C4B 23.11 – 27.11

An t-seachdain seo bha sinn trang a’ dèanamh rudan airson a bhith deiseil airson airgead a thogail airson Macmillan air Dihaoine. Rinn sinn taidhean airson an luchd-obrach agus ID badges dhuinn fhèin. Bha a h-uile duine a’ coimhead glè-mhath Dihaoine!
Airson taic a thoirt gu C4G, rinn sinn dealbhan airson nam mìosachan aca. ‘S e an seòrsa mìosaichean a th’ againn ‘Tachartasan tron Bhliadhna’. Chì sibh a dh’aithgheàrr na rinn sinn!!
Diardaoin rinn sinn deasbaid mu dheidhinn dè am peata a tha as fheàrr. Bha cuid a’ smaoineachadh gur e cù am fear as fheàrr agus bha cuid eile a’ smaoineachadh gur e cat am fear as fheàrr agus bha aonar ann ag ràdh gur e guinea pig a th’ anns a pheata as fheàrr.
Tìoraidh an-dràsta bho C4B

C4B 16.11 – 20.11

Ann an Cuspair an t-seachdain seo, bha sinn a’ dèanamh stuthan airson an latha Macmillan a bhios againn an ath-sheachdain. Rinn sinn postairean agus taidhean airson na tidsearan. Thagh sinn dè na h-obraichean a bhiodh againn nar gnothachas cuideachd agus ‘s e Alexander a th’ anns an CEO dhen ghnothachas a-nis! Tha sinn an dòchas gum bi lathasgoinneil againn an sin.
Ann an Slàinte is Sunnd, chaidh sinn a-mach dhan ghàrradh airson na chiad-fhàthan againn a chleachdadh. Sgrìobh sinn pìos bàrdachd mu na chunnaic, chuala is dh’fhairich sinn.
Ann an Litireachd, leugh sinn an sgeulachd ‘Tha Magic Finger’ le Roald Dahl (ann am Beurla!) agus sgrìobh sinn mu na corragan draoidheachd againn fhèin.
Tìoraidh bho,
Clas 4B

C4B 9.11-13.11

An-diugh ‘s e latha sonraichte a th’ ann ann am Bun-sgoile Taobh na Pàirce air sgàth ‘s gu bheil sinn ag ràdh “Tìoraidh” ris a’ Bh-uas Wight. Tha sinn brònach gu bheil i a’ falbh ach tha sinn toilichte gum bi cothrom ùr aice san sgoil ùr aice. Tapadh leibh is tìoraidh!

Ann an matamataig, dh’ionnsaigh sinn mu bhloighean an t-seachdain seo agus chleachd sinn faclan mar cairteal, leth, treas, trì cairteil agus dà threas.

Ann an sgrìobhadh chruthaich sinn uile sgeulachdan mu dheidhinn Pudsey agus mar a bha e a’ cuideachadh daoine is beathaichean. Seo cuid de na sgeulachdan againn:

Tìoraidh bho Clas 4B

C4B 2.11-6.11

Rinn sinn dealbhan a’ sealltainn teine agus cleasan teine airson Oidhche nan Cleasan Teine a chumail. Chleachd sinn pastels air an son.
Ann an matamataig bha sinn ag ionnsachadh mu chomharra-chleithe agus rinn sinn mapa-sù a’ sealltainn far am bi gach beathach a’ fuireach.
Ann an èisteachd is labhairt an t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn mar a bhios sinn a’ cleachdadh a’ cheist “An e?” agus na freagairtean “Chan e” no “‘S e”. Chluich sinn geama Charades airson practas a dhèanamh air a seo.
Tìoraidh bho Clas 4B

C4B 27.10-30.10

An t-seachdain seo, bha sinn a’ cumail Mìos Eachdraidh Dubha agus dh’ionnsaigh sinn mu dhaoine dubha Albannach ainmeil. Sgrìobh sinn tachartasan mun deidhinn.
 
Ann an àireamhachd, rinn sinn tòrr obair air na clàran uiread 2, 3 is 4. Cumaidh sinn a’ dol leis na clàran uiread eile sna seachdainean a tha romhainn.​
 
Air Dihaoine, thàinig sinn dhan sgoil ann an aodach brèige agus bha tòrr spòrs againn!
 
