Luchd-obrach na Sgoile | School Staff

Sgioba Ceannardais |  Leadership Team:

A’ Bh-uas. I. Nic IlleDhuinn – Ceannard na Sgoile | Head Teacher

A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher 

A’ Bh-uas. L. Young – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir – Prìomh Thidsear | Principal Teacher

A’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear (Sealach) – Na h-Ealain Chruthachail | Acting Principal Teacher – Expressive Arts

A’ Bh-uas. D. Nicleòid – Manaidsear Gnothachais | Business Manager

 

Sgioba Rùnaireachd | Administration Team:

A’  Bh-uas. M. Walker

A’ Bh-uas. M. NicPhàil

 

Sgioba nan Tràth Ìrean | Early Level Team:

Sgoil-Àraich | Nursery

A’ Bh-uas. D. NicFhionghain – Oifigear nan Tràth Ìrean | Early Years’ Officer 

A’  Bh-uas. F. NicPhail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. D. Givan – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. C. NicNeacail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. K. Roxburgh – Neach-Taic nan Tràth Ìrean | Early Years’ Assistant

A’ Bh-uas. P. Lourenco da Costa – Early Years Domestic Support Assistant


Clas 1:

A’ Bh-uas. F. Nic an Tòisich – Clas 1 Gorm

A’ Bh-uas. F. Bennett – Clas 1 Uaine

A’ Bh-uas J. Watson agus A’ Bh-uas EA. Croall – Clas 1 Purpaidh


Sgioba Ìre 1 |
 Level 1 Team

A’ Bh-uas. M. Clarke –  Clas 2C

A’ Bh-uas. E. O’Riordan – Clas 2O

A’Bh-uas. R. NicDhughaill – Clas 3D

A’ Bh-uas. K. NicFhraing – Clas 3R

A’ Bh-uas. P. Madziar, A’ Bh-uas Y. Girvan agus A’ Bh-uas D. NicFheargais – Clas 3S

A’ Bh-uas. S. Buxton agus A’ Bh-uas. D. NicNeacail – Clas 4B

A’Bh-uas. E. Grant – Clas 4G


Sgioba  Ìre 2 | Level 2 Team

A’ Bh-uas. C. NicAoidh – Clas 5A

A’ Bh-uas. L. NicDhughaill – Clas 5D

A’ Bh-uas. AM. NicRuairidh agus A’ Bh-uas. G. Dominguez – Clas 5R

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir  – Clas 6S

A’ Bh-uas. A. Horne agus A’ Bh-uas. B. NicPhail – Clas 7/6H & Clas 7P


Sgioba-taic Ionnsachaidh | Learning Support Team
:

A’ Bh-uas. J. Griogair – Gàidhlig | Gaelic

A’  Bh-uas. L. Wilkinson – Beurla | English


Clas Altraim | Nurture Class 

A’ Bh-uas. D. NicNeacail


Sgioba Ciùil | 
Music Team:

A’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear (Sealach) – Na h-Ealain Chruthachail | Acting Principal Teacher – Expressive Arts

A’ Bh-uas. C. Petersen (Clàrsach)

A’ Bh-uas E. Evans (Clàrsach)

A’ Bh-uas. P.  Seddon (Seinn)


Nuadh-Chànain | Modern Languages

A’ Bh-uas. G. Dominguez  – Spàinntis | Spanish

Mgr. J.P Vitry – Frangais | French 


Spòrs | PE:

Mgr. JP. Vitry 


Ealain | Art 

A’ Bh-uas. H Deans


Matamataig | Maths 

Dr. E. Jones 


Sgioba Luchd-taic | Pupil Support Team:

A’ Bh-uas. S. Bryson 

A’ Bh-uas A. Eunson

Mgr. M. Lock

Mgr. O. Mezger

A’ Bh-uas. C. Mhoireasdan

A’ Bh-uas A. Murphy

A’ Bh-uas A. O’Callaghan

A’ Bh-uas D. Riach 

Mgr. A. Salmean

A’ Bh-uas B. Sexton


Dorsair |  Janitor

Mgr. N. Reid