Pàrataidh Teatha & Seinn Còmhla le ar Mamaidhean.

Bha na sgoilear air an dòigh glàn an t-seachdain sa chaidh nuair a bha pàrtaidh teatha againn ‘ s ann sgoil àraich gach latha airson ar mamaidhean agus granaidhean.

Sheinn na sgoilearan sia orain airson na mamaiadhean/granaidhean aca aig gach pàrtaidh teatha agus fhuair na mamaidhean agus na granaidhean cothrom cupan teatha agus sgona is pìos cèic a’ ghabhail.

Mòran taing gu a’ Bh-uas F. NicPàil airson seo a chur air dòigh . Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh.

 

The sgoil àraich children were delighted to host our Singalong -Tea Parties last week.

We ran a tea party for our Mummies and Grannies each day for both the morning and afternoon sessions. The children sang 6 Gaelic songs for their mummies/grannies and the Mums and grannies had an opportunity to enjoy a cup of tea and enjoy a scone and a piece of cake whilst listening to the beautiful singing.

Many Thanks to Ms. F. MacPhail for leading on this project. We do hope that all the Mums and grannies enjoyed it.

Fuirich agus Cluich

Tha e a còrdach ri na sgoilearan agus an luchd-obrach nuair a tha pàrantan a’ tighinn a-steach gan sgoil àraich gach mìos airson na seiseanan Fuirich agus Cluich againn. Abair gu bheil e spòrsail airson na sgoilearan nuair a tha iad a’faighinn cothrom cluich le mamaiadh no dadaidh anns an sgoil àraich. Ma nach d’fhuair sibh cothrom tighinn gu na seiseanan Fuirich agus Cluich againn fhathast, feuch gun tig sibh ‘ s ann Giblean no ‘s ann Cèitean – bidh fàilte blàth a’ feitheamh oirbh.

 

 

The sgoil àraich learners and staff really look forward to our Fuirich agus Cluich sessions each month. It is great fun for the children to be able to play with their mums and dads at sgoil àraich. If any parents/carers have not yet had the opportunity to join us on one of these sessions then please sign up for our April or May sessions – a warm welcome awaits you.

Notaichean

An t-seachdain seo bha sinn gu math trang ag ionnsachadh mar a nì thu notaichean air na ipads. Chleachd sinn na notaichean againn gus postairean a dhèanamh mun bheathach as fheàrr leinn. Seall de cho cruaidh sa tha sinn ag obair!

Hùb Hàb

 

Abair spòrs a bh’ againn an t-seachdain seo. Chunnaic sinn dealbh-chluiche sgoinneil leis an t-ainm Hùb Hàb a rinn Fèisean nan Gàidheal.

Am bliadhna seo bha an dealbh-chluich mu dheidhinn sàbhailteachd air na rathaidean. Chunnaic na sgoilearean  a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich sa mhadainn agus na sgoilear a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich san fheasgair an dealbh-chluich ann an talla-mhòr na sgoile. ‘S e Catriona NicNeacail; a tha a’ dèanamh  trèanadh airson EYP còmhla rinn san Sgoil Àraich gach seachdain tè de na cleasaichean. Cha robh sinn ag aithneachainn Catririona anns an èideadh aice!

 

The children enjoyed a lovely show performed by Fèisean nan Gàidheal. This year’s Hùb Hàb performance was all about road safety and both the morning and the afternoon children had the opportunity to attend one of the shows, which they performed in the school hall. Catriona Nicolson, who is doing her Early Year’s Practitioner placement training with us every Thursday, was one of the performers. The children enjoyed seeing Catriona in character abut didn’t recognise her in her costume!

 

 

 

 

Leanabh beag a’ tabhail oirnn!

Tha sinn air tòrr ionnsachadh mu dheidhinn dè mar a bhios sinn a’ coimhead as deidh leanabhan. Tha sinn air a bhidh a’ coimhead as deidh na doilichean san Sgoil Àraich.

