C7 WB 30.09.19

In Sports this week we really enjoyed doing a hockey tournament. We have been learning about zones and staying in position which has made it a lot easier to pass and work well as a team.

This week, we started a new way of organising our learning. We had the opportunity to do independent learning, then we worked in a small group with Ms Hoy, Ms Brown , Ms Charnley, Mr Vitry or Mr Charity. For independent learning we had a lot of choices and we did activities like modelling using spaghetti and blu tac or junk, making board games, editing texts, kaboom (maths game) making a maths jigsaw and playing a marbles game to learn times tables. It was fun being independent and getting to choose our activities.

Today, we got started with our skills for life, work and creativity. We had groups doing role play, knitting, running club (time trials), drama and art. We decorated big jotters to show our personalities and interests. We are going to use the jotters for proof of learning. Today, after our activities, we marked what we had learned and thought about our goals.

 

Obair na Seachdain – Clas 7

Tha seachdain air leth trang air a bhith aig Clas 7 a-rithist.

Mar phàirt de ar topaic thar a’ churraicealam ‘Alba Àlainn’ tha sinn air a bhith a’ dèanamh pìos sgrìobhaidh pearsanta mu dè am pàirt de dh’Alba as fheàrr leinn fhìn! Smaoinich sinn air eisimpleir an toiseach – b’ e sin Dùn Èideann.  Tro seo, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh a bhith cur an cèill beachd pearsanta agus a bhith a’ cur ìmpidh air an leughadair.  Bha iomadh dòigh aig a’ chlas airson seo a dhèanamh; tro bhith cleachdadh ceistea agus samhlaidhean agus rinn iad obair air leth le bhith a’ cur an cèill na beachdan pearsanta a bha aca air na a tha a’ dèanamh àite sònraichte dhaibh. 

 

Seo cuid de na abairtean agsu beachdan inntinneach a nochd:

 

‘An toiseach, Lite, sin far a bheil mise a’ fureach…’

 

‘Dùn Èideann…an t-àite as fheàrr.  A bheil thu a’ smaoineachadh gu bheil mi às mo chiall?! Ach chan eil! Seallaidh mi dhut…’

 

‘Nuair a bhios mise sa Chlachan bidh sinn a’ faighinn tòrr reòiteagan.  Tha gaol agam air reoiteagan.  Dè mu do dheidhinn fhèin?’

 

‘An ath triob a tha  thu a’ falbh air saor-làithean, feumaidh tu a dhol gu Caisteil Dhùn Èideann!’

 

‘Am port-adhair! Tha e cho spòrsail nuair a tha thu ag èirigh aig còig uairean sa mhadainn airson falbh air plèan!’

 

Cuideachd, ann am Matamataig tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu scèile agus dealbhachadh.  Tha sinn gus a bhith sealltainn air planaichean agus a bhith cruthachadh phlanaichean sinn fhìn fhad ‘s a tha sinn a leasachadh ar sgilean.

 

Dihaoine, fhuair sinn an cothrom coimhead ri beagan ealain le Bridget Riley agus eisimpleirean a chruthachadh dhuinn fhìn.  Tha taisbeanadh Bridget Riley ri fhaicinn ann an Dùn Èideann gu Didòmhnaich.

Seo eisimpleir den t-seorsa obair aice! 

 

Obair dachaigh leughaidh ri thighinn air an ath sheachdain agus deotair leughaidh!

 

 

¡Spàinntis C6G!

Spanish Collage

‘S e ‘¡Hola Espanol!’ am pròiseact againn.  Bha sinn a’ cruthachadh caractaran a tha a’ fuireach anns an Spàin, agus bha sinn ag ionnsachadh faclan airson “Cò as a tha thu?” agus “Càite a bheil thu a’ fuireach? – “¿Donde vives?”. Dh’ionnsaich sinn ciamar bhios sinn a’ sgrìobhadh  ar ainmean ann an Spàinntis. ¡Adiòs!

