Clas 2T- Ealan

Tha sgoilearn C2T air a bhith ag obair gu dìcheallach air pròiseact na h-ealain chruthachail airson farpais an Comann Cheilteach Rìoghail. Seall air na diofar èisg a chruthaich sinn, agus chan eil aon dhuibh coltach! Tha sinn air cleachdadh pàipear gorm airson cùl an dealbh, peant, pinn  agus tòrr stuthan eile de dh’iomadh dath airson luachan ar sgoile a shealltainn.

Is e na luachan a th’ air an riochdachadh an seo: Iomadachad, Urram agus Fèin-urram, Obair Sgioba agus Cruthachalachd.

Clas 2T – An-diugh ‘s An-dè

Tha pròiseact an teirm sa air còrdadh ri clas 2T gu mòr! Gus crioch a chur air ar cuspair ‘an-diugh ‘s an-dè’ bha latha sgoile Bhictorianach againn. Chaidh ar seòmar teagasg air ais ann an tìm. Bha bùird na sgoilearan air an cuir ann an sreathan fada. Chaidh na balaich a chuir fa seach a’ chlann nighean agus trannsa a chuir eadar iad.

Chaidh buird dubh agus cailc a thoirt don chlann airson an cuid sgrìobhadh airson an latha. Bha a’ chlann ag aithris clàran uiread gun robh iad aca air an teanga.

Dh’ionnsaich sgoilearan cuideachd mu dheidhinn a’ bhanrìgh Bhictoria! Fiù nach d’thug an tidseaer sùil air innean na sgoilearn gus a bhith cinnteach gun robh iad glan. Bha ad Dunce sa chlas agus chòrd e ris a’ chlann a bhith ga feuchainn orra.

As deidh tòrr obair chruaidh sa chlas, chòrd e ris a’ chlann a bhith cluiche geamaichean Bhictorianach san raonn-chluich.   

 

C2T- Ealain – Caisteal Dhùn Èidean

Tha sgoilearan bho C2T air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn eachdraidh  Caisteal Dhùn Èidean agus a’ deanamh coimeas eadar mar a bha e uairigean agus mar a tha e an-diugh. Ann an ealain rinn iad caistealam àlainn a’ cleachdadh stampaichean.

Nach eil iad breagha? Obair fìor mhath C2T!

 

Seall agus Innis C2T

An t-seachdain seo, fhuair sgoilearan C2T an cothrom nithean sònraichte a thoirt a-steach airson an sealltainn don caraidean. Fhuair iad uile an cothrom seasamh air beulaibh a’ chlas, innis dhan a h-uile duine mu dheidhinn an rud sònraichte acasan agus freagairt cheistean mu dheidhinn. Abair gun do chòrd seo riutha!  

Cuspar – C2T An-Diugh agus An-Dé

B’ e An-diugh agus An-dè am pròiseact a bh’ aig clas 2 an teirm seo. Bha sgoilearn ag ionnsachadh mu dheidhinn sgoiltean bho chionn fhada. Chord e riutha ionnsachadh mu dheidhinn coltas na seann seòmraichean teagasg agus mar a bha iad ag ionnsachadh as aonais teicneòlas, dealan agus nithean eile a tha cumanta an-diugh!

Bha uabhas orra ionnsachadh gum biodh aig suas ri coighnear chloinne ri suidhe air beingean a chaidh an dèanamh airson dithis! Dh’fheuch iad fhèin an uairsin ri obrachadh aig bòrd far an robh tòrr chloinne nan suidhe!

Litreachas Ghàidhlig – Class 2T

Tha sgoilearan clas 2T air a bhith ag obair gu dìcheallach an t-seachdain seo air an sgil sgrìobhadh chruthachail aca. Bha aig clan ri sgrìobhadh toiseach, meadhan agus deireadh gu h-èifeachdach. Sgrìobh clas 2T sgeulachdan inntinneach a’ cleachdadh an cuid Gàidhlig gu math!

 ‘S math a rinn sibh clas 2T!

 

Blog ùr do c5C

Gu h-inntinneach ann am Faclan Caillte tha sinn a’ dèanamh faclan caillte cuideachd bha sinn a’ dèanamh nòtaichean de na h-eòin a bha uabhasach inntinneach agus bha e spòrsail. Cuideachd bha sinn a’ leughadh stòridh ma dheidhinn a’ chorra-ghritheach gu h-èibhinn leugh sinn e mar ceud turas.

Gu h-iongantach ann an ealain bha sinn a’ dèanamh doirbeagan mìorbhaileach deàrrsaidh le sin bha sinn a’ sgapadh iad mun cuairt a’ chlas. Cò a chreideadh gu bheil doirbeagan cho meanbh gun urrainn dhaibh a dhol nad làimh gu h-inntinneach tha iad ainmeil airson na stiallan aca.

Gu h-inntinneach tha buddies againn bho C2T cuideachd tha iad cho luatha ris a’ ghaoith!  Gu snog bi iad gu math èibhinn, uaireanan bi iad a’ teagasg dhuinn rudan ùra mar geamanan agus cleasan le pàipear. Gu h-èibhinn tha iad uile uabhasach tutagail.

Cò a chreideadh gur e latha latha breith a’ Bh-uas Croall a th’ ann an-diugh, tha tòrr dhaoine, gu fithealaidh air a thoirt càirtean agus preasantan sgoinneil coibhneil dhi.

 

 

       

Seachdainn Saoghal Obrach ann an Clas 2

An t-seachdainn sa chaidh, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn obair dhaoine eile mar phàirt den phròiseact againn, ‘Saoghal Obrach’.

Thàinig A’ Bh-Uas NicThòmais a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair inntinneach mar neach-naidheachd. Dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn ag innse sgeulachdan le dealbhan.

Thàinig A’ Bh-Uas Pooley a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair a’ teagasg Iapanais do dh’inbhich. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn cultar Iapanach agus facal neo dhà ann an Iapanais.

 

 

Thàinig Nurs Firth a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair ann an ospadal. Dh’ ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cur bann cheart oirnn nuair a tha sinn air ar goirteachadh agus cuideachd, chleachd sinn steatascop airson èisteachd ri ar crìdhean.

 

 

 

Thàinig A’ Bh-Uas Bryson a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair ann am bùth comaig. Bha tòrr dheilbh aice mu dhiofar ghaisgich agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ‘manga’.

 

Thàinig ‘Dotair Crumbles’ a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair mar chleasaiche ann an ospadalan. Abair gun robh i èibhinn!

 

 

 

Thàinig A’ Mhgr MacThòmaiss a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn obair mar fhiaclair. Sheall e dhuinn diofar dhealbhan de ghathan-x agus dh’innis e dhuinn mar a tha sinn a’ coimhead as dèidh ar fiaclan.

Tapadh leibh dhan a h-uile duine a thàinig!

C2T – Matamataig

Rinn sinn matamataig a-muigh. Bha sinn a’ dèanamh ath-sgrùdadh air cur ris agus thoir air falbh le àireamhan suas gu 100. Bha sinn a’ cunntadh ann an deichean (10) cuideachd.

   

Thòisich sinn air bloighean. Dh’ionnsaich sinn mu chumaidhean slàn, lethan ( ½ ) agus cairtealan ( ¼ ). Rinn sinn piotsa blasta!