Bha sinn gu math fortanach  nuair a thainig Frances  a-steach a chèilidh oirnn leis an leanabh beag aice.  Bha Frances ag innse dhuinn ciamar a bhios i a’ coimhead as deidh a leanabh aice agus a’ freagairt na ceistean a bha againn  mu dheidhinn leanabhan.

The children have really enjoyed finding out about babies this term. They have participated in lots of role play activities with the Sgoil Àraich dolls and have enjoyed looking after and caring for them.

 We were also able to find out all about how to care for a real baby too! We are very fortunate that Frances, one of our mums gave up her time to come in with her baby. Frances was able to answer all the children’s questions on how to care for real babies!

C3N Seachdain a’ toiseachadh 4.03.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn an litir draoidheil ‘i’. Choimhead sinn air na fuaimean ‘di’, ‘pi’, ‘gi’ ‘bi’ ‘si’, ‘fi’ is ‘ti’.

Slàint is Sunnd

Bha sinn a’ cruthachadh notaichean mu na rudan còir a bu chòir dhuinn a bhith a’ deanamh san sgoil. Dh’ionnsaich sinn nach bu chòir dhuinn stad as dèidh aon fàiligeadh. Dhearbh sinn gur e an ceann-uidhe againn a bhith ‘nas coibhneile ri chèile’.

Matamataig

Ann am Matamataig choimhead sinn air uiread 4 agus 3. Choimhead sinn airais air clàr uiread 10. Choimhead sinn airais anns an deotairean again agus chrìochnich sinn obair.

Pròiseact

Ann am pròiseact bha sinn ag ionnsachadh mu dhèidhinn Na Ròmanaich. Chleachd sinn na notaichean a chruthaich sinn an t-seachdain sa chaidh ri bhith a’ freagairt cheistean air Na Ròmanaich.

Spòrs

Rinn sinn hocaidh agus ball-coise ann an spòrs an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air ar sgilean co-òrdachadh airson diofar seòrsaichean de spòrs a chluich.

Ealain

Bha sinn a’ cruthachadh dearcan an t-seachdain seo.

C5s Bundle of Learning!

Castle Project

This week, when the visitors from the castle came, they brought a big pile of costumes! We were given our costumes and practised our lines, we have a lot of work to do!  We are making a film about Mary Queen of Scots and both classes have 3 scenes. This weekend, we all need to practise our lines and the songs becasue we are filming it on Tuesday 26th of February, next week!

Swimming

The first group in C5C went to swimming this week and thought it was very fun! They did lengths of the pool in different strokes. We also did treading water and floating.

Co-ordinates

In maths this week, we were learning about co-ordinates and we found out that the x axis and the y axis don’t stop at zero! They continue into negative numbers and there are four quadrants. This means that co-ordinates can have negative numbers in them. The important thing to always always remember is to go ‘along the corridor (x axis) and up the stairs (y axis)’. We know that co-ordinates are used for Sat Nav and on maps.

The co-ordinates on our sheets made different pictures, we also made challenges for our friends and played battle ships.

 

Ar Geasan Droidheachd

Tha sinn air a bhith gu math trang a’ deanamh geasan draoidheil an t-seachdain seo! Lorg sinn na stuthan sonraichte againn anns an raon-cluiche airson ar geasan a dheanamh. Abair ‘concoctions’ miorbhaileach!

Cò aig a tha fios de nì iad!? 

Ag Ithe sa Choille.

Tha tòrr spòrs againn gach seachdain aig Sgoil na Coille. Bidh Liam a’ dèanamh teine dhuinn agus tha sin gar cumail blàth. Tha an teine cuideachd fìor mhath oir tha sinn dha chleachdadh airson a bhith ag ullachadh greim-bìdh blàsta mar popcorn no fiù ‘s marshmallows!

We have fantastic fun learning outdoors each week at Forest Kindergarten. Liam lights a fire for us, which is great for keeping us warm. The fire is also great as we use it to prepare nice snacks such as pop corn and sometimes we even get marsh mallows too!