Obraichean a tha àr mamaidhean agus dadaidhean a’ dèanamh

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na diofar sheòrsaichean de obraichean ‘ s urrainn  dhuinn a dhèanamh nuair a tha sinn a’ fàs suas.

Tha sinn gu math fòrtanach gu bheil cuid de na pàrantan againn air tighinn  a-steach dhan  sgoil àraich airson innse  dhuinn mu dheidhinn na obraichean aca. Bha e gu math inntinneach agus spòrsail cluinntinn na bha aca ri ràdh.

Obair tidsear chiùil
Ag obair aig Pàlamaid na h-Alba
Obair dotair

 

We have been learning about the different types of jobs that we can do when we are older.

We are very fortunate that some of our parents have come into the sgoil àraich to tell us all about the jobs that they do. It has been very interesting and enjoyable listening to what they have had to say about their different jobs.

Pàrataidh Teatha & Seinn Còmhla le ar Mamaidhean.

Bha na sgoilear air an dòigh glàn an t-seachdain sa chaidh nuair a bha pàrtaidh teatha againn ‘ s ann sgoil àraich gach latha airson ar mamaidhean agus granaidhean.

Sheinn na sgoilearan sia orain airson na mamaiadhean/granaidhean aca aig gach pàrtaidh teatha agus fhuair na mamaidhean agus na granaidhean cothrom cupan teatha agus sgona is pìos cèic a’ ghabhail.

Mòran taing gu a’ Bh-uas F. NicPàil airson seo a chur air dòigh . Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh.

 

The sgoil àraich children were delighted to host our Singalong -Tea Parties last week.

We ran a tea party for our Mummies and Grannies each day for both the morning and afternoon sessions. The children sang 6 Gaelic songs for their mummies/grannies and the Mums and grannies had an opportunity to enjoy a cup of tea and enjoy a scone and a piece of cake whilst listening to the beautiful singing.

Many Thanks to Ms. F. MacPhail for leading on this project. We do hope that all the Mums and grannies enjoyed it.

Fuirich agus Cluich

Tha e a còrdach ri na sgoilearan agus an luchd-obrach nuair a tha pàrantan a’ tighinn a-steach gan sgoil àraich gach mìos airson na seiseanan Fuirich agus Cluich againn. Abair gu bheil e spòrsail airson na sgoilearan nuair a tha iad a’faighinn cothrom cluich le mamaiadh no dadaidh anns an sgoil àraich. Ma nach d’fhuair sibh cothrom tighinn gu na seiseanan Fuirich agus Cluich againn fhathast, feuch gun tig sibh ‘ s ann Giblean no ‘s ann Cèitean – bidh fàilte blàth a’ feitheamh oirbh.

 

 

The sgoil àraich learners and staff really look forward to our Fuirich agus Cluich sessions each month. It is great fun for the children to be able to play with their mums and dads at sgoil àraich. If any parents/carers have not yet had the opportunity to join us on one of these sessions then please sign up for our April or May sessions – a warm welcome awaits you.

Là Naobh Phàdraig

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Èirinn agus bha sinn cuideachd a’ comharrachadh Là Naobh Phàdraig. Bha sinn gu math fortanach gun tainig dithis dhan na mamaidhean Èireannach againn a-steach dhan Sgoil Àraich. Bha iad ag innse dhuinn mu dheidhinn Èirinn agus a’ leughadh stòiridhean Èireannach dhuinn. Abair spòrs!

 

This week at Sgoil Àraich we have been learning about Ireland and we have also been celebrating St. Patrick’s Day. We were very fortunate that two of our Irish Mums came in to nursery to tell us all about Ireland and to read us some Irish stories.

Ag ionnsachadh mu dheidhinn an Sealainn Nuadh

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an Sealainn Nuadh.  Thainig Amanda, tè de na mamaidhean againn a-steach agus dh’innis i dhuinn mu dheidhinn na diofar eòin a tha rim faicinn anns an Sealainn Nuadh. Chuala sinn mu dheidhinn an kiwi, an fantail agus an tui. Leugh Amanda sgeulachd dhuinn mu dheidhinn an fantail agus an nuair sin dh’ionnsaich i òran-obrach Maori dhuinn.

