Enquire -The Scottish Advice Service for Additional Support for Learning

Image result for inclusion

Enquire https://enquire.org.uk/

This is an excellent website for parents, professionals and young people looking to understand more about Additional Support for Learning in Scotland

Understanding what additional support for learning is can help when you are talking to your child’s school about their learning or support needs. Enquire can:

  • help you feel informed about your child’s rights to additional support
  • offer advice on how to work with your school to get the right support in place
  • explain options for resolving disagreements

Contact the Enquire Helpline on 0345 123 2303

Helpline open today 9.00am – 4:30pm.

C2B a’ dol air ais do Linn Bhictòria

An t-seachdain seo, choimhead sinn ri deideigean bho Linn Bhictòria agus bhon latha tha an-diugh. An uair sin, bhruidhinn sinn mu dheidhinn an diofar eadar na rudan a tha sinn ag iarraidh agus na rudan a dh’fheumas sinn. Tha sinn a’ smaoineachadh gu bheil feum againn air airgead, baighseadhal, adhar glan agus uisge agus tha sinn ag iarraidh amar snàimh sa gharradh, t.bh. agus aodach spaideil.

Bha sinn a’ leum a-rithist sa chlas spòrs ach an uair sin bha sinn a’ dèanamh leumanan diofraichte – an leum trìbilte , an leum fada agus an leum àrd. Chluich sinn an geama “Jack in the Box tig” airson blàthachadh an àrda.

Ann an matamataig tha sinn fhathast ag obair le airgead. An t-seachdain seo, smaoinich sinn mu dè thachaireadh nan toireadh tu tòrr airgead don bhùth agus dh’obairich sinn a-mach dè na dh’airgid a gheibheadh sinn air ais . Chluich sinn geama airson dealbh de na h-Eich Uisge (Kelpies) a lorg. Bha e spòrsail!

Tìoraidh,

Clas 2B 🙂

Ceann-phollanan san Sgoil Àraich

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cearcaill beatha san Sgoil Àraich. Tha sinn gu math fortanach gu bheil ceann-phollanan againn ann an tanca. Tha sinn a’ coimhead às an dèidh agus a’ cumail sùil oirre ach am faic sinn dè an ath rud a tha a’ dol a thachairt riutha.

 

At sgoil àraich we are continuing to learn about life cycles. We are very fortunate to have a tank of tadpoles to look after. We are keeping a close eye on to see what will happen next.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seachdain a’ toiseachadh 29.05.19 – C3N

Cànan

Choimhead sinn air ciamar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh ath-chunntas. Dh’ionnsaich sinn ciamar a sgrìobhadh sinn na fosglaichean ‘An toiseach’an uairsin’ ‘as dèidh sin’ agus ‘mu dheireadh’.

Obair Fonaigs

Bha sinn ag obair cruaidh ann am Fonaigs ag ionnsachadh mu dheidhinn na fuaimean bhl, chl, ghl, shl, chn agus ghn. 

Matamataig

Ann am matamataig an t-seachdain seo, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn luach a rèir àite – mar ceudan, deichean agus aonadan.

Pròiseact

Tha sinn a’ coimhead aig na h-obraichean aig ar parantan agus shaoil sinn mu dheidhinn na h-obraichean cudromach a tha sinn ag iarraidh a dhèanamh nuair a tha sinn nas sine. Choimhead sinn air bhideothan de dhaoine cudromach.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn atharrachadh na h-ath thìde cuideachd.

Slàinte is Sunnd

Bha sinn ag radh rudeigin còir ri daoine agus bha sinn a’ coimhead air ciamar a tha sinn mar ùbhlan. Thuirt sinn uile rudan grot ris an t-ubhal agus nuair a ghèarr sinn an t-ubhal bha e donn agus cha robh e a’ coimhead ro mhath mar sin dh’ionnsach sinn ma tha thu ag radh rudeigin grot ri daoine ‘s dòcha gum bidh iad a’ coimhead ceart gu leòr ach ’s dòcha nach eil iad a’ faireachdainn math.

                                              

Spòrs

Bha sinn a’ dèanamh lùth-chleasachd agus a’ ruith rèiseanann am buidhnean. Rinn sinn blathachadh ùr cuideachd.

Ealain

Ann an Ealain bha sinn a’ cur crìoch air an dealbh cearcan againn. Bha sinn a’ coimhead air eadar-fhigheachd. Tha sinn air a bhith a’ dèanamh ‘overlapping’.

Ceòl

Tha sinn cuideachd ag uallachadh airson a’ Mhòid. Tha sinn a’ dèanamh adhartas air ionnsachadh na facail.

Gàrradh Lusan Rìoghail Dhùn Èideann

An t-seachdain seo chaidh sinn air turas gu Gàrradh Lusan Rìoghail Dhùn Èideann . Chaidh sinn a-steach don taigh-ghlainne agus dh’ionnsaich sinn mu na flùraichean a tha a’ fàs sa choille-uisge. Chunnaic sinn tòrr èisg òr agus cat cuideachd! Seall air an spòrs a bha againn nuair a bha sinn a’ feuchainn ri ‘moncaidh’ a shealg!

 

 

Madainn Còfaidh airson pàrantan na sgoil-àraich

Bha a’ Bh-uas NicFionghain air leth toilichte fàilte a chur air cuid de na pàrantan againn san sgoil-àraich aig ar madainn còfaidh Diluain.

Bha cothrom mhath aig ar pàrantan coinneachadh ri chèile air taobh a-miugh na sgoil-àraich. Chruinnich sinn £43.00 airson ‘The Teapot Trust’ – buidheann-carthannas a tha a’ dèanamh teiripe-ealain airson daoine òg a tha a’ fulang le tinneasan chloinne.

Ms MacKinnon was delighted to welcome some of our sgoil-àraich parents to our termly coffee morning.  This was a great opportunity for parents to meet up and have a catch up outwith the nursery.

We were delighted that the coffee morning raised £42.00 for The Teapot Trust – a charity which provides art therapy for children with chronic illness.

Uighean agus Isean!

Anns an sgoil-àraich an t-seachdain seo bha na sgoilearan ag ionnsachadh mu dhèidhinn cearcaillean beatha.

Fhuair na sgoilearan 10 uighean bhon tuathanas aig toiseachd na seachdain agus chaidh an cuir ann an guireadair.  Bha na sgoilearan a’ cumail sùil oirre agus a‘ faicinn na h-uighean a’ sgànaineadh. Tha 10 isean againn anns an sgoil àraich a-nis agus tha na sgoilearan a’ dol  a choimhead às an dèidh airson seachdain eile agus an uairsin thig iad air ais chun tuathanas.

Fhuair na sgoilearan cothrom na h-isean a chumail agus abair gun do chòrd sinn riutha!

 

 

In sgoil-àraich we have been learning about life cycles. This week we had 10 eggs delivered from the farm. We put the eggs in an incubator and watched as each of the eggs hatch. We now have 10 chicks to look after before they return to the farm next week.

The children all got the opportunity to touch and hold the chicks and they a really enjoyed this.

Abair Spòrs!

Tha sinn air a bhith ag obair gu cruaidh gus am fallaineachd againn ann an spòrs a leasachadh. Tha sinn air a bhith a’ dèanamh cuairtean agus tha sinn a’ fàs nas luaithe gach turas.