Clase 6 español- Fiesta fin de curso

Los estudiantes de español de la clase 6 han celebrado el fin de curso con una mini fiesta española. Algunos de los alumnos han preparado unos riquísimos pinchos de tortilla y pinchos de chorizo, y han probado el gazpacho por primera vez. Buen trabajo clase 6!

 

C6 Writing Beach

Nessy Writing Beach is helping some C6 pupils explore the writing process from first to final draft using bullet points to help us.

C6 SfL Writing

C6 are using Nessy Writing Beach to help them to develop their writing skills.

“Writing Beach is very clever.  I like playing the games and waking the characters”

 

“I think it’s a fun way to learn about punctuation and writing in general.”

 

“The Hairy Sentences games really make you think.”

Clase 6- Español

Este trimestre en clase 6 estamos estudiando “Las comidas”. Hoy jugamos a unos juegos muy divertidos para aprender el vocabulario de las bebidas. Buen trabajo clase 6!

Ag Ionnsachadh mu Lusan- Clas 6

Air Diciadain , chaidh clas 6 gu Gàrradh Lusan Rioghail Dhun Èidean.

Bha neach eòlas lusan ann air an robh Mark agus thug e dhuinn cuairt timicheall air an àite.

Dh’ionnsaich sinn tòrr agus bha e uabhasach inntinneach.  Nuair a thill sinn dhan sgoil, rinn sinn grafaichean mu dheidhinn na lusan a chunnaic sinn.

C6 – Litreachadh

Tha Clas 6 air a bhith trang an-diugh anns an leasan litreachaidh aca. Tha iad air taghadh còig gu deich faclan nach bidh iad a’ faighinn ceart anns an sgrìobhadh aca is gan ionnsachadh.  Tha geamannan spòrsail againn airson ar cuid fhaclan ionnsachadh is an cuimhneachadh.  Ma dh’fhaodte gun cuidich sibh leinn le ar faclan aig an taigh?

 

Tha fios aig clas 6 dè rinn thu sna làithean-saora!

Fad na seachdaine seo, bha sinne ann an Clas 6 a’ sgrùdadh.

An tòiseach chluich sinn geama le cèistean gus faighinn a-mach dè a rinn sinn fad laithean-saora na Càisge. An dèidh sin, chuir sinn na cèistean air Clas 7, Clas 5N, agus Clas 5V.

Tha fios again a-nis gum bi sinn a’ fuine nas trice nan clasaichean eile; chaidh a’ chuid mhòr de Clas 7 a-mach à Dùn Èideann; agus chluich Clas 5N innealan ciùil nas trice nan clasaichean eile!

Cross Country Race

 

On Friday 20th April a group of boys and girls from C6 and C7 represented the school in this year’s Edinburgh Primary School Sports Association (EPSSA) Cross Country Race at Inverleith  Park. 54 schools were registered in this event so as you could imagine there were a lot of children competing in each race!  Our teams should be incredibly proud of themselves for what they achieved and the fantastic attitude they showed throughout the day.   Their team spirit was commendable.

Thank you to all parents for supporting the teams both prior to the event and on the day.

For some children one Cross-Country race wasn’t enough and so the next day they attended the Scottish Schools Athletic Associations (SSAA) Cross-Country Race  at Kircaldy High School.  Congratulations to the four C7 children involved.  Wear those hoodies with pride! Thank you again to the parents who supported the team on this day.

C6 Cànan – Mion-Sgrùdadh

Tha sinn air a bhith gu math trang ann an cànan an t-seachdain seo.  Tha sinn a’ coimhead air diofar leabhraichean Ghàidhlig is a’ sealltainn air ciamar a tha an sgrìobhadair a’ sgrìobhadh na leabhraichean.  An t-seachdain seo bha sinn a’ coimhead air an leabhar ‘An Dìleab’ le Floraidh NicDhòmhnaill. 

Choimhead sinn air gnathasan-cainnt is samhlaidhean a bha anns an leabhar is carson a bhios ughdairean a’ sgrìobhadh samhlaidhean:

“Cho sona ‘s a bha latha cho fada”

“Tha e cho sàmhach ris na mairbh”