Obair Dachaigh aig Clas 6T

Nach toir sibh sùil thairis air dhà no thrì de na h-eisimpleirean de dh’obair dachaigh air leth a rinn Clas 6T an teirm sa.

Leis gun robh sinn ag obair air S.T.E.M agus World of Work, chruthaich a’ mhòr chuid modail àraid agus chuala sinn mu dheidhinn iomadh obair eadar-dhealaichte cuideachd!

Cuideachd, thog sinn bhideo de ar Fèis S.T.E.M. a chuir sinn air dòigh airson Clas 6L is Clas 4D. Seall cho trang ‘s a bha sinn!!

3B73EB91-A692-415D-9871-34A6A8AFBE71

3F – 21.06.19

Litearrachd

Tha sinn air a bhith ag obair cruaidh a’ sgrìobhadh stòiridhean Mgr. Duine, cuiridh sinn crìoch orra an ath sheachdainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gan toirt dhachaigh!

Matamataigs

Ionnsaich sinn mu dhèidhinn bloighean agus chruthaich sinn piotsathan blasta a-mach à pàipear le diofar bloighean de ‘toppings’ airson a’ sealltainn na ionnsaich sinn.

Cùisean Eile

Choinnich sinn ri ar tidsearan airson an ath bhliadhna. Chruthaich sinn iteileagan airson sealltainn beagan mu ar dèidhinn fhèin agus na tha an sgoil a’ ciallachadh dhuinn.

Chaidh sinn air turas dhan Fhèill Aiteachais Rìoghail. Abair gun robh e sgoinneil! Chunnaic sinn gobhairean, eich agus feireadan agus dh’ionnsaich sinn mu dhèidhinn meanbh-bhiastagan. Cuideachd, choinnich sinn ri daoine a dh’innis dhuinn beagan mun obair aca, a bha cuideachd a’ bruidhinn Gàidhlig.

 

C3N – The Royal Highland Show

On Thursday this week, C3 and nurture classes attended The Royal Highland Show and what a lovely outing it was.  Children explored the honeycomb tent where they saw bees and even a Queen Bee!  We found out some interesting facts about goats, chickens, calves and sheep.  We made our own smoothies by peddling a bicycle too.  The sun was shining and we all really enjoyed the day.  Many thanks to our parent helpers who came along and also a big thank you to Mary McFadyen for her help.

C3N – Pròiseact

An teirm seo tha sinn air a bhith trang ag obrachadh air am pròiseact againn – ‘Obraichean’.  Tha sinn cho toilichte gun d’fhuair sinn cothrom bruidhinn ri pàrantan a thàinig a-steach dhan na clasaichean.  Sheall iad dhuinn dè bhitheas iad a’ dèanamh anns an obair làitheil aca is dè na sgilean a dh’fheumas iad.  Taing gu mamaidh Maia is mamaidh Polly, cuideachd gu dadaidh Mateo.

Tòrr a’ dol!

 B’ e a’ chiad rud a rinn sinn an t-seachdain seo, spòrs spòrsail le Mgr Vitry.  Mar an t-seachdain sa chaidh bha sinn a’ dèanamh Quidditch.  An àite snac is bainne chunnaic sinn bhideo Harry Potter mu dheidhinn Quidditch a chòrd ris a h-uile duine gu mìorbhaileach!

Gu h-inntinneach bha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn chiad-chobhair.  Tha na clasaichean air a bhith feumail is inntinneach.  An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh dè nì sinn taobh a-muigh na sgoile ma chì sinn cuideigin a tha feumach air cuideachaidh, a-nis faodaidh sinn an cuideachadh oir tha sinn eòlach air ciamar a chùmas sinn sinn fhèin sàbhailte, mar a chuireas sinn fios gu 999 agus cuin is ciamar a chuireas tu cuideigin anns an Recovery Position. Continue reading “Tòrr a’ dol!”