C4S – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C4S a’tilleadh dhan sgoil

C4S return to school

C4S – 18.06.2020 – Eadar-ghluasad | Transition

Madainn mhath, tha mi ‘n dòchas gu bheil sibh uile a’ cumail gu math. Tha mi airson fàilte a chur oirbh gu clas 4S. Gus beagan eòlas fhaighinn air ar cèile, nach toir sibh sùil air an dà bhideo. Tha trì gnìomhan ann dhuibh cuideachd.  

Tha mi cinnteach gu bheil sibh air bhioran mu ghluasad gu Clas 4 agus tha fadachd orm fhìn tilleadh airson ur teagasgMeal saor-làithean an t-samhraidh agus chì mi sibh anns an Lùnastal!  

 

Tìoraidh an-dràsta, 

A’ Bh-uas Souter 

 

Good morning, I hope you are all keeping well. I would like to welcome you to Clas 4S. In order for us to get to know each other, have a look at these two videos. There are three activities for you to do too 

I am sure you are very excited about moving to Clas 4S and I am looking forward to being your teacherEnjoy the summer holidays and I will see you in August 

 

Bye for now, 

Mrs Souter 

 

Eadar ghluasad Clas 4S/transition Clas 4S:

 

Ceistean eadar-ghluasaid Clas 4S/ transition questions Clas 4S:

Gnìomhan Eadar-ghluasaid/transition activities: 

Clas 4S Gnìomhan Eadar-Ghluasaid