Tòrr a’ dol!

 B’ e a’ chiad rud a rinn sinn an t-seachdain seo, spòrs spòrsail le Mgr Vitry.  Mar an t-seachdain sa chaidh bha sinn a’ dèanamh Quidditch.  An àite snac is bainne chunnaic sinn bhideo Harry Potter mu dheidhinn Quidditch a chòrd ris a h-uile duine gu mìorbhaileach!

Gu h-inntinneach bha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn chiad-chobhair.  Tha na clasaichean air a bhith feumail is inntinneach.  An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh dè nì sinn taobh a-muigh na sgoile ma chì sinn cuideigin a tha feumach air cuideachaidh, a-nis faodaidh sinn an cuideachadh oir tha sinn eòlach air ciamar a chùmas sinn sinn fhèin sàbhailte, mar a chuireas sinn fios gu 999 agus cuin is ciamar a chuireas tu cuideigin anns an Recovery Position. Continue reading “Tòrr a’ dol!”

Quidditch agus Scratch!

B’ e a’ chiad rud a dh’ionnsaich sinn an t-seachdain seo ciamar a chluicheas tu Quidditch le Mgr Vitry ann an clas spòrs.  An creideadh tu gun urrainn dhut Quidditch a chluich?  Coltach ris a’ gheama ann an Harry Potter, tha diofar obraichean ann ri dhèanamh – Stopper a bhios a’ cluich leis a’ Bhludger; Chasers, a  bhios a’ cluich leis an Quaffle agus daoine eile a bhios a’ toirt am ball dha chèile gus puingean fhaighinn.  Tha trì buill ann – an Snitch, am Bludger agus an Quaffle.

Gu mìorbhaileach Diciadain thàinig Mgr Allan a-steach gu clas a còig.  Gu fortanach bha sinn a’ dèanamh animation air Scratch oir bha Mgr Allan a’ teagasg coding dhuinn.  Gu spòrsail bha sinn a’ cur ri chèile a’ phlanaid againn, aon-ardhcach, muncaidh, rionnag, rocaid, dìneasair agus iomadh rud eile air bhiodeo.  Iongantach nach eil!  Tha sinn cho taingeil do Mhgr Allan a bha gar cuideachadh.

Ann am Fonaigs rinn sinn ‘ch’ agus ‘th’.   Gu h-inntinneach tha na faclan Quidditch agus Scratch air an litreachadh le tch air sgàth’s gu bheil fuaimreag ann ron fhuaim ‘ch’.

C5

Gu fortanach, fhuair C5 cothrom filmaichean ghoirid a chruthachadh air app leis an ainm i-motion.  Thàinig IntoFilm a-steach is theagaisg iad dhuinn ciamar a bhios sinn a’ cruthachadh fiolm stop-motion.  An toiseach chruthaich sinn modail, an uair sin thog sinn dealbhan. Eadar gach dealbh bha cuideigin a’ gluasad a’ mhodail.  Aig an deireadh, chunnaic sinn na fiolmaichean agus dh’ith sinn bonnaich blasta.

Gu fortanach, fhuair sinn ealain còmhla ris a’ Bh-uas Deans. An creideadh tù nach bi i an-seo an ath sheachdain oir bidh i air falbh air fòrladh màtharail.

Ann am fonaigs dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ‘ing’.  Tha ceithir riaghltean ann:

 1. Nuair a tha faclan magic e agad, bidh thu a’ sadal ‘e’  a-mach air an uinneag! mar bakebaking
 2. Ma tha fuaimreag ann ro chonnrag aig an deireadh, bidh an connrag dùbailte. mar swimswimming
 3. Cha bhi x, y, no z dùbailte! mar fix fixing
 4. Cha bhi connrag dùbailte ann nuair a tha dà fhuaimreag ann! mar eateating

Furasta nach eil!  An robh fios agad gu robh 4 riaghltean ann?

Gu fortanach bha sinn ag ionnsachadh ma dheidhinn na targaidean clàr an uiread againn ann am matamataig. Airson practice a dhèanamh orra bha sinn a’ dèanamh ’10 làitheil’ – deich ceist clàr an uiread air thuairteam gach latha!

 

 

 

C5

This week we were working hard on the times tables. Four visitors came in to see our maths work! The visitors thought that we were a really lovely class and we were working hard and very good at self-assessing. They thought we had lovely manners! We looked at different steps to help us to learn the times tables and made an order we think is good:

 • 5 and 10 times tables first
 • 2 and 4
 • 3 and 6
 • 8, 9 and 11
 • Then 7 and 12

To learn them we thought, these were good steps:

 • Learn the stations
 • Practise writing the times table in order
 • Learn to skip count and use dot patterns to work out the answer
 • Memorise the times tables to answer automatically

We need to learn the first step really well before we step up the ladder so that we don’t end up like Mr Bean on a shoogly ladder!

When it was sunny, we did some of our learning outside in a shady spot!

We also learned a really easy way of tying our laces! We called it a new life hack!

C5s Short Week!

This week we have been learning about 2D shapes. To start with we were learning the names of different 2D shapes, e.g. octagon, hexagon and pentagon. We also learned about regular and irregular shapes. Regular shapes are when all of the sides are even. We were thinking about all of the different things that we know about 2D shapes and to start with, we got 11 facts about a rectangle but when we thought really hard, we knew 18 different facts about a rectangle!! Our facts were things like:

 • Rectangles have 4 right angles
 • Rectangles have 4 vertices
 • Rectangles have no diagonal lines of symmetry
 • Shapes with 4 sides are also known as quadrilaterals
 • The parallel lines in rectangles are equal

We have also been learning about how to measure the perimeter of a shape. We can calculate a perimeter by adding all of the sides together.

