Pròiseact – ‘Fàs’ a’ tighinn gu Clas 3

Tha sinn uabhasach toilichte gu bheil an companaidh Imaginate gu bhith ag obrachadh còmhla ri sgoilearan C3 an teirm seo.  Tha Rona Dhòmhnallach, cleasaiche à Uibhist a Deas gu bhith an sàs anns a’ phròiseact.

We are delighted that creative producer Rona MacDonald will work with both P3 classes every Friday until February 2019.  She will looking at migration and work with the classes to create a piece of movement and live performance.  This will then be shared with our community in early 2019.

Below is a link to an article that the Evening News posted this week:

https://www.edinburghnews.scotsman.com/our-region/edinburgh/rona-putting-gaelic-pupils-in-the-picture-1-4792464

 

 

C3T agus C3N – Dadaidh Dan ag ìnnse mun obair aige

Thàinig Dadaidh Dan a-steach a chèilidh oirnn agus sheall e diofar chlachan dhuinn agus dh’ìnnis e dè seòrsa obair a th’ aige.   ’S e geòlaiche a th’ ann.

Bha Dadaidh Dan air bàta agus bha e a’ rannsachadh agus a’ lorg diofar chreagan shònraichte bhon talamh fon mhuir.

’S e bhòlcano poll a tha seo – uisge salach a’ tighinn suas bhon talamh.

Thug Dadaidh Dan clachan annasach a-steach dhuinn agus bha cothrom againn an làimhseachadh.  Seo anorthosite no ‘moon rock’!

Seo ainmean iongantach nan clachan!

Bha an cothrom math seo a’ toirt oirnn a bhith a’ smaoineachadh air an t-seòrsa obair a bhiodh sinne ag iarraidh nuair a dh’fhàsas sinn suas.

 

 

 

Clas 3N – Na tha sinn air a bhith ris!

Tha seachdain air leth trang air a bhith aig Clas 3N mar as àbhaist.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu mar a tha sgrìobhadairean a’ cruthachadh stòiridhean; mar a tha iad a’ cruthachadh charactaran, suidheachaidhean agus mar a tha stòiridh a leantainn.  Leugh sinn earrann de stòiridh ùr mu Cheitidh Mòrag air an tràigh agus tha sinn air tòiseachadh air crìoch a chur air.  Abair beachdan inntinneach a tha air nochdadh airson ceum sgeulachd a leantainn le toiseach, meadhan, le duiligheadas agus deireadh le fuasgladh dhan duiligheadas.  Am measg na tha air tachairt anns na stòiridhean, tha faoileagan air nochdadh gus biadh a’ chuirm-chnuic ithe, agus an làn air tighinn a-staigh air muin ghnothaichean!  Tha sinn gus na sgeulachdan a chrìochnachadh an ath sheachdain – ma dh’fhaodte gum bidh cothrom again earann no dhà a sheàradh leibh an seo!

 

Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ri dà thuras sgoile thairis air na seachdainean a tha romhainn – gu Sgoil Pilrig Park airson taisbeanadh sàmhraidh agus gu Fèill Àiteachais Rìoghail na h-Alba ro dheireadh na teirm.  Cothrom air leth!  Bidh blog gu math inntinneach againn an uairsin!

Luchd Saidheans air Chuairt aig Taobh na Pàirce

Bha Clas 3N agus Clas 3T air leth fortnach madainn an-diugh.  Thàinig muinntir ‘Generation Science’ air chèilidh oirnn airson ‘Bricks and Blocks’ a shealltainn dhuinn.  Bha sinn ag ionnsachadh a bhith a’ còdadh le lego agus le laptop.

Bha sinn a’ toirt air robot lego a bhith na ‘ghòlaidh’. Dh’obraich sinn ann am pàidhir airson toirt air ròbot a bhith a’ faighinn greim air ball.  B’ fheudar dhuinn stiùireadh an ròbot a chur anns an ordan cheart.  Nuair a chuir sinn an stiùireadh dhan òrdan cheart, ghluais an ròbot gu ceart.

’S e madainn sònraichte math a bha againn agus chì sibh dealbhna gu h-ìosal a sheallas dhuibh na bha sinn ris.

Tha sinn uile a’ coimhead air adhart ri Fèill Sàmhraidh na sgoile feasgar an-diugh.  Tha latha grianach ann air a shon!

