Filmichean àm na Càisg

Feasgar math dhuibh uile,

Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math agus gu bheil sibh a’ còimhead air adhart ri saor-làithean na Càisg. 

Tha a’ Bh-uas NicPhàil air clàradh dà fhilm spòrsail dhuibh co-cheangailte ri àm na Càisg. Lorgaidh sibh na filmichean seo an seanail YouTube againn.

 Brùth air gach lince gu h-iosal:

 

Stòiridh na Càisghttps://www.youtube.com/watch?v=TrotogL6zb0&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=3&t=0s

  

Bonnaich –  Teadaidhean na Càisg https://www.youtube.com/watch?v=-Gxs3keumD8&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=2&t=0s

 Dùrachdan na Càisg dhuibh uile,

 a’Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Good Afternoon everyone,

 I hope that you are all well and that you are looking forward to your Easter holidays.

Ms MacPhail has been busy recording some Easter videos for you to enjoy. You can find these Easter films on the sgoil-àraich’s YouTube channel.

 Click on the links below:

The Easter Storyhttps://www.youtube.com/watch?v=TrotogL6zb0&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=3&t=0s

  

 How to make Easter Teddy Bear  Cakes –   https://www.youtube.com/watch?v=-Gxs3keumD8&list=PLamYL4tz-yqj8O8UGvoUposWb4SgYKrtk&index=2&t=0s

 

Wishing you all a lovely Easter.

Best wishes,

 Mrs Reid

 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

A’ Cluich san Dachaigh – s/t 30.3.20 Home Learning – Play Suggestions w/b 30.3.20

Madainn mhath dhuibh uile,

Tha mi an dòchas gu robh deireach-sheachdain mhath agaibh uile.

Tha mi a’ faicinn gu robh cuid agaibh gu math trang agus cruthachail nuair a bha sibh ag obair aig an taigh an t-seachdain sa chaidh.

Abair gun chòrd e ri luchd-obrach na sgoil-àraich faicinn na dealbhan àlainn a chuir sibh suas air na Claran Ionnsachaidh agaibh.

Tha torr bhreachdan ùr againn airson rudan spòrsail a dh’fhaoadach sibh fheuchainn an t-seachdain seo. Chì sibh na beachdan seo anns a chlàr air an lince gu h-ìosal.

Tha luchd-obrach na sgoil-àraich gur n -ionnrainn gu mòr agus tha sinn a’ còimhead air adhart ri faicinn na rudan spòrsail a bhios sibh a’ dèanamh aig an taigh an t-seachdain seo.

Gabh spòrs!

We hope that you all had a lovely weekend.

We see that some of you have been very busy and creative at home last week. The sgoil-àraich staff have loved looking at all the lovely photographs that you have uploaded to your Learning Journals.

We have lots of new play suggestions that you might like to try this week. You can find all of these play suggestions (in Gaelic and English) in on the learning grids in the link below.

The sgoil-àraich staff are missing you all very much and really look forward to seeing what you get up to at home this week.

Have fun!

Le dùrahdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Ag ionnsachadh aig an taigh -sgoil araich 30.3.20!

Ionnsachadh agus a’cluich aig an taigh

Fàilte dhan bhlog againn!

‘S ann an seo a bhios sinn a’ cur gach fiosrachadh a dh’fheumas tu airson ionnsachadh, bho Dhimairt an ath sheachdain.  ‘S e rudeigin gu tur ùr a tha seo dhuinn agus tha sinn an dòchas gum bidh beagan spòrs againn leis a seo.

 

A’ dèanamh fiughair ris a’ chiad phost againn Dimàirt!

 

Le gach deagh dhùrachd,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh, a’ Bh-uas NicFhionghuin, a’ Bh-uas Hart, a’ Bh-uas NicPhàil,  a’ Bh-uas Givan agus a’ Bh-uas NicIain

Luch-obrach na sgoil-àraich

 

Welcome to our blog!

This is where we will post all the information you will need for our home learning, to support what you already have in your packs.  This is something totally new for us and we hope that it will be fun and a bit of an adventure for all of us in uncertain times.

 

Looking forward to our first post on Tuesday!

Le gach deagh dhùrachd,

Mrs Reid, Ms MacKinnon, Mrs Hart, Ms MacPhail, Mrs Givan and Ms Johnson

The Sgoil-àraich Team

 

Hibee Tots

Abair gu bheil spòrs againn gach seachdain aig na clasaichean ball-coise againn.  Tha Aaron an còidse againn a’ sealltainn dhuinn diofar sgilean ball-coise gach seachdain. Tha sinn a’ fas gu math sgileil air ball-coise a-nis!

 

We have great fun each week at our football coaching sessions. We all love Aaron, our coach, who shows us lots of different football skills to practise each week. We are all getting very skilled at football now!

Hùb Hàb

Abair spòrs a bh’ againn an t-seachdain seo. Chunnaic sinn dealbh-chluiche sgoinneil leis an t-ainm Hùb Hàb a rinn Fèisean nan Gàidheal.

Am bliadhna seo bha an dealbh-chluich mu dheidhinn diofar seorsa aodach . Chunnaic na sgoilearean  a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich sa mhadainn agus na sgoilear a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich san fheasgair an dealbh-chluich ann an talla-mhòr na sgoile. ‘S e Catriona NicNeacail; a tha a’ dèanamh  trèanadh airson EYP còmhla rinn san Sgoil Àraich gach seachdain tè de na cleasaichean. Cha robh sinn ag aithneachainn Catririona anns an èideadh aice!

The children enjoyed a lovely show performed by Fèisean nan Gàidheal. This year’s Hùb Hàb performance was all about different types of clothes  and both the morning and the afternoon children had the opportunity to attend one of the shows, which they performed in the school hall. Catriona Nicolson, who is doing her Early Year’s Practitioner placement training with us every Thursday, was one of the performers. The children enjoyed seeing Catriona in character abut didn’t recognise her in her costume!

 

Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan

Fhuair sinn cothrom faicinn dealbh-chluiche sgoinneil a’ rinn clas 5 dhuinn a bha suidhicte air an sguelachd ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ . Chunnaic sinn iad a cuir air deagh obair leis na sgilean  drama aca agus chòrd e rinn gu mòr.

We were very fortunate to be invited to a drama performance put on by the clas 5 learners. The play was based on a story that we are familiar with ‘Tha sinn a dol a Shireadh Mathan’ / ‘We are going on a Bear Hunt. We saw the clas 5 learners demonstrate fantastic drama skills and really enjoyed the performance.

Neach-Saidheans Òg

Bha sinn gu math fòrtanach gun thainig eòlaiche saidheans a ‘ chèilidh oirnn ‘s ann sgoil-àraich.  Bha i a’ sealltainn dhuinn diofar seòrsa deuchainn agus fhuair sinn uile an cothrom gabhail pàirt agus beagan saidhean a dhèanamh sinn fhèin.

 

We were very fortunate to have a science expert visit us at sgoil-àraich. She showed us lots of different experiments and we all had the opportunity to join in carry out the experiments ourselves.

Là na Foileagan

Abair gu robh sinn tràng air Là na Foileagan. Rinn sinn foileagan blàsta airson snac. Abair gun do chòrd iad rinn! Ium Ium!

 

We were very busy at sgoil- àraich on Pancake Day. We had great fun making our own pancakes for snack and we really enjoyed eating them too! Yum Yum!