3F – 01.04.19 – Là na Gocaireachd

‘S e Là na Gocaireachd a bh’ ann air Diluain agus abair gun robh spòrs againn ann an 3F!

Dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn an t-isean Lirpaloof (Aprilfool), eun sònraichte a tha tighinn ath Afraga air na chiad làithean den Ghibhlean gach bliadhna. An tòiseach, dh’ ionnsaich sinn mar a tha sinn ag èisteachd airson fiosrachadh le bhith lìonadh a-steach dealbh den Lirpaloof a rèir am fiosrachadh a bha am broinn an artaigil naidheachd.

Bha an artagail naidheachd ag innse dhuinn tòrr fiosrachadh mu dheidhinn an t-isean. An robh fios agaibh gur è currain am biadh as fheàrr leotha? ‘S e sin an adhbhar gu bheil sgiathan soilleir orains aca! Airson an Lirpaloof a lorg, dh’ fheumadh sinn dol a-mach agus currain a crathadh san adhar, a seinn a h-ainm. Bha cuid a’ smaoineachadh gun do lorg iad e!

Chaidh sinn air ais dhan clas agus ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cruthachadh diagram agus aithisg sìmplidh mun na thachair san raon-cluiche.

Mu dheireadh, dh’ innis A’ Bh-Uas NicFheargais dhuinn gur è cleas a bh’ ann agus an uair sin, bha còmhradh fada againn mar clas mu dheidhinn stuthan a tha air loidhne, agus nach bu chòir dhuinn a creidsinn anns a h-uile rud a chitheas sinn air sgàth ‘s dòcha nach eil e fìor!

3F – 22.03.19

An t-seachdainn seo, bha sinn ag ionnsachadh mu dhèidhinn sgilean-sgioba agus dh’obraich sinn còmhla airson denaichean a chruthachadh le chèile.

An tòiseach, bha sinn a’ beachdachadh air an coltas a dh’fhaodadh a bhith air na denaichean againn. Cuideachd, chuir sinn ainm air na buidhnean againn.

Mus deach sinn a-mach, bhruidhinn sinn mu dhèidhinn na rudan a dh’fhaodadh a dhol ceàrr, agus mar a ‘s urrainn dhuinn dèiligeadh riutha.

An uair sin, chaidh sinn a-mach airson na denaichean a chruthachadh. Abair gun robh spòrs againn! Bha A’ Bh-Uas NicFheargais gu math pròiseil air cho math ‘s a dh’obraich sinn còmhla.

Image

Image

Image

Image

Image

3F – Disasta no Blasta

Airson ar pròiseact air biadh a chrìochnachadh, chruthaich sinn am fiolm ghoirid seo airson làrach-lìnn ‘Disasta no Blasta’! Chruthaich sinn piotsathan fallain le glasraich. Abar gun robh e spòrsail!

3F – 01.03.19

An t-seachdainn seo, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ sealltainn fiosrachaidh le dealbhan. Chruthaich sinn dealbhan le tòrr mion-fhiosrachaidh airson sealltainn na rinn sinn aig an deireadh sheachdainn. An uair sin, dh’fheumadh ar caraidean am fiosrachadh a lorg sna dealbhan agus a sgrìobhadh na bha iadsan a’ smaoineachadh na rinn sinn! Chòrd e rinn gu mòr.

An uair sin, thàinig A’ Bh-Uas Conroy a-steach airson beagan dràma a dhèanamh còmhla rinn. Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cleachdadh ar aodainnean airson ar faireachdainnean a shealltainn agus cuideachd, mar a chleachdas sinn ar cuirp airson diofar cruthan a shealltainn.

Ann am matamataigs, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dhèidhinn diofar phàtranain agus chleachd sinn ar eòlas airson cùrsaichean cnapan-starra a chruthachadh ann an sgiobanan, a’ cleachdadh diofar phàtranain. An uair sin, chaidh sinn a-mach aig àm cleasachd le calc agus chruthaich sinn ar cùrsaichean san raoin-cluiche. Fhuair sinn uile cothrom a dhol mun cuairt airson cùrsaichean daoine eile fheuchainn. Mu dheireadh, rinn sinn measadh co-aoisean airson fhaicinn dè an cùrsa a b’ fheàrr leinn.

3F – 01.02.19

Abair seachdain thrang! Dh’aontaich sinn uile gun robh sinn a’ faireachdainn sgìth an-diugh!

