C2O An t-Seachdain Seo

Bha a’ chlas airson innse dhut gun robh sinn a’ dèanamh seo:

 • “Bha sinn a deanamh cuir ris”
 • “Bha sinn ag ionnsachadh mu dhedhinn tomaid”
An aite Matamataigs
 • “Ceangalan aireamh gu fichead agus gu ceathrad”
 • “duilleagan obrach matamataigs”
 • “sgriobhadh anns an jotters uaine againne.”
  “am pairt is fhearr leum bhon Coco”

  “Aig an deireadh sheachdain”
 • “Cuir sinn crioch air dealbhan mu dhedhinn Sikhism”

  An Khanda
 • “Bha sinn a ruith agus a sgriobhadh anns an aite cluich.

  Ag ionnsachadh mu dhedhinn Relay Races

C2O: Leughadh an seachdainn seo

Airson an leabhar “Boo!”-https://soundcloud.com/gaelic4parents/boo

Airson an leabhar “Bingo agus an cnaimh”-https://soundcloud.com/gaelic4parents/bingo-agus-an-cnaimh

The book that went home this week is the one we have been reading together in our reading groups in class.

For the Coco books, practice sounding out the words in the speech bubbles.

For the Bingo books, practice sounding out all of the words using your knowledge of sounds and some of our faclan cumanta.

Carson nach leugh thu còmhla ris na teadaidh no an peata agad? Why not read to your teddies or pets?

The books that went home this week should come back to school on Thursday.

 

C20: Leughadh aig an Taigh

Airson an leabhar “Air Chall”-https://soundcloud.com/gaelic4parents/air-chall

Airson an leabhar “Bingo agus an Slamhan-millis”-https://soundcloud.com/gaelic4parents/bingo-agus-an-slaman-milis

The book that went home this week is the one we have been reading together in our reading groups in class.

For the Coco books, practice sounding out the words in the speech bubbles.

For the Bingo books, practice sounding out all of the words using your knowledge of sounds and some of our faclan cumanta.

Carson nach leugh thu còmhla ris na teadaidh no an peata agad? Why not read to your teddies or pets?

The books that went home this week should come back to school on Thursday

Biodh spòrs agaibh!

C2O. An t-Seachdain Seo 09.11.20

Bha a’ chlas airson innse dhut gun robh sinn a’ dèanamh seo: 

“‘A sgrìobhadh fuaimean mar bh, ch, th, “

Ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ sgrìobadh fuaimean is faclan.
Cuid de na faclan ùr againne.

“Bha sinn a’ dèanamh ealainn, bha sinn a’ dèanamh an t-samhla airson Sikhism.”

“Bha sinn ag obrach le àireamhan suas gu 100”.

“Bha sin ag radh tioraidh ris a’ Bh-uas Wight.”

“Rinn sinn aodainnean mi-thoilichte.”

“Sgrìobh sinn mu dhedhinn Coco.”

Beanntan Sgeulachd

“Feumaidh sinn coimhead as deidh na lusan le uisge.”

 

Cuideachd, bha sinn ag radh beannachd leibh ris a’ Bh-uas Wight. Bha sinn brònach mu dhedhinn sin ach tha sinn an dòchas gun tig i airais airson cèilidh oirnn.

 

C2O Às dèidh nan Saor-làithean

Fàilte air ais às dèidh nan saor-laithean! Ged a bha an t-seachdain dìreach goirid, rinn sinn tòrr obrach agus abair spòrs a bh’ againn airson Oidhche Shamhna.

A’ gluasad mun cuairt airson matamataigs

Bha an clas airson innse dhut gun robh sinn ag ionnsachadh mu dhedhinn a’ cur àireamhan ann an òrdugh. Tha sin a-nis ag obair le àireamhan suas gu ceud!

A’ gluasad gu faclan slàn às dèidh fuaimean singlte
Sgriobhadh le peansailean dathte is ag obair mar sgioba

Tha sinn a’ cleachdadh nan cuibean fonaigs airson feuchainn air faclan slan a dhèanamh.

Bha sinn a’ sgrìobhadh mu dhedhinn nan laithean-saora againn. Tha sinn ag obair air ciamar a bhios sinn a’ sgrìobhadh air na liodhnichean, mu dhedhinn a bhith a’ cleachdadh bearnan corraig agus puingean stad.

