C3N – Seachdain a’ toiseachadh 01.04.19

Cànan

Air Diluain bha sinne a’ leughadh airson fiosrachadh.  Chuala sinn gun robh eun gu math sònraichte air a thighinn a Dhùn Èideann.  Leugh an tidsear a-mach earrann ag innse dhuinn gun robh eun air a faicinn ann an Dùn Èideann.  ‘S e lirpaLoof an t-ainm a bh’air an t-eun.  Chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche le currain is sheinn sinn òran ‘LipraLoof’ airson an t-eun.  ACH bha an tidsear a deanamh ‘Latha nan Gogaireachd’ oirnn.

Fonaigs

Bha sinn a’deanamh na fuaimean bhr, thr, fhr, phr, shr, ghr is dhr.

Matamataig

Rinn sinne roinneadh 6 agus 7 an t-seachdain seo. Rinn sinn gragaichean-loidhne cuideachd.

Pròiseact

Chruthaich sinn na tailm againn fhìn.

Ealain

Bha sinn a’ cruthachadh uighean na Caisge an t-seachdain seo.  Chriochnaich sinn na dearcan againn cuideachd.

Caraidean

Chruinnich sinn le na caraidean againn ann an sgoil-àraich air Dihaoine.

Obair-dachaigh

Bha feadhainn againn ag innse dhuinn mu dheidhinn an obair-dachaigh aca.  Dh’obraich iad uile cho cruaidh air an obair-dachaigh!

Seachdain a’ toiseachadh 28.03.19

Cànan

Tha sinn air a bhith a’ coimhead air ciamar a bhitheas sinn a’ lorg faclan anns am faclair an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air faclan a bha uile a’ toiseachadh le an aon litir mar eisimpleir:   ithe, isbeanan, isean is iteagan  an uairsin chuir sinn iad ann an òrdugh.  Abair spòrs!

Dh’ionnsaich sinn cuideachd ciamar a bhitheas sinn a’ cruthachadh aithisg sìmplidh.  Chruthaidh sinn ar aithisgean againn fhìn air cearcan!

Ann am fonaigs dh’ionnsaich sinn mu na fuaimean

id, il, in, ir, is, it

Matamataig

Tha sinn air a bhith gu math trang ann am matamataig is tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn roinneadh.  Choimhead sinn air roinneadh 4 is 5.  An ath sheachdain coimheadidh sinn air 6 is 7.

Pròiseact

Dh’ionnsaich sinn mu moiseach Ròmanaich an t-seachdain seo is thòisich sinn ri bhith a’ cruthachadh na maoisiche againn fhìn.

C3N Seachdain a’ toiseachadh 4.03.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn an litir draoidheil ‘i’. Choimhead sinn air na fuaimean ‘di’, ‘pi’, ‘gi’ ‘bi’ ‘si’, ‘fi’ is ‘ti’.

Slàint is Sunnd

Bha sinn a’ cruthachadh notaichean mu na rudan còir a bu chòir dhuinn a bhith a’ deanamh san sgoil. Dh’ionnsaich sinn nach bu chòir dhuinn stad as dèidh aon fàiligeadh. Dhearbh sinn gur e an ceann-uidhe againn a bhith ‘nas coibhneile ri chèile’.

Matamataig

Ann am Matamataig choimhead sinn air uiread 4 agus 3. Choimhead sinn airais air clàr uiread 10. Choimhead sinn airais anns an deotairean again agus chrìochnich sinn obair.

Pròiseact

Ann am pròiseact bha sinn ag ionnsachadh mu dhèidhinn Na Ròmanaich. Chleachd sinn na notaichean a chruthaich sinn an t-seachdain sa chaidh ri bhith a’ freagairt cheistean air Na Ròmanaich.

Spòrs

Rinn sinn hocaidh agus ball-coise ann an spòrs an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air ar sgilean co-òrdachadh airson diofar seòrsaichean de spòrs a chluich.

Ealain

Bha sinn a’ cruthachadh dearcan an t-seachdain seo.

C3N Seachdain a’ toiseachadh 25.02.19

Pròiseact

Thòisich sinn air pròiseact ùr an t-seachdain seo is ‘s e Na Ròmanaich a th’ ann.

