A’ Buain

Bha sgoilearan na sgoil-àraich gu math trang a’ buian na glasraich a chuir sinn sa ghàrradh as t-earrach.


Thog sinn buntàta, currain agus biatais. Bha sinn an uairsin ag ullachadh na bhuain sinn agus dh’ith sinn e san sgoil-àraich.

Seall air na sgonaichean-bhuntàta bhlàsta a’ rinn sinn – Ium, Ium!

The sgoil araich learners have had wonderful fun learning about where our food comes from this week.

The children have been harvesting the vegetables from the nursery garden. They had great fun digging for vegetables and then preparing them for snack.

We have prepared different vegetable dishes for snack and have really enjoyed tasting the delicious vegetables that we grew ourselves.

The children also had fun using the vegetables in their learning and play by using the vegetables in their art and comparing the weights of different vegetables using a balance.

 

Ag ionnsachadh baidhseagalachd

Tha buidheann de sgoilearan na sgoil àraich air a bhith gu math trang air na baidhseagalan aca comhla ris a’ Bh-uas Givan gach seachdain. Tha iad ag ionnsachadh rothaireachd air diofar seorsaichean biadhseagal. An seachdain seo bha e uabhasach fluich a-muigh ‘ s mar sinn rinn iad an leasan aca anns an talla spòrs. Chluich iad  geamannan mar Casan Losgainn, agus Cuan làn Chearban. Abair Spòrs!

 

Some groups of sgoil àraich learners have been very busy cycling with Mrs. Givan each week. They are learning how to cycle, using different types of bicycles. This week it was very week outside so they had their lesson in the gym hall instead. The children enjoyed playing Frog’s Legs and Sea of Sharks on the bikes. It looks like great fun!

A’ Cur Sìl

Anns an sgoil àraich, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn mar a tha diofar rudan a’ fàs.

Chur sinn sìol glasraich mar buntàta, biotais, peabaran agus peapagan sa ghàrradh còmhla ri na tidsearan. An uairsin fhuair sin cothrom an t-sìol againn fhèin a chur. Chur sinn currain, ponairean agus neionean-greine  ann an poitean beaga agus thug sinn dhachaigh na poitean airson coimhead às an dèidh aig an taigh.

 

In sgoil àraich we have been learning about how things grow. We have helped the teachers to plant seeds in the garden. We have planted potatoes, beetroot, peppers and squash. Then we all had the opportunity to do some independent planting. We planted carrot, pea and sun flowers seeds in small pots and then took them home to look after at home. We look forward to harvesting and eating our crop!

 

Ceann-phollanan san Sgoil Àraich

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cearcaill beatha san Sgoil Àraich. Tha sinn gu math fortanach gu bheil ceann-phollanan againn ann an tanca. Tha sinn a’ coimhead às an dèidh agus a’ cumail sùil oirre ach am faic sinn dè an ath rud a tha a’ dol a thachairt riutha.

 

At sgoil àraich we are continuing to learn about life cycles. We are very fortunate to have a tank of tadpoles to look after. We are keeping a close eye on to see what will happen next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madainn Còfaidh airson pàrantan na sgoil-àraich

Bha a’ Bh-uas NicFionghain air leth toilichte fàilte a chur air cuid de na pàrantan againn san sgoil-àraich aig ar madainn còfaidh Diluain.

Bha cothrom mhath aig ar pàrantan coinneachadh ri chèile air taobh a-miugh na sgoil-àraich. Chruinnich sinn £43.00 airson ‘The Teapot Trust’ – buidheann-carthannas a tha a’ dèanamh teiripe-ealain airson daoine òg a tha a’ fulang le tinneasan chloinne.

Ms MacKinnon was delighted to welcome some of our sgoil-àraich parents to our termly coffee morning.  This was a great opportunity for parents to meet up and have a catch up outwith the nursery.

We were delighted that the coffee morning raised £42.00 for The Teapot Trust – a charity which provides art therapy for children with chronic illness.

Uighean agus Isean!

Anns an sgoil-àraich an t-seachdain seo bha na sgoilearan ag ionnsachadh mu dhèidhinn cearcaillean beatha.

