Faclan ‘-tion’ C4C

Gu mìorbhaileach sgrìobh sinn 86 faclan -tion an-diugh, cuideachd, bha iad iongantach math!

Seo feadhainn eile nach b’ urrainn dhuinn a chur air a’ bhòrd:  reception, sanction, dictionary, incarnation, levitation, injection, starvation, dehydration, sanitation agus hydration.

An t-seachdain C4C

Gu spòrsail ann an parkour bha sinn a’ cluich geamanan cho spòrsail ri cuilean, anns na geamanan bha sinn a’ dol mun cuairt an scaffolding a’ dèanamh vaults.

Gu sona ann an slàinte is sunnd bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn slàinteachas pearsanta airson postairean mìorbhaileach a chruthachadh.

C4 Maths

In maths this week, we have been learning about how to gather information and use it to make a bar chart.

We used tally marks to make it easier to count the numbers. They gave us a very quick way of counting up in 5s. Our investigation questions was: When is your birthday?

We gathered all of the classes birthdays and made them into a bar chart to show how many birthdays were in each month. The chart had to have a scale on the vertical axis and labels on the horizontal axis. It also had to have a title to tell us what the information was all about.

When we had made the chart, we had to count the tally marks and draw the bar going to the correct number on our chart.

C4 Maths – Tessellations

This week we have been learning about shapes. We have learned about 2D and 3D shapes at the start of the week and we did a quiz to name them. The 2D shapes we learned about were octogon, hexagon, pentagon and quadrilaterals. We learned about how to count the faces, edges and vertices of 3D shapes and we learned the names of some 3D shapes. We learned about cubes, cuboids, cones, pyramids (square based and triangle based) and lots of other shapes!

We finished the week by learning about Escher and making tiling/tessellating patterns.

C4 A’ Sabaid airson Madagascar

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain sa chaidh?

Cò a chreideadh gu robh sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu na h-udharrasan Madagascar agus anns na litrichean bha daoine ag ràdh rudan cuamhchdail .

Gu h-inntinneach bha sinn ag ionnsachadh gu bheil Amnesty International a’ saoradh dhaoine nuair a tha iad a’ dol dhan phrìosan nuair a tha iad neo-chiontach.

Gu spòrsail dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn chòirichean dhaoine agus artagail 21 -All Humans have the right to the freedom of expression.

Gu fortanach bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Clovis Razafimalala a tha a’ sàbhaladh a’ choille-uisge ach gu muladach bha e a’ dol dhan phrìosan, gu h-eagallach airson 10 mìos air sgàth nì nach do rinn e.

https://www.amnesty.org.uk/junior-urgent-action-network

 

Dè tha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 25mh den Chèitean

Gu dana ann am fonaigs bha sinn ag ionnsachadh an fhuaim ‘oi’, ‘oy’ agus ‘ea’, cuideachd bha sinn a’ dèananamh faclan mìorbhaileach mar ‘decoy’, ‘turmoil’, ‘void’, ‘exploit’ agus ‘turquoise’.

Gu h-inntinneach ann an ceòl bha sinn a’ cruthachadh seantansan còmhla ris a’ bhuidheann againn. Cuideachd bha sinn a’ cur na seantansan mìorbhaileach ri riutham, an uair sin, chleachd sinn ionnstraimaidean beag bìodach gus ceòl a dhèanamh.

Gu h-iongantach ann am Matamataig rinn sinn co-chothromach, rinn sinn leabharag cuideachd. An uair sin chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche far an do rinn sinn dealbhan mìorbhaileach de rudan co-chothromach ann.

Gu barraichte math, ann am parkour bha sinn ag ionnsachadh ciamar a ni thu ‘swinging’ gu sàbhailte. Mar sin rinn sinn geamanan mar ‘Floor is Lava’ agus ‘Follow the Leader’ airson a dhol tharais air na cnapan-starra.

Gu gaisgeil airson an fhèill-Shamhraidh rinn sinn glacadairean-aisling mìorbhaileach spaideil. A bharrachd air a sin  chuir sinn griogagan is iteagan orra.

Dè tha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 18mh den Chèitean

Gu ceòlmhor ann an ceòl bha sinne a’ dèanamh seantansan mar seo. Bha sinn a’ cur faclan ri ruitheam.

Gu barraichte ann am Parkour bha sinn a’ dèanamh co-chothromach. A dh’aindeoin sin, bha sinn dìreach air tòiseachdainn ach bha feadhainn ga dhèanamh air bars cho àrd ri stiopal.

Gu h-inntinneach ann am matamataig bha sinn a’ dèanamh blòighean, mar sin, bha sinn a’ dèanamh treasamahan agus cairtealan iongantach.

Gu spòrsail ann an spòrs, rinn sinn geama ùr, mar sin, bha sinn a’ dol ann an cearcall ann am buidheann de dh’ochdnar agus bha sinn a’ sadal is a’ glacadh am ball cuideachd. Bha e uabhasach doirbh.

Gu cruthachail airson an fhèill-shamhraidh rinn sinn glacadair-aisling air leth.  Gu h-obann bha bogsa mòr de thriantan fiodha againn airson na glacadairean-aisling.

Gu h-inntinneach ann an ealain bha sinn a’ cur crìoch air na Birds of Paradise mìorbhaileach againn, mar sin, bha sinn a’ cur iteagan bheaga orra.

 Gu muladach b’ e sin an latha mu dheireadh air na Birds of Paradise oir an ath sheachdain, tòisichidh sinn air pròiseact ùr.

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 11 den Chèitean

Gu barraichte math aig ealain, bha sinn a stigeil na h-iteagan bòidheachd air an t-eun pàrras againn, cuideachd bha sinn ag ionnsachadh gun fheum thu pàtain a dhèanamh le marblings inks agus le calc.

Gu spòrsail ann an spòrs, bha sinn a dèanamh leum fada a tha uabhasach spòrsail, cuideachd bha sinn a dèanamh shotput doirbh.

Gu dòraingeach rinn sinn tòrr fonaigs, mar poo at the zoo, look at the book, ow blow the snow, ar start the car agus or shut the door a-nis tha fios againn dè am fear oo poo at the zoo agus oo look at the book!

Nach buidhe dhuinn, bha sinn a cur faclan ri ruitheam, an uair sin bha sinn dha shealltainn dhan a chlas.

An t-seachdain sa chaidh aig parkour bha sinn a dèanamh practise air ciamar a ni thu landing position, cuideachd, vaults.

Gu fortanach ann am matamataig, dhionnsaich sinn ciamar a bhios sinn a cur blòighean sìmplidh air loidhne-àireimh mar sin, choimhead sinn air bhideo àlainn ma dheidhinn blòighean inntinneach.

Gu h-obann ann an sgrìobhadh, bha sinn a leughadh caibdeil a h-ochd ann an The Fish in Room 11cuideachd lorg sinn fios ùr airson aithris-naidheachd uabhasach spaideil againn.

 

C4 Maths

In maths we have been learning how to direct people through different routes. We have used the words:

  • Anti-clockwise
  • Clockwise
  • Right
  • Left
  • Quarter turns
  • Half turns
  • Full turns
  • Three quarter turns
  • Forwards
  • Backwards

We had fun directing other partners and at the end we tried directing two people to meet each other but they had to have their eyes closed! It turned into a game about maths and trust 🙂