22.6.20 Cuairt-dànachd Innse Gall C1-3/Hebridean Adventure C1-3

Gabh cuairt timcheall na h-eileanan an t-seachdain seo. Tha gu leòr ri fhaicinn agus ri dhèanamh. Dèan cuirm-chnuic le pònaidh air Èirisgeigh? Ionnsaich mu dhineosairean san Eilean Sgitheanach? Cruthaich fear-tàileisg Leòdhais?   Seall an obair agad le bhith ga phostadh air Irisean Ionnsachaidh. Deagh thuras dhuibh!

Take a trip round the Hebrides this week.  There is plenty to see and do.  Have a picnic with a pony on Eriskay? Learn about dinosaurs on Skye?  Make a Lewis chessman?  You can show off what do have done by posting it on Learning Journals.  Have a great trip!

C1-3 Adventure Grid

C2O – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C2O a’tilleadh dhan sgoil

C2O return to school

Eadar-ghluasad C2O/Transition C2O

Madainn mhath, tha mi ‘n dòchas gu bheil sibh uile a’ cumail gu math. Tha mi airson fàilte a chur oirbh gu clas 2O. Gus beagan eòlas fhaighinn air ar cèile, nach toir sibh sùil air an dà bhideo

Tha mi cinnteach gu bheil sibh air bhioran mu ghluasad gu Clas 2 agus tha fadachd orm fhìn tilleadh airson ur teagasgMeal saor-làithean an t-samhraidh agus chì mi sibh anns an Lùnastal!  

 

Tìoraidh an-dràsta, 

A’ Bh-uas O’Riordan

 

Good morning, I hope you are all keeping well. I would like to welcome you to Clas 2O. In order for us to get to know each other, have a look at these two videos. There are 3 activities for you to do too.  You can post the pictures of your favourite things onto Learning Journals or email them to the school office for me to see 

I am sure you are very excited about moving to Clas 2O and I am looking forward to being your teacherEnjoy the summer holidays and I will see you in August 

Bye for now, 

Ms O’Riordan

 

C2O_Gniomhan Transition Day 2020