Fhuair na sgoilearan 10 uighean bhon tuathanas aig toiseachd na seachdain agus chaidh an cuir ann an guireadair.  Bha na sgoilearan a’ cumail sùil oirre agus a‘ faicinn na h-uighean a’ sgànaineadh. Tha 10 isean againn anns an sgoil àraich a-nis agus tha na sgoilearan a’ dol  a choimhead às an dèidh airson seachdain eile agus an uairsin thig iad air ais chun tuathanas.

Fhuair na sgoilearan cothrom na h-isean a chumail agus abair gun do chòrd sinn riutha!

 

 

In sgoil-àraich we have been learning about life cycles. This week we had 10 eggs delivered from the farm. We put the eggs in an incubator and watched as each of the eggs hatch. We now have 10 chicks to look after before they return to the farm next week.

The children all got the opportunity to touch and hold the chicks and they a really enjoyed this.

Obraichean a tha àr mamaidhean agus dadaidhean a’ dèanamh

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na diofar sheòrsaichean obrach ‘s urrainn dhuinn a dhèanamh nuair a dh’fhàsas sinn suas.

Tha sinn gu math fortanach gu bheil cuid de na pàrantan againn air tighinn  a-steach dhan sgoil àraich airson innse dhuinn mu dheidhinn na h-obraichean aca. Bha e gu math inntinneach agus spòrsail cluinntinn na bha aca ri ràdh.

Obair tidsear ciùil
Ag obair aig Pàlamaid na h-Alba
Obair dotair

 

We have been learning about the different types of jobs that we can do when we are older.

We are very fortunate that some of our parents have come into the sgoil àraich to tell us all about the jobs that they do. It has been very interesting and enjoyable listening to what they have had to say about their different jobs.

Pàrataidh Teatha & Seinn Còmhla le ar Mamaidhean.

Bha na sgoilearan air an dòigh glàn an t-seachdain sa chaidh nuair a bha pàrtaidh teatha againn san sgoil-àraich gach latha airson ar mamaidhean agus granaidhean.

Sheinn na sgoilearan sia orain airson na mamaiadhean/granaidhean aca aig gach pàrtaidh teatha agus fhuair na mamaidhean agus na granaidhean cothrom cupan teatha, sgona agus pìos cèic a ghabhail.

Mòran taing gu a’ Bh-uas F. NicPàil airson seo a chur air dòigh . Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh.

 

The sgoil-àraich children were delighted to host our Singalong -Tea Parties last week.

We ran a tea party for our Mummies and Grannies each day for both the morning and afternoon sessions. The children sang 6 Gaelic songs for their mummies/grannies and the Mums and grannies had an opportunity to enjoy a cup of tea and enjoy a scone and a piece of cake whilst listening to the beautiful singing.

Many Thanks to Ms. F. MacPhail for leading on this project. We do hope that all the Mums and grannies enjoyed it.

Fuirich agus Cluich

Tha e a còrdach ri na sgoilearan agus an luchd-obrach nuair a tha pàrantan a’ tighinn a-steach gan sgoil àraich gach mìos airson na seiseanan Fuirich agus Cluich againn. Abair gu bheil e spòrsail airson na sgoilearan nuair a tha iad a’faighinn cothrom cluich le mamaiadh no dadaidh anns an sgoil àraich. Ma nach d’fhuair sibh cothrom tighinn gu na seiseanan Fuirich agus Cluich againn fhathast, feuch gun tig sibh ‘ s ann Giblean no ‘s ann Cèitean – bidh fàilte blàth a’ feitheamh oirbh.

 

 

The sgoil àraich learners and staff really look forward to our Fuirich agus Cluich sessions each month. It is great fun for the children to be able to play with their mums and dads at sgoil àraich. If any parents/carers have not yet had the opportunity to join us on one of these sessions then please sign up for our April or May sessions – a warm welcome awaits you.

Là Naobh Phàdraig

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Èirinn agus bha sinn cuideachd a’ comharrachadh Là Naobh Phàdraig. Bha sinn gu math fortanach gun tainig dithis dhan na mamaidhean Èireannach againn a-steach dhan Sgoil Àraich. Bha iad ag innse dhuinn mu dheidhinn Èirinn agus a’ leughadh stòiridhean Èireannach dhuinn. Abair spòrs!

 

This week at Sgoil Àraich we have been learning about Ireland and we have also been celebrating St. Patrick’s Day. We were very fortunate that two of our Irish Mums came in to nursery to tell us all about Ireland and to read us some Irish stories.