Creideamh Islam – Ionnsachadh ann an Clas 4B | Islam – Learning in Clas 4B

Tha Clas 4B air a bhith ag ionnsachadh mu chreideamh Islam air an t-seachdain seo.  Ghabh sinn pàirt ann an leughadh, èisteachd agus labhairt airson tuilleadh ionnsachadh mun chreideamh seo.  Dimàirt, sheall sinn air rudan prìseil a tha Muslamaich a’ cleachdadh airson a bhith ag ùrnaigh agus a’ dèanamh àdhradh do ‘Allah’ an Dia aca.  Fhuair sinn an cothrom a bhith coimhead gu mionaideach air ‘Quar’an’ agus air brat-ùrnaigh, cho math ri aodach airson cinn dhaoine a chòmhdach, airson urram a shealltainn.  Dh’ionnsaich sinn mun àite sònraichte a tha ann airson adhradh, ‘Mosque’, agus thòisich sinn air seòrsa ‘Mosque’ le rudan a tha cudromach dhan Chreideamh na bhroinn. 

Seo cuid de na rudan air an do choimhead sinn!  

 

Turas Sgoile – Gàrraidhean Lusach Rìoghail Dhùn Èideann

Chaidh Clas 4B air chuairt Dimàirt gu na Gàrraidhean Lusach Rìoghail Dhùn Èideann, mar phàirt de Seachdain na Gàidhlig, a tha ga chumail airson sgoiltean Gàidhlig air feadh Alba.

Choisich sinn ann agus ‘s e fìor dheagh latha a bha ann airson a bhith a’ coiseachd.  An uair a ràinig sinn thachair sinn ri Mark, aig a bheil Gàidhlig, a tha ag obair anns na gàrraidhean.  Rinn sinn toiseach tòiseachaidh ann an ‘Yurt’ agus an uairsin chaidh sinn a-steach do na taighean-glainne far am faca sinn iomadh sheòrsa lus agus flùr. Fhuair sinn a-mach tòrr fiosrachaidh mun choille-uisge agus fhuair sinn cothrom rannsachadh a dhèanamh air mar a bhios lusan a’ choille-uisge a’ dèanamh cinnteach gu bheil gu leòr uisge aca, ach gun tuit uisge nach eil a dhìth orra air falbh.

Chòrd e riunn a bhith a’ faighinn a-mach mu na diofar lusan a tha a’ toirt thugainn rudan a ghabhas ithe cuideach – leithid banathan, rìs, coco, bhanilla agus ‘bamboo.’  An rud nach do chòrd ri mòran, ’s e cho teth no tais (facal ùr a dh’ionnsaich sinn)  is a bha e anns na taighean-glainne.

Ghabh sinn ar dìnneir agus choisich sinn air ais dhan sgoil.  Chunnaic sinn iomadh seòrsa cù air ar slighe agus chòrd seo riunn gu mòr.     

Mòran taing dha Mamaidh Elliot agus a Bh. Uas. M. NicPhàil a thàinig còmhla riunn air an turas.   

 

    

Na ‘McCoos’

‘S iad na ‘McCoos’ an ionnsachadh as motha a tha air còrdadh riunn air an t-seachdain seo ann an Clas 4B.

Tha sinn ag ionnsachadh mu diofar stoidhlichean ealain luchd-ealain Albannach. Tha sinn air a bhith a’ coimhead air obair Steven Brown.  Chòrd na dealbhan aige de ‘McCoos’ riunn gu mòr oir bha dathan soilleir agus làidir annta. Bhruidhinn sinn ann an dithisean mun cuairt orra agus an uairsin fhuair sinn cothrom na McCoos againn fhìn a dhealbhachadh agus ainm a thoirt dhaibh.  ’S e seo rud a thug oirnn a bhith a’ gàireachdainn gu mòr – na h-ainmean èibhinn a dh’fhaodadh a bhith aca agus na h-àiteannan inntinneach far am faodadh iad a bhith! Chan eil na McCoos air fad builleach ullamh fhathast ach tha ‘sneak peak’ againn dhuibh an seo.  Feuch an tomhais sibh dè na h-ainmean a tha orra?

