Hi C4G!

Hallo C4G,

Chan e C4A a tha sinn a-nis, ach C4G! Is mise a Bh-Uas Grant and ‘s mise an tidsear agaibh airson C4. Tha mi AIR BHIORAN mu dheidhinn am bliadhna spòrsail, trang a tha a dol a bhith againn ag ionnsachadh còmhla ann an C4.

Tha mi eòlach air a’ bhliadhna seo bho C2 agus dh’obraich mi le C3F an-uiridh, mar sin tha mi an dòchas gum bi sibh eòlach orm. Ma tha sibh ag iarraidh teachdaireachd a chur thugam, cuir air Learning Journals e agus chì mi e an sin. Seo bhidio bheag bhuam.

It’s not C4A anymore, but C4G! I’m Miss Grant and I’m your teacher for C4. I am SO EXCITED about the fun, busy year we are going to have learning together in C4.

I know lots of you from C2 and I worked with C3F last year, so I think most of you will know me.  If you want to leave any messages for me, put it on Learning Journals and I will see it there! Here’s a short video from me.

Tha mi an dòchas gum bi laithean-saora ciùin agaibh agus chì mi sibh san Lùnastal! Tha mi air bhioran ur faicinn.

I hope you have a restful summer holidays and I will see you in August! I am so excited to see you all. 

Miss Grant 🙂

C4A – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C4A a’tilleadh dhan sgoil

C4A return to school

C4A 18.6.20 – Latha Eadar Ghluasaid | Transition Day

Hello, Clas 4A,

Fàilte chun an latha eadar ghluasaid agaibh bhuamsa, Miss Brown!  Tha mi an dòchas gun còrd na gnìomhan seo ribh an-diugh agus tha mi a’ dèanamh fiughair mhòr ri tachairt ribh a-rithist anns an Lùnastal.  Tha fhios agam nach eil an tidsear agaibh againn an-diugh ach tha mi an dòchas gum tachair seo ro na saor-làithean.  Tha mi an dòchas gun dèan mise a’ chùis an-diugh!

Bho Miss B 😊

Welcome to your transition day, with me, Miss Brown!  I hope you enjoy your activities and I can’t wait to see you all again in August. I know we don’t have your teacher to meet you today but we hope to be able to do this before the end of term.  I hope I’ll do for today!

From Miss B 😊

Latha Eadar Ghluasad C4A