Message from Anne MacPhail, Headteacher and NHS Lothian

As you may already know, we are aware of a person in the school who has tested positive for COVID-19. We have been working closelywith NHS Lothian Health Protection Team and following all national guidance.  

A number of people have now been contacted because they have been in close and sustained contact with the case and the tracking process is now complete. 

These contacts will need to self isolate and appropriate guidance and advice has been given. 

  If you have not been contacted directly to tell you your child is a close contact, then your child should attend school as normal. 

 Enhanced cleaning and infection control measures are in place in line with national guidance. The school is safe and remains open. 

 If you have any concerns in the meantime, or if you need to book a COVID-19 test because your child has developed symptoms (high temperature, a new continuous cough and/or a loss or change in sense of smell or taste) please visit the NHS Inform website www.nhsinform.scot  or for non-clinical advice call 0800 028 2816.  

 Please note that a test should only ever be booked if you or your child has these specific symptoms. 

 Remember to stay at home if anyone in the household has symptoms of COVID-19. 

 For further information you may find this Frequently Asked Questions document useful : 

https://www.nhslothian.scot/Coronavirus/Parents/Schools/Pages/default.aspx 

 Leis gach deagh dhurachd | With best wishes,

Anne MacPhail

Headteacher 

C2O An t-Seachdain Seo

Abair seachdain thrang a tha air a bhith again ann an Clas 2O! Bha an clas airson innse dhut gun robh sinn:

  1. Ag ionnsachadh faclan ùra ann am matamataig – tomhas agus tuairmse
  2. A’  dèanamh dealbhan de choineanaich le pastailean ola
  3. A’ sgrìobhadh mu dhedhinn an deireadh-sheachdain agus de bha sin a’ dèanamh
  4. A’ cur sìol mar anns An Tuineap Mòr, an sgeulachd againne an t-seachdain seo
  5. A’ Buannachadh duaisean airson deagh mhodh sa chlas – bha pàrtaidh teòclaid teth againn! Tha sin a-nis ag obair air a bhith a’ sealltainn coibhneas san sgoil. Bidh sinn a’ faighinn pom pom airson seo agus nuair bhios a’ phoit làn – bhuannaichidh sin duais eile!

An ath-sheachdain, ‘s e Am Bonnach Mor an sgeulachd a bhios againn- ium ium! Gheibh thu an leabhar mar PDF aig https://seosibh.storlann.co.uk/jspui/handle/1/195 agus faodaidh tu eisd ris an sgeulachd aig https://soundcloud.com/gaelic4parents/am-bonnach-m-r

Ag ionnsachadh mu dhedhinn atomhais le bun-tomhaisean neo-abhaisteach
Ealain le pastalan ola
Chuir sinn sìol, dìreach mar a bha iad a’ dèanamh san sgeulachd

C3S S.T. 28.09.20

Halo,

An t-seachdainn sa, thoisich sinn a’ deanamh obair bhon leabhar teacs Matamataig anns na deotairean againn.

Bha sinn cho toilichte gu robh Ceol againn comhla ri A’ Bh-Uas Fee feasgar Diardaoin.

Abair spòrs an t-sheachdain sa!

Bho,

C3S

s/t/21.9.20

Matamataig

An t-seachdain seo, bha sinn ag obair air toirt air falbh agus luach a-rèir àite

. Airson Matamataig Cìnn, bha sinn ag obair air na clàran urraid,

 

Cànan

Airson sgrìobhadh pearsanta, rinn sinn uile leabhar-là. Ath-sgrìobh sinn stòiridh cuideachd agus bha sinn ag obair air fonaigs Beurla.

 

Seo na facail a bha sinn a’ litreachadh an t-seachdain seo:

 

Ealan

Bha sin a’ coimhead ri obair Kandinsky a-rithist agus rinn sinn obair le cearnagan.

Spòrs

Ag àm spòrs bha sinn ag obair air ionchaidheachd agus bha sinn a’ dèanamh rèisean.

 

Ag ionnsachadh ann a Clas 5R s/t 14.9.20

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn luach a-rèir àite ann an ionnsachadh a-muigh an t-seachdain seo. Chleachd sinn bioran, clachan agus duileagan airson ar cuideachadh.

Cànan

Bha sinn a’ sgrìobhadh litir phearsanta gu caraid, ag innse dhaibh dè na rudan a tha eadar-dhealaitche mu dhèidhinn a bhith air ais anns an sgoil.

Sgrìobh sinn stòiridh  mu dheidhinn Seonaidh Sionnach agus Seòras Sleamhnan

Bha sinn ag ionnsachadh facail litreachaidh ùr:

 

Bha sinn ag èisteachd ri ceòl agus a’ sealltainn dè ar beachd air cò ris a bha e coltach ann am pàtaranan – bha e gu math spòrsail!

IMG_3198

IMG_E3196

 

 

 

 

 

Litir bho C4G

A charaid chòir,

Ann an spòrs, tha sinn ag obair air diofar eacarsaidhean airson cumail fallain a dhèanamh. Mar eisimleir, sit ups, burpees agus push ups.

CLICK HERE

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cleachdadh loidhne àireimh falamh airson cur-ris. ‘S e rudeigin ùr a bh’ ann dhuinn.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt-uisge. An robh fios agad gun robh na dìneasaran a’ cleachadh an aon uisge ‘s a tha sinne?

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn eachdraidh na Gàidhlig agus mar a bha e a’ bàsachadh ach tha sinne a’ cuideachadh na àireamhan a’ dol suas. Tha sinn a’ feuchainn ri Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine ann an C4.

Mu dheireadh, sgrìobh sinn litir gu Riaghaltas Brasil mu dheidhinn a’ choille-uisge. Feumaidh sinn e a’ shàbhlachadh!

 

Deagh dhùrachdan,

bho Clas 4G.

Clas 1 Uaine

Tha clas 1 Uaine air a bhith ag ionnsachadh gus cunntadh air adhart agus air ais bho 0-10. Cleachdaidh sinn an t- òran ‘Deich Iasg Beaga’gus cuideacheach le cunntadh. Seo an ceangal; https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh pàtran domino bho 0-6. Bidh sinn a dèanamh barrachd mu phàtrain domino an t-seachdain seo.  

An t-seachdain seo tha an clas a’ dèanamh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Seo an ceangal le sgeulachd; https://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one

The class have been learning how to count forwards and backwards from 0-10. We will use the song Deich Iasg Beaga to help our learningHere is the linkhttps://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

The class are also learning to recognise domino patterns from 0-6. We will do more on this next week.  

Next week the class are doing the story of An Tuineap Mòr. Here is the link to the story with the audio filehttps://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one