Clas1P – Diluain 25.01.2021

Madainn Clas1P!

An-diugh, tha sinn a’ bruidhinn mu na rudan a rinn sinn aig deireadh-sheachdain. Chaidh sinn dhan phàirc agus, anns a’ bhidio, chì sibh tòrr dhealbhan de na rudan a chunnaic sinn air ar slighe.
Today, we’re talking about what we did at the weekend. We went to the park and, in the video, you will see lots of photos of the things we saw on our way.
Here is some useful vocabulary:
Seo faclan feumail dhuibh:
deigh – ice
lòn reòta- a frozen pond
sneachda – snow
craobhan – trees
duilleagan – leaves
iuchair – a key
speuclairean – spectacles/glasses
miotag – glove
a’ ghrian a’ deàrrsadh – the sun shining

I hope you all had a lovely weekend too – gabh spòrs an-diugh! 🙂

A’Bh-Uas NicNeacail

 

 

 

Clas 3 25.01.21 Diluain | Monday

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha sinn an dòchas gu bheil sibh gu math agus gun robh deireidh-sheachdain mhath agaibh. Seo an obair airson an latha, agus ealain , IDL agus an cliath-ionnsachaidh airson an t-sheachdain.

We hope you’re well and had a good weekend. Please find your daily literacy and numeracy activities, along with art, IDL and the learning grid for the week.

Latha math dhuibh,

Litearrachadh

c3-Literacy Diluain 25 1 21

Spelling grid

Matamataig

Clas 3 Numeracy Diluain 25.01.21

Eile

Cliath Ionnsachaidh 25.01.21

TnP Art Week 3 Quentin Blake Illustration – C3 C4(1)

IDL powerpoint

Worry worksheet  (for Slàint’ & Sunnd from Cliath Ionnsachaidh)

A’ Bh-uas Buxton & A’ Bh-Uas Stone

Hàlo Clas Uaine

Hàlo clas uaine. Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Seo bhidio bhon tidsear agaibh. Tha mi san sgoil a-nis ach bruidhnidh mi ribh air Diardaoin.

Hello class uaine. I hope you are well. Here is a video from your teacher. I am in school now but I will speak to you on Thursday. 

 

Clas 3 13.01.21 Diciadain | Wednesday

Madainn mhath C3,

‘S e Dicidadain a th’ ann, a bheil sibh gu math?   Seo agaibh an obair airson an-diugh agus bhidio beag cuideachd. Gur math a thèid leibh! Cuimhnich, tha sinn an seo ma tha ceist sam bith agad.

It’s Wednesday, are you well? Here is the work for today and a wee video too. We hope it goes well for you and remember we are here to help you if you have any questions.

C3 Literacy 13.01.21

C3 Numeracy 13.01.21

Mrs Stone & Miss Buxton

Diciadain – Bhideo Làitheil | Wednesday – Daily Video

‘S e Diciadain a th’ ann ‘s mar sin A’ Bh-uas Watson an seo!
It’s Wednesday so it’s Mrs Watson here!
Tha mi an dòchas gu bheil sibh a’ faighinn air adhart leis an obair agaibh ceart gu leòr – agus a’ lorg ùine son beagan spòrs fhaighinn cuideachd.
I hope you are getting on okay with your work – and finding time to have some fun too.
Bidh mi air ais a-màireach le bhideo beag eile dhuibh 😁
I will be back tomorrow with another wee video for you 😁

12.01.2020 – Clas 1P

Halò a chàirdean,

Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mi an dòchas gun do chòrd a’ chiad latha ribh – ged nach robh Teams ag obair cho math airson a h-uile duine!

Tha sgeulachd eile agam dhuibh le cèicean ann agus tha mi air a bhith bèicearachd an-diugh cuideachd.

Tha mi an dòchas gu bheil sibhse a’ lorg rudan spòrsail ri dhèanamh aig an taigh cuideachd agus gu bheil sibh a’ feuchainn a bhith cuideachail, mar a tha sibh uile sa chlas 😊

A’ Bh-uas NicNeacail

Hello dear Clas 1,

How are you all today? I hope you enjoyed the first day back at school, even though Teams wasn’t working so well for everybody!

I have another story for you today with lots of cakes in it and I’ve been baking today as well.

I hope that you’re finding fun things to do at home as well and that you’re all trying to be helpful, just like you are in class 😊

Mrs Nicholson

Diluain 11.01.21 | Monday 11.01.21

Madainn mhath C7!

Teachdaireachd an Latha

Seo teachdaireachd airson Diluain. Cuimhnich chan eil sinn ach post-d air falbh ma dh’fheumas sibh cuideachadh.
Cliath-ionnsachaidh
Cànan
Matamataig 
A video on what we are learning in Maths