22.06.20 C4-7 Cuairt-dànachd Innse Gall | Hebridean Adventure

An t-seachdain mu dheireadh den teirm, agus ged nach b’ urrainn dhuinn falbh air thursan fad na teirm seo tha sinn gus falbh air turas tron obair againn air an t-seachdain seo! Fàilte oirbh gu Eileanan Innse Gall! Gheibh sibh an seo blasad de na h-Eileanan le iomadh diofar cur seachad and pìosan Eachdraidh ri fhaicinn tro na gnìomhan a tha an seo! Tha sinn an dòchas gun còrd iad riut.  Ma tha airson gin den obair seo a shealltainn dha na tidsearan agaibh faodaidh sibh sin a dhèanamh anns an dòigh àbhaisteach.  Deagh thuras dhuibh!

It’s the last week of term, and although we haven’t been able to go on any ‘real life’ trips lately we are going on a virtual one this week.  Welcome to the Hebrides! This week you will get a taste of the many different activities offered across these islands and also a taste of some of their history, through the activities you will complete.  We hope you enjoy them.  If you would like to show any of your teachers your work you are invited to do so in the usual way. Have a great trip!

C4-7 Adventure Grid

C7S – leabhran eadar-ghluasaid/ transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C7S a’tilleadh dhan sgoil

C7S return to school

C7S 17.06.20 Latha Eadar-Ghluasaid

Hai c7S!  Tha mi cho toilichte gum bi mi còmhla ribh airson bliadhna eile.  Tha mi air bhideo a chruthachadh dhuibh is tha obair spòrsail agam dhuibh cuideachd.  Tha mi’n dòchas gun còrd na gnìomhan ribh!

Hi c7S!  I am delighted that I am going to be with you all for another year.  Have a look at the video I have created for you – see if you can spot anyone you recognise.  I have added some fun activities for you to get to know me a little bit better.  I hope you enjoy the work!

Teachdaireachd airson C7S

Obair Spòrsail

DIARDAOIN EADAR GHLUASAD (1)