3F – 21.06.19

Litearrachd

Tha sinn air a bhith ag obair cruaidh a’ sgrìobhadh stòiridhean Mgr. Duine, cuiridh sinn crìoch orra an ath sheachdainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gan toirt dhachaigh!

Matamataigs

Ionnsaich sinn mu dhèidhinn bloighean agus chruthaich sinn piotsathan blasta a-mach à pàipear le diofar bloighean de ‘toppings’ airson a’ sealltainn na ionnsaich sinn.

Eile

Choinnich sinn ris ar tidsearan airson an ath bhliadhna. Chruthaich sinn iteileagan airson a’ sealltainn beagan mu ar dèidhinn agus na tha an sgoil a’ ciallachadh dhuinn.

Chaidh sinn air turas dhan Fèill Aiteachais Rìoghail. Abair gun robh e sgoinneil! Chunnaic sinn gobhairean, eich agus feireadan agus ionnsaich sinn mu dhèidhinn meanbh-bhiastagan. Cuideachd, choinnich sinn ri daoine a dh’ innis dhuinn beagan mun obair aca, a bha cuideachd a’ bruidhinn Gàidhlig.

 

C3N – Pròiseact

An teirm seo tha sinn air a bhith trang ag obrachadh air am pròiseact againn – ‘Obraichean’.  Tha sinn cho toilichte gun d’fhuair sinn cothrom bruidhinn ri pàrantan a thàinig a-steach dhan na clasaichean.  Sheall iad dhuinn dè bhitheas iad a’ dèanamh anns an obair làitheil aca is dè na sgilean a dh’fheumas iad.  Taing gu mamaidh Maia is mamaidh Polly, cuideachd gu dadaidh Mateo.

3F – 06.06.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn charactaran agus suidheachaidhean agus chruthaich sinn na suidheachaidhean againn fhèin le bhith cruthachadh cairtean-phuist.

Matamataigs

Rinn sinn barrachd practas le roinneadh ‘s a’ leughadh cheistean a th’ ann an faclan.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ leughadh griod agus mar a tha sinn a’ sgrìobhadh stiùireadhan airson gluasad mun cuairt griod. Le sin, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cleachdadh BeeBot! As dèidh beagan obair, mhothaich sinn gun urrainn dhuinn stiùireadh a chur a-steach gus am bith na BeeBots uile a’ dèanamh an aon rud agus chruthaich sinn consairt beag. Seo an dannsa a chruthaich sinn le ceòl. Abair spòrs!

Consairt BeeBot:

70911DC7-DD58-40EE-8401-2AA28A34E939

A bharrachd air sin, chuir sinn an eòlas a th’ againn ris an ionnsachadh a rinn sinn ann an cànan agus chruthaich sinn suidheachaidhean ùra airson ar BeeBotan.

Pròiseact

Mu dheireadh, chuir sinn crìoch air ar pròiseact airson duais an Comann Rìoghail Ceilteach – chruthaich sinn dealbh-balla mòr airson na luachan uile a shealltainn.

Cuideachd, bha sinn fortanach gun d’ thàinig mamaidh Maia a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn an obair aice mar sealbhadair taigh-bìdh. Bhruidhinn i mu dheidhinn na sgilean a dh’fheumas i airson a th’ obair agus fhuair sinn cothrom clàr-bìdh ùr a chruthachadh airson clann. Mmm blasta!

3F – 31.05.19

Pròiseact

An t-seachdainn seo, chùm sinn oirnn le pròiseact na h-ealain chruthachail a’ cleachdadh luachan na sgoile. Tha sinn an dòchas gum bith e deiseil an ath sheachdainn… cùm sùil a-mach airson fhaighinn a-mach dè rinn sinn!

Matamataigs

Dh’ionnsaich sinn dòigh ùr airson air cuir-ris àireamhan dà digiteach, tha fios againn a-nis ma tha na h-aonadan a’ dol thairis air deich, feumaidh sinn deich a bharrachd a chur air na deicheadan.

Ealain

Chuir sinn fàilte air tidsear ùr, A’ Bh-Uas McConnell a tha dol gar teagasg ann an ealain gu deireadh na teirm. An t-seachdainn seo, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ sealltainn faireachdainnean ann an dealbhan le bhith cleachdadh diofar dhathan.

Taobh na Pàirce’s Got Talent

Air Dihaoine, choimhead sinn air TnP’s Got Talent agus abair gun robh e sgoinneil! Bha sinn cho pròiseil às na daoine sa chlas againn a ghabh pàirt oir cha b’ e rud furasta a bh’ ann! Mealaibh ur naidheachd!

3F – 17.05.19

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ sgrìobhadh faclan ann an dòigh tarraingeach agus mar sin, chruthaich sinn ballachan Graffiti a’ cleachdadh ar faclan cumanta.

Cuideachd, ionnsaich sinn mu dheidhinn co-chothromachd agus chruthaich sinn an leth eile de ar n’ aodainn. Seo sinn a’ dèanamh practas air bùird gheal mus an d’ rinn sinn an fheadhainn cheart againn!

Mu dheireadh, dh’ionnsaich sinn mun Lorg Carboin againn agus na rudan a dh’ fhaodadh sinn a dhèanamh airson ar n’ arraineachd a chuideachadh. Chruthaich sinn soidhnichean airson an crochadh sna taigheanan againn.

3F – 10.05.19

Cànan

Chùm sinn oirnn le bhith ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ litreachadh faclan cumanta.

Matamataigs

Thòisich sinn ag ionnsachadh diofar dhòighean eadar-dhealaichte airson a’ sealltainn luach àireamh a’ cleachdadh deichean agus aonadan.

Mar eisimpleir: 54 – gu abhaisteach tha sin 5 deichean agus 4 aonadan ach, ionnsaich sinn cuideachd gun urrainn dhuinn sealltainn 54 mar 3 deichean agus 24 aonadan.

Slàinte agus Sunnd

Ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ dèanamh leum-fada gu sàbhailte còmhla ri Mgr Carruthers. Cuideachd, rinn sinn obair air rèis phàirteach ann an sgiobanan. Chòrd seo ruinn gu mòr!

3F – Pròiseact Pàirc Pilrig

Ann an teirm a dhà, fhuair Clas 3F cothrom pròiseact a dhèanamh còmhla ri Abby bhon Edinburgh & Lothians Greenspace Trust.

Fhuair sinn cothrom a dhol dhan phàirc airson ionnsachadh mu dheidhinn na diofar sheòrsaichean chraobhan agus na h-ainmean aca sa Ghàidhlig.

An uair sin, bheachdaich sinn air dealbhan airson na diofar chraobhan agus chleachd na dealbhadairean na dealbhan againne airson an cuideachadh le bhith cruthachadh plàcan airson a’ phàirc.

Tha na plàcan a-nis deiseil agus seo bileag fiosrachaidh mu dheidhinn.

Plaque Designs

Pilrig Park Trail Information Booklet

3F – 03.05.19

Matamataigs

An t-seachdainn seo, dh’ionnsaich sinn dòigh ùr airson cuir-ris deichean gu furasta le bhith a’ leum ann an deichean.

Cànan

Rinn sinn obair air ar faclan cumanta le bhith a’ cluich gheamanan.

Ionnsaich sinn bàrdachd a’ Mhòid le bhith cruthachadh dràma beag airson gach rann an am buidhnean.