Fios Thugainn | Contact Us

Gheibh sibh gu h-ìosal fiosrachadh mu cò is còir bruidhinn ris mu gnothaichean sam bith ceangailte ri foghlam ur cuid chloinne | Please see below information on who to contact if you wish to discuss any aspect of your child’s school life.  

Ma tha sibh airson fios a chur thugainn, cuiribh post-d gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk le ainm an neach ris a bheil sibh airson bruidhinn ann an cuspair a’ phuist-dealain.  | Should you wish to contact us, please email admin@taobhnapairce.edin.sch.uk including the name of the person you wish to contact in the subject line.

Anna NicPhàil | Anne MacPhail

Ceannard na Sgoile & Treòrachadh airson Clas 5 | Headteacher & Clas 5 Pastoral Care

Iona NicIlleDhuinn | Iona Brown

Iar-Cheannard & Treòrachadh airson Clasaichean 2, 3 agus 4 | Depute Headteacher and Clas 2, 3 and 4 Pastoral Care 

Christine MacLeod | Christine NicLeòid 

Iar-Cheannard & Treòrachadh airson Clasaichean 6 agus 7 | Depute Headteacher and Clas 6 and 7 Pastoral Care 

Katie Wight | Ceitidh Wight 

Iar-Cheannard & Treòrachadh airson Clas 1 | Depute Headteacher and Clas 1 Pastoral Care 

Karen NicIlleRuaidh | Karen Reid 

Prìomh Thidsear agus Treòrachadh na Sgoil Àraich | Principal Teacher and Nursery Pastoral Care