Dathan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh na dathan san Sgoil Àraich. Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ cluich geamanan beaga a’ cleachdadh na prìomh-dhathan. Rinn sinn dealbhan snog air aodach a’ cleachdadh dath bho stuth mar spìosraich, dearcan, càl dearg agus uinnean dearg.

We have been learning our colours in nursery. We have enjoyed colour games with our small groups and experimented using natural dyes from spices, berries, red cabbage and red onion.

A’ Chearc Bheag Ruadh

An t-seachdain seo bha sinn a’ leughadh A’ Chearc Bheag Ruadh agus ag ionnsachadh na h-ainmean bheathaichean eadar-dhealaichte. Rinn Ms Johnson aran blasta agus bhleith sinn  coirce airson flùr a dhèanamh.

 

This week we have been reading The Little Red Hen and learning the Gaelic for the different animals. Ms Johnson made some lovely bread and we have been grinding oats to make flour.

Here are some words we have been learning in the story:
cearc – chicken
muc – pig
cat – cat
geadh – goose
gobhar – goat
isean – chick
aran – bread
Go to https://learngaelic.net/dictionary/index.jsp for the Gaelic pronunciation of the above

 

Na Riaghailtean

This week we have been talking about rules for nursery and what it means to be responsible. We had lots of good suggestions and made drawings to represent different rules.

“Always listen to mum”

“Take care of people and be helpful and share with people.”

“Take care of people and plants.”

“Be kind to each other.”

“Don’t forget to wash your hands before eating snack.”

“Don’t break things and no hitting.”

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith coimhead air na riaghailtean san Sgoil-àraich agus na tha a’ ciallachadh a bhi cùramach. Fhuair sinn an t-uabhas de bheachdan sgoinneil agus rinn sinn dealbhan airson na riaghailtean a shealltainn.

An Tuineap Mòr

An t-seachdain seo bha sinn a’ leughadh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Aig bòrd ealain rinn feadhainn againn dealbhan snog a’ cleachdadh stuth eadar-dhealaichte.

 

This week we have been reading An Tuineap Mhòr and we made lovely turnip pictures in art using different media.

Here are some words we have been learning in the story:

Tuineap   – turnip
slaod   – pull
bodach – old man
bean  – wife
càt  – cat
cù    – dog
mòr – big
beag  – small
luchag/luch   – mouse
cuidich mi  – help me
cuidichidh   – (yes I will) help

Go to https://learngaelic.net/dictionary/index.jsp for the Gaelic pronounciation of the above

 

 

A’ Cur

An t-seachdainn seo, tha sinn an deidh a bhith a’ cur bolgain anns a’ ghàrradh feuch am bi dathan snog againn anns an t-Earrach.

Chuir sinn goirmean-searradh, tuiliops, cròchan agus alliums.

Chuir sinn uile poit bheag de bhiolar agus tha sinn a’ dol a choimhead as a deidh aig an taigh.

a’ cur biolair

 

trang anns a’ ghàrradh!

This week at sgoil-àraich we have been busy adding colour to our outdoor space this week.  The children have helped plant a variety of flowers including pansies, tulips alliums and crocuses. The children have also planted their own pot of cress seeds to look after at home.

Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain & Tìoraidh!

Madainn mhath, 

Fàilte gu an latha mu deireadh dhan teirm! 

Tha sinn an dòchas gum bidh spòrs agaibh aig an cuirm-chnuic againn. Cuimhnich ma tha sibh air biadh sam bith a dhèanamh airson an cuirm-chuinc againn gun tòg sibh dealbh agus gun cuir sibh suas air Learning Journals e ach a’ faic sinn an biadh blàsta a’ rinn sibh. 

Seall air cuid de a bhìdh iomachultarach a tha luchd-obrach na sgoil-àraichair dèanamh! 

Tha sinn an dòchas gun do chòrd an cuirm-cluich ribh uile!
Tìoraidh!
Tha sinn an dòchas gum bidh deagh saor-làithean agaibh uile.

 

Là Mòr na Sgeulachdan

Madainn mhath sgoil-àraich,

An-diugh tha sgeulachd  neo dha againn dhuibh. Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh.

Sgeulachdan bho sgoileran

 

 

Sgeulachdan bho na luchd-obrach

 

Là Mòr nan Òran

Madainn mhath,

An diugh tha tòrr spòrs a gu bhidh againn a’ seinn òrain Ghàidhlig. Cuid a tha sinn gu math eòlach air agus cuid eile a dh’ fhaodas sinn ionnsachadh as ùire.

Today we will have lots of fun singing Gaelic songs together. On the blog you will find lots of Gaelic songs, some that we are very familiar with already and some new ones for us to learn too.

Feuch a’ seinn sibh comhla rinn! 🎼🌟🎤🎼

Have fun singing along with us! 🎼🌟🎤🎼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là Spòrs na Sgoil-àraich 2020

Fàilte gu Là Spòrs na Sgoil-àraich 2020.

Tha a’ Bh-uas NicPhàil agus a’ Bh-uas  Givan a’ dol a shealltainn dhuibh  dè a tha agaibh ri dhèanamh  aig gach stèistean.

Tha sinn an dòchas gum bidh là spòrsail agaibh uile.

Gabh Spòrs!

Welcome  to the Sgoil-àraich  Sports Day 2020.

This year we have 6 activity stations at our Sports Day. Ms MacPhail ans Mrs Givan will show you what you need to do at each station.

We hope that you all enjoy these activities and that you have a fun day.

Have fun!

Introduction

Steistean 1

Steisean 2

Steisean 3 

Steisean 4 

Steisean 5

Steisean 6

An deireadh / The End

‘ S math a’ rinn sibh! 😊🏆🥇🌟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tòrr Spòrs airson an t-seachdain mu dheireadh!!

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail agaibh uile.

Tha sinn a-nis air an t-seachdain mu dheireadh dhan pròisect eadar-ghluasaid againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh lince gu an PowerPoint airson seachdain 6. Anns an PowerPoint lorgaidh sibh   beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an pròisect eadar-ghluasad seo air còrdach ribh.

Chì sibh nach eil cliath ionnsachaidh againn an t-seachdainn seo. Tha sinn a’dol a dhèanamh tòrr rudan spòrsail gach latha an t-seachdain seo an aite an cliath!

Seall air dè a bhios a thachairt:

Diluain –     Power Point le seachdain 6 den Phròisect eadar-ghlusaid

Dimàirt-     Là Spòrs na Sgoil-àraich

Diciadain – Là Mòr nan Òran

Diardaoin – Latha Mòr nan Sgeulachdan

Dihaoine – Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We have now reached the last week of our Bear Hunt Transition Project, which was linked to the book ‘We are going on a Bear Hunt’ by Michael Rosen.

In the link below you will find a Bilingual PowerPoint slide for Week 6 of our transition project. I hope that you find this week’s  activities fun t and that you have enjoyed the transition project.

You will notice that I have not linked a learning grid for this week. As it is the last week of term we will be posting fun daily events instead.

Have a look at what will be happening in sgoil-àraich this week!

Monday –               PowerPoint with  Wk 6  of Bear                                            Hunt activities

Tuesday –             Sgoil-àraich Sports Day

Wednesday –    Gaelic Songs Day

Thursday –         Gaelic Stories Day

Friday –               A multi-cultural Teddy Bears Picnic

 

We hope that you have a fun week!

 

Le dùrachdan,

 

Mrs Reid

 

Bear Hunt Weekly bilingual Slides week 6