BD Eyes and Gaelic Sounds

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhios Mgr BD eyes gar cuideachadh leis na litrichean doirbhe b agus d. Rinn sinn fhèin dealbhan le bd eyes, ach chan eil iad buileach deiseil fhathast!

We have been learning about how Mr BD eyes can help us with the tricky letters b and d. We made our own bd eye pictures, but they aren’t quite finished yet!

Chaidh sinn thairis air na fuaimreagan goirid agus fada ann an Gàidhlig agus tha
gnìomhan againn a-nis airson ar cuideachadh am fuaimreag cheart a thaghadh nuair a tha sinn a’ sgrìobhadh faclan.

We went over the Gaelic short and long vowel sounds and we now have actions to help us choose the correct one when we are spelling words.

C3 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20

Madainn mhath / feasgar math C3!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a agus leis na grafioman nn agus ll an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C3! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2b and with the letter patterns nn and ll  this week.  This is the last lot of support for learning work I will post before the summer holidays, so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

Continue reading “C3 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20”

C4 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20

Madainn mhath / feasgar math C4!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a agus ag ionnsachadh mu dheidhinn fuaimreagan-cuideachaidh neo-fhaicsinneach an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C4! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2b and learning about invisible helping vowels this week.  This is the last lot of support for learning work I will post before the summer holidays, so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

Continue reading “C4 – taic-ionnsachaidh – 8.6.20”

C2 – taic-ionnsachaidh – 8.2.20

Madainn mhath / feasgar math C2!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a an turas seo agus leis an digraf ao an t-seachdain seo.   Chan fhaigh sibh obair ùr bhuam a-nis ro na laithean-saora ‘s mar sin bidh cothrom agaibh a dhol air ais agus obair sam bith anns na blogaichean seo a dhèanamh nach do rinn sibh fhathast.

Good morning / afternoon C2! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2b and with the digraph ao this week.  This is the last support for learning lesson I will post before the summer holidays, so you will have a chance to go back and look at any of the blogs you haven’t managed to see yet and learn from the activities in them.

Continue reading “C2 – taic-ionnsachaidh – 8.2.20”