Spòrs S.T.E.M. le Clas 6T

MATAMATAIG

Chleachd sinn protractair airson diofar meudan de cheàrnan a chlàradh.  Chuir sinn dà phìos sellotape còmhla air an làr airson ceàrn a chruthachadh agus thomhais sinn meud gach ceàrn.  An uair sin, air pìos pàipear beag, sgrìobh sinn meud an ceàrn agus an dè seòrsa ceàrn a bh’ ann – mar eisimpleir, ceart-cheàrn.

LITEARRACHD

Dh’ionnsaich sinn an diofar eadar ‘their’, ‘there’ is ‘they’re’.  Cuideachd, rinn sinn an aon rud airson ‘where’, ‘were’, ‘wear’ is ‘we’re’.  A bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn mar a chleachdas sinn asgair agus mar a tha cuid de dh’fhaclan nas giorra.

SPÒRS

Air Dimàirt, dh’obraich sinn cruaidh a’ glachdadh baton relay san doigh cheart agus sàbhailte airson ar sgioba a chumail luath agus airson a bhith cinnteach nach goirticheadh sinn a chèile.

Air Diardaoin, dh’ionnscaich sinn dhan a’ Bh-uas Nic an t-Sagairt mar a chluicheadh i Quidditch agus an uair sin, chluich sinn gèama mòr.

Air Dihaoine, bha cuid aig cluba ruith far an do rinn iad orienteering. Bha aca ri iantraighean a leantainn gu luath.  B’ e rèis agus co-fharpais puingean a bh’ ann.

CUSPAIR

Air Diciadain, chruthaich sinn dens a-mach à stuth bogsa-cluiche.  Bha aig na dens a bhith mòr gu leòr airson an sgioba gu lèir fhaighinn a-steach, dionach agus làidir gu leòr gus buille bho chuibhle dubh a sheasamh.  Chòrd seo ruin gu mòr oir bha e gu math spòrsail ach, gu mi-fhortanach, dh’fhàs an aimsir gu math fliuch!!

LUACHAN

Chlàr sinn bhideo de dh’òran a sgrìobh sinn mu dheidhinn luachan na sgoile ris an fonn, ‘Shotgun’.  Chruthaich sinn cleasan/danns’ airson gach rann.  Bha seo spòrsail oir bha a h-uile duine a’ gaireachdainn còmhla!

 

Clas 6T&L: Rocaidean a’ Spreadhadh!

LITEARRACHD

Sgrìobh sinn tiotal, amas, adhbhar agus beachd-bharail air probhaidhean eadar-dhealaichte, ro-laimh.  An uair sin, as a dheidh, sgrìobh sinn fiosrachadh air a’ phrobhadh, ceann-crìche, pàirtich agus leasaich – a’ bharrachd air dealbh de ar n’obair.  Mar sin, dh’ionnsaich sinn mar a sgrìobhas sinn aithisg saidheans air fad.

MATAMATAIG

Thog sinn dealbhan dhuinn fhèin leis an iPad agus an ath latha, bha againn rin geàrradh ann an dà leth agus feuchainn ris an taobh eile a dhealbhadh a’ cleachdadh riaghailtean co-chothromachd.

CUSPAIR (SAIDHEANS)

Air feasgar Diciadain, chruthaich leth den chlas rocaid agus an uair sin, fhuair a h-uile duine eile cothrom an cruthachadh air madainn Diardaoin.

Airson an rocaid a chruthachadh, chuir sinn peansailean mun cuairt  botail ath-chuairteachaidh plastaig agus an uair sin, chuir sinn leth botail fion-geur na bhroinn.

As deidh sin, chuir sinn trì pacaidean beaga de bicarbonate a-steach dhan bhotail agus chuir an tidseir corc na bhroinn gu luath!

Bha an alkaline agus an searbhag a’ measgachadh airson tachartas-searbhag a dhèanamh agus chruthaich seo tòrr carbon-dioxide.  Mar sin, spreadh am botail suas dhan adhar mar rocaid!

