Blog ùr do c5C

Gu h-inntinneach ann am Faclan Caillte tha sinn a’ dèanamh faclan caillte cuideachd bha sinn a’ dèanamh nòtaichean de na h-eòin a bha uabhasach inntinneach agus bha e spòrsail. Cuideachd bha sinn a’ leughadh stòridh ma dheidhinn a’ chorra-ghritheach gu h-èibhinn leugh sinn e mar ceud turas.

Gu h-iongantach ann an ealain bha sinn a’ dèanamh doirbeagan mìorbhaileach deàrrsaidh le sin bha sinn a’ sgapadh iad mun cuairt a’ chlas. Cò a chreideadh gu bheil doirbeagan cho meanbh gun urrainn dhaibh a dhol nad làimh gu h-inntinneach tha iad ainmeil airson na stiallan aca.

Gu h-inntinneach tha buddies againn bho C2T cuideachd tha iad cho luatha ris a’ ghaoith!  Gu snog bi iad gu math èibhinn, uaireanan bi iad a’ teagasg dhuinn rudan ùra mar geamanan agus cleasan le pàipear. Gu h-èibhinn tha iad uile uabhasach tutagail.

Cò a chreideadh gur e latha latha breith a’ Bh-uas Croall a th’ ann an-diugh, tha tòrr dhaoine, gu fithealaidh air a thoirt càirtean agus preasantan sgoinneil coibhneil dhi.

 

 

       

Pròiseact – ‘Fàs’ a’ tighinn gu Clas 3

Tha sinn uabhasach toilichte gu bheil an companaidh Imaginate gu bhith ag obrachadh còmhla ri sgoilearan C3 an teirm seo.  Tha Rona Dhòmhnallach, cleasaiche à Uibhist a Deas gu bhith an sàs anns a’ phròiseact.

We are delighted that creative producer Rona MacDonald will work with both P3 classes every Friday until February 2019.  She will looking at migration and work with the classes to create a piece of movement and live performance.  This will then be shared with our community in early 2019.

Below is a link to an article that the Evening News posted this week:

https://www.edinburghnews.scotsman.com/our-region/edinburgh/rona-putting-gaelic-pupils-in-the-picture-1-4792464

 

 

Partaidh le Piotsa Clas 3N

Gus soraidh slàn a thoirt air Clas 3 bha partaidh againn, le piotsa! Thàinig am piotsa thugainn – shuas an staidhre cuideachd, agus ’s e a bha blasta! Chord ee rinn gu mòr a bhith a’ suidhe còmhla agus a’ gabhail biadh còmhla mar chlas airson deireadh na bliadhna a chomharrachadh. Deagh shaor-làithean dhuibh uile!

Clas 3N – Na tha sinn air a bhith ris!

Tha seachdain air leth trang air a bhith aig Clas 3N mar as àbhaist.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu mar a tha sgrìobhadairean a’ cruthachadh stòiridhean; mar a tha iad a’ cruthachadh charactaran, suidheachaidhean agus mar a tha stòiridh a leantainn.  Leugh sinn earrann de stòiridh ùr mu Cheitidh Mòrag air an tràigh agus tha sinn air tòiseachadh air crìoch a chur air.  Abair beachdan inntinneach a tha air nochdadh airson ceum sgeulachd a leantainn le toiseach, meadhan, le duiligheadas agus deireadh le fuasgladh dhan duiligheadas.  Am measg na tha air tachairt anns na stòiridhean, tha faoileagan air nochdadh gus biadh a’ chuirm-chnuic ithe, agus an làn air tighinn a-staigh air muin ghnothaichean!  Tha sinn gus na sgeulachdan a chrìochnachadh an ath sheachdain – ma dh’fhaodte gum bidh cothrom again earann no dhà a sheàradh leibh an seo!

 

Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ri dà thuras sgoile thairis air na seachdainean a tha romhainn – gu Sgoil Pilrig Park airson taisbeanadh sàmhraidh agus gu Fèill Àiteachais Rìoghail na h-Alba ro dheireadh na teirm.  Cothrom air leth!  Bidh blog gu math inntinneach againn an uairsin!

Cuirm-Chnuic Clas 1 Uaine

Bha feasgar air leth aig Clas 1 Uaine air Diardaoin nuair a bha cuirm-chnuic againn anns an raon-cluich. Bha iomadh seòrsa bìdh ann bho dhùthchannan cèin agus Alba fhèin. Dh’fheuch sinn biadh bho Èirinn, A’ Phòlainn, An Eadailt, Burma, Aimeireaga, An Spàin, Yorkshire agus A’ Chuimhrigh. Bha a’ chlas uile ag ràdh gun do dh’fheuch iad ruidegan ùr a chòrd riutha. Chleachd sinn ar sgilean modh airson suidhe agus ithe aig bòrd gu snog còmhla ri caraidean. Cuideachd, chleachd sinn na dh’ionnsaich sinn le nurs na sgoile airson dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan mus do dh’ith sinn.
Mile taing do na pàrantan a thàinig dhan cuirm-chnuic agus a rinn biadh cho blasta dhuinn.

C6 Active Schools Games at the Hub 2018

       

On Tuesday the 22nd of May, class 6 were at Games Hub at Forrester High School.   They were split in to three teams including Gaelic football, football and dancing.  The footballers won all their games.  Everyone had a great time and  the dancers treated us to a fantastic preformance at the closing of events.   Class 6 had lots of fun and were a great example to the school.

C7 -Ealain

Mar a gheall sinn dhuibh an t-seachdain sa chaidh – seo dealbhan den fighe a chruthaich sinn ann an ealain.  Nach iad a tha math!

 

 

C5V a’ sgrìobhadh mar ùghdar

Nuair a tha sinn a’ tuigsinn mar a tha ùghdar a sgrìobhadh tha sinne a’ leudachadh an sgrìobhadh leis na beachdan again fhìn.

 

 

 

Tha sinn a’ crùthachadh mapa de leabhar air a bheil sinn eòlach. Tha sinn a’ clàradh na prìomh thachartasan anns an sgeulachd. Feumaidh tiotal agus fo-thiotalan a bhith againn.