Clarsach, kahoot agus ceann, gualainn, glùin is cas ann an Clas 4B

Bha seachdain trang eile aig Clas 4B. Dh’ionnsaich sinn iomadh rud agus bha latha sònraichte againn Dimairt cuideachd oir bha co-latha breith aig dithis anns a’ chlas air an aon latha. Abair spòrs!
Diluain, dh’obraich sinn còmhla ann an dà bhuidheann gus ‘diagram venn’ a chleachdadh airson diofar leabhraichean a sheòrsachadh eadar neo-fhicsean agus ficsean. B’ fheudar dhuinn smaoineachadh an robh fiosrachadh fìor ri fhaicinn anns na leabhraichean agus bha sinn cuideachd a’ coimhead airson rudan coltach ri clàr-innse, clar-amais, dealbhan, tiotalan agus labailean agus fìrinnean. Rinn sinn obair sgoinneil còmhla agus bha a h-uile duine ag obair gu math cruaidh.

Dimàirt, bha an t-am ann airson leasan ukulele eile. Air an t-seachdain seo dh’ionnsaich sinn ‘d minor’ a chluich; bha cuid a’ smaoineachadh gun robh seo gu math furasta agus cuid eile den bheachd gur ann duilich a bha seo. As dèidh sin fhuair sinn greim air na i-Pads agus bha sinn a’ cluich an aghaidh a chèile a-rithist. An turas seo bha sinn a’ cluich ceisteachan airson faighinn a-mach dè cho math is a chuimhnich sinn na faclan ùra airson pairtean cuirp mhic an duine. Tha ‘kahoot’ a’ cordadh ri cha mhòr a h-uile duine ach chan eil e a’ còrdadh ris a’ chlas nuair a tha Miss Brown a’ cluich cuideachd oir bidh ise a’ buannachadh! Dh’fhaodte an ath sheachdain gum buannaich cuideigin eile! Rinn sinn suas diofar faclan airson ‘Ceann, Gualainn, Gluin is Cas, cuideachd!

Aon rud eile – dh’fheuch cuid a dhaoine a bhith a’ cluich na clàrsaich air an t-seachdain seo. ‘S i a’ Bh. Uas. Peterson a bhios a’ measadh cò a bhios a’ faighinn cothrom air clàrsach ionnsachadh. Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ris a seo.

An ath sheachdain ann an ealain le Miss Brown tha sinn gus a bhith a’ coimhead air ealain Steven Brown agus a’ cruthachadh ‘McCoo’ dhuinn fhìn. Feuch gun seall sibh ris a’ bhlog againn Dihaoine gus am faic sibh na ‘McCoos’ a nì sinn!

2019 – Cothroman ùra ann an Clas 4B!

’S e seachdain gu math trang a tha air a bhith aig Clas 4B.  Bha latha air leth againn Dimàirt oir thachair dà rud a bha ùr dhuinn.  Madainn Dimàirt tha leasain ukulele gus a bhith againn airson còig seachdainean.  Thàinig dithis dhan sgoil airson ionnsachadh dhuinn mar a chluicheadh sinn an ukulele agus dh’ionnsaich sinn mar a bhiodh sinn a’ cluich ‘C’ agus ‘F’  air a’ chiad latha. 

As dèidh àm cluich fhuair sinn a’ chiad chothrom againn a bhith ag obair leis na h-i-Pads ùra.  Dh’ionnsaich sinn mu bhith làimhseachadh na h-iPads gu sàbhailte agus beagan mu shàbhailteachd air-loidhne.  An uairsin fhuair sinn an cothrom a bhith cluich ‘Kahoot’ an aghaidh a chèile, le bhith freagairt cheistean mu chlàran-uiread.  ‘S e spòrs air leth a bha seo – abair gun robh sinn air ar dòigh!