 

   

Clas 3N – Seachdain sgoinneil anns a’ ghrian

Abair deagh làithean a tha air a bhith againn anns a’ ghrèin! Tha sinn air iomadh cothrom a ghabhail a bhith ag ionnsachadh a-muigh.

Diluain thàinig Mamaidh Arley agus Erin airson bruidhinn rinn mu bhith sàbhailte anns a’ ghrian.  Thagh i deagh sheachdain airson innse dhuinn ciamar a sheallas sinn as ar dèidh fhèin oir tha i air a bhith grianach fad na seachdain.  Airson a bhith sàbhailte anns a’ ghrian feumaidh tu;

Leigheas grèine

Ad

Speuclairean grèine

 Uisge ri òl

Agus ma tha thu ro theth, suidh ann am fasgadh na grèine.

Dimàirt chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche airson obair Slàinte agus Sunnd.  ‘S e ‘Dèan Diofar’ an topaig a tha againn an-dràsta airson Slàinte agus Sunnd.  Rinn sinn beagan dràma a-muigh airson a bhith a’ smaoineachadh mu ciamar a nì sinn diofar.  Bha sinn ag obair ann am buidheannan ag obair air suidheachaidhean a rinn sinn suas sinn fhìn.  Bha aon bhuidheann ag obair air dè bu chòir dhuinn  dèanamh airson cuideigin a chuideachadh anns an raon-chluiche nuair a tha daoine ag ràdh rudan nach eil còir.  Bha sinn a’ leigeil oirnn gun robh sinn anns an suidheachadh sin agus bha e sgoinneil!

Diardaoin, ghabh sinn an cothrom a bhith a-mach sa ghrèin a-rithist! ‘S e latha sònraichte a bha ann airson clasaichean a bhith ag ionnsachadh a-muigh.  Ghabh sinne beagan spòrs le ròpa-sgiobadh, friosbaidh agus a’ cluich diofar gheamaichean bhuill.  Chòrd e rinn uile!

Tha sinn an dòchas gum bidh deagh shìde ann airson an deireadh-sheachdain – gu sònraichte le latha a bharrachd far na sgoile! 

C3N – Seachdain gu math goirid!

Tha sinn an dòchas gun robh deagh dheireadh sheachdain agaibh uile.  Thill na tidsearan làn neart Dimàirt agus bha sinn air ar dòigh a’ chlann fhaicinn air ais Diciadain.  Leis a sin, ‘s e seachdain gu math goirid a tha air a bhith ann, ach air leth trang, cuideachd.

Lean sinn oirnn le ar n-obair air a bhith a’ faighinn a-mach mu ciamar a bhios sgrìobhadairean a’ cruthachadh caractaran agus suidheachaidhean.  Tha sinn air a bhith ag èisteachd ri sgeulachd ‘Righ Eachainn’ air clàr.

Seo a shaoil feadhainn de Sgoilearan 3N mu Rìgh Eachainn:

“Cha robh Rìgh Eachann ag iarraidh gum biodh cluasan eich air.  Bha e a’ smaoineachadh gum biodh daoine a’ gàireachdainn air.”

“Bhiodh Rìgh Eachann a’ cumail nan cluasan aige am falach fo ad agus crùn.  Bhiodh e a’ fàs gu math crosta nam faiceadh duine sam bith a chluasan, ach am barbair aige.”

“’S e caractar còir agus grot a tha ann an Rìgh Eachann.    Uaireannan bidh a’ dèanamh cus gearain ach bha sinn a’ faireachdainn duilich air a shon cuideachd.”

Crùn Rìgh Eachainn

Tha sinn air a bhith a’ cruthachadh ‘Crùn Righ Eachainn’ agus seo dealbh de aon chrùn.  Chan eil sinn deiseil fhathast oir feumaidh a h-uile crùn cluasan cuideachd! Cuiridh sinn dealbhan a bharrachd an seo airson sealltainn dhuibh nuair a tha sinn deiseil.

Sealladh air seachdain eile ann an Clas 3N

Matamataig

Chùm sinn oirnn air an t-seachdain seo ag ionnsachadh mu bhloighean.  Bha sinn ag obair ann am buidheannan agus bha ag obair air dùbhlain bho aon chillidh gu ceithir chillidhean – abair gun robh dùbhlan ann an ceithir chillidhean.  Bha sinn ag ionnsachadh bloighean a chur ann an òrdan, bho bheag gu mòr.