Seall cho soirbheachail ‘s a bha iad!

SPÒRS

Air Dicidain, bha coig-deug sgoilearan bho gach clas a’ dol gu na Geamanan Hub agus chosg iad latha air fad ag ionnsachadh mu dheidhinn danns, hocaidh no lùth-chleas.  A-rèir sgilean obair-sgioba, coibhneas agus sgilean spòrsail, chriochnaich an sgioba danns’ anns an dàrna àite, lùth-chleas san coigeamh àite agus hocaidh san seachdamh àite.  Aig an deireadh an latha, rinn an sgioba danns’ taisbeanadh airson am buidheann air fad!  Chòrd na geamanan Hub ris a h-uile duine oir bha tòrr spòrs aca!

Seachdain Trang aig Clas 6T

MATAMATAIG

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ceàrnan complementary agus supplementary – bidh ceàrnan complemtary a’ nochdadh ann an ceàrnan ceart-cheàrnach (90°) agus bidh ceàrnan supplementary a’ nochdadh ann an ceàrnan-dìreach, far a bheil againn ri an dèanamh co-ionnan ri 180°.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mar a chruthaicheas sinn cumaidhean 3sh le pàipear a-mach à lìn.  Rinn sinn deuchainn inntinn agus pàipear gus am biodh fiosrachadh aig an riaghaltas agus aig a’ chomhairle.  A bharrachd air a sin, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn co-chomarran ceithir ceathramhan airson emojis a dhealbhadh.

LITEARRACHD

Air Diciadain, chriochnaich sinn sgeulachd Beurla bho Pobble365 mu dheidhinn luchd-rannsachaidh.  Cuideachd, fhreagair sinn ceistean fosgailte mu dheidhinn ‘The Invisible Man’.  A-nis, is urrainn dhuinn sgeulachd a sgrìobhadh à dealbh.

S.T.E.M.

Thòisich sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn am modh-obrachaidh STEM.  ‘S e ‘mineachadh an dùbhlan’ a’ chiad phàirt. Chuir a h-uile duine dùbhlan air pìos pàipear agus an uair sin, bhruidhinn sinn mun deidhinn.  Cuideachd, bha againn ri taisbeanadh a dhèanamh airson ar beachdan a chonaltradh gu soilleir.

SPÒRS

Air Dimàirt, bha rugbaidh againn còmhla ri Ross.  Dh’fheuch sinn ar sgilean sadail gu chèile a leasachadh.

SLÀINTE IS SÙNND

An t-seachdain sa chaidh, bhruidhinn sinn air luachan na sgoile agus chruthaich sinn postairean bheaga mun deidhinn.  Tha sinn an dùil òran a chruthachadh mu na luachan cuideachd. Madainn an-diugh, chruthaich sinn postair airson tidseirean nach eil eòlach oirnn airson fiosrachaidh phearsanta innse dhaibh.

Clas 6T – Seachdain a’ tòiseachadh 08/05/19

S.T.E.M.

Nar cuspair, chruthaich sinn postair sònraichte airson an doras far a bheil neach-saidheans phearsanta aig gach duine sa chlas agus chuir sinn pàipear a bha coltach ri slime timicheall air.

An t-seachdain sa, thòisich sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn am modh-obrachaidh saidheans agus dh’ionnsaich sinn mar a sgrìobhas sinn aithisg saidheans.  Tha fios againn gum bu chòir tiotal, amas, adhbhar agus beachd-bharail a bhith aig toiseach-tòisichidh aithisg.

An uair sin, chleachd sinn am fiosrachadh seo airson modail de ar probhadh a chruthachadh.  Chleachd sinn stuth ath-chuairteachaidh airson seo a dhèanamh.

