Clas 6T&L: Rocaidean a’ Spreadhadh!

LITEARRACHD

Sgrìobh sinn tiotal, amas, adhbhar agus beachd-bharail air probhaidhean eadar-dhealaichte, ro-laimh.  An uair sin, as a dheidh, sgrìobh sinn fiosrachadh air a’ phrobhadh, ceann-crìche, pàirtich agus leasaich – a’ bharrachd air dealbh de ar n’obair.  Mar sin, dh’ionnsaich sinn mar a sgrìobhas sinn aithisg saidheans air fad.

MATAMATAIG

Thog sinn dealbhan dhuinn fhèin leis an iPad agus an ath latha, bha againn rin geàrradh ann an dà leth agus feuchainn ris an taobh eile a dhealbhadh a’ cleachdadh riaghailtean co-chothromachd.

CUSPAIR (SAIDHEANS)

Air feasgar Diciadain, chruthaich leth den chlas rocaid agus an uair sin, fhuair a h-uile duine eile cothrom an cruthachadh air madainn Diardaoin.

Airson an rocaid a chruthachadh, chuir sinn peansailean mun cuairt  botail ath-chuairteachaidh plastaig agus an uair sin, chuir sinn leth botail fion-geur na bhroinn.

As deidh sin, chuir sinn trì pacaidean beaga de bicarbonate a-steach dhan bhotail agus chuir an tidseir corc na bhroinn gu luath!

Bha an alkaline agus an searbhag a’ measgachadh airson tachartas-searbhag a dhèanamh agus chruthaich seo tòrr carbon-dioxide.  Mar sin, spreadh am botail suas dhan adhar mar rocaid!

Seall cho soirbheachail ‘s a bha iad!

SPÒRS

Air Dicidain, bha coig-deug sgoilearan bho gach clas a’ dol gu na Geamanan Hub agus chosg iad latha air fad ag ionnsachadh mu dheidhinn danns, hocaidh no lùth-chleas.  A-rèir sgilean obair-sgioba, coibhneas agus sgilean spòrsail, chriochnaich an sgioba danns’ anns an dàrna àite, lùth-chleas san coigeamh àite agus hocaidh san seachdamh àite.  Aig an deireadh an latha, rinn an sgioba danns’ taisbeanadh airson am buidheann air fad!  Chòrd na geamanan Hub ris a h-uile duine oir bha tòrr spòrs aca!

Ar Baile

An- diugh, thòisich clasaichean ag ionnsachaidh òran còmhla ris a Bh-uas Nic an t-Saoir a bhios iad a’ seinn aig Mhòd Ionadail Dhùn Èideann. Bidh a’ Mhòd a’ gabhail àite san sgoil air an 25mh den Chèitean.

Seo ceangal an t-òran airson clasaichean 5, 6, agus 7: https://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/ar_baile/

Ar Baile
Fàilt’ air an dùthaich is fàilt’ air a’ bhaile,
Is fàilt’ air an dachaigh a dh’fhàg sinn,
Ged bhiodh i gun chabar, ‘s an nead air a creachadh
Nach binn guth an eòin far na dh’fhàs e.

Tha bannan ann fhathast gu làidir gar tarraing
Nas lùthmhor na stòras is saoibhreas,
Nas dlùithe gar teannadh na slabhraidhean daingeann
‘S ar n-aigne gu lèir ann an dàimh riuth’.

Air cho fada ‘s gun triall sinn, thar chuantan is chrìochan
Cha tèid dìochuimhn’ air toiseach ar làithean;
‘S nach mòr an toil-inntinn bhith tilleadh a dh’ionnsaigh
Na muinntir bha dlùth dhuinn nar pàistean.

Fuaim ceòlmhor na mara ri flodraich sa chladach,
Fàileadh cùbhraidh an fhraoich is na mòna;
Crodh is caoraich a’ bhaile air feur Linnteagarraidh
A’ lìonadh ar broilleach le sòlas.

