22.06.20 C4-7 Cuairt-dànachd Innse Gall | Hebridean Adventure

An t-seachdain mu dheireadh den teirm, agus ged nach b’ urrainn dhuinn falbh air thursan fad na teirm seo tha sinn gus falbh air turas tron obair againn air an t-seachdain seo! Fàilte oirbh gu Eileanan Innse Gall! Gheibh sibh an seo blasad de na h-Eileanan le iomadh diofar cur seachad and pìosan Eachdraidh ri fhaicinn tro na gnìomhan a tha an seo! Tha sinn an dòchas gun còrd iad riut.  Ma tha airson gin den obair seo a shealltainn dha na tidsearan agaibh faodaidh sibh sin a dhèanamh anns an dòigh àbhaisteach.  Deagh thuras dhuibh!

It’s the last week of term, and although we haven’t been able to go on any ‘real life’ trips lately we are going on a virtual one this week.  Welcome to the Hebrides! This week you will get a taste of the many different activities offered across these islands and also a taste of some of their history, through the activities you will complete.  We hope you enjoy them.  If you would like to show any of your teachers your work you are invited to do so in the usual way. Have a great trip!

C4-7 Adventure Grid

C5 R – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C5R a’tilleadh dhan sgoil

C5R Return to school

Fàilte gu Latha Eadar-ghluasad Clas 5R

Madainn mhath, 

 Halò sgoilerean Clas 4P agus fàilte gu an latha eadarghluasad agaibh! 

 Tha sinn air leth toilichte gu bheil sinn gu bhith ag obair comhla ribh ann an Clas 5R an athbhliadhna agus tha sinn a’ còimhead air adhart gu mòr ri obrachadh comhla ribh às dèidh saorlàithean an t-samhraidh. 

 Chì sibh gu bheil sinn air bhidio bheag a dhèanamh dhuibh agus gu bheil beagan  obair eadar-ghluasad againn dhuibh airson obrachadh air an-diugh  cuideachd. Tha sinn an dòchas gun còrd na gnìomhan eadar-ghluasad seo ribh agus gum  bidh là eadar-ghluasad spòrsail agaibh! 

 Tha sinn a dèanamh fiughair ri coinneachadh riubh a-rithist anns an Lùnastal! 

 Good morning, 

 Hello Clas 4P and welcome to your transition day! 

We are both delighted that we will be working with your class next session in Clas 5R and we have very much looking forward to lots of fun learning together after the summer holidays. 

 You will see that on the blog today we have put up a little video to introduce ourselves. We have also put up 3 transition activities that we would like you to work on today. We hope that you enjoy these tasks and that you have a fun transition day!  

 We are very much looking forward to working with you all again in August! 

 Le dùrachdan, 

  a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh  & a’ Bh-uas Horne 😊 

 

Transition Day 2020 Clas5R