C7D Meet the Teacher

Fàilte!

Bidh tachartas Coinnich an tidsear am-bliadhna air-loidhne.
Gu h-ìosal chì sibh dè tha C7D ag ionnsachadh an teirm seo.

This year’s Meet the Teacher event is slightly different due to COVID-19 restrictions.
Below is a video explaining what C7D will be learning in the first term and also a re-cap of practical information regarding P7.

Faclan Chumanta C7 09.09.20

Tha C7 air a bhith ag obair gu math cruaidh an-diugh air na faclan cumanta aca. Am b ’urrainn dhut an cuideachadh le bhith a’ coimhead thairis air na faclan aca? Tha fios aca uile dè an tiolaidh a tha iad air a bhith ag obrachadh air.

C7 have been working very hard today on their common words.  Could you help them by looking over their words with them?  They all know which chilli they have been working on today.

Faclan Cumanta 09.09.20

17-21mh den Lùnastal

Fàilte air ais!  Welcome back!

Tha sinn air bhiorain gu bheil sinn air ais san sgoil.  Tha na sgoilearan air a bhith gu math trang an t-seachdain seo le bhith ag obrachadh gu cruaidh air a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig a-rithist as dèidh còig miosan air falbh.

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag obrachadh cruaidh le bhith a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a dhèilig sinn le Covid-19. Bhruidhinn sinn mu na diofar faireachdainn a bh’ againn.

Dh’obraich sinn air luach a rèir àite, cuir ris, thoir air falbh, uiread is roinneadh.  An ath sheachdain, tha sinn gu bhith a’ coimhead air uiread.

We are so happy to be back in school.  P7 have been working really hard this week on adjusting back into the Gaelic speaking classroom setting.

This week we have been speaking about how we felt during lockdown and  how everyone had different experiences during our time apart.  We watched the film ‘Inside Out’ and we will be looking at the themes raised in the film in HWB lessons in the weeks to come.

In Mathematics we revised our knowledge on place value and the four operations (+,-,x,/)

Have a lovely weekend.

 

22.06.20 C4-7 Cuairt-dànachd Innse Gall | Hebridean Adventure

An t-seachdain mu dheireadh den teirm, agus ged nach b’ urrainn dhuinn falbh air thursan fad na teirm seo tha sinn gus falbh air turas tron obair againn air an t-seachdain seo! Fàilte oirbh gu Eileanan Innse Gall! Gheibh sibh an seo blasad de na h-Eileanan le iomadh diofar cur seachad and pìosan Eachdraidh ri fhaicinn tro na gnìomhan a tha an seo! Tha sinn an dòchas gun còrd iad riut.  Ma tha airson gin den obair seo a shealltainn dha na tidsearan agaibh faodaidh sibh sin a dhèanamh anns an dòigh àbhaisteach.  Deagh thuras dhuibh!

It’s the last week of term, and although we haven’t been able to go on any ‘real life’ trips lately we are going on a virtual one this week.  Welcome to the Hebrides! This week you will get a taste of the many different activities offered across these islands and also a taste of some of their history, through the activities you will complete.  We hope you enjoy them.  If you would like to show any of your teachers your work you are invited to do so in the usual way. Have a great trip!

C4-7 Adventure Grid

C7D – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C7D a’tilleadh dhan sgoil

C7D return to school

C7D 18.06.20 Latha Eadar-Ghluasad

Madainn mhath Clas 7D agus Fàilte don bhlog ùr againn

Good morning Clas 7D and welcome to our new blog

Thoir sùil air a’ bhidio gu h-ìosal | Look at the video below

Tha gnìomhan agam dhuibh airson beagan spòrs an-diugh gus èolas fhaighinn orm. Tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith a’ faighinn air ais sa chlas againn agus chì mi sibh san Lùnastal. 

Below are some activites that I had made for you to get to know me better. I am very much looking forward to being back in our class and I will see you all in August.

Transition Activities

A’ Bh-uas NicDhùghaill 🙂