Litir bho C4G

A charaid chòir,

Ann an spòrs, tha sinn ag obair air diofar eacarsaidhean airson cumail fallain a dhèanamh. Mar eisimleir, sit ups, burpees agus push ups.

CLICK HERE

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cleachdadh loidhne àireimh falamh airson cur-ris. ‘S e rudeigin ùr a bh’ ann dhuinn.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt-uisge. An robh fios agad gun robh na dìneasaran a’ cleachadh an aon uisge ‘s a tha sinne?

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn eachdraidh na Gàidhlig agus mar a bha e a’ bàsachadh ach tha sinne a’ cuideachadh na àireamhan a’ dol suas. Tha sinn a’ feuchainn ri Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine ann an C4.

Mu dheireadh, sgrìobh sinn litir gu Riaghaltas Brasil mu dheidhinn a’ choille-uisge. Feumaidh sinn e a’ shàbhlachadh!

 

Deagh dhùrachdan,

bho Clas 4G.

7-11 den t-Sultain

An t-seachdain seo, rinn sinn drama. Leugh sinn ‘Na Tri Mucan Beaga’ agus an uair sin geàrr sinn a-mach pupaidean airson drama a chur air doigh.

Cuideachd, rinn sinn saidheans. Chruthaich sinn gliders, pleanaichean agus heleacoptarean agus bha sinn a’ coimhead air cho slaodach neo luath ‘s a bha iad. Dh’ ionnsaich sinn am facal ‘iom-tharraing’ (gravity).

Bruth air seo airson ar heleacoptar fhaicinn!

Heleacoptar

Ann an matamataig, chruthaich sinn ‘fortune tellers’ airson practas a’ dhèanamh air ar clàran uiread. Cuideachd, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn cumaidhean 3sh (3D), agus chaidh sinn a’ sìreadh cumaidhean anns a chlas againn.

Tìoraidh!
C4G

Seachdain sa Choille-Uisge

Hallo,

An-diugh, bha an clas againn ann am bùrach mòr. Chruthaich sinn na filidhean den choille-uisge agus dh’ionnsaich sinn mu cò tha a’ fuireach an sin.

Seo am fillidh Uachdrach- mullach na coille.

‘S e seo am sgàil-bhrat.

‘S e seo Fo-sgàil-bhrat.

Agus mu dheireadh, ‘s e seo ùrlar na coille.

Leugh sinn barrachd de Mheusaidh anns a’ choille-uisge agus sgrìobh sinn leabhar-latha. Cuideachd, dealbhaich sinn na bha Meusaidh a’ faicinn a-mach às an uinneag aice. 

Dh’ionnsaich sinn faclan ùra ann am matamataig- cunbhalach agus neo-cunbhalach.

Tìoraidh!

Clas 4G    

 

 

Fàilte gu ar bhlog!

Hallo!

An t-seachdain-sa, bha sinn gu math trang.

Rinn sinn ochd-chasach airson sealltainn na riaghaltan againn.


Rinn sinn plana airson an sgeulachd aig Meusaidh. Tha Meusaidh a’ dol dhan choille-uisge. ‘S e seo am proiseact ùr againn.

Chruthaich sinn pleana airson Meusaidh agus bha iad a’ sgeith anns an talla-spors.

CLICK HERE

Chuir sinn mentos ann an diet-coke gus bholcano a dhèanamh. Tha seo a’ sealltainn mar a tha e a’ faireachdainn nuair a tha sinn feargach.

Tìoraidh an-drasta.
Bho Clas 4G

 

 

Hi C4G!

Hallo C4G,

Chan e C4A a tha sinn a-nis, ach C4G! Is mise a Bh-Uas Grant and ‘s mise an tidsear agaibh airson C4. Tha mi AIR BHIORAN mu dheidhinn am bliadhna spòrsail, trang a tha a dol a bhith againn ag ionnsachadh còmhla ann an C4.

Tha mi eòlach air a’ bhliadhna seo bho C2 agus dh’obraich mi le C3F an-uiridh, mar sin tha mi an dòchas gum bi sibh eòlach orm. Ma tha sibh ag iarraidh teachdaireachd a chur thugam, cuir air Learning Journals e agus chì mi e an sin. Seo bhidio bheag bhuam.

It’s not C4A anymore, but C4G! I’m Miss Grant and I’m your teacher for C4. I am SO EXCITED about the fun, busy year we are going to have learning together in C4.

I know lots of you from C2 and I worked with C3F last year, so I think most of you will know me.  If you want to leave any messages for me, put it on Learning Journals and I will see it there! Here’s a short video from me.

Tha mi an dòchas gum bi laithean-saora ciùin agaibh agus chì mi sibh san Lùnastal! Tha mi air bhioran ur faicinn.

I hope you have a restful summer holidays and I will see you in August! I am so excited to see you all. 

Miss Grant 🙂

C4A – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C4A a’tilleadh dhan sgoil

C4A return to school

C4A 18.6.20 – Latha Eadar Ghluasaid | Transition Day

Hello, Clas 4A,

Fàilte chun an latha eadar ghluasaid agaibh bhuamsa, Miss Brown!  Tha mi an dòchas gun còrd na gnìomhan seo ribh an-diugh agus tha mi a’ dèanamh fiughair mhòr ri tachairt ribh a-rithist anns an Lùnastal.  Tha fhios agam nach eil an tidsear agaibh againn an-diugh ach tha mi an dòchas gum tachair seo ro na saor-làithean.  Tha mi an dòchas gun dèan mise a’ chùis an-diugh!

Bho Miss B 😊

Welcome to your transition day, with me, Miss Brown!  I hope you enjoy your activities and I can’t wait to see you all again in August. I know we don’t have your teacher to meet you today but we hope to be able to do this before the end of term.  I hope I’ll do for today!

From Miss B 😊

Latha Eadar Ghluasad C4A