Clas Uaine

Hàlo clas Uaine. Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. An dè rinn mi cèic banana agus seoclaid. An do rinn sibh cèic no aran? Mar sin leibh an-drasta!

Hello clas Uaine. I hope you are well. Yesterday I made banana and chocolate cake. Have you made cake or bead? Good bye for now!!! 

Madainn Mhath Clas Uaine – Diciadain | Wednesday

Madainn mhath Clas Uaine! A’ Bh-uas Watson an seo.
An do dh’ith sibh buntàta an t-seachdain seo?
An do dh’ith sibh sneap? No Tuineap?
Seo sgeulachd mun tuineap dhuibh!
A bheil cuimhe agaibh air seo?
Good Morning Clas Uaine! Mrs Watson here.
Did you eat potato this week?
Did you eat neep? Or Turnip?
Here is a story about a turnip for you!
Do you remember it?

Clas 1 s.t 25.01.21 Cliath-Ionnsachaidh | Clas 1 w.b. 25.01.21 Learning Grid

Madainn mhath Clas 1. Seo an obair agaibh an t-seachdain-sa. Tha e air Microsoft Teams cuideachd.  Tha sinn a’ coimhead air adhart ri ur faicinn aig na seiseanan beò air Teams.

Good morning Clas 1. Here is your work for this week. It is on Microsoft teams too. We are looking forward to seeing you at the live sessions on Teams.

Cliath-Ionnsachaidh  C1 HLG 25-01-21 Gàidhlig

Learning Grid  C1 HLG 25-01-21 English

Motor Skills

If your child is struggling to hold a pencil or to use scissors then here are some activities which can help to build strength and flexibility in the hands and fingers.  Little and often is the key

Sgioba Clas 1 | The Class 1 Team

Seall an sneachda!

Halò Clas Uaine. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Seo agaibh bhidio le mise a’ seinn  Seall an Sneachda.

Hello Clas Uaine, how are you all today? Here is a video of me singing Look at the snow.

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Clas 1 20.01.21 Bhidio Làitheil | Daily Video

Halò Clas 1. Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile gu math!  Bha e cho snog a’ bruidhinn ribh air Teams Diluain agus Dimàirt. Seo agaibh bhidio le mise a’ seinn  ‘Tha tac beag snog aig Dòmhnall Donn.’

Hello Clas 1. How are you all today? I hope that you are all well! It was so  nice talking to you on Teams on Monday and Tuesday.  Here is a video with me singing Dòmhnall Donn had a farm.

A’ Bh-uas Nic an Tòisich