Luchd-obrach na Sgoile | School Staff

Sgioba Ceannardais |  Leadership Team:

A’ Bh-uas. I. Nic IlleDhuinn – Ceannard na Sgoile | Head Teacher

A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher 

A’ Bh-uas. L. Stewart – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir – Prìomh Thidsear | Principal Teacher

A’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear (Sealach) – Na h-Ealain Chruthachail | Acting Principal Teacher – Expressive Arts

A’ Bh-uas. D. Nicleòid – Manaidsear Gnothachais | Business Manager

 

Sgioba Rùnaireachd | Administration Team:

A’  Bh-uas. M. Walker

A’ Bh-uas. M. NicPhàil

 

Sgioba nan Tràth Ìrean | Early Level Team:

Sgoil-Àraich | Nursery

A’ Bh-uas. D. NicFhionghain – Oifigear nan Tràth Ìrean | Early Years’ Officer 

A’ Bh-uas. D. Givan – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. C. NicNeacail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. D. Sturrock – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

A’ Bh-uas. K. Roxburgh – Neach-Taic nan Tràth Ìrean | Early Years’ Assistant


Clas 1:

A’ Bh-uas. E. Leonard – Clas 1 Gorm

A’ Bh-uas. F. Bennett – Clas 1 Uaine

A’ Bh-uas AM. NicRuairidh agus A’ Bh-uas EA. Croall – Clas 1 Purpaidh


Sgioba Ìre 1 |
 Level 1 Team

A’Bh-uas. R. NicDhughaill – Clas 2D

A’ Bh-uas. K. NicFhraing – Clas 2R

A’ Bh-uas. N. NicAmhlaigh – Clas 3A

A’ Bh-uas. S. Buxton, A’ Bh-uas S. Moore agus A’ Bh-uas. J. Watson – Clas 3B

A’ Bh-uas M Drysdale – Clas 4D

A’ Bh-uas. E. O’Riordan – Clas 4O

A’ Bh-uas. F. Nic an Tòisich – Clas 4T


Sgioba  Ìre 2 | Level 2 Team

A’ Bh-uas. C. NicAoidh – Clas 5A

A’ Bh-uas. L. NicDhughaill – Clas 5D

A’ Bh-uas. I. NicFhionghain – Clas 6F

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir  – Clas 6S

A’Bh-uas. E. Grant agus A’ Bh-uas. A. Horne – Clas 7G & Clas 7H


Sgioba-taic Ionnsachaidh | Learning Support Team
:

A’ Bh-uas. D. NicNeacail – Gàidhlig | Gaelic

A’  Bh-uas. L. Wilkinson – Beurla | English


Clas Altraim | Nurture Class 

A’ Bh-uas. D. NicNeacail


Sgioba Ciùil | 
Music Team:

A’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear (Sealach) – Na h-Ealain Chruthachail | Acting Principal Teacher – Expressive Arts

A’ Bh-uas P. Cooney (Ceòl)

A’ Bh-uas. C. Petersen (Clàrsach)

A’ Bh-uas E. Evans (Clàrsach)

A’ Bh-uas. G. McLuskey


Nuadh-Chànain | Modern Languages

A’ Bh-uas. G. Dominguez  – Spàinntis | Spanish

Mgr. J.P Vitry – Frangais | French 


Spòrs | PE:

Mgr. JP. Vitry 


Ealain | Art 

A’ Bh-uas. H Deans


Matamataig | Maths 

Dr. E. Jones 


Sgioba Luchd-taic | Pupil Support Team:

A’ Bh-uas. S. Bryson 

A’ Bh-uas A. Eunson

A’ Bh-uas Y. Gessesse

Mgr. M. Lock

A’ Bh-uas M. NicArtair

Mgr. O. Mezger

A’ Bh-uas. C. Mhoireasdan

Mgr. A. Salmean


Dorsair |  Janitor

Mgr. M. Remmouche