An-diugh bha partaidh againn. Rinn sinn deuchainn le fìon-geur, sòda is siabann.


Bha sinn ag èisteachd ri ceòl eagalach agus a’ dannsadh. Bha sinn a’ leughadh sgeulachdan èibhinn agus a’ cleachdadh ar Gàidhlig airson bruidhinn mu dhedhinn an eìdeadh againn.

Airson ealainn, rinn sinn taighean rògach. Nach eil iad eagalach!

Tioradh an-dràsta!

C2O An t-Seachdain Seo

“Bha sinn a’ sgriobhadh facal slan!”

“Dh’ionnsaich sinn mu dhedhinn na h-àireimh coig.”

“Leugh sinn Am Bonnach Mòr. ”

“Bha sin a’ coimhead air ciamar a bhios lusan a’ fas.”” 

Lusan

“Bha sinn a’ dèanamh Matamataigs a-muigh”

Matamataigs a muigh

“Bha tidsear eile againn air Diardaoin. ”

 

 

C2O An t-Seachdain Seo

Abair seachdain thrang a tha air a bhith again ann an Clas 2O! Bha an clas airson innse dhut gun robh sinn:

 1. Ag ionnsachadh faclan ùra ann am matamataig – tomhas agus tuairmse
 2. A’  dèanamh dealbhan de choineanaich le pastailean ola
 3. A’ sgrìobhadh mu dhedhinn an deireadh-sheachdain agus de bha sin a’ dèanamh
 4. A’ cur sìol mar anns An Tuineap Mòr, an sgeulachd againne an t-seachdain seo
 5. A’ Buannachadh duaisean airson deagh mhodh sa chlas – bha pàrtaidh teòclaid teth againn! Tha sin a-nis ag obair air a bhith a’ sealltainn coibhneas san sgoil. Bidh sinn a’ faighinn pom pom airson seo agus nuair bhios a’ phoit làn – bhuannaichidh sin duais eile!

An ath-sheachdain, ‘s e Am Bonnach Mor an sgeulachd a bhios againn- ium ium! Gheibh thu an leabhar mar PDF aig https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/195 agus faodaidh tu eisd ris an sgeulachd aig https://soundcloud.com/gaelic4parents/am-bonnach-m-r

Ag ionnsachadh mu dhedhinn atomhais le bun-tomhaisean neo-abhaisteach
Ealain le pastalan ola
Chuir sinn sìol, dìreach mar a bha iad a’ dèanamh san sgeulachd

An t-Seachdain Seo: 14mh den t-Sultain

Tha sin air coig seachdainean slàn a chur seachad ann C2 a-nis!

Chaidh sinn a Phàirc Philrig air Diciadain agus rinn sinn dealbhan agus sgriobhadh de na chunnaic sinn.  

Bha an clas cuideachd airson gum biodh fios agaibh gu bheil sinn air a bhith:

 • “a’ dèanamh ealain mu ghàrraidhean ghlasraich “
 • “a’ togail dhuilleagan sa phàirc “
 • “a’ dannsa agus gluasadan ùra a dhèanamh”
 • “a’ spreadhadh àireamhan!”
 • “a’ sgrìobhadh sgeulachdan èibhinn mun chearc bheag ruadh”
Ag ionnsachadh mu dhedhinn a bhith a’ cleachadh peansail gu ceart
Ealainn airson an topaig againn
Ionnsachadh mu dhedhinn cumaidhean 3sh
Spreadhaidhean àireimh!
A’ cluich geamannan fonaigs
A’ dèanamh àireamhan le ciùban

An t-Seachdain Seo: 7mh den An t-Sultain

Tha sin air mios a-nis a chur seachad ann C2!

Bha an clas airson gum biodh fios agad gu bheil sinn air a bhith:

 • “aig obair le àireamhan”
 • “a’ cluich ann an taigh-cluiche”
 • “a’ sgrìobhadh”
 • “ag èisteachd ri sgeulachdan”
Seo baile-mòr Numicon 
Ag obair air na sgilean motor againn
A’ sgrìobhadh mu dhedhinn rudan a rinn sinn
Obair fonaigs