An Aimsir

Anns an sgoil-àraich tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn aimsir. Chuidich a’ Bh-uas NicNeacail sinn a’ cruthachadh stèisean na h-aimsire  airson a’ ghàrradh againn.

A-nis ‘s urrainn dhuinn tomhais agus clàradh àird na gaoithe, an teothachd agus dè na thuit de uisge gach là.

Bidh sinn cuideach a’ seinn an orain seo airson ar cuideachadh leis na facail Gàidhlig airson diofar seòrsa aimsir:

 

Dè seòrsa tìde a th’ againn an-diugh?

Dè seòrsa tìde a th’ againn an-diugh?

A bheil an t-uisge ann,

A bheil e grianach,

A bheil e sgòthach,

Dè do bheachd?

A bheil e gaothach,

A bheil e tioram,

A bheil e reòite

Làn le sneachd?

Dè seòrsa tìde a th’ againn an -diugh?

Abair thusa tìde a th’ againn an-diugh!

Abair thusa tìde a th’ againn an-diugh!

 

In sgoil-àraich we have been learning all about the weather. Ms. Nicolson helped us to create our own weather station for the sgoil-àraich garden.

Now we can measure and record the wind direction, the temperature and the rain fall each day.

We also sing the song above to help us learn the Gaelic vocabulary for the different types of weather.

 

Là Naobh Anndra

Bha tòrr spòrs againn anns an sgoil-àraich a’ comharrachadh Là Naobh Anndra an t-seachdain seo.  Bha spòrs againn ag èisteachd agus a’ dannsa ri ceòl Albannach agus a’ dèanamh dannsa Albannach còmhla ri chèile. Abair thusa gu robh sinn a’ coimhead spaideal anns na fèileadhean agus bonaidean againn cuideachd!

This week in sgoil-àraich we celebrated St Andrew’s Day. We had great fun listening to and dancing to Scottish music together. We tasted different Scottish food and enjoyed dressing up in traditional Scottish dress. Don’t we look great in our kilts and bonnets?

Là na Taingealachd Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh

Anns an sgoil-àraich bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh agus na tha iad a’ dèanamh ann an sin airson comharrachadh Là na Taingealachd.

Thainig dà mhamaidh Aimeireaganach a-steach dhan sgoil-àraich airson innse dhuinn beagan mu dheidhinn Là na Taingealachd. Dh’innse iad dhuinn carson a tha iad a’ comharrachadh an là seo agus na tha iad a’ dèanamh mar theaghlach air an latha sònraichte seo.

In sgoil-àraich we have been learning about the USA and about why many Americans celebrate Thanksgiving.

Two of our American mums came in to tell us a bit about Thanksgiving. They explained to us why Thanksgiving is a special celebration day in the USA. They also told us about what they do as a family to celebrate this special day.

Ag ionnsachadh na Dathan le Òran bho Patsy

Bha sinn trang còmhla ri Patsy, ar tidsear ciùil  an-diugh a’ seinn òran a bha gar cuideachadh le a bhith ag ionnsachadh na facail Ghàidhlig airson gach dath.

 

We had great fun at our music class today. Patsy, our music teacher was teaching us a song that helped us to learn the Gaelic words for all our colours.

Dearg – Red

Gorm – Blue

Uaine – Green

Buidhe – Yellow

Purpaidh – Purple

Orains – Orange

Pinc – Pink

Donn – Brown

Geal – White

 Dubh – Black

Teicneòlasan anns an sgoil-àraich

Anns an sgoil-àraich tha sinn air tòrr inealean teicneòlas ùr fhaighinn.  Tha sinn a’ cleachdadh na h-innealan ùr seo airson ar cuideachadh le bhith a’ bruidhinn Gàidhlig. Tha BeeBot, na Putain Còmhraidh agus na Bùird Còmhraidh gar cuideachadh le a bhith a’ seinn agus a’ cleachdadh  facail Gàidhlig mar air–ais ,  air adhart, deas agus clì.

Spòrs agus cabadaich le BeeBot

 

We now have lots of new technology-based learning aids at sgoil-àraich that we use to help us learn more Gaelic in a fun and interactive way. We love using the Beebot, the Talking Clipboards and the Talking Buttons to help us learn new songs and practice new vocabulary.

A’ Glanadh ar Fiaclan

Bha ar caraid Gail bho ‘Child Smile’ a’ tadhal air an sgoil-àraich an t-seachdain seo.

Bha Gail agus a caraid Rashford ag innse dhuinn ciamar a bhios sinn a’ glanadh na fiaclan againn. Bha Gail cuideachd a’ coimhead oirnn a’ nighe na fiaclan againn agus bha i  gu math toilichte le cho math ‘s a tha sinn a dèanamh!

Gail agus Rashford

 

 

Our friend Gail from ‘Child Smile’ came to visit us at sgoil-àraich this week.

She brought her friend Rashford with her. They were showing us how to brush our teeth properly. Gail also washed us brushing our teeth as part of our daily nursery routine and she was very pleased with how well we were doing!

Seo sinn uile ag èisteachd ri Gail agus Rashford.

Oidhche Shamhna anns an Sgoil-Àraich

Bha sgoilearan na sgoil-araich a’ comharrachadh Oidhche Shamhna le Pàrtaidh spòrsail.

 Bha iad a’ ducadh airson ùbhalan, a’ cluich le diofar rudan eagalach feagalach agus a’ cur oirre aodach brèige.

 

 

The sgoil- àraich children celebrated Hallowe’en with a fun filled party. They were dooking for apples, mixing scary potions and playing with yucky slime. They dressed up in fancy dress and had a great time.

 

Diwali

Anns an sgoil-àraich bha sinn a’ comharrachadh fèis Diwali. Bha a’ Bh-uas NicFhionghuin ag innse dhuinn an sgeulachd mu dheidhinn Rama agus Sita.

 

At sgoil-àraich we were celebrating Diwali. We listened very well to Ms MacKinnon telling us the story of Rama and Sita.

A’ falbh dhan Phàirc air na baidhseagalean againn.

Bha tòrr spòrs aig sgoilearan na sgoil-àraich a’ falbh air na baidhseagalean gu  Pàirc Pilrig. 

Bha na sgoilearan a’ cluich anns a’ phàirc beag agus chuich iad le seann charaidean a bh’ anns an sgoil-àraich an-uiridh.

Chunnaic iad coin agus feòragan agus bha iad uile ag obair gu math cruaidh airson cuairt a ghabhail suas an leathad agus air-ais.

 

 

 

The sgoil-araich children enjoyed cycling to Pilrig Park on the pedal bikes and balance bikes and  enjoyed playing in the play park with old friends.

 

They spotted lots of squirrels and dogs on their adventures around the park and worked really hard to complete a circuit up the hill and back on their bikes.

 

Abair Spòrs!

 

A’ Buain

Bha sgoilearan na sgoil-àraich gu math trang a’ buian na glasraich a chuir sinn sa ghàrradh as t-earrach.


Thog sinn buntàta, currain agus biatais. Bha sinn an uairsin ag ullachadh na bhuain sinn agus dh’ith sinn e san sgoil-àraich.

Seall air na sgonaichean-bhuntàta bhlàsta a’ rinn sinn – Ium, Ium!

The sgoil araich learners have had wonderful fun learning about where our food comes from this week.

The children have been harvesting the vegetables from the nursery garden. They had great fun digging for vegetables and then preparing them for snack.

We have prepared different vegetable dishes for snack and have really enjoyed tasting the delicious vegetables that we grew ourselves.

The children also had fun using the vegetables in their learning and play by using the vegetables in their art and comparing the weights of different vegetables using a balance.