C6 03.04.20

Abair gu bheil sibh air a bhith trang an t-seachdain seo C6.  Tha sinn gu math pròiseil asaibh!  Bhiomaid toilichte cuid den obair sgoile a rinn sibh fhaicinn.

Cuiribh ar n-obair gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

Tha sinn a’ guidhe Caisg shona dhuibh.  Cùmaibh Sàbhailte.

Mgr McGuire, Dr Jones is a’ Bh-uas Nic an t-Saoir.

 

You all have been busy working hard this week C6.  We are very proud of you.  We would love to see some of the school work you have produced this week.

Send a piece of work to admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

We wish you all a Happy Easter when it comes.  Keep safe.

Mr McGuire, Dr Jones and Miss MacIntyre

 

[C5 03.04.2020] obair a’ chlas!

Clas a còig!

Tha sibh air a bhith cho trang ag ionnsachadh bhon taigh is tha e air a bhith na tlachd uabhasach mòr dhuinn coimhead air an obair agaibh!  C5 you’ve been working so hard and it’s been an absolute pleasure for us to see your work!  Seo cuid de na dealbhan a fhuair sinn an t-seachdain a tha a’ sealltainn na tha sibhse air a bhith ris!  Here’s some of the photos:

Continue reading “[C5 03.04.2020] obair a’ chlas!”

Some Tunes!

Hi everyone,

If you have an instrument at home, here’s a couple of tunes for you to learn. I love the idea of us having a wee ceilidh when we are back together and playing these tunes! I have had a few problems with technology this week so apologies if these files don’t work :/

Continue reading “Some Tunes!”

C7 03.04.20 Answers and Extras!

 

Hi C7Abair dà sheachdain trang, Clas 7.  Tha e air còrdadh rinn gu mòr a bhith a’ faighinn cothrom ur cuid obrach fhaicinn agus a bhith cluinntinn bhuaibh air post-dealain cuideachd.  Chan e deireadh teirm àbhaisteach a tha seo idir, ach tha sinn an dòchas gum bi deagh shaor làithean agaibh agus gun urrainn dhuibh an cothrom fhaighinn beagan fois a ghabhail.  Tha sinn an dòchas gum faic sinn a h-uile duine agaibh ann an ùine nach bi fada.  Cùmaibh sàbhailte agus bheiribh an aire oirbh fhèin.

Leis gach deagh dhùrachd,

Ms. Hoy, Mgr Neithercut, Mgr. Vitry agus Ms. Brown

What a busy fortnight we have had, C7.  We have loved getting the opportunity to see some of your pieces of work and to hear from you through e-mail. It’s definitely not the kind of end of term that we are used to but we all hope you are able to enjoy your holidays and that you get the chance to relax a bit.  We hope we will get to see you all very soon.  Keep safe and look after one another.

Leis gach deagh dhùrachd,

Ms. Hoy, Mgr Neithercut, Mgr. Vitry agus Ms. Brown

 

 

Continue reading “C7 03.04.20 Answers and Extras!”

[C2C – 2020.03.04] Dihaoine | Friday

Madainn mhath, Clas 2! Chan eil obair againn an-diugh. Tha sinn dìreach a’ dol a bhith a’ coimhead air na dealbhan gun do chuir sibh thugam an seachdain sa chaidh.

Nach eil sibh a’ deànamh obair sgoinneil!

Abair pìosan-ealain! Chì mi gu bheil sibh air chumail trang le obair-sgoile cuideachd. Tha sibh a’ deànamh cho math ag ionnsachadh aig an taigh. Continue reading “[C2C – 2020.03.04] Dihaoine | Friday”

Obair Clas 1B

Abair nach robh sibh trang Clas 1B!  Taing dhan a h-uile duine a dh’obraich cho cruaidh an t-seachdain sa chaidh. Tha mi gad ionndrainn gu mòr! 🙂

Weren’t you all busy Clas 1B!  Thank you all very much for working so hard last week. I’m missing you all very much! 🙂

A’Bh-uas Rankin

 

 

Nurture – 2020.04.02 – Sealladh/Perspective

Madainn mhath – ciamar a tha sibh uile an-diugh?

I wonder if anyone spotted my wee April Fool’s joke yesterday? Sadly, my football skills are definitely not good enough for the Scotland squad and my children tell me that I’m too old to go pro anyway! It’s fun to try to learn new things though, especially when we swap roles and let children be the teachers 😀
Continue reading “Nurture – 2020.04.02 – Sealladh/Perspective”