C5 Latha mu dheireadh de dh’Ukulele!

Gu duilich, b’ e an-diugh an latha mu dheireadh den sreath de leasanan Sounds Like Music a tha air a bhith aig clas a còig le Nora is Lawrence airson 5 seachdainean.  Dh’ionnsaich iad iomadh chord is òran is sheinn is chluich iad gu binn an-diugh airson an triop mu dheireadh.

Seo ‘In the Jungle’ le C5C bhon t-seachdain sa chaidh:

Seo ‘7 Years Old’ an-diugh bho C5:

.

Clarsach, kahoot agus ceann, gualainn, glùin is cas ann an Clas 4B

Bha seachdain trang eile aig Clas 4B. Dh’ionnsaich sinn iomadh rud agus bha latha sònraichte againn Dimairt cuideachd oir bha co-latha breith aig dithis anns a’ chlas air an aon latha. Abair spòrs!
Diluain, dh’obraich sinn còmhla ann an dà bhuidheann gus ‘diagram venn’ a chleachdadh airson diofar leabhraichean a sheòrsachadh eadar neo-fhicsean agus ficsean. B’ fheudar dhuinn smaoineachadh an robh fiosrachadh fìor ri fhaicinn anns na leabhraichean agus bha sinn cuideachd a’ coimhead airson rudan coltach ri clàr-innse, clar-amais, dealbhan, tiotalan agus labailean agus fìrinnean. Rinn sinn obair sgoinneil còmhla agus bha a h-uile duine ag obair gu math cruaidh.

Dimàirt, bha an t-am ann airson leasan ukulele eile. Air an t-seachdain seo dh’ionnsaich sinn ‘d minor’ a chluich; bha cuid a’ smaoineachadh gun robh seo gu math furasta agus cuid eile den bheachd gur ann duilich a bha seo. As dèidh sin fhuair sinn greim air na i-Pads agus bha sinn a’ cluich an aghaidh a chèile a-rithist. An turas seo bha sinn a’ cluich ceisteachan airson faighinn a-mach dè cho math is a chuimhnich sinn na faclan ùra airson pairtean cuirp mhic an duine. Tha ‘kahoot’ a’ cordadh ri cha mhòr a h-uile duine ach chan eil e a’ còrdadh ris a’ chlas nuair a tha Miss Brown a’ cluich cuideachd oir bidh ise a’ buannachadh! Dh’fhaodte an ath sheachdain gum buannaich cuideigin eile! Rinn sinn suas diofar faclan airson ‘Ceann, Gualainn, Gluin is Cas, cuideachd!

Aon rud eile – dh’fheuch cuid a dhaoine a bhith a’ cluich na clàrsaich air an t-seachdain seo. ‘S i a’ Bh. Uas. Peterson a bhios a’ measadh cò a bhios a’ faighinn cothrom air clàrsach ionnsachadh. Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ris a seo.

An ath sheachdain ann an ealain le Miss Brown tha sinn gus a bhith a’ coimhead air ealain Steven Brown agus a’ cruthachadh ‘McCoo’ dhuinn fhìn. Feuch gun seall sibh ris a’ bhlog againn Dihaoine gus am faic sibh na ‘McCoos’ a nì sinn!

Barbara Dickson a’ tadhal air C7

Thàinig an seinneadair is cleasaiche ainmeil Barbara Dickson dhan chlas an-diugh. Bhruidhinn i ruinn mun bheatha aice.  Dh’innis i dhuinn gun robh i ag obair còmhla ri Na Two Ronnies is cuideachd Elaine Paige.  Bha tòrr cheistean againn dhith is sheinn i òran dhuinn cuideachd.

Abair latha!

C7 – Ceòl

Tha sinn a’ coimhead air  diofar seòrsaichean de ruitheaman a chruthachadh an t-seachdain seo.  Dh’fheumadh sinn obrachadh còmhla airson ruitheaman ùra a chruthachadh.  Dh’fheumadh sinn cuideachd cuimhne a chumail air an ruitheam ùr is dh’fheumadh sinn obrachadh còmhla gus an cumadh sinn buille is an ruitheam a’ dol.    Bha tòrr spòrs againn .

Diciadain!

We have a busy day in C4 on a Wednesday, we have PE, Music and Art all in one day!

In PE, we are doing Athletics this term. Today we were practising skills for throwing. We were using shuttlecocks and balls and learning the skills we need for the Javelin. We had to work with a partner to throw the shuttlecocks to each other.  This will help us for activities on Sports Day too!

When we went to music, we were learning about rhythm and pulse. We were learning a rhythm that went ‘ta te-te’. We are really enjoying learning rhymes to help us to learn about pulse:

Pulse is a steady beat,

Feel it moving through your feet,

Always steady, keep in time,

Clap your hands and say this rhyme!

In art, we are doing a Birds of Paradise project. We have made feathers and decorated the body of the bird. We were learning to add small details and we used paper, paint and oil pastels. We used toothpicks to add small details and this skill was called scratch art. Today, we made more patterns that are detailed and tried using marbling ink. For marbling, we put a piece of paper in a coloured ink and water mixture and then when we took the paper out, there was a mixture of colours and patterns.