Seachdain a’ Toiseachadh 14.09.20 C7S

Gaisgeach na Gàidhlig

Meal do naidheachd Laoise – Gaisgeach na Gàidhlig na seachdaine

Cànan

Ann an cànan tha  sinn air a bhith a’ coimhead air mar a chruthaicheas sinn litir ìmpidheach. Dh ’ionnsaich sinn gum feum thu an argamaid agad a chuir an cèill agus soilleireachadh carson a tha thu a’ creidsinn anns an argamaid agad. Sgrìobh sinn litir chun cheannard le ar litrichean ìmpidheach.

Matamataig

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a dh ’fhuasglas sinn roinneadh goirid agus roinneadh fada. An toiseach cha robh roinneadh fadafurasta ach aon uair ‘s gu robh sinn ga thuigsinn, thàinig e gu furasta.

Chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche air Diciadain is chruthaich sinn cùrsa cailc uiread is roinneadh.  Bha an tidsear cho toilichte gun do dh’obraich sinn còmha is chruthaich sinn deagh chùrsaichean.

Cuspair

Chruthaich sinn bileag fiosrachaidh leis na notaichean a chruthaich sinn mu dheidhinn Canada.

Chruthaich sinn am bratach againn fhìn cuideachd.

Spàinnteis

Bha sinn a’coimhead air ciamar a bhios sinn ag innse an uair ann an Spàinnteis an t-seachdain seo.  Gu mì-fhortanach cha robh feadhainn de ar caraidean math air èisteachd is gheall iad dhan tidsear gu bi iad nas fheàrr an ath sheachdain!

 

 

Seachdain a’ Toiseachadh 07.09.20 C7

Gaisgeach na Gàidhlig

Gach seachdain bidh cuideigin a ’ faighinn duais ‘Gaisgeach na Gàidhlig’ airson a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig agus a’ sealltainn urram do dhaoine eile. 

An t-seachdain seo ‘ s i Aoife a bhuannaich.  Meal do naidheachd Aoife!

Cuspair

Bha sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu ar caraidean ùr ann an Alba Nuadh.  Bha sinn a’sgrìobhadh litir ann an Beurla is an uairsin ann an Gàidhlig.  Bha sinn a’cruthachadh foirm mu ar deidhinn fhìn.  Bha sinn a’ lìonadh a-steach phrìomh bhailtean ann an Alba Nuadh.

Cànan

Bha sinne ag obrachadh air faclan cumanta.  Bha sinn ag èistechd ri stòiridh ‘Donnachadh Dubh’ agus dh’fheuch sinn ri deireadh eader-dhealaichte a’chruthachadh.  Abair gun robh deagh stòiridhean againn.

Matamataig

Dh’ obraich sinn air fèin measadh an t-seachdain seo.  Cheartaich sinn ar n-obair againn fhìn is chaidh sinn tharais air na suim a fhuair sinn cèarr.  Bha e èibhinn oir bha feadhainn againn a’ cur a’ choire air an àireamhair nuair nach robh an aon freagairt aca! 

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ cleachdadh an dòigh Sìneach airson a bhith obrachadh a-mach iomadachadh fhada.  Bha sinn a’ cluich ‘Hit the Button’ ag obrachadh le clàran uiread leis an geama.  

Nach feuch sibh fhèin e?

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Cruinneachadh Air Loidhne

Bha a’ Bh-Uas NicPhàil a’ bruidhinn mu dheidhinn Beachd-Inntinn Fàis is Beachd-Inntinn Stèidhichte aig ann cruinneachadh.  Tha cuideigin le beachd-inntinn fàis ag obrachadh is a feuchainn air rudan – tha sinn uile ag iarraidh beachd-inntinn fàis.

Spàinnteis

Bha sinn a’ ruith thairis air àireamhan is dh’obraich sinn air an uair ann an Spàinnteis.

Spòrs

Ann an spòrs bha sinn ag obrachadh air fallaineachd agus bha sinn a’ dol mun cuairt na stèiseanan agus ag obrachadh air diofar dòighean a bhios ar bodhaig ag obrachadh.

Deagh Naidheachd

Bu chòir na sgoilearan seo a bhith gu math pròiseil mar a rinn iad ann an spòrs an t-seachdain seo.  Bha iad ag èisteachd gu dlùth is dh’obraich iad gu cruaidh aig gach stèisean.  Tha Mgr Vitry is a’ Bh-Uas Nic an t-Saoir gu math pròiseil asta!

Coinnich ris an Tidsear – Meet the Teacher

Bidh tachartas Coinnich an tidsear am-bliadhna air-loidhne

Gu h-ìosal tha ceangal airson C7S far am faic thu na bhios an leanabh agad ag ionnsachadh an teirm seo.

This year’s Meet the Teacher event is slightly different due to COVID-19 restrictions. 

Below is a video explaining what C7S will be learning in the first term and also a re-cap of practical information regarding P7.

Bha C7S airson a’ bhideo aca fhèin a chruthachadh dhuibh air na bhios iad ag ionnsachadh.  Gheibhear an seo e.  Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh.

C7S wanted to create their own video to show you what they will be learning this year.  We hope you enjoy it.

Clàr-ama C7S – Teirm 1 

Clas 7S clar-ama T1

Faclan Chumanta C7 09.09.20

Tha C7 air a bhith ag obair gu math cruaidh an-diugh air na faclan cumanta aca. Am b ’urrainn dhut an cuideachadh le bhith a’ coimhead thairis air na faclan aca? Tha fios aca uile dè an tiolaidh a tha iad air a bhith ag obrachadh air.

