Clàradh | Admissions

Clàradh airson na sgoil-araich
Enrolling for the nursery class

Bidh an sgoil-araich a’ gabhail clann bho aois trì.  Faodaidh sibh ainm pàiste a chur sìos airson àite san sgoil-àraich le bhith tadhail aig oifis na sgoile. Thèid àitean a thabhann  an an òrdugh aois.

The nursery class takes pupils from the age of three. To put your child’s name down, please call at the school office. Places will be allocated according to age.

Clàradh airson c1
Enrolling for P1

Bidh sinn a’ clàrachadh sgoilearan airson c1, Lunastal ’18, aig oifis na sgoile, suas gu  28 Gearran ’18. As dèidh sin, cuiribh fios dha  Comhairle Dhun Eideann air:

0131 469 3033

We shall be enrolling children for P1 in August ’18 at the school office up until 28 Feb. ’18. After that date, please contact the City of Edinburgh Council on:
0131 469 3033

Clàradh airson clasaichean eile
Enrolling for other classes

Airson sgoilearan c2-7 a chlàradh, tadhail aig oifis na sgoile. Thathar a’ sùileachadh gum bi clann a tha tighinn thugainn aig na h-ìrean seo comasach Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachdadh ionnsachaidh.

To enrol pupils for P2-7, please call at the school office. It is expected that children joining us at these stages will be competent Gaelic speakers and  can use Gaelic  in a learning environment.