5.3.21 – Cruinneachadh Clas 4-7

Cruinneachadh air leth an-diugh airson leabhraichean agus gach rud a tha air leth mu bhith leughadh a chomharrachadh – le taing dhan Bh-Uas. Bloomer agus dhan Bh-Uas. Croall!  A special assembly today to celebrate all that is special about reading – with thanks to Ms Bloomer and Mrs Croall!

Àirleas Latha Mòr nan Leabhraichean – Tha iad seo againn anns an sgoil airson gach clas – gheibh Clas 4-7 iad nuair a thilleas iad dhan sgoil – is urrainn dhut an cleachdadh ann an buithtean bidhe.  Theid airleas digiteach dhachaigh cuideachd.

World Book Day Tokens – We have these in school for each class – Clas 4-7 will receive them upon their return to school. They be used in supermarkets as well.  A digital token will be sent home as well.

Bho Miss B 🙂

 

Latha Mòr nan Leabhraichean | World Book Day

Madainn mhath! An-diugh ‘s e Lath Mòr nan Leabhraichean a th’ ann agus tha dùbhlan againn dhuibh. Rinn na tidsearan bhidio mu na leabhraichean as fheàrr leinn ach chan fhaic sibh na h-aodainn againn. An urrainn dhuibh obrachadh a-mach cò th’ ann an gach leughadair dìomhair? Bidh blog eile ann a-màireach leis na freagairtean. Gur math a thèid leibh!

Good morning! Today is World Book Day and we have a wee challenge for you. Some of the teachers have made a video to tell you about our favourite books but we have disguised ourselves. Can you work out who each Masked Reader is? There will be another blog tomorrow with the answers. Good luck!

Seo àite airson na beachdan agaibh a sgrìobhadh | Here is a space to write in your guesses: Leughadair Dìomhair 2021