Fios Thugainn | Contact Us

Gheibh sibh gu h-ìosal fiosrachadh mu cò is còir bruidhinn ris mu gnothaichean sam bith ceangailte ri foghlam ur cuid chloinne | Please see below information on who to contact if you wish to discuss any aspect of your child’s school life.  

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-d gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk le ainm an neach ris a bheil sibh airson bruidhinn ann an cuspair a’ phuist-dealain.  | Should you wish to contact us, please email admin@taobhnapairce.edin.sch.uk including the name of the person you wish to contact in the subject line.

Iona NicIlleDhuinn | Iona Brown
Ceannard na Sgoile & Treòrachadh airson Clas 7 | Headteacher & Clas 7 Pastoral Care

Karen NicIlleRuaidh | Karen Reid 
Iar-Cheannard & Treòrachadh na Sgoil Àraich agus airson Clas 1, 2, 3 | Depute Headteacher and Nursery and Clas 1, 2, 3 Pastoral Care 

Laura Young
Iar-Cheannard & Treòrachadh airson Clasaichean 4, 5 agus 6 | Depute Headteacher and Clas 4, 5 and 6 Pastoral Care 

Sìneag Nic an t-Saoir | Sineag MacIntyre
Prìomh Thidsear| Principal Teacher