ST 16.11.20

Halo!

Airson am proiseact againn, chuir sinn buidhnean air doigh. ‘S e Erin ar Àrd-oifigear agus ‘s e Oliver ar Àrd-cheannard. Tha a h-uile duine ann am buidheann.

Rinn sinn ‘election’ beag airson Guth Sgoilear agus bhuanaich Lennox.

Chriochnaich sinn ‘The Explorer’. Chòrd an leabhar seo dhuinn, ach ‘s e leabhar fada a bh’ ann! Cuideachd, chriochnaich sinn leabhar eile- Taoisean.

Rinn sinn sgrìobhadh ann am Beurla, mu dheidhinn ar corrag draoidheachd. Fhuair Maks agus Eilidh sàr-sgriobhadair. Seall na sgeulachdan aca!

 

Fhuair Catriona Gasigeach na Gàidhlig- ‘s math a rinn thu Catriona!

Saidheans 20.11.20

Air Dihaoine, rinn sinn Saidheans. Bha sinn a’ sabhaladh ugh fhad ‘s a bha e a’ tuiteam.

Bha tòrr beachdan sgoinneal againn. Rinn cuid parachutes agus rinn cuid eile heleacoptairean. Bha cuid de na buidhnean soirbheachail agus bha cuid nach robh. Bha dìreach 3 uighean (a-mach airson à 6) air fhàgail airson a’ bhracaist aig Miss Grant!

ST 23.11.20

Airson a-màireach, rinn sinn landyards airson a bhith nar tidsearan. ‘S e sinne na tidsearan a-màireach!

Rinn sinn na dealbhan airson na mìosachain.

Tha sinn a’ leughadh dà leabhar an-dràsta- The Magic Finger agus Danny the Champion of the World.

Bha sinn a’ tìr-stiùireadh.

Bha buth-obrach Na h-Ealain Chruthachail againn le Miss Fee.

Bha dà sàr-sgrìobhadair againn! ‘B iad Ailis agus Leo. Seall na sgeulachdan aca.

Tha Isla na Gaisgeach na Gàidhlig- ‘s math a rinn thu Isla!

 

ST 9.11.20

Halo!

‘S e seachdain thrang a bh’ againn.

Rinn sinn ball-làimhe ann an spòrs. Tha tòrr spòrs air a bhith againn ag ionnsachadh mu dheidhinn obair sgioba.

Fhuair sinn 50 pompoms. Mar sin, rinn sinn Slime. Cha do dh’obraich e a’ chiad, no an dàrna, no an treas turas, ach chùm sinn a’ dol. Fhuair sinn e mu dheireadh thall!

Sgrìobh sinn stoiridh mu dheidhinn Pudsey agus mar a chuidich e cuideigin. Seall na sgeulachdan againn.

Chuir sinn oirnn geal airson Mrs Wight. Tioraidh, bidh sinn gad ionndrainn.

Fhuair Josie Gaisgeach na Gàidhlig- abair rionnag!

C4G 🙂

Oidhche Shamhna!

Halò!

Bha tòrr spòrs againn air Dihaoine le Oidhche Shamhna! Fhuair sinn peapag agus chuir sinn fìon-geur agus sòda ann gus potion a dhèanamh! Abair saidheans spòrsail!

Seall na ialtagan eagalach a rinn sinn!

‘S e ‘Mios Eachdraidh Bheathannan Dhubha’ a bh’ ann. Mar sin, rinn sinn rannsachadh air na leabhraichean againn agus chunnt sinn cia mheud daoine geala agus cia mheud daoine dubha a bha anns na leabhraichean againn. Tha e cudromach gu bheil sinn a’ faicinn measgachadh de dhaoine ann an leabhraichean!

Tioraidh!

C4G

 

ST 2.11.20

Airson Slainte ‘s sunnd, bha sinn ag èisteachd ri ceòl agus a’ dannsa airson ar faireachdainnean a shealltainn. Bha sinn cho math air dannsa!

Tha sinn ag ionnsachadh ar claran uiread. Ma tha fhios agad air clar uiread, faodaidh tu an ainm agad a’ sgriobhadh air a’ bhalla.

Rinn sinn cleasan-teine le peant. Bha tri doighean ann- smàlag no crith no gnogadh. Seall air ar dealbhan breagha!

Ann an tìr-stiuireadh, chaidh sinn a’ lorg duilleagan de gach dath. An uair sin, cotharaich sinn air mapa far an do lorg sinn iad.

Tha sinn a-nis a’ faighinn puingean airson a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig. Tha sinn air adhartas mòr a dhèanamh.

Fhuair Anna Gaisgeach na Gàidhlig- ‘s math a rinn thu Anna!

C4G 🙂

ST 02.10.20

Abair seachdain thrang!

‘S e poileas a bh’ annainn air Diardaoin. Sgrìobh sinn aithris air na thachair ri na trì gobhair ghruamach agus an troich anns an sgeulachd sin- tha dà thaobh air a h-uile sgeulachd!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn roinneadh ann an àireamhachd.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn co-cothromachd agus chleachd sinn sgàthan airson ar cuideachadh. Rinn sinn dealbhan le peant. Seall cho snog ‘s a tha iad.

Choimhead sinn air mapa na sgoile airson tir-stiureadh. Dh’obraich sinn ann am buidhnean ach bha a’ ghaoth làidir!

Chruthaich sinn duileagan airson gealltainn a’ dheanamh dhan coille-uisge. Ma tha sinn uile a’ dèanamh rudeigin beag, nì e diofar mhòr!

Taing airson leughadh!

ST 28.9.20

Hallo!

An-diugh, chruthaich sinn adan mar an fheadhainn a th’ aig na treubhan anns an Amason. Tha e cudromach gu bheil sinn a’ sealltainn urram dha na treubhan.

Cuideachd, rinn sinn postairean de dhaoine ainmeil a bha a’ sealltainn beachd-inntinn fàs.

Lìon sinn na pom poms agus chaidh sinn gu Phàirc Pilrig. Bha tòrr spòrs againn.

Thòisich sinn tìr-stiuireadh agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith a’ leughadh mapa.

Mu dheireadh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn comharra-ceist agus comharra-clisge. Thàinig Goldilocks a cheilidh oirnn, agus dh’fhaighnich sinn ceistean mar:

“Carson a bha thu anns a’ choille?”

“A bheil taigh agad?”

“An robh an t-acras ort?”

Mar sin leat an-dràsta!

C4G

Litir bho C4G

A charaid chòir,

Ann an spòrs, tha sinn ag obair air diofar eacarsaidhean airson cumail fallain a dhèanamh. Mar eisimleir, sit ups, burpees agus push ups.

CLICK HERE

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cleachdadh loidhne àireimh falamh airson cur-ris. ‘S e rudeigin ùr a bh’ ann dhuinn.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt-uisge. An robh fios agad gun robh na dìneasaran a’ cleachadh an aon uisge ‘s a tha sinne?

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn eachdraidh na Gàidhlig agus mar a bha e a’ bàsachadh ach tha sinne a’ cuideachadh na àireamhan a’ dol suas. Tha sinn a’ feuchainn ri Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine ann an C4.

Mu dheireadh, sgrìobh sinn litir gu Riaghaltas Brasil mu dheidhinn a’ choille-uisge. Feumaidh sinn e a’ shàbhlachadh!

 

Deagh dhùrachdan,

bho Clas 4G.