Beathaichean Sutha

 

Bha tè de na sgoilearan againn a’ tabhail air an sù. Bha ùidh aice as na beathaichean a chunnaic i aig an sù agus mar sinn chuir sinn air dòigh cothroman cluich le beathaichean an dlùth-choille  anns  an sgoil àraich. Abair gun robh spòrs againn a’ cluich an seo.

 

One of our learners recently visited the zoo. She had a great time there and told us all about the animals that she saw so we decided to set up our own jungle in nursery. The children have had a great time playing with the jungle animals.

Leanabh beag a’ tabhail oirnn!

Tha sinn air tòrr ionnsachadh mu dheidhinn dè mar a bhios sinn a’ coimhead as deidh leanabhan. Tha sinn air a bhidh a’ coimhead as deidh na doilichean san Sgoil Àraich.

Bha sinn gu math fortanach  nuair a thainig Frances  a-steach a chèilidh oirnn leis an leanabh beag aice.  Bha Frances ag innse dhuinn ciamar a bhios i a’ coimhead as deidh a leanabh aice agus a’ freagairt na ceistean a bha againn  mu dheidhinn leanabhan.

The children have really enjoyed finding out about babies this term. They have participated in lots of role play activities with the Sgoil Àraich dolls and have enjoyed looking after and caring for them.

 We were also able to find out all about how to care for a real baby too! We are very fortunate that Frances, one of our mums gave up her time to come in with her baby. Frances was able to answer all the children’s questions on how to care for real babies!

Blaidhna ùr Sìneach

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na bhios a’ tachairt ann an Sìona aig an àm seo dhan bhliadhna airson comharrachadh Blaidhna ùr Sìneach. Seall air na rudan spòrsail a bha sinn a’ dèanamh.

This week we were learning all about what happens in China at this time of year to celebrate Chinese New Year. Have a look at all the fun activities we have been doing!

Latha Raibeart Burns

Anns An Fhaoilleach bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Alba. Bha sinn a’ comharrachadh co-là breith Raibeart Burns, bàrd ainmeil na h-Alba.

Rinn sinn obair ealain breagha le tartain agus rinn sinn taigeis, sneap agus buntàta airson ithe. Bha Mgr. Weir a’ cluich na pìoba dhuinn, bha tòrr mòr spòrs againn a’ dannsa ri ceòl a’ phìob mhòr.

Ag ionnsachadh mu dheidhinn Raibeart Burns
A’ dèanamh dealbhan Albannach

In January we were learning all about Scotland. We also celebrated the birthday of Robert Burns, a very famous Scottish poet. We also learnt the poem ‘Oh my Love is like a Red, Red,Rose’.

We produced some beautiful art work using tartan and also prepared haggis, neeps and tatties for snack. Mgr. Weir played the bagpipes for us and we had great fun dancing along while he played.

Ag Ithe sa Choille.

Tha tòrr spòrs againn gach seachdain aig Sgoil na Coille. Bidh Liam a’ dèanamh teine dhuinn agus tha sin gar cumail blàth. Tha an teine cuideachd fìor mhath oir tha sinn dha chleachdadh airson a bhith ag ullachadh greim-bìdh blàsta mar popcorn no fiù ‘s marshmallows!

We have fantastic fun learning outdoors each week at Forest Kindergarten. Liam lights a fire for us, which is great for keeping us warm. The fire is also great as we use it to prepare nice snacks such as pop corn and sometimes we even get marsh mallows too!

Blaidhna Mhath Ùr

Tha sinn uile gu math toilichte tilleadh dhan sgoil àraich an dèidh na soar-làithean againn. Bha na sgoilearan gu math tràng a’ cluich a-muigh sa ghàrradh an t–seachdain seo. Chaidh buidheann de sgoilearan a-mach gu Pàirc Pilrig airson Sgoil na Coille san fheasgair agus bha tòrr spòrs aca.

We are all very happy to return to sgoil àraich after the holiday. We are enjoying the mild weather and have good fun playing outside in the garden this week. A group of the afternoon children had great fun at their first Forest Kindergarten session at Pilrig Park.

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn a’ coimhead an dèidh leanabhan beaga agus bha tòrr spòrs againn a’ coimhead an dèidh na doilichean san sgoil àraich.

This week the children have enjoyed looking after the dolls at sgoil àraich and we have been learning about how to care for babies.

Hanukkah san Sgoil Àraich.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Hanukkah anns an sgoil àraich. Fhuair sinn a-mach mu dheidhinn na diofar rudan a bhios daoine Iùdhach a dhèanamh airson Hanukkah a chomharrachadh. Rinn a’ Bh-uas Givan latkes buntàta dhuinn airson ithe – abair gu robh iad blàsta!

At sgoil àraich we have been learning all about the Jewish festival Hanukkah. We found out about the different things Jewish people do to celebrate Hanukkah. Mrs. Givan made us some potato latkes for snack and they were very tasty!

Ag ionnsachadh mu dheidhinn An Danmhairg & Alba san Sgoil Àraich.

An Danmhairg

An t-seachdain seo san sgoil àraich bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cò ris a tha e coltach a bhith a’ fuireach anns An Danmhairg.

Bha sinn gu math fortanach gun d’ thàinig mamaidh Emmelie a-steach dhan sgoil àraich airson innse dhuinn mu dheidhinn An Danmhairg. Dh’fheuch sinn biadh blàsta a’ rinn i, chuala sinn ceòl às An Danmhairg agus chunnaic sinn an taigh àlainn a thug i a-steach airson sealltainn dhuinn. Chòrd e rinn gu mòr.

Tòrr fiosrachaidh inntinneach

Abair biadh blàsta

This week at sgoil àraich we have been learning all about Denmark. We were very fortunate that Emmelie’s mum kindly agreed to come in all tell us all about what it is like to live in Denmark. She brought in lots of lovely props and we loved tasting the tasty, Danish food she made for us to try. We listened to some Danish music and really enjoyed looking at the model house she brought in.

Alba

Bha sinn cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhinn Latha Naobh Anndra. Bha sinn ag ionnsachadh mu chultar agus nòsan na h-Alba.

Bha tòrr spòrs againn a’ dèanamh brataichean Albannach, dannsa Gàidhealach agus ag èisteachd ri sgeulachd ann an Albais. Bha sinn cuideachd ag ithe diofar bhiadh Albannach mar bhrochan, aran coirce  agus taigeis gach latha.

Abair spòrs a bh’ againn a’ dèanamh dannsa cèilidh

Latha Naobh Anndra

We have also been celebrating St Andrew’s Day. We were learning about Scottish customs and enjoyed making  Scottish flags and doing some cèilidh dancing and highland dancing. We also heard a story in Scots and enjoyed tasting different Scottish foods such as porridge, oatcakes and haggis for snack.

A’ Cumail Fallain anns a’ Ghrèin

Mar phàirt de ‘Sun Awareness Week’, thàinig a Bh’Uas Cowell-Smith (mamaidh Arley agus Eryn) a-steach an t-seachdainn seo a bhruidhinn rinn mu dheidhinn a bhith cumail sàibhailte is fallain anns a’ ghrèin.  Dh’innse i dhuinn mu cho cudthromach ‘s a tha e leigheas grèine agus ad a chleachdadh nuair a tha a’ ghrian ann.  ‘S e ‘SPLAT, HAT, WRAP!’ abairt an là.