Clàradh | Admissions

Clàradh airson na sgoil-araich | Enrolling for the nursery class

Bidh an sgoil-araich a’ gabhail clann bho aois trì.  Faodaidh sibh ainm pàiste a chur sìos airson àite san sgoil-àraich le bhith tadhail aig oifis na sgoile. 

The nursery class takes pupils from the age of three. To apply for a place for your child, please contact the school office. 


Clàradh airson C1 |
Enrolling for P1

Enrolment for C1 in 2022/2023 takes place from the 1st to 19th November 2021 via the City of Edinburgh Council website. If you live outwith the City of Edinburgh Council area, please apply via this link. There will be no open days this year due to coronavirus restrictions. 


Clàradh
 airson clasaichean eile | Enrolling for other classes

Airson sgoilearan c2-7 a chlàradh, tadhail aig oifis na sgoile. Thathar a’ sùileachadh gum bi clann a tha tighinn thugainn aig na h-ìrean seo comasach Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachdadh ionnsachaidh.

To enrol pupils for P2-7, please contact the school office. It is expected that children joining us at these stages will be competent Gaelic speakers and  can use Gaelic in a learning environment.