18.9.20: Gu ruige seo!

Madainn mhath! Tha sinn air a bhith ag obair uabhasach trang ann an clas 3B agus tha sinn airson innse dhuibh cuid den ionnsachadh inntinneach a tha sinn air a bhith a’ dèanamh gu ruige seo.

Maths:

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh:

-Luach a rèir àite: aonadan, deichean agus ceudan. (+ mìltean)

-A’ cunntadh ann an 5an agus 10an

-Slighes-stiùiridh (deas, clì, air adhart, air ais, suas is sìos) agus co-chomharran. Fhad ‘s a bha sinn ag ionnsachadh mu co-chomharran chuidich sinn an spùinneadair a’ lorg na rudan aige a bha a dhìth.

Litearrachd:

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh ar faclan cumanta.

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a sgrìobhas sinn leabhar-latha. Tha sinn air ceithir  leabhraichean-latha eadar-dhealaichte a sgrìobhadh le fòcas air faireachdainn, smuaintean, taisbeanadh agus litrichean mora /puingean stad.

Nithean eile:

Ann an Topaic tha sinn air a bhith a’ coimhead air leabhraichean Julia Donaldson:

Rinn sinn caractaran bhon Ghruffalo a-mach à stuthan nàdarra anns an raon-cluiche.

Tha sinn cuideachd air beagan peantadh a dhèanamh. Thug sinn sùil air a bhith a’ dealbhadh dol fogha na ghreine  le brosnachadh bhon leabhar An Fhaochag agus a ’ Mhuc-mhara.

Cuideachd rinn sinn beagan ealain le peant dath-uisge agus crèidheanan. Rinn sinn dealbh den fhaochag le patrain air an t-slige.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith sàbhailte faisg air uisge agus an uairsin rinn sinn muir-tèachd. Dh’ionnsaich sinn cuideachd mu bhith fleòdadh agus a’ dol fodha fhad ’s a bha sinn a’ dèanamh ar muir-thèachd:

Abair torr obair!

Tioraidh an-drasta,

C3B

22.6.20 Cuairt-dànachd Innse Gall C1-3/Hebridean Adventure C1-3

Gabh cuairt timcheall na h-eileanan an t-seachdain seo. Tha gu leòr ri fhaicinn agus ri dhèanamh. Dèan cuirm-chnuic le pònaidh air Èirisgeigh? Ionnsaich mu dhineosairean san Eilean Sgitheanach? Cruthaich fear-tàileisg Leòdhais?   Seall an obair agad le bhith ga phostadh air Irisean Ionnsachaidh. Deagh thuras dhuibh!

Take a trip round the Hebrides this week.  There is plenty to see and do.  Have a picnic with a pony on Eriskay? Learn about dinosaurs on Skye?  Make a Lewis chessman?  You can show off what do have done by posting it on Learning Journals.  Have a great trip!

C1-3 Adventure Grid

C3C – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C3C a’tilleadh dhan sgoil

C3C return to school

 

[C3C 18.06.20 – Latha eadar-ghluasaid]

Fàilte gu C3!

Is mise a’ Bh-uas Croall agus tha mi cho toilichte ri ràdh gur mise an tidsear agaibh ann an C3! Abair latha gu bhith againn còmla an-diugh.  Tha mi air bhioran a bhith còmhla ruibh!  Coimhead air a’ bhidio gu h-ìosal gus faic thu an t-seòmar a bhios againn ann an Lùnasdal!

Welcome to C3!  My name is Mrs Croall and I am delighted to say that I will be your teacher in C3.  What a lovely day we’re going to have.  I am so excited to be with you.  Take a look at the wee video here and you’ll see the room we’ll be in come August.

Cuideachd, air a’ phdf a tha seo, chi sibh gu bheil trì gnìomhan goirid ann ri dhèanamh, coimhead air a’ bhidio eile gus cluinn sibh an sgeulachd.

On the pdf here you’ll see that there’s three activities for you to participate in today.  Have a look at the video to hear the story.

Fàilte gu C3C Latha eadar-ghluasaid 2020

Tha mi a’ guidhe deagh latha dhuibh C3 agus a’ dèanamh fiughar mhòr gus eòlas fhaighinn oirbh.  Cha bhi e fada gus am bi sinn còmhla!

Wishing you a lovely day C3, I can’t wait to get to know you all.  It won’t be long until we are together.

Le meas mòr,

a’ Bh-uas Croall