Sgoil sa Choille

An t-sèachdain seo chaidh sinn don Sgoil sa Choille. Rinn sinn pàtaran a’ cleachdadh dhuilleagan gus làrach a dhèanamh, chleachd sinn an hammock agus  bha sinn a’ sreap chraobhan . Bha e gu math spòrsail! 

Hùb Hab

Chòrd  an dealbh-cluich aig  Hùb Hab bho Fèisean nan Gaidheal gu mòr ri Clas 1 an t-seachdainn-sa.  Sheinn iad, dhanns iad is rinn iad tòrr feall-dhà.  ‘S ann mu dheidhinn sàbhailteas air an rathad a bha an dealbh-chluich.

 

Bee Bots

 

Tha an clàs air a bhith ag ionnsachadh mu bhith a’ toirt seachad stiùiridhean. Tha iad air bhith a’ cleachdadh an sgil seo ann an spòrs agus matamatig. An t-seachdain seo fhuair iad an cothrom na Bee Bots a chleachdadh sa chlas gus an cuideachadh. Abair gun robh iad math air obrachadh còmhla mar sgiobadh agus gun robh tòrr spòrs aca!

The class have spent some time learning more about directional language in Gàidhlig. They have been working on this as part of numeracy and in P.E. This week they had the opportunity to use Beet Bots in the classroom, in order to help with their directional language. They really enjoyed it and they did well to work as a team

Turas Clas

An t-seachdain seo chaidh sinn chun Museum of Childhood. Sheall sinn ris na diofar dhèideagan a bha air an cleachdadh sam àm a dh’fhalbh. Bha sinn a’ chluich anns an taigh-tasgaidh cuideachd. Bha e gu math spòrsail!

Ag ionnsachadh mu dheidhinn Dealan

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dealan, agus mar a chleachdas sinn e. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dè tha sàbhailte agus dè nach eil nuair a tha sinn ga chleachdadh.

Fhad ‘s a tha sinn a’ cluich, tha sinn a’ bruidhinn agus ag ionnsachadh mu dheidhinn diofar uidheamachd agus mar a tha iad ag obair. Tha sinn air a bhith a’ cluich le bùird-cuairteachaidh, agus tha seo gu math spòrsail!

Ath-Chuairteachadh

An t-seachdain seo, bha sinn a’ bruidhinn mun àireannachd. Bha sinn a’ bruidhinn mu dhèidhinn mar a bhios sinn ag ath-chuairteachadh cairt agus pàipear. Tha clas 1 uaine ag ath-chuairteachadh na càirtean bainne aca, agus gan cur dhan sgudal-ath-cuairteachaidh.

Clas Uaine

Ann an Clas 1 tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mun diofar eadar beatha sna h-eileanan agus beatha sa bhaile mhòr. Leugh sinn Ceitidh Mòrag, choimhead sinn air dealbhan John Lowrie Morrison agus dh’èist sinn ri sgeulachdan Mrs Cunniffe mu bhith na nighean bheag ann an Leòdhas.

Ann an ceòl dh’ionnsaich sinn na h-òrain, ”S ann an Ìle’ agus ‘Eilean Fraoich’.

Rinn a’ chlas dealbhan brèagha mu na chì thu air eilean is dh’fheuch sinn sgrìobhadh a chur ris. Abair obair mhath a rinn iad uile!

 

Tha na h-orain rim faighinn an seo:

Eilean Fraoich:  https://www.youtube.com/watch?v=TM8RA64cbGs

S ann an Ìle:  http://www.celticlyricscorner.net/puirt/sann.htm

Cuirm-Chnuic Clas 1 Uaine

Bha feasgar air leth aig Clas 1 Uaine air Diardaoin nuair a bha cuirm-chnuic againn anns an raon-cluich. Bha iomadh seòrsa bìdh ann bho dhùthchannan cèin agus Alba fhèin. Dh’fheuch sinn biadh bho Èirinn, A’ Phòlainn, An Eadailt, Burma, Aimeireaga, An Spàin, Yorkshire agus A’ Chuimhrigh. Bha a’ chlas uile ag ràdh gun do dh’fheuch iad ruidegan ùr a chòrd riutha. Chleachd sinn ar sgilean modh airson suidhe agus ithe aig bòrd gu snog còmhla ri caraidean. Cuideachd, chleachd sinn na dh’ionnsaich sinn le nurs na sgoile airson dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan mus do dh’ith sinn.
Mile taing do na pàrantan a thàinig dhan cuirm-chnuic agus a rinn biadh cho blasta dhuinn.

A’ Cumail Fallain anns a’ Ghrèin

Mar phàirt de ‘Sun Awareness Week’, thàinig a Bh’Uas Cowell-Smith (mamaidh Arley agus Eryn) a-steach an t-seachdainn seo a bhruidhinn rinn mu dheidhinn a bhith cumail sàibhailte is fallain anns a’ ghrèin.  Dh’innse i dhuinn mu cho cudthromach ‘s a tha e leigheas grèine agus ad a chleachdadh nuair a tha a’ ghrian ann.  ‘S e ‘SPLAT, HAT, WRAP!’ abairt an là.