A bharrachd air a sin, chruthaich sinn eòin air an dèanamh à bloighean.  Chì sibh feadhainn de na h-eòin dathte againn an seo.

 

 

 

Cuideachd, aig toiseach na seachdaine, chruthaich sinn piotsa le bloighean.  Dh’obraich sinn le companach, chruthaich sinn òrdan le dè a bha sinn ag iarraidh air a’ phiotsa agus an uairsin dhealbhaich sinn e.  Nuair a bha sinn deiseil chuir sinn e ann am bogsa piotsa ceart.  Mòran taing Miss NicAsgaill airson na bogsaichean piotsa fhaighinn dhuinn! Chòrd seo riunn gu mòr!

Litearrrachd

Dimàirt, bha poca inntinneach aig Miss NicAsgaill airson sealltainn dhuinn.  B’ fheudar dhuinne smaoineachadh cò leis a bha a’ bhaga shònraicte?  Am broinn a’ bhaga bha dealbhan de Cheitidh Mòrag, bòtannan mòra salach, caora ‘Lady Godiva’ agus tractor. ‘S ann le Granaidh an Eilean a bha e! Bha sinn gus a bhith ag ionnsachadh mu choltas caractar air an taobh a-staigh agus air an toabh a-muigh.

Smaoinich sinn air na buadhairean seo airson innse mu chotlas agus pearsa Granaidh an Eilein agus sgrìobh sinn foirm iarrtais dha Granaidh, airson obair fhaighinn;

 

còir           spòrsail          falt glas        feargach

ceòlmhor           snog           laghach       taiceil

trang             cuideachail              toilichte               èibhinn

Ben Mac a’ Phearsain a’ tadhal air c3

Thàinig Ben Mac a’ Phearsain BPA airson bruidhinn rinn mu ar n-àrainneachd. Dh’innis e dhuinn gun robh esan air traigh Phortobello a sgioblachadh. Bha sinn a’ smaoineachadh air diofar rudan a chleachdadh an àite plastaig agus dè as urrainn dhuinn a dhèanamh airson saoghal nas fheàrr a bhith againn. Dh’ innis sinne dha gu bheil seòrsa Pàrlamaid again fhìn anns an sgoil againne le Guth Sgoilear.

Ben Mac a’ Phearsain air chèilidh

Seachdain Clas 3N

Thàinig Ben Mac a’ Phearsain, Ball Pàrlamaid Albannach, air chèilidh air Clas 3 Diluain.  Bha e ag innse dhuinn mu thruailleadh, gu sònraichte truailleadh plastaig.  Dh’innis e dhuinn gun robh e air a bhith a-mach a’ cruinneachadh sgudal agus a’ sgioblachadh ghnothaichean mun cuairt air Lite, agus ann an Cramond, aig an deireadh-sheachdain.  Thog e tòrr mòr sgudal.  Thadhal Ben oirnn a chionn gun do sgrìobh Clas 3T litrichean thuige.   Dh’innis Ben dhuinn cuideachd beagan mun obair aige.  Thuirt e gun robh gach latha diofraichte bho làithean eile, agus gun robh e a’ còrdadh ris oir is urrainn dha daoine a chuideachadh.

 

Ben Mac a’ Phearsain air chèilidh

Sgrìobh sinne gu Ceit Fhoirbeis, Ball Pàrlamaid Albannach, agus tha sinn an dòchas gun sgrìobh i air ais thugainn sa Ghàidhlig, no gun tig i gar faicinn uaireigin.  Dh’innis sinn dhi gun robh sinn den bheachd gun robh plastaig a’ dèanamh cron sgriosail air an àrainneachd.

Litir do Cheit Fhoirbeis

 

Tha sinn air tòiseachadh air ionnsachadh mu charactaran agus mar a tha ùghdairean a’ cruthachadh caractaran, tro na sgeulachdan ‘Ceitidh Mòrag.’  Bha sinn a’ smaoineachadh air buadhairean airson innse mu na caractaran a nochd anns na leabhraichean.  Tha sinn ag obair air postairean ‘A DHÌTH’ a chruthachadh le fiosrachadh mionaideach a thaobh coltas agus caractar Ceitidh Mòrag.  Chì sibh toiseach tòiseachaidh ar n-obair an seo.

Seo taghadh de dhealbhan ‘Ceithidh Mòrag’ a chruthaich sinn airson ar cuideachadh greim fhaighinn oirre!