anns an taigh-tasgaidh cuideachd. Bha e gu math spòrsail!

Ag ionnsachadh mu dheidhinn Dealan

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dealan, agus mar a chleachdas sinn e. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dè tha sàbhailte agus dè nach eil nuair a tha sinn ga chleachdadh.

Fhad ‘s a tha sinn a’ cluich, tha sinn a’ bruidhinn agus ag ionnsachadh mu dheidhinn diofar uidheamachd agus mar a tha iad ag obair. Tha sinn air a bhith a’ cluich le bùird-cuairteachaidh, agus tha seo gu math spòrsail!

Ath-Chuairteachadh

An t-seachdain seo, bha sinn a’ bruidhinn mun àireannachd. Bha sinn a’ bruidhinn mu dhèidhinn mar a bhios sinn ag ath-chuairteachadh cairt agus pàipear. Tha clas 1 uaine ag ath-chuairteachadh na càirtean bainne aca, agus gan cur dhan sgudal-ath-cuairteachaidh.

Clas Uaine

Ann an Clas 1 tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mun diofar eadar beatha sna h-eileanan agus beatha sa bhaile mhòr. Leugh sinn Ceitidh Mòrag, choimhead sinn air dealbhan John Lowrie Morrison agus dh’èist sinn ri sgeulachdan Mrs Cunniffe mu bhith na nighean bheag ann an Leòdhas.

Ann an ceòl dh’ionnsaich sinn na h-òrain, ”S ann an Ìle’ agus ‘Eilean Fraoich’.

Rinn a’ chlas dealbhan brèagha mu na chì thu air eilean is dh’fheuch sinn sgrìobhadh a chur ris. Abair obair mhath a rinn iad uile!

 

Tha na h-orain rim faighinn an seo:

Eilean Fraoich:  https://www.youtube.com/watch?v=TM8RA64cbGs

S ann an Ìle:  http://www.celticlyricscorner.net/puirt/sann.htm

Cuirm-Chnuic Clas 1 Uaine

Bha feasgar air leth aig Clas 1 Uaine air Diardaoin nuair a bha cuirm-chnuic againn anns an raon-cluich. Bha iomadh seòrsa bìdh ann bho dhùthchannan cèin agus Alba fhèin. Dh’fheuch sinn biadh bho Èirinn, A’ Phòlainn, An Eadailt, Burma, Aimeireaga, An Spàin, Yorkshire agus A’ Chuimhrigh. Bha a’ chlas uile ag ràdh gun do dh’fheuch iad ruidegan ùr a chòrd riutha. Chleachd sinn ar sgilean modh airson suidhe agus ithe aig bòrd gu snog còmhla ri caraidean. Cuideachd, chleachd sinn na dh’ionnsaich sinn le nurs na sgoile airson dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan mus do dh’ith sinn.
Mile taing do na pàrantan a thàinig dhan cuirm-chnuic agus a rinn biadh cho blasta dhuinn.

A’ Cumail Fallain anns a’ Ghrèin

Mar phàirt de ‘Sun Awareness Week’, thàinig a Bh’Uas Cowell-Smith (mamaidh Arley agus Eryn) a-steach an t-seachdainn seo a bhruidhinn rinn mu dheidhinn a bhith cumail sàibhailte is fallain anns a’ ghrèin.  Dh’innse i dhuinn mu cho cudthromach ‘s a tha e leigheas grèine agus ad a chleachdadh nuair a tha a’ ghrian ann.  ‘S e ‘SPLAT, HAT, WRAP!’ abairt an là.

A’ Tomhais Faid C1U

Tha Clas 1 Uaine ag ionnsachadh faid rudan timcheall oirnn a thomhais.  Chleachd sinn ciùban, cliopan pàipear, ar casan agus slatan airson iomadh rud anns a’ chlas a thomhais.  Chlàr sinn de cho fada ‘s a bha gach rud air pìosan pàipear is bhruidhinn sinn mun deidhinn còmhla.

Sgeulachdan Clas 1 Uaine

S e Seoc agus na Robairean an sgeulachd a tha Clas 1 ag ionnsachadh an t-seachdainn-sa. 

‘S ann mu ghille beag a tha e, tha e fhèin is a charaidean a’ deanamh a chuis air robairean!

Abair ploidh a bh’ aca.

Gàradh na Sgoile

Tha sinn air leth toilichte adhartas fhaicinn ann an gàrradh na sgoile anns na beagan sheachdainnean a dh’fhalbh.  Chaidh feansa agus tunail seileach a thogail le parantan air leth fialaidh, Bex, Lucy agus Arran.  A bharrachd air sin, chi thu lusan ùra a chuir a’ bhuidhean raon-cluiche agus Clas 1.

K Wight