This week we have been learning about New Zealand.  Amanda, one of our nursery mums very kindly came in to tell us all about her homeland. Amanda told us all about the different birds that are native to New Zealand. We learnt about the kiwi, the tui and the fantail. Amanda then read us a story about the fantail and then taught us a Maori action song.

Co-ionnannachd Gnè

Anns an sgoil àraich bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn Co-ionnannachd Gnè. Tha sinn air leughadh leabhar sgoinneil leis an t-ainm ‘Alex & Charlie’ agus tha e a’ toirt oirnn tuigsinn gum faod sinn dèanamh obair sam bith a thogras sinn nuair a dh’fhàsas sinn mòr agus gum faod boireannaich agus fìr a h-uile seòrsa obarach a dhèanamh.

 

 

In sgoil àraich we have been talking about Gender Equality. We have been reading a fantastic book called ‘Alex and Charlie’ that helps us to understand that we can do any job we would like to do when we grow up. The book helped us to understand that there are no jobs that are gender specific and that grown-ups can do any job regardless of whether they are male or female.

Hùb Hàb

 

Abair spòrs a bh’ againn an t-seachdain seo. Chunnaic sinn dealbh-chluiche sgoinneil leis an t-ainm Hùb Hàb a rinn Fèisean nan Gàidheal.

Am bliadhna seo bha an dealbh-chluich mu dheidhinn sàbhailteachd air na rathaidean. Chunnaic na sgoilearean  a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich sa mhadainn agus na sgoilear a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich san fheasgair an dealbh-chluich ann an talla-mhòr na sgoile. ‘S e Catriona NicNeacail; a tha a’ dèanamh  trèanadh airson EYP còmhla rinn san Sgoil Àraich gach seachdain tè de na cleasaichean. Cha robh sinn ag aithneachainn Catririona anns an èideadh aice!

 

The children enjoyed a lovely show performed by Fèisean nan Gàidheal. This year’s Hùb Hàb performance was all about road safety and both the morning and the afternoon children had the opportunity to attend one of the shows, which they performed in the school hall. Catriona Nicolson, who is doing her Early Year’s Practitioner placement training with us every Thursday, was one of the performers. The children enjoyed seeing Catriona in character abut didn’t recognise her in her costume!

 

 

 

 

Beathaichean Sutha

 

Bha tè de na sgoilearan againn a’ tabhail air an sù. Bha ùidh aice as na beathaichean a chunnaic i aig an sù agus mar sinn chuir sinn air dòigh cothroman cluich le beathaichean an dlùth-choille  anns  an sgoil àraich. Abair gun robh spòrs againn a’ cluich an seo.

 

One of our learners recently visited the zoo. She had a great time there and told us all about the animals that she saw so we decided to set up our own jungle in nursery. The children have had a great time playing with the jungle animals.

Leanabh beag a’ tabhail oirnn!

Tha sinn air tòrr ionnsachadh mu dheidhinn dè mar a bhios sinn a’ coimhead as deidh leanabhan. Tha sinn air a bhidh a’ coimhead as deidh na doilichean san Sgoil Àraich.

Bha sinn gu math fortanach  nuair a thainig Frances  a-steach a chèilidh oirnn leis an leanabh beag aice.  Bha Frances ag innse dhuinn ciamar a bhios i a’ coimhead as deidh a leanabh aice agus a’ freagairt na ceistean a bha againn  mu dheidhinn leanabhan.

The children have really enjoyed finding out about babies this term. They have participated in lots of role play activities with the Sgoil Àraich dolls and have enjoyed looking after and caring for them.

 We were also able to find out all about how to care for a real baby too! We are very fortunate that Frances, one of our mums gave up her time to come in with her baby. Frances was able to answer all the children’s questions on how to care for real babies!

Blaidhna ùr Sìneach

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na bhios a’ tachairt ann an Sìona aig an àm seo dhan bhliadhna airson comharrachadh Blaidhna ùr Sìneach. Seall air na rudan spòrsail a bha sinn a’ dèanamh.

This week we were learning all about what happens in China at this time of year to celebrate Chinese New Year. Have a look at all the fun activities we have been doing!