Fàilte dhan làrach-lin ùr againn!

A Charaidean,

Fàilte dhan làrach-lìn ùr againn! Tha min dòchas gum bi an susbaint feumail is inntinneach dhuibh.

Bhithinn gu h-àraidh a’ moladh bhlogaichean nan clasaichean, far an lorg sibh naidheachdan is seallaidhaidhean  ionnsachaidh  air feadh na  sgoil.

A’ gluasad air adhart, bidh sinn a’ beachdachadh air mar a tha sinn a’ cleachdadh na làraich; na rudan a tha ag obrachadh gu math agus ag obair gus taic a chur ri ar n-òigridh agus ar teaghlaichean air-loidhne.  Ma tha beachdan sònraichte sam bith agaibh, feuchaibh gun cuir sibh fios thugainn aig oifis na sgoile.

Welcome to our new website! I hope that the content will be useful and interesting for you.

I would particularly recommend the class blogs, where you will find news and highlights  of learning across the school.

Going forward, we will be reflecting on how our website is progressing and how it can be best used to support our learners and families.  If you have any particular thoughts or suggestions on our website, please do not hesitate to get in touch with the school office. 

Le gach deagh dhùrachd,

Anna NicPhàil

 

 

Roinn ann an Clas 3N

Tha sinn air a bhith a’ roinn le bhith a’ cleachdadh loidhne-àireimh, a’ smaoineachadh mu ‘theaghlaichean àireimh’ agus ag obair air rudan a chur ann am buidheannan airson an roinn.

Chruthaich sinn postairean airson na diofar dòighean obrach againn a shealltainn agus chòrd seo rinn gu mòr.

Seo eisimpleirean de cuid a phostairean a rinn sinn.

Postairean Roinneadh Clas 3N

C5V Farpais-cheist

Bha Clas 5V a’ leughadh leabhraichean fiosrachail agus a’ cruthachadh cheistean.  An urrainn dhuibh na ceistean seo a fhreagairt?

  

Dè cho fada ‘s a bhios d’ fhalt a’ fàs gach mios?

Dè tha “funambulist” a’ ciallachadh?

Dè am blas a tha air “Slighe Chlann Uisnich”?

Dè an t-àite as teòtha a chaidh a-riamh a chlàradh?

 

Blog Bun-sgoil Taobh na Pàirce | Bun-sgoil Taobh na Pàirce Blog

 

Fàilte gu Blog Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh uile sealladh fhaighinn air na tha sinn ag ionnsachadh.  | Welcome to Bun-sgoil Taobh na Pàirce Class Blogs.  We hope you will enjoy the learning snapshots we have to share with you.

Tha gach clas gus a bhith a’ cur ri chèile blog gach seachdain; feuch gun cùm sibh sùil air an làrach ùr airson na naidheachdan againn | Each class will be sharing a blog on a weekly basis; make sure you keep an eye on our website to stay up to date.