Luchd-obrach na Sgoile | School Staff

Sgioba Ceannardais |  Leadership Team:

A’ Bh-uas. A. NicPhail – Ceannard na Sgoile | Head Teacher

A’ Bh-uas. K. Wight – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher 

A’ Bh-uas. I. Nic IlleDhuinn – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher

A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Prìomh Thidsear  | Principal Teacher

 A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir – Prìomh Thidsear  | Principal Teacher 

A’ Bh-uas. D. Nicleoid – Manaidsear Gnothachais |  Business Manager

 

Sgioba Rùnaireachd | Administration Team:

A’  Bh-uas. M. Walker

A’ Bh-uas. L. Ward

 

Sgioba nan Tràth Ìrean | Early Level Team:

Sgoil-Àraich | Nursery
A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Priomh Tidsear an Sgoil Àraich | Principal Teacher (Nursery)

A’ Bh-uas. S. Hart – Oifigear nan Tràth Ìrean | Early Years’ Officer 

A’ Bh-uas. D. NicFhionghain – Oifeagar nan Trath Irean | Early Years’ Officer

A’  Bh-uas. F. NicPhail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. D. Givan – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. J. NicIain – Neach-Taic nan Tràth Ìrean | Early Years’ Assistant

Clas 1:
A’ Bh-uas. F. Nic an Tòisich – Clas 1 Gorm

A’ Bh-uas. F. Bennett – Clas 1 Uaine

A’ Bh-uas. K. NicFhraing – Clas 1 Buidhe

 

Sgioba Ìre 1 | Level 1 Team

A’ Bh-uas. M. Clarke –  Clas 2C

A’ Bh-uas. L. NicDhughaill  – Clas 2D

A’ Bh-uas. Y. Bloomer – Clas 2/3

A’ Bh-uas. E. Stone – Clas 3S

A’ Bh-uas J. Watson agus A’ Bh-uas K. Wight – Clas 3F

A’ Bh-uas. A.M. NicRuairidh agus A’ Bh-uas. G. Dominguez – Clas 4D

A’ Bh-uas. B. NicPhail – Clas 4P 

 

Sgioba  Ìre 2 | Level 2 Team

A’ Bh-uas. E.A. Croall – Clas 5C

A’ Bh-uas. A. Horne – Clas 5H

 

Mgr D. MacGuaire – Clas 6G

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir  – Clas 6S

 

A’ Bh. Uas. S. Hoy, Mgr R. Neithercut, Mgr J.P Vitry agus A’ Bh-uas. I. NicIlleDhuinn  – Clas 7 

 

Sgioba -taic Ionnsachaidh | Learning Support Team:

A’ Bh-uas. J. Griogair – Gàidhlig | Gaelic

A’  Bh-uas. L. Young – Beurla | English

Clas Altraim | Nurture Clas 

A’ Bh-uas. D. NicNeacail

Sgioba Ciùil | Music Team:

 A’ Bh-uas S. Nic an t-Saoir – Prìomh Thidsear | Principal Teacher 

A’ Bh-uas N. Fee – Tidsear Ciùil

A’ Bh-uas. C. Petersen (Clàrsach)

A’ Bh-uas. P.  Seddon (Clàrsach)

 

Nuadh-Chànain

A’ Bh-uas. G. Dominguez  – Spàinntis | Spanish

Mgr. J.P Vitry – Frangais | French 

Spòrs | PE:

Mgr A. Carruthers

Mgr. J.P Vitry 

Ealain | Art 

A’ Bh-uas. S. Watson 

Matamataig | Maths 

Dr. E. Jones 

Gàidhlig, Cuspairean Sòisealta agus Dràma (Ard-sgoil Sheumais Ghilleasbuig)

Mgr R. Neithercut

Mgr S. Charity

Mgr C. Methven

A’ Bh-Uas R. Reilly

A’ Bh-Uas M. Conroy

 

Sgioba Luchd-taic | Pupils Support Team:

A’ Bh-uas. E. Aitken

A’ Bh-uas. S. Bryson 

Mgr. O. Mezger

A’ Bh-uas. C. Mhoireasdan

A’ Bh-uas. C. NicAoidh

A’ Bh-uas. C. NicNeacail

Mgr. L O’ Connor

A’ Bh-uas D. Riach 

Mgr. A. Salmean

A’ Bh-uas. J. Walker

 

Dorsair |  Janitor

Mgr. N. Reid

 

Dealbhan na cloinne ri thighinn | Pupil illustrations of school staff to come…watch this space!