Luchd-obrach na Sgoile | School Staff

Sgioba Ceannardais |  Leadership Team:

A’ Bh-uas. A. NicPhail – Ceannard na Sgoile | Head Teacher


A’ Bh-uas. C. NicLeòid – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher


A’ Bh-uas. I. Nic IlleDhuinn – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher


A’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Prìomh Thidsear  | Principal Teacher

 

A’ Bh-uas. K. Wight – Prìomh Thidsear | Principal Teacher


A’ Bh-uas. A. Gerrard – Manaidsear Gnothachais |  Business Manager

Sgioba Rùnaireachd | Administration Team:

A’  Bh-uas. M. Walker

A’ Bh-uas. D. NicLeòid

Sgioba nan Tràth Ìrean | Early Level Team:

Sgoil-Àraich | Nursery
A’ Bh-uas. M. Clarke – Tidsear an Sgoil Àraich | Nursery Teacher


A’ Bh-uas. S. Hart – Oifigear nan Tràth Ìrean | Early Years’ Officer (Air Forladh)


A’ Bh-uas. D. NicFhionghain – Oifeagar nan Trath Irean | Early Years’ Officer

A’  Bh-uas. F. NicPhail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner


A’ Bh-uas. D. Givan – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

Clas 1:
A’ Bh-uas. K. Wight – Clas 1 Uaine


A’ Bh-uas. F. Bennett – Clas 1 Uaine


A’ Bh-uas. R. NicArtair – Clas 1 Buidhe

A’ Bh-uas. J. Watson – Clas 1 Dearg

A’ Bh-uas. S. Cunniffe – Clas 1 agus Seòmar Altraim – Clas 1 and Nurture Class

Sgioba Ìre 1 | Level 1 Team

A’ Bh-uas. F. Nic an Tòisich – Clas 2T


A’ Bh-uas. L. NicFhearghais  – Clas 2F


A’ Bh-uas. I. NicIlleDhuinn – Clas 3N


A’ Bh-uas. M. NicThòmais  – Clas 3T


A’ Bh-uas. A.M. NicRuairidh – Clas 3N


A’ Bh-uas. N. Meredith  – Clas 3T agus Clas 2F

A’ Bh-uas. E.A. Croall  – Clas 4C


A’ Bh-uas. S. Hoy  – Clas 4H

Sgioba  Ìre 2 | Level 2 Team

A’ Bh-uas. C. NicLeòid – Clas 5N


Mgr. J.P. Vitry  – Clas 5V


Dr. E. Jones  – Clas 6

A’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir  – Clas 7


A’ Bh-uas. A. Horne  – Sgoil sa Choille agus Litearrachd Beurla | Forest School and English Literacy

A’ Bh-uas. A. NicPhàil  – Clas 5


A’ Bh-uas. G. Dominguez  – Spàinntis | Spanish

Sgioba -taic Ionnsachaidh | Learning Support Team:

A’ Bh-uas. J. Griogair – Gàidhlig | Gaelic


A’  Bh-uas. L. Young – Beurla | English

 

 

Sgioba Luchd-taic | Pupils Support Team:

A’ Bh-uas. E. Eglinton


Mgr. Y. Hussain

A’ Bh-uas. C. NicAoidh


A’ Bh-uas. M. NicCuinn


A’ Bh-uas. E. NicDhòmhnaill


A’ Bh-uas. J. NicDhòmhnaill


A’ Bh-uas. M. Nicleòid

A’ Bh-uas. D. NicNeacail


Mgr. D. MacGuaire


Mgr. O. Mezger

A’ Bh-uas. C. Mhoireasdan


Mgr. A. Salmean

Sgioba Ciùil | Music Team:

A’ Bh-uas S. Nic an t-Saoir – Ceòl | Music


Mgr. C. MacLeòid (Clàrsach)

A’ Bh-uas. C. Petersen (Clàrsach)

A’ Bh-uas. P.  Seddon (Clàrsach)

Spòrs | P.E:

Mgr A. Carruthers

Dorsair |  Janitor

Mgr. N. Reid

 

Dealbhan na cloinne ri thighinn | Pupil illustrations of school staff to come…watch this space!