C7 have been working very hard today on their common words.  Could you help them by looking over their words with them?  They all know which chilli they have been working on today.

Faclan Cumanta 09.09.20

C7 – Seachdain 31.08.20

Cànan

An t-seachdain seo tha bha sinn a’ coimhead air ar faclan cumanta is gach Diciadain tha sinn gu bhith ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ litreachadh ar faclan chumanta.

Dh’èist sinn ri stòiridh ‘Ghealltanas Math ag Droch Phaigheadh’ An uairsin bhruidhinn sinn mun stòiridh.  Bha  sinn ath sgrìobhadh an stòiridh is a’ cruthachadh bùird-stòiridh às ùr.

Bha sinn a’ ruith thairis air am briathrachas againn is choimhead sinn air ‘Thuirt e’ agus chruthaich sinn dealbhan mun cuairt air stòiridhean le ‘Thuirt e’

Matamataig

Ann am matamataig bha sinn ag ionnsachadh an dòigh cleithe airson iomadachadh fhada.  Tha sinn a’ smaointinn gu bheil an dòigh colbh nas fhèarr!!  Bha cuid againn ag obrachadh air uiread agus clàran uiread cuideachd.

Thòisich sinn ri bhith a’ coimhead air uair le Mgr Vitry cuideachd.

Pròiseact

Ann am Pròiseact tha sinn a’ coimhead air Alba Nuadh.  Bha sinne a’ coimhead Altas na h-Alba.  Bha sinn ag ainmeachadh na bailtean is àitichean às aithnichte ann an Alba.

Spàinnteis

Bha sinn ag obrachadh air ‘Mi Rutina Diaria’ – My Daily Routine

Slàinte is Sunnd

An t-seachdain seo thòisich sinn air ‘Ceasnaich Do Bheachd-Inntinn’  Bhruidhinn sinn mar clas air dè seòrsa beachd-inntinn a bh’againne.  Beachd-inntinn suidhichte no beachd-inntinn fàis.  Gu mì-fhortanach tha feadhainn againn a’ smaoineachadh nach eil beachd-inntinn fàis aca…..FHATHAST.

Seachdain a’ toiseachadh 24.08.20

Cànan

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith a’ toirt sùil air sgeulachdan traidiseanta. Choimhead sinn air an sgeulachd ‘Duais a’ Chait’ agus fad na seachdaine dh’atharraich sinn an sgeulachd le bhith a’ cur caractaran ris agus ag atharrachadh an deireadh.  Bha eisimpleirean fìor mhath againn is chaidh tòrr obair chruaidh a chuir a-steach do na sgeulachdan againn.

Matamataig

Bha sinn a’ coimhead air iomadachadh fada an t-seachdain seo. Thug sinn sùil mhionaideach air modh a’ cholbh (column method).  An ath sheachdain bidh sinn ag ionnsachadh mun dòigh clèithe (grid method).

Spòrs

Tha sinn a’ coimhead air fallaineachd agus obair-sgioba ann an spòrs an teirm seo.

Slàint’ is Sunnd

An t-seachdain sa chaidh choimhead sinn air am film ‘Inside Out’ agus an t-seachdain seo thòisich sinn a’ bruidhinn air na cuspairean san fhilm. Chruthaich sinn na teamplaidean againn fhèin de na tha gar dèanamh air leth bho dhaoine eile.

17-21mh den Lùnastal

Fàilte air ais!  Welcome back!

Tha sinn air bhiorain gu bheil sinn air ais san sgoil.  Tha na sgoilearan air a bhith gu math trang an t-seachdain seo le bhith ag obrachadh gu cruaidh air a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig a-rithist as dèidh còig miosan air falbh.

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag obrachadh cruaidh le bhith a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a dhèilig sinn le Covid-19. Bhruidhinn sinn mu na diofar faireachdainn a bh’ againn.

Dh’obraich sinn air luach a rèir àite, cuir ris, thoir air falbh, uiread is roinneadh.  An ath sheachdain, tha sinn gu bhith a’ coimhead air uiread.

We are so happy to be back in school.  P7 have been working really hard this week on adjusting back into the Gaelic speaking classroom setting.

This week we have been speaking about how we felt during lockdown and  how everyone had different experiences during our time apart.  We watched the film ‘Inside Out’ and we will be looking at the themes raised in the film in HWB lessons in the weeks to come.

In Mathematics we revised our knowledge on place value and the four operations (+,-,x,/)

Have a lovely weekend.

 

22.06.20 C4-7 Cuairt-dànachd Innse Gall | Hebridean Adventure

An t-seachdain mu dheireadh den teirm, agus ged nach b’ urrainn dhuinn falbh air thursan fad na teirm seo tha sinn gus falbh air turas tron obair againn air an t-seachdain seo! Fàilte oirbh gu Eileanan Innse Gall! Gheibh sibh an seo blasad de na h-Eileanan le iomadh diofar cur seachad and pìosan Eachdraidh ri fhaicinn tro na gnìomhan a tha an seo! Tha sinn an dòchas gun còrd iad riut.  Ma tha airson gin den obair seo a shealltainn dha na tidsearan agaibh faodaidh sibh sin a dhèanamh anns an dòigh àbhaisteach.  Deagh thuras dhuibh!

It’s the last week of term, and although we haven’t been able to go on any ‘real life’ trips lately we are going on a virtual one this week.  Welcome to the Hebrides! This week you will get a taste of the many different activities offered across these islands and also a taste of some of their history, through the activities you will complete.  We hope you enjoy them.  If you would like to show any of your teachers your work you are invited to do so in the usual way. Have a great trip!

C4-7 Adventure Grid