Bloighean ann am Matamataig – Clas 6T

An t-seachdain seo, dh’obraich sinn còmhla mar chlas airson postairean a chruthachadh airson ar balla ionnsachaidh àireamhachd agus matamataig.  Tha na postairean ag innse dhuinn iantraighean sìmplidh ri leantail airson bloighen anabharr, bloighean co-ionnan agus àireamhan measgaichte a dhèanamh.  Tha seo dol gar cuideachadh uair sam bith nach eil sinn a’ cuimhneachadh na tha againn ri dhèanamh.

Bha cothrom aig gach sgoilear eisimpleir a dhèanamh air a’ bòrd-sgairteil agus an uair sin, sheall sinn ar tuigs’ nar freagairtean duilleag-obrach agus leabhar-teacs.

Chòrd e ri na sgoilearan glan a bhith nan tidsearan matamataig agus ghabh a h-uile duine pàirt aig ìre àrd, a’ sealltainn deagh urram agus modh ri chèile.

Teagaisg Spòrs – Clas 6T/L

Ann an spòrs an-dràsta, tha sinn ag ionnsachadh mar a sinn a’ planadh agus a’ leantainn leasan spòrs leinn fhèin. Bheiridh seo dhuinn cothrom ar sgilean èisteachd, urram, fèin-neart agus stiùireadh a leasachadh.

Leis a sin, tha sinn air leasanan spòrsail a chruthachadh ann am buidhnean agus gach seachdainn, tha sinn a’ dol a feuchainn ri gach leasan a dhèanamh – ach bidh na sgoilearan nan tidsearan!  

An-diugh, b’ e leasan ‘bench-ball’ a bh’ againn.  Rinn na tidsearan (sgoilearan) againn deagh obair leis gun robh a’ gheàma sgil aca (‘piggy in the middle’) co-cheangailte ri amas an leasan – sadail, glachdadh agus a’ cur stad air am bàla.

Thuirt na tidsearan (sgoilearan) gun robh e doirbh smachd a chumail air an clas, a’ toirt air an clas a bhith sàmhach agus sgiobanan a chruthachadh ann an dòigh co-ionnan (fàilte gu beatha tidseir!!)

Neach-tadhail Cuspair – Màthair Esme!

An-diugh, bha sinn gu math fortanach air sgàth ’s gun tàinig màthair Esme a-steach a bhruidhinn riunn mu dheidhinn cudromas ar àirne agus mar is urrainn dhuinn sùil a chumail air fallaineachd ar òrganan. 

Cuideachd, bhruidhinn sinn mu dheidhinn tabhartas bhall-bodhaig agus dh’fhaighnich sgoilearan clas 6 TÒRR cheistean inntinneach dhith – a’ sealltainn deagh thuigse air a’ chuspair, ‘Am Bodhaig’ – ‘s iad ag iarraidh an ionnsachadh aca a leasachadh!

Mòran taing a-rithist, Orla – abair deagh mhadainn a bh’ againn leat!

Am Bodhaig – Clas 6T

An teirm seo, tha sinn gu bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn ‘Am Bodhaig’.  Thòisich sinn le bhith a’ cur leubailean air bodhaig sa chlas agus an uair sin, chluich sinn geama air na h-iPads far an robh ceisteachain bheaga againn an aghaidh ar caraidean. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn obair gach òrgan. 

Ma tha sibh deònach barrachd rannsachaidh a dhèanamh, feuch aig an taigh!  A bharrachd air ar topaig, tha rannsachadh sam bith gu bhith feumail oir ‘s e leughadh/sgrìobhadh airson fiosrachaidh a tha nar fòcas an teirm seo.

Pròiseact Phearsanta – Clas 6T

Airson ar topaic a chumail beòthail agus inntinneach, tha sinn air ar obair a chumail còmhla ann am pròiseact phearsanta.  Tha seo a’ ciallachadh gu bheil smachd againn air coltas ar n-obair agus air mar a chlàras sinn am fiosrachaidh. 

Tha seo air a bhith gu math feumail agus eifeachdach airson ar sgilean leughadh agus sgrìobhadh fiosrachail a leasachadh. 

Cuideachd, tha sinn air ar sgilean notaichean a leasachadh gus am bi sinn nas misneachdail air ro an àrd-sgoil agus ar deuchainnean chudromach!

Seall cho daiteach agus sgiobalta ‘s a tha obair clas 6T!

Spòrs ann an Clas 6T

Ann an spòrs an teirm seo, rinn sinn lùth-chleas/giomnastachd.  Dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn sàbhailteas, targaidean agus mar a dhèanas sinn a chùis air adhartas phearsanta. 

Chleachd sinn cairtean dùbhlain phearsanta airson ar adhartas a chlàradh.  Leis an sin, dh’ ionnsaich sinn mar a dh’obraicheas sinn gu cruaidh airson sgilean ùr a leasachadh.

Mòran taing airson sinn a chuideachadh, a’ Bh-uas Grant!

Lùth-chleas aig C6T/L

Chaidh sgioba lùth-chleas à Clas 6 gu co-fharpais lùth-chleas far an robh againn uile ri dà cho-fharpais eadar-dhealaichte a’dhèanamh a dhuine.  Ghabh sinn pàirt ann an rèisean ruith, sadail agus leum. 

Ged nach b’e mu dheidhinn buannachadh a bh’ ann, chriochnaich sinn anns an ochdamh àite le 136 phuingean!  Abair deagh latha a bh’ againn!