Dh’ionnsaich sinn gu robh foghlam gu math cudromach dhaibh is bhitheadh na tidsearan a’ bualadh na sgoilearan mar nach robh iad modhail. Tha sinne gu ma taingeil nach eil sin a’ tachairt a-nis!!

Dh’ionnsaich sinn mu na diofar chleachdaidhean a bha aig na Ròmanaich.

Cànan

Dh’ionnsaich sinn an diofar eadar rud fìor is beachd.

Thòisich sinn ri bhith a’ sgrìobhadh notaichean nuair a bha sinn ag èisteachd ri stòiridh.

Dh’ionnsaich sinn cuideachd ri bhith a’ lorg fiosrachaidh le bhith a’ coimhead air dealbhan dhaoine eile is a’ faicinn dè an stòiridh a bh’ aca.

Matamataig

Dh’ionnsaich sinn ciamar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh clàr uiread 3 agus 10.

Ceòl

Dh’ionnsaich sinn ciamar a bhios ruitheam air atharrachadh nuair tha minim a’ tighinn a-steach dhan cheòl.

Caraidean

Bha caraidean againn air Dihaoine còmhla ri Sgoil-àraich is chruthaich sinn taighean lego.  Bha sinn a’ bruidhinn tòrr Gàidhlig ri na caraidean againn. Bha tòrr spòrs againn.

C3N Seachdain a’ tòiseachadh 18.02.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ri bhith a’ co-mheasgachadh an litir ‘s’ le litrichean eile. Chruthaich sinn diofar fuaimean le ‘sm’, ‘sn’, ‘sp’, ‘st’ is ‘sl’.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn litrichean làidir is litrichean lag.

Chluich sinn geamanan faclan cumanta cuideachd.

Pròiseact

An t-seachdain seo ann am pròiseact chruthaich sinn piotsa fallain. Dh’ionnsaich sinn ciamar a bhitheas sinn a’ gearradh glasraich is chuir sinn na glasraich againn fhìn air am piotsa.

An uairsin chruthaich sinn stiùireadh airson daoine eile ri leanntainn ma bha iad ag iarraidh piotsa chruthachadh .  Abair gun robh iad blasta!

 

Matamataig

Dh’ionnsaich sinn ri bhith a thoir air falbh ann an dòigh ùr.

Ann an leasain airgead bha sinn ag obrachadh a-mach dè iomlaid a dh’fheumadh sinn bho suim shònraichte.

Ealain

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn na daoine Tùsanach.  Chruthaich sinn na dearc-luachrach againn fhìn a-mach à stòiridh Tùsanach.

Ceòl

Bha sinn a cruthachadh ruitheam a-mach à ta is te-te.

Cuideachd bha sinn ag ionnsachadh am fuaim ‘socair’ (z)

______________________________________________________________________

Sin agaibh e airson an t-seachdain seo!  Gabh fois C3N – chi sinn sibh madainn Diluain. 🙂

 

C3N Seachdain a’ toiseachadh 28.01.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh na fuaimean ‘sl, gr, pl is sr’ an t-seachdain seo.  Chuidich sinn a chèile le bhith a’ feuchainn ri faclan a tha a’ tòiseachadh le na fuaimean sin a litreachadh.  Abair spòrs!

Ceòl

Tha sinn gu math fortanach gu bheil Jackie bho NYCOS a’ tighinn a-steach is a’ toirt dhuinn leasain air ruitheam is pids.  An t-seachdain seo dh’ionnsaich sinn ri bhith a’ cumail ruitheam.

Pròiseact

Tha sinn air a bhith a’ coimhead air biadh ann am pròiseact is an t-seachdain seo choimhead sinn air leubailean a bhitheas air biadh is bhruidhinn sinn air carson a dh’fheumas sinn a bhith a’ coimhead air leubailean.  Dh’ionnsaich sinn ciamar a lorgas sinn meàth, geir shùighte is salainn air leubailean bìdh. 

 

 

C3N Seachdain a’ toiseachadh 21.01.19

Cànan – Fonaigs

An t-seachdain seo ann am fonaigs dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn na fuaimean cr, br, dr, fl, gr.  Chluich sinn geamanan is dh’obraich sinn le caraid airson faclan ionnsachadh.