  

MATAMATAIG

Bha sinn a’ feuchainn ar sgilean matamataig a leasachadh gus am b’ urrain dhuinn ceistean-inntinn a fhreagairt ann an coig diog.  Rinn sinn seo gus am biodh sinn deiseil airson a’ mheasadh cheart a tha gu bhith againn an ath sheachdain.  Chleachd sinn na ro-innleachdan airson ar cuideachadh agus ar shocrachadh.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn na ceithir diofar sheòrsan de thriantan: equilateral, scalene, isosceles agus right-angled.  Tha sinn a-nis a’ tuigsinn gu bheil gach taobh agus ceàrn air triantan equilateral co-ionnan. Tha a h-uile triantan co-ionnan ri 180° agus tha cumaidhean eile co-ionnan ri 360° degrees.

A bharrachd air a sin, dh’ionnsaich sinn an diofar eadar meud ceàrnan.  Dh’ionnsaich sinn am briathrachas: caol (acute), farsaing (obtuse), ceart-ceàrnach (right-angled) agus reflex.  Tha fios againn gu bheil ceàrn caol nas lugha na 90° agus gu bheil ceàrn farsaing nas motha na 90° oir gu bheil ceàrn ceart-ceàrnach co-ionnan ri 90°.  Mar sin, tha sin a’ ciallachadh gur e reflex angle am pìos a tha air fhàgail.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn gu bheil an radius co-ionnan ri leth de dhan diameter ann an cearcall.

SPÒRS

Ann an spòrs, tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn leum, sadail agus ruith – lùth-chleas.  An t-seachdain sa, bha am buidheann leum ag obair air leum-fada.  Chuimhnich sinn ri ar glùinean a lùbadh, ar gàirdean a chleachdadh gu làidir agus ar casan a chumail còmhla.

Fealla-dhà aig Clas 6T

Tha sinn air a bhith a’ toirt sùil air am modh-obrachaidh sgrìobhaidh airson mìos agus tha a h-uile duine a-nis air an obair aca fhoillseachadh! Bha taghadh aig a’ chlann tiotal a thaghadh a-mach à bhòt nam boireannaich, bhòt na cloinne no co-ionnannachd vs. ceartas. Seall air an sgrìobhadh ìmpidheach mìorbhaileach a rinn clas 6T air ar cuspair deamocrasaidh:

Ann am matamataig, thòisich sinn air àireamhan diùltach agus chruthaich sinn postairean fiosrachail airson ar tuigs’ a sealltainn air far a bheil àireamhan diùltach a’ bualadh air ar beathanan. Thoir sùil air dè cho soirbheachail ‘s a bha na sgoilearan! Tòrr bheachdan inntinneach!

Cuideachd, chaidh clas 6T gu Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba a-rithist an t-seachdain sa airson barrachd fiosrachaidh fhaighinn mu dheidhinn ar cuspair ùr, S.T.E.M.

Choisich sinn mun cuairt ann am buidhnean agus fhreagair sinn ceistean air einnseanaireachd a thaobh toglaichean a bharrachd air cheistean saidheans mu siubhal nam speuran.  Mòran taing do na pàrantan a thàinig còmhla ruinn. Chòrd an turas ruinn glan agus sheall clas 6T modh agus urram don h-uile duine ris na choinnich iad. ‘S math a rinn sibh uile!

Ar Baile

An- diugh, thòisich clasaichean ag ionnsachaidh òran còmhla ris a Bh-uas Nic an t-Saoir a bhios iad a’ seinn aig Mhòd Ionadail Dhùn Èideann. Bidh a’ Mhòd a’ gabhail àite san sgoil air an 25mh den Chèitean.

Seo ceangal an t-òran airson clasaichean 5, 6, agus 7: https://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/ar_baile/

Ar Baile
Fàilt’ air an dùthaich is fàilt’ air a’ bhaile,
Is fàilt’ air an dachaigh a dh’fhàg sinn,
Ged bhiodh i gun chabar, ‘s an nead air a creachadh
Nach binn guth an eòin far na dh’fhàs e.

