Diwali

Thairis air an cola-deug mu dheireadh tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn fèill Diwali. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn na diofar chreideamhan a th’ ann air feadh an t-saoghal agus gu bheil Diwali mar phàirt den chreideamh Hindu. Leugh sinn sgeulachd Rama agus Sita agus dh’ionnsaich sinn carson a tha Fèill nan Solas na phàirt chudromach dhan chreideamh. Tha e air còrdadh ris a’ chlas a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali agus a bhith a’ cruthachadh pàtrain Rangoli, dealbhadh chleasan-teine agus a’ dèanamh lampaichean diva a-mach à criadha. Tha e air a bhith na chothrom ionnsachaidh mhath dhan a’ chlas.

.

Luchd-tadhail a’ Tighinn a Chèilidh air Clas 1.

Bha seachdain gu math inntinneach aig a’ chlas ann an t-seachdain seo. Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dhotairean, banaltraman agus dè a bhios a’ tachart ann an ospadal.

Bha sinn gu math fortanach gun tàinig dithis de ar pàrantan a thadhal oirnn agus iadsan ag obair mar dhotairean meidigeach. Bhruidhinn iad mu dheidhinn an obair aca agus thug iad a-steach diofar innealan a tha air an cleachdadh aig  dhotairean agus banaltraman.

Bha tòrr spòrs agus tòrr ionnsachaidh again!

Mo Choimhearsnachd

Mar phàirt den phròiseact Mo Choimhearsnachd, chaidh C1U air cuairt bheag timcheall air Liìte gus faicinn dè th’ againn na ar coimhearsnachd. Chòrd seo riutha gu mòr agus chunnaic iad àitichean air an robh iad eòlach cuideachd. Thug seo cothrom mhath do na sgoilearan ionnsachadh mu dheidhinn cho cudromach agus a tha e a bhith cùmail sàbhailt fad ‘s a tha sinn a’ coiseachd sa bhaile.

 

 

Mo Choimhearsnachd Sgoile

An t-seachtain seo, tha sinn air a bhtih ag ionnsachadh mu dheidhinn na goireasan againn agus ciamar a tha sinn a’ coimhead às deidh goireasan ar sgoile.

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn coimhearsnachd na sgoile agus mar sheallas tu spèis do ghoirsean na sgoile le bhith dhan cumail glan.

Mar phàirt den ionnsachadh seo, thog sinn rud dhan sgudail bhon raon-chluich.

Bhruidhinn sinn cuideachd mu shlàinteachas, bha miotag aig a h-uile duine agus ghlan a h-uile duine an làmhan às a dheidh.

.   

Cruinneachadh

Ann an sgoil an-diugh chaidh a h-uile duine ann an Clas 1 dhan thalla airson cruinneachadh. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn riaghailtean na sgoile. ‘S iad  sin:

  • Bi Còir
  • Èist gu math agus
  • Bi Sàbhailte

Sheinn sinn òrain cuideachd. Bha e deagh spòrs againn!

 

Glainead Bìdh

An t-seachdain seo, bha an clas ag ionnsachadh mu dheidhinn glainead bìdh agus cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ glannadh ar làmhan agus a bhith a’ cleachdadh uidheaman glan nuair a tha sinn ag ullachadh biadh. Gus meudachadh air na dh’ionnsaich sinn, dh’ullaich a h-uile duine greim-bìdh. Chòrd so ris a’ chlas gu mòr agus dh’ionnsaich iad tòrr bhuaithe.

.

Fiacalan Fallain

 

An t-seachdain seo, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh dè am biadh a tha math agus dè am biadh nach eil cho math do air fiaclan agus ciamar a chùmas sinn ar fiaclan glan is fallain. 

Rinn sinn deuchainn gus faighinn a-mach dè am buaidh a th’ aig diofar dheochan air na fiaclan againn.  

Sa mhadainn, chuir sinn uighean tunnaige ann am bosca agus lion sinn e le coca-cola . Ro àm feasgar, thàing dath air na h-uighean. Ghlan sinn na h-uighean le uachdar-fhiaclan, ach an deidh sin cha deach iad air ais gu geal.

 Tha fios again a-nis gum feum sinn bruiseadh na fiaclan gach latha. Dh’ionnsaich sinn cuideachd mun bhuaidh a th’ aig siùcar air ar fiaclan. Tha an dealbh mu dheireadh a’ sealltainn dà ugh nach deach an glanadh an taca ri dà ugh a chaigh an glanadh.