Dùrachdan Oidhche Shamhna bho
Clas 4B

C4B 12.10 – 16.10

An t-seachdain seo bha sinn ag obair air clàran uiread agus roinn. Rinn sinn plana àitichean suidhe a’ chlas còmhla agus bha tòrr spòrs againn. Dh’ionnsaigh sinn mu dheidhinn ceistean le còrr cuideachd.
Ann an spòrs, tha sinn ag ionnsachadh mu thìr-stiùireadh agus an t-seachdain seo rinn sinn dùbhlan ‘Pokemon GO’ san raon chluich.
Tha sinn an dòchas gum bi deagh shaor-làithean agaibhse uile.
Tìoraidh bho Clas 4B

C4B 05.10 – 09.10

An t-seachdain seo ann an Àireamhachd, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn uiread agus roinn. Bha sinn a’ dèanamh cinnteach gun robh buidhnnean co-ionnan againn. Smaoinich sinn air cia mheud bòrd a dh’fheumamaid airson ar clas nam biodh sinn a’ cleachdadh buird le cumaidhean eadar-dhealaichte.
Ann an Slàinte is Sunnd bhruidhinn sinn mu dhaoine ainmeil aig a bheil beachd-inntinn fhàis. Dh’ionnsaich sinn mun trioblaid a bh’ aca agus mar a chùm iad a’ dol agus mar a bha iad soirbheachail mu dheireadh thall. Rinn sinn postairean airson na daoine sin a  shealltainn.
Aig àm-cluiche Diardaoin, chluich sinn gèama rugbaidh – nigheanan an aghaidh balaich. Bhuannaich na balaich ach bha tòrr spòrs againn uile agus bha sinn gu math sgìth as a dhèidh!
Tìoraidh an-dràsta bho,
Clas 4B

C4B 28.09 – 02.10

An t-seachdain seo, sgrìobh sinn pàipear-naidheachd mu Goldilocks. Chuir sinn ceistean oirre mun latha a bh’ aice anns a’ choille.

 

Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sreath-bìdh agus  rinn sinn dealbhan a’ sealltainn sreathan. Dhealbh sinn beathaich le beathaich eile na bheul! An uairsin dhealbh sinn beathaichean eile na bheul cuideachd! Seall air na dealbhan gu h-ìosal!
Dh’ionnsaich sinn cuideachd mu dheidhinn na daoine a tha a’ fuireach anns a’ choille-uisge. Dh’ionnsaich sinn gu bheul tòrr treubhan ann agus gu bheil iad ann an cunnart air sgàth ‘s gu bheil daoine a’ geàrradh sìos nan craobhan.
Tìoraidh,
Clas 4B

C4B 21.09 -25.09

An t-seachdain seo ann an Slàinte is Sunnd smaoinich sinn air na rudan a tha sinn airson ionnsachadh agus a tha sinn airson a dhèanamh nas fheàrr. Dh’ionnsaich sinn gun fheum sinn tòrr practas a dhèanamh gus sgilean ùr fhaighinn.
Sgrìobh sinn litrichean thaing mun choille uisge. Bha sinn a’ smaoineachadh mu na bhiodh Cò-thu Cò-dhiù ag ràdh ri Meusiadh airson taing a thoirt dhi airson na coille uisge a shàbhaladh.
Aig àm-cluiche chluich sinn gèama ball-coise ri chèile. Bha spòrs againn a bhith a chluich uile ri chèile.

Tìoridh bho,

Clas 4B

C4B 14.09-18.09.20

Ann an C4B tha sinn a’ dèanamh practas air Faclan Cumanta 2 ann an Litreachadh an teirm seo. Tha sinn a’ fàs nas misneachaile leis na faclan sin. An t-seachdain seo bha sinn ag obair air na faclan: leam, a-mach, a’ cluich, agam agus aon.
 
 
Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt uisge.  Bhruidhinn sinn mu dheidhinn an turas aig uisge, bhon mhuir, suas do na sgòthan agus air ais dhan talamh. Rinn sinn cuairt-uisge airson a’ chlas le baga plastaig agus chunnaic sinn an deatachadh (evaporation) agus an co-dhlùthachadh (condensation).
 
Tìoraidh an-dràsta,
Clas 4B