Fòrsaichean agus Iom-tharraing

‘S e Fòrsaichean agus Iom-tharraing an cuspair air a bheil sinn ag obair an-dràsta sa chlas. Gus seo a rannsachadh, dh’obraich sinn ann am buidhnean gus drochaidean a thogail a-mach à pàipear.

 

Chleachd sinn diofar chumaidhean san dèanamh aca gus structar teann, làidir a chruthachadh.

Nuair a bha sinn riaraichte le ar drochaidean,  chuir feadhainn againn ar botail uisge air muin nan drochaidean gus faicinn an seasadh iad ri cuideam an uisge!

 

 

 

Seachdain a’ Toiseachadh 28.10.19

Cànan

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dràma an teirm seo.  Choimhead sinn air an leabhar Fèill na Sgoile.  Chaidh sinn ann am buidhnean is dh’obraich sinn air ar sgilean labhairt is ath chruthaich sinn na caractaran bhon leabhar.

Cuspair

Ann an cuspair bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali.  Choimhead sinn air an sgeulachd Rama agus Sita.  Chruthaich sinn pìosan ealain le cleasan teine airson a bhith a’ comharrrach Fèill Solais.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu bhriathrachas mu dheidhinn Oidhche Shamhna

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheas sinn a’ leughadh agus a’ fusgladh ceistean Ghàidhlig.  Choimhead sinn air òrdachadh agus pàtrain.

Teicneòlas

Rinn sinn Stop Motion animation mu dheidhinn sgeulachd Fèill na Sgoile.  Tha sinn a’ ceangal teicneòlas agus cànan còmhla an teirm seo.

Slàint’ is Sunnd

Choimhead sinn air an ionad Cùm Ceangailte.  Dh’ionnsaich sinn barrachd mu dheidhinn a chèile le bhith a’ bruidhinn ri chèile mu dheidhinn ar cur-seachadan.

Airson Spòrs

Q. Why is Cinderella so bad at football?

Gheibh sibh a-mach air Diluain

 

 

 

C4D- Taighean agus Dachaighean

Tha C4D ag ionnsachadh mu dheidhinn na diofar seòrsaichean toglaichean ann an Dun Èideann agus a’ faighneachd na ceistean:

  • Carson a tha iad feumail?
  • Cò a chleachd a bhith a’ fuireach ann uaireigin?
  • Dè an obair a th’ aig daoine a bhitheas a’ togail taighean?

 

C4D – Sgrìobhadh Notaichean agus Prìomh Fhacail

Ann an C4D tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh notaichean fhad ‘s a tha sinn ag èisteachd ri sgeulachd, agus a bhith a’ sgrìobhadh sios na prìomh fhacail. Rinn sgoilearan C4D obair mhath le bhith a togail às am fiosrachaidh cudromach, agus a bhith a’ sgrìobhadh agus ag èisteachd ag an aon àm. ‘S math a rinn sibh C4D!