Pròiseact

Tha na lusan againn air a bhith a’ fàs cho àrd bhon a chuir sin iad.  An t-seachdain seo chruthaich sinn stuiridhean airson ciamar a bhitheas sinn a’ cur lusan.  Choimhead sinn air na lusan againn is thomhais sinn iad.  Tha sinn gu math toilichte gu bheil iad uile a’ fàs!

Matamataig

Tha sinn air a bhith ag obrachadh air uiread agus airgead an t-seachdain seo.

Slàint is Sunnd

Chruthaich sinn postairean mu dheidhinn daoine ainmeil a bhitheadh a’ fàilligeadh grunnd tursan.  Dh’ionnsaich sinn gum bi a h-uile duine a’ deanamh mearachdan – fiù ‘s an tidsear!!!

Raibeart Burns

‘S e latha Raibeart Burns a th’ ann an-diugh agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bheatha agus suipeir Burns agus rinn sinne quiz air na IPADs mu dheidhinn dè dh’ionnsaich sinn mu Raibeart Burns.  Tha sinne air bhiorain airson latha Burns!

C3N – Seachdain a’ toiseachadh 14.01.18


Cànan

Tron dàrna teirm bha sinn ag ionnsachadh a bhith a’ cleachdadh fosglaidhean is ceanglaichean anns an sgrìobhadh againn. Ann an cànan an t-seachdain seo dh’ionnsaich sinn mu faclan mìorbhaileach a bhitheas sinn a cleachdadh.  An uairsin dh’fheuch sinn na faclan mìorbhaileach a chur anns an sgrìobhadh againn.

Matamataig

Bha sinn òrdachadh àireamhan is bha sinn a’ cluich geamanan uiread air na coimpuitairean.
Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead is bha sinn òrdachadh phrìsean airgead.

Ceòl

Thàinig Jackie bho NYCOS a-steach is dh’ionnsaich sinn òrain le tòrr ruitheaman. Bha sinn a’ cluich geamanan ruitheam cuideachd. Tha i a’ tilleadh an ath sheachdain airson tuilleadh spòrs.

Pròiseact

Ann am pròiseact bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn sreath-bìdh is ciamar a bhitheas plantaichean a’ fàs agus bha sinn cuideachd a’ deanamh na plantaichean againn fhèin.

Bogsa-Cluiche

Chaidh sinn dhan bhogsa-cluiche air Dimàirt is chaidh sinn thairis air na riaghailtean is an t-amas a bh’ againn airson an leasan. ‘B e sin a bhith còir is cuideachail ri chèile.  Is rinn sinn dìreach sin!


C3N – Seachdain a’ toiseachadh 09.01.19

Bliadhna Mhath Ùr!

Cànan

Tha sinn air a bhith gu math trang sa chiad seachdain airais san sgoil.  Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn na h-amasan a tha sinn ag iarraidh adhartach am bliadhna agus sgrìobh sinn na h-amasan againn fhìn.  Seo feadhainn de na beachdan againn:”A’ cluich le caraidean ùra, A’ cluich an duiseal, A’ deanamh na soithichean còmhla ri na pàrantan agam, Ag ionnsachadh giotàr dealain, Ag èisteachd ri na tidsearan, A’ cluich guitar,A’ cocaireachd”

 

Pròiseact

Bha sinn a’ planadh am pròiseact ùr againn air biadh an t-seachdain seo.

Chruthaich sinn postairean mu dheidhinn am biadh as fheàrr leinn cuideachd.

Sinne a’ leughadh a-mach an liosta a chruthaich sinn.

Pròiseact – ‘Fàs’ a’ tighinn gu Clas 3

Tha sinn uabhasach toilichte gu bheil an companaidh Imaginate gu bhith ag obrachadh còmhla ri sgoilearan C3 an teirm seo.  Tha Rona Dhòmhnallach, cleasaiche à Uibhist a Deas gu bhith an sàs anns a’ phròiseact.

We are delighted that creative producer Rona MacDonald will work with both P3 classes every Friday until February 2019.  She will looking at migration and work with the classes to create a piece of movement and live performance.  This will then be shared with our community in early 2019.

Below is a link to an article that the Evening News posted this week:

https://www.edinburghnews.scotsman.com/our-region/edinburgh/rona-putting-gaelic-pupils-in-the-picture-1-4792464