On Friday morning, we worked a lot on times tables and talked about our learning ladder. We decided to make sure we were very confident and quick at answering the questions for the times tables at the start of the ladder so that we don’t climb up the ladder and end up with a shoogly ladder like Mr Bean. We are aiming to know all of the times tables for going in to P6.

To finish the week, we also made some funny number jokes!

An t-seachdain spòrsail, goirid againn.

Leis a’ Bh-uas Hoy, àlainn, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cumaidhean 2D. Gu h-inntinneach, bha sinn a’ dèanamh deuchdainn mìorbhaileach.

Gu spòrsail, bha sinn a’ dèanamh cailleach-oidhche còmhla ris a’ Bh-uas Dean. Gu fortanach, bha ceumanan ann airson na dealbhan brèagha a dhèanamh.  Gu h-iongantach, bha sinn ag ionnsachadh gu bheil trì fabhran aig caillich-oidhche; aon airson priobadh, aon airson cadal agus aon airson glanadh!  Gu h-inntinneach, bidh cinn na caillich-oidhche a’ tionndaidh 270’!

Gu fortanach, bha sinn a’ leughadh Stig of the Dump an t-seachdain seo agus rinn sinn geama ceàrd an ùghdar far an robh sinn a’ lìonadh na beàrn. Cò a chreideadh gu barrachd briathrachas againn na th’ aig Clive King!

Dihaoine bhruidhinn sinn mu dheidhinn ar Luchan Sgoile.  Gu h-inntinneach, tha 9 ann is rinn sinn ceanglaichean le ar beatha làitheil san sgoil.  Gu glic, thuirt sinn gu bheil sinn ‘cruthachalachd’ nuair a tha sinn còmhla ris a’ Bh-uas Deans, aig àm-socair, a’ sgrìobhadh sgeulachdan, a’ cluich sa bhogsa-cluich agus nuair a bhios sinn a’ cruthachadh gheamanan.  Mhothaich sinn gu bheil Sensory Circuits, (a tha cuid den chlas an sàs ann) a’ bualadh air tòrr de na luachan!  Gu snog fhuair sinn cothrom a bhith le ar caraidean còir C2G, mar sin, còmhla chruthaich sinn postairean tarraingeach de na luachan ann an rionnagan!

 

 

Ar Baile

An- diugh, thòisich clasaichean ag ionnsachaidh òran còmhla ris a Bh-uas Nic an t-Saoir a bhios iad a’ seinn aig Mhòd Ionadail Dhùn Èideann. Bidh a’ Mhòd a’ gabhail àite san sgoil air an 25mh den Chèitean.

Seo ceangal an t-òran airson clasaichean 5, 6, agus 7: https://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/ar_baile/

Ar Baile
Fàilt’ air an dùthaich is fàilt’ air a’ bhaile,
Is fàilt’ air an dachaigh a dh’fhàg sinn,
Ged bhiodh i gun chabar, ‘s an nead air a creachadh
Nach binn guth an eòin far na dh’fhàs e.

Tha bannan ann fhathast gu làidir gar tarraing
Nas lùthmhor na stòras is saoibhreas,
Nas dlùithe gar teannadh na slabhraidhean daingeann
‘S ar n-aigne gu lèir ann an dàimh riuth’.

Air cho fada ‘s gun triall sinn, thar chuantan is chrìochan
Cha tèid dìochuimhn’ air toiseach ar làithean;
‘S nach mòr an toil-inntinn bhith tilleadh a dh’ionnsaigh
Na muinntir bha dlùth dhuinn nar pàistean.

Fuaim ceòlmhor na mara ri flodraich sa chladach,
Fàileadh cùbhraidh an fhraoich is na mòna;
Crodh is caoraich a’ bhaile air feur Linnteagarraidh
A’ lìonadh ar broilleach le sòlas.

Fàilt’ air an dùthaich is fàilt’ air a’ bhaile,
Is fàilt’ air an dachaigh a dh’fhàg sinn,
Ged bhiodh i gun chabar, ‘s an nead air a creachadh
Nach binn guth an eòin far na dh’fhàs e.

C5s First Amazing Week Back!

We have been working hard on designing our own board games! We had to design a game that:

 • Made sense
 • Challenged our partners
 • Is fun
 • Was unique and creative
 • Wasn’t too complicated!

We made a plain board so that we could make different sets of cards to link with the game. This week our cards were for times tables, multiplying and dividing.

Most of us finished our games today and we enjoyed testing them out together.

In Spanish this week we were learning about families, we learned:

 • Madre
 • Padre
 • Hermana
 • Hermano
 • Abuela
 • Abuelo
 • Tia
 • Tio

 

We also went to the park to do the daily mile and learned a new running game called The Lion’s Tail!

An t-seachdain spòrsail aig C5

An-dè bha sinn a’ dèanamh  flùraichean stain glass inntinneach leis a’ Bh-uas Deans. Cuideachd, dh’ionnsaich sinn gun fheum thu dathan blàth a chleachdadh air an flùr is dathan fuar a chleachdadh mun cuairt air.

Ron a sin bha sinn a’ crìochnachadh na geamanan-biùird againn an uair sin bha na geamanan againn spòrsail.

Gu spòrsail, fhuair sinn a-mach gur dòcha gum faigh sinn cothrom na tidsearan a fhluicheadh aig Fèill Samhraidh na Sgoile an uair sin bha sinn cho sona ri bròg!

Gu h-inntinneach air Dimàirt sgrìobh sinn mu dheidhinn na làithean-saora spòrsail againn, cuideachd, bha sinn a’ dèanamh quizlet air na h-ipads.