Clas 1 Dearg | Pinata

An-diugh ann an Seall agus Innis, chuala sinn mu dheidhinn Pinata. ‘S ann à Meagsago a tha nighean anns a’ chlas. Bhruidhinn i rinn mu dheidhinn mar a tha  iad air an cleachadh aig partaidhean co-là-breith agus aig àm na Nollaige. Bidh suiteas agus dèideagan ann agus feumaidh tu  am Pinata a bhualadh nuair a chluicheas òrain sònraichte gus am bi na suiteas agus dèideagan a’ tuiteam a-mach. Abair spòrs!

IMG_5570

C1 Buidhe – Biadh Fallain

An t-seachdain seo tha clas a h-aon buidhe air a bhith ag ionnsachadh mu bhiadh fallain is biadh mì-fhallain agus carson a tha e cudromach gu bheil sinn a’ cumail fallain. Bha tòrr spòrs againn a’ cruthachadh truinnsearan fallain is mì-fhallain le bhith a’ gearradh a-mach dhealbhan bho irisean. Cuideachd, bha cothrom againn  bogsaichean-bìdh fallain is mì-fhallinn a dhèanamh suas le bhith a’ taghadh bho diofar dhealbhan.

Sealladh air seachdain eile ann an Clas 3N

Matamataig

Chùm sinn oirnn air an t-seachdain seo ag ionnsachadh mu bhloighean.  Bha sinn ag obair ann am buidheannan agus bha ag obair air dùbhlain bho aon chillidh gu ceithir chillidhean – abair gun robh dùbhlan ann an ceithir chillidhean.  Bha sinn ag ionnsachadh bloighean a chur ann an òrdan, bho bheag gu mòr.

A bharrachd air a sin, chruthaich sinn eòin air an dèanamh à bloighean.  Chì sibh feadhainn de na h-eòin dathte againn an seo.

 

 

 

Cuideachd, aig toiseach na seachdaine, chruthaich sinn piotsa le bloighean.  Dh’obraich sinn le companach, chruthaich sinn òrdan le dè a bha sinn ag iarraidh air a’ phiotsa agus an uairsin dhealbhaich sinn e.  Nuair a bha sinn deiseil chuir sinn e ann am bogsa piotsa ceart.  Mòran taing Miss NicAsgaill airson na bogsaichean piotsa fhaighinn dhuinn! Chòrd seo riunn gu mòr!

Litearrrachd

Dimàirt, bha poca inntinneach aig Miss NicAsgaill airson sealltainn dhuinn.  B’ fheudar dhuinne smaoineachadh cò leis a bha a’ bhaga shònraicte?  Am broinn a’ bhaga bha dealbhan de Cheitidh Mòrag, bòtannan mòra salach, caora ‘Lady Godiva’ agus tractor. ‘S ann le Granaidh an Eilean a bha e! Bha sinn gus a bhith ag ionnsachadh mu choltas caractar air an taobh a-staigh agus air an toabh a-muigh.

Smaoinich sinn air na buadhairean seo airson innse mu chotlas agus pearsa Granaidh an Eilein agus sgrìobh sinn foirm iarrtais dha Granaidh, airson obair fhaighinn;

 

còir           spòrsail          falt glas        feargach

ceòlmhor           snog           laghach       taiceil

trang             cuideachail              toilichte               èibhinn

[Français] Class 5 – Les émotions

Cette semaine, nous avons découvert six émotions qui nous permettent de décrire comment nous nous sentons.

Comment tu te sens ?

Je suis fâché.

Je suis content.

J’ai peur.

Je suis malade.

Je suis triste.

 

Je suis fatigué.

C7 – Pròiseact Pearsanta

Tha C7 air toiseachadh air a’ Phròiseact Phearsanta aca.  Tha iad a’ cleachdadh na sgilean tha iad air ionnsachadh thairis air a’ bhliadhna gus pròiseact pearsanta a chruthachadh.   Thagh gach sgoilear cùrsa-obrach is tha iad gu bhith a’ rannsachadh is a’ sgrùdadh an obair sin thairis air trì seachdainean.

Gur math a thèid leibh!

Seachdain thrang Clas 3T

Chleachd sinn loidhne àireamhachd airson na diofar bhloighean a bhriseadh sìos, mar eisimpleir, còigeamhan, siathamhan, seachdamhan, ochdamhan, naoieamhan agus deicheamhan. Bha sinn cuideachd a’ dol thairis air uireadan de dhà agus thrì.

Bha dithis anns a’ chlas, a tha sònraichte math air ealan, ag obair air postair gus coimhearsnachd na sgoile a shealltainn.

Chruthaich sinn pìos sgriobhaidh le bhith cleachdadh goireasan sònraichte anns a’ chlas mar faclan cumanta, faclair agus dealbh eilein a rinn sinn fhìn. Dh’aithnich sinn na buadhairean a chleachd sinn anns an sgrìobhadh againn cuideachd.

C2F – 03.05.18

Pròiseact

An t-seachdain seo, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na grèine agus mar a tha e a’ gluasad tron latha. Chaidh sinn a-mach a’ chiad rud sa mhadainn airson ar faileasan thòmhas . Chaidh sinn a-mach a-rithist airson faicinn mar a dh’atharraich iad.

 

Litearrachd

Ann an litearrachd, chruthaich sinn na stòiridhean againn fhèin le toiseach, meadhan agus deireadh. An uairsin, bha sinn ag innse ar stòiridhean dhan chlas.

Matamataig

Thòisich sinn an t-seachdain seo a bhith ag ionnsachadh mu bhloighean agus dh’fheumadh sinn leth agus cairteal de diofar rudan a lorg.  Ann am buidhnean, chruthaich sinn piotsan ùra a’ cleachdadh cànan bhloighean.

Slàinte agus Sunnd

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar chathrannasan agus cho cudromach ‘s a tha iad. An uairsin, smaoinich sinn air cò-dha a bheireadh sinne airgid ‘s rinn sinn an àrd cathrannasan ùra. Le sin, rinn sinn sanasan airson na cathrannasan ùra. Seo eisimpleirean de na rinn sinn.

C5V – Prògram airson BeeBots

Tha Clas 5V ag ionnsachadh codadh. An-diugh bha sinn a’ cruthachadh prògram airson na BeeBots. Dh’fheumadh na robots siubhal air na bùird agus chan fhaodadh iad tuiteam air an làr. Rinn sinn slighe le cnaip-starra agus bha e doirbh tomhais càite an rachadh an robot.

Ag ionnsachadh tro gheamannan

Le bhith a’ coimhead air faclan gu tric, tha e a’ fàs nas fhasa dhuinn an leughadh agus an sgrìobhadh.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh cuid de na faclan cumanta le bhith a’ cluich a’ gheama ‘Cairt mu dheireadh!’, a tha coltach ris a’ gheama ‘Uno!’.