Ann am matamataig, thòisich sinn air ‘Dùbhlan nan Clàran Uiread’. An t-seachdain seo, thòisich sinn ag obair air na clàran 2, 5 agus 10. Mas urrainn dhuinn ceistean measgaichte a fhreagairt gu luath, gheibh sinn inbhe mar ‘Neach-eòlaiche nan Clàr’ agus bidh an tidsear a’ sgrìobhadh ar n-ainm air an àireamh. Tha tòrr spòrs air a bhith le seo is tha sinn air tòrr ath-sgrùdadh a dhèanamh.

Ann an cànan, rinn sinn tòrr ath-obarach air na fuaimean a dh’ionnsaich sinn an teirm seo. Le sin, chruthaich sinn ‘Gàrradh nam Fuaimean’ air a’ bhalla airson na fuaimean air a bheil sinn eòlach air a leughadh a chumail nar cuimhne!

Cuideachd, sgrìobh sinn bàrdachd a’ cleachdadh na Còig Mhothachaidhean, mar eisimpleir, sgrìobh cuideigin:
“Tha Mamaidh a’ faireachdainn bog
Tha Mamaidh a’ coimhead brèagha
Tha am fàileadh aig Mamaidh mar flùr
Tha am fuaim aig Mamaidh mar na h-eòin a’ seinn
Tha blas aig Mamaidh gu math milis”

Mu dheireadh, dh’fhosgail sinn Bùth Bìdh oir tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn airgid agus biadh. Tha tòrr spòrs air a bhith againn an seo!

 

3F – 18.01.19

An t-seachdainn seo, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ tomhas le ceudameutair (cm). An toiseach, rinn sinn boiteagan a’ cleachdadh plastaisin airson sealltainn gach cm. An uair sin, dh’obraich sinn le caraid airson obrachadh a-mach am meud a th’ aig diofar phàirtean den bhodhaig.

Mar phàirt den phròiseact againn, fhuair sinn a-mach dè bh’ ann an sreath-bhìdh. A bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn mar a tha lusan a’ fàs agus rinn sinn na lusan againn fhèin. Bidh sinn a’ cumail sùil mhionaideach orra thairis air na seachdainnean ri tighinn.

Mu dheireadh, thàinig A’ Bh-Uas Cotter a chèilidh oirnn ’s rinn sinn ceòl còmhla rithe. Abair gun robh e sgionneil! Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ruitheam agus mar a tha sinn ga chumail ann an òran.

Clas 3F – 11.01.19

Chluich sinn geama far am feumadh sinn innse dà fhìrinn agus aon bhreug mu dheidhinn na thachair sna saor-làithean againn. Abair gun robh e spòrsail!

Ionnsaich sinn dè bh’ ann an Amas na Bliadhna Ùire agus chruthaich sinn na feadhainn againn fhèin.

Cuideachd, chruthaich sinn liosta a bha a’ sealltainn na rudan a bha sinn ag iarraidh fhaicinn nas trice am bliadhna, agus na rudan nach robh sinn ag iarraidh fhaicinn.

Thòisich sinn air pròiseact ùr –Biadh. An toiseach, bhruidhinn sinn mu dheidhinn na rudan air an robh fios againn mu thràth  agus na rudan a bha sinn airson ionnsachadh sa phròiseact. An uair sin, chruthaich sinn postairean a bha a’ sealltainn am biadh as fheàrr leinn.

mapa-inntinn

Mu dheireadh, dh’obraich sinn còmhla airson an tidsear a chuideachadh le bhith ag atharrachadh na bùird. Chruthaich sinn plana bho sealladh na h-eòin a bha sealltainn far an robh sinne ag iarraidh na bùird.

Pròiseact – ‘Fàs’ a’ tighinn gu Clas 3

Tha sinn uabhasach toilichte gu bheil an companaidh Imaginate gu bhith ag obrachadh còmhla ri sgoilearan C3 an teirm seo.  Tha Rona Dhòmhnallach, cleasaiche à Uibhist a Deas gu bhith an sàs anns a’ phròiseact.

We are delighted that creative producer Rona MacDonald will work with both P3 classes every Friday until February 2019.  She will looking at migration and work with the classes to create a piece of movement and live performance.  This will then be shared with our community in early 2019.

Below is a link to an article that the Evening News posted this week:

https://www.edinburghnews.scotsman.com/our-region/edinburgh/rona-putting-gaelic-pupils-in-the-picture-1-4792464