C4 3 B – Leabhran eadar-ghluasaid / Transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C4 3 B a’tilleadh dhan sgoil

C4 3 B return to school

[C4/3 – 18.06.20] Fàilte gu C4/3!

Fàilte gu C4/3!

Seo bhidio beag bhuamsa | Here is a wee hello video from me:

Chì sibh rudan gu h-ìosal dh’fhaodadh sibh a dhèanamh airson eadar-gluasad agus bruidhnnidh sinn mun deidhinn nuair a bhios sinn le chèile as deidh na saor-làithean.

There are some activities below (and a couple of other videos to watch) for you to try as part of out transition. We will talk about how we all got on and share our ideas when we’re back in school after the holidays.

Gabhaibh spòrs,

Miss Bloomer

 

Transition activities: Fàilte gu C4-3

Sgeulachd rium: https://youtu.be/d4OizGE1nOM

Seall a-steach anns a’ bhogsa sonraichte agam: https://youtu.be/scVUPCztED8