Fàilt’ air an dùthaich is fàilt’ air a’ bhaile,
Is fàilt’ air an dachaigh a dh’fhàg sinn,
Ged bhiodh i gun chabar, ‘s an nead air a creachadh
Nach binn guth an eòin far na dh’fhàs e.

EPSSA Cross Country – Clas 6L/T

On Monday the 25th of March, 12 excited children travelled to Duddingston to compete in the EPSSA Cross Country Championships with Miss Mactaggart and George Lupton, alongside other parent helpers at the event.

The girls managed to finish the race in 8th, 36th, 69th, 98th and 102nd position, out of 250 children – resulting in a top 10 finisher medal for the girls.  The boys also raced hard and finished 11th, 125th, 169th, 186th and 187th, meaning the boys only narrowly missed out on also being awarded a top 10 finisher medal.

These results are fantastic and both the children and their coaches, Mr Vitry and George Lupton should be commended for their hard training efforts.  All children conducted themselves well and showed respect to other people, both at the event and on the public transport both there and back.  Well done! Here’s to the next race…!

Clas 6L- Matamataig, Ealain agus Slàinte is Sunnd

An t-seachdain sa bha sinne ag ionnsachadh;

  • mu dheidhinn na cumaidhean 2 sh
  • togalach alainn ann an duthaich fada air falbh

agus

  • ag obair còmhla mar sgioba !

ACH

Dè an togalach a th’ ann? Seo beagan fiosrachaidh.

Chì thu  an togalach seo ann an cearnag àinmeil.  ’S e an t-ainm a bha air an àite seo bho chionn fhada  ‘Cearnag Alainn’.  Nuairsin bha teine ann agus airson ùine mhòr ‘s e an t-ainm a bh’ air  “An Àite Loisgte”.  ‘S e An Cearnag Alainn a tha air a-nis ACH   bidh daoine ag radh “An Cearnag Dearg” . 

Tha an togalach alainn a bha sinne ag ionnsachadh mu dheidhinn, anns a’ chearnag seo.    

Dè an togalach a th’ ann?

Teagaisg Spòrs – Clas 6T/L

Ann an spòrs an-dràsta, tha sinn ag ionnsachadh mar a ‘s urrainn dhuinn leasan spòrs a phlanadh agus a leantainn leinn fhèin. Bheiridh seo dhuinn cothrom ar sgilean èisteachd, urram, fèin-neart agus stiùireadh a leasachadh.

Leis a sin, tha sinn air leasanan spòrsail a chruthachadh ann am buidhnean agus gach seachdainn, tha sinn a’ dol a feuchainn ri gach leasan a dhèanamh – ach bidh na sgoilearan nan tidsearan!  

An-diugh, b’ e leasan ‘bench-ball’ a bh’ againn.  Rinn na tidsearan (sgoilearan) againn deagh obair leis gun robh a’ gheàma sgil aca (‘piggy in the middle’) co-cheangailte ri amas an leasan – sadail, glachdadh agus a’ cur stad air am bàla.

Thuirt na tidsearan (sgoilearan) gun robh e doirbh smachd a chumail air an clas, a’ toirt air an clas a bhith sàmhach agus sgiobanan a chruthachadh ann an dòigh co-ionnan (fàilte gu beatha tidseir!!)

Neach-tadhail Cuspair – Màthair Esme!

An-diugh, bha sinn gu math fortanach air sgàth ’s gun tàinig màthair Esme a-steach a bhruidhinn riunn mu dheidhinn cudromas ar àirne agus mar is urrainn dhuinn sùil a chumail air fallaineachd ar òrganan. 

Cuideachd, bhruidhinn sinn mu dheidhinn tabhartas bhall-bodhaig agus dh’fhaighnich sgoilearan clas 6 TÒRR cheistean inntinneach dhith – a’ sealltainn deagh thuigse air a’ chuspair, ‘Am Bodhaig’ – ‘s iad ag iarraidh an ionnsachadh aca a leasachadh!

Mòran taing a-rithist, Orla – abair deagh mhadainn a bh’ againn leat!