Tha bannan ann fhathast gu làidir gar tarraing
Nas lùthmhor na stòras is saoibhreas,
Nas dlùithe gar teannadh na slabhraidhean daingeann
‘S ar n-aigne gu lèir ann an dàimh riuth’.

Air cho fada ‘s gun triall sinn, thar chuantan is chrìochan
Cha tèid dìochuimhn’ air toiseach ar làithean;
‘S nach mòr an toil-inntinn bhith tilleadh a dh’ionnsaigh
Na muinntir bha dlùth dhuinn nar pàistean.

Fuaim ceòlmhor na mara ri flodraich sa chladach,
Fàileadh cùbhraidh an fhraoich is na mòna;
Crodh is caoraich a’ bhaile air feur Linnteagarraidh
A’ lìonadh ar broilleach le sòlas.

Fàilt’ air an dùthaich is fàilt’ air a’ bhaile,
Is fàilt’ air an dachaigh a dh’fhàg sinn,
Ged bhiodh i gun chabar, ‘s an nead air a creachadh
Nach binn guth an eòin far na dh’fhàs e.

Clas 6T aig an Taigh-tasgaidh

Chaidh Clas 6T dhan taigh-tasgaidh air Diciadain airson turas-sgoile spòrsail co-cheangailte ri ar cuspair ùr, S.T.E.M. 

Chosg sinn a’ mhadainn a’ freagairt cheistean co-cheangailte ri obraichean ann an saidheans, einnseanaireachd agus teicneòlas, airson fiosrachadh mu dheidhinn saoghal nan obraichean ionnsachadh.

An uair sin, bha sinn fortanach gu leòr cothrom fhaighinn taisbeanadh ùr mu dheidhinn robotan fhaicinn far an do choinnich sinn ri daoine bhon àm ri teachd a bha le iomadh sgilean eadar-dhealaichte mar smèideadh, danns’ agus fiùs dòrn-chnag! 🤖

Chlàr sinn notaichean phearsanta thairis air an turas agus chruthaich sinn ceistean inntinneach airson ar caraidean ionnsachaidh a fhreagair sinn air ais san sgoil. Bha seo feumail oir dh’ionnsaich sinn barrachd bho obair ar caraidean.

Cò bhuannaich? – Clas 6T

As deidh dhuinn gach bhòt a chunntadh gu faiceallach, tha a-nis sàbhailte dhuinn a ràdh gun do bhuannaich ‘The Grey Hair Pullers’ (abair ainm!)

Feumaidh gun do chòrd na h-argamaidean agus adhbharan aca ris a’ chlann, ach carson nach còrdadh? Àrainneachd nas sàbhailte agus barrachd dhaoine air bhusaichean phoblach an àite chàraichean airson truailleadh a sheòrsachadh – deagh beachd!

Mar sin, ‘s e iadsan a bhios nar pàrtaidh poileataigeach ann an clas 6T airson an ath theirm ma tha trioblaidean sam bith a’ nochdadh!

Abair gun robh iad toilichte!

Cothrom Bhòtadh – Clas 6T

Thairis air an teirm, tha sinn air a bhith ag ullachadh iomairtean phoileataigeach airson ar pàrtaidh poileataigeach pearsanta a phutadh.

Thòisich sinn le plana agus an uair sin, sgrìobh sinn sgriobt airson bhideo iomairt a chrutachadh gu soirbheachail.

 

As deidh sin, bha cothrom againn obair a dhèanamh le app ‘Green Screen’ agus pìos cairt uaine far an do rinn sinn a’ chùis air bhideothan iomairt spòrsail a chruthachadh nar buidhnean.

Feasgar an-diugh, bha cothrom againn gach bhideo fhaicinn agus an uair sin, rinn sinn bhòt deamocratach far an robh againn ris am pàrtaidh as fheàrr a thaghadh (ach cha robh cead againn ar pàrtaidh fhèin a thaghadh idir!)

Gheibh sinn a-mach cò bhuannaich a-màireach, eek!