Obair-Dachaigh Leughaidh| Reading Homework 30.11.20

Audio for C4 and C5 – Fèill an Dàmhar

C5

Audio for C4 – Eilidh agus a caraidean

Audio for C4 Cho Tapaidh ‘s a tha Siud

C7S Seachdain 16.11.20

Gaisgeach na Gàidhlig – Seòras

Matamataig

Tha sinn trang ag obrachadh air bloighean an t-seachdain-sa.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ dèanamh coimeas eadar bloighean, òrdachadh bloighean is ciamar a bhios sinn a cur bloighean leis an aon seòrsaiche ri chèile.  Tha sinn cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn ciamar a bhios sinn a’ faighinn bloigh bho àireamh slàn.

 

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh air leughadh an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air an darna caibideil de na leabhraichean againn.  Mhothaich sinn gu bheil sinn ag atharrachadh fuaim aig ‘s’ nuair tha sinn a’ leughadh ‘sh’.  Cuideachd nuair tha sinn ag radh falcan le ‘t-‘ chan eil sinn ag fuaimneachadh a chiad facal m.e t-sofa – chan eil sinn a fuaimneachadh ‘s’.

Cuspair

Tha sinn air criochnachadh ar n-obair air aonad RSHP is tha sinn a-nis a’ coimhead air na meadhanan soisealta is ciamar a bhios sinn a’ cumail sàbhailte air loidhne.  

Spàinnteis

Bha sinn eadar-theangachadh paragrafan is dh’obraich sinn air duilleagan-obrach ag innse an robh na seantansan fìor no breug a bh’ann.  Abair spòrs!

C7S Seachdain 27.10.20

Oidhche Shamhna

Solly mar a’ Bh-uas Nic an t-Saoir

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh air ar faclan cumanta an t-seachdain seo is dh’ionnsaich sinn dè a th’ ann am mòinteach is mòine.

Thòisich sinn air bun-mheasadh sgrìobhadh mac-meanmnach is criochnaichidh sinn seo an ath-sheachdain.

Matamataigs

Tha sinn ag ionnsachadh mu bhloighean co-ionann an t-seachdain seo.  Tha sinn a’ faicinn gu bheil ar clàran uiread is roinneadh uabhasach feumail nuair tha sinn ag obrachadh air bloighean.

Tha sinn cuideachd air toiseachadh air obair fuasgladh cheistean le Mgr Vitry.

Pròiseact

Tha sinn air toiseachadh ag ionnsachadh mu dheidhinn RSHP (Relationships, Sexual Health and Parenthood).  Dh’ionnsaich sinn mu ainmean a th’ againn airson pàirtean den bhodhaig, mu shlàinteachas phearsanta, gnàth-ìomhaighean (stereotypes) is a bhith cothromach. 

C7S Seachdain 12.10.20

Gaisgeach na Gàidhlig – Meal do naidheachd Roddy!

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh gu math cruaidh air ar faclan cumanta an teirm seo is rinn sinn measadh an t-seachdain seo.  Bha sinn uile air adhartas a dhèanamh le ar cuid fhaclan.  Bha am measadh cho math ‘s gun robh an tidsear a’ rànaich le toileachais!!

Matamataig

Tha sinn air a’ bhith a’ coimhead air co-chomarran ann am matamataig an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air ciamar a dh’obraicheas sinn a-mach co-chomharran ann an ceithir ceathreamhan.  Cha robh fios aig feadhainn againn cò a bh’ ann an Fred Flintstone!

Slàint is Sunnd

Bha gach clas ag ullachadh bhideo no PPT airson innse dè bha iad ag ionnsachadh ann an Slàint’ is Sunnd an teirm seo.  Chruthaich sinne a’ bhidio seo.  Tha sinn an dòchas gun còrd e ruibh.

 

 

C7S Seachdain 05.10.20

Gaisgeach na Gàidhlig

Meal do naidheachd Bronwyn!

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ullachadh airson co-fharpais ‘Green Pencil’ far an dh’fheumadh sinn sgrìobhadh stòiridh mu dheidhinn nàdar aig àm glasaidh-sluaigh.

Tha sinn air an ceathreamh seachdain de bhith ag ionnsachadh ar faclan cumanta.  An ath-sheachdain, tha sinn gu bhith a’ dèanamh measadh air ar faclan.  Next week we will assess how we have improved on our spelling words.

Dh’èist sinn ris an stòiridh ‘An Cuilean a bh’aig Dòmhnall’ is tha sinn a’ tòiseachadh air stòiridh a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh Stop Motion air na h-ipads againn.

Matamataig

Choimhead sinn air luach-àite is dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn àireamhan àicheil cuideachd.  Bha sinn ag obair air ‘Speed, Distance, Time’ le Mgr Vitry.

Cruinneachadh

‘S e mios eachdraidh luchd dubha a th’ ann agus choimhead sinn air bhideo a bha a’ bruidhinn mu dheidhinn Rosa Parks.