Là Naobh Anndra

Bha tòrr spòrs againn anns an sgoil-àraich a’ comharrachadh Là Naobh Anndra an t-seachdain seo.  Bha spòrs againn ag èisteachd agus a’ dannsa ri ceòl Albannach agus a’ dèanamh dannsa Albannach còmhla ri chèile. Abair thusa gu robh sinn a’ coimhead spaideal anns na fèileadhean agus bonaidean againn cuideachd!

This week in sgoil-àraich we celebrated St Andrew’s Day. We had great fun listening to and dancing to Scottish music together. We tasted different Scottish food and enjoyed dressing up in traditional Scottish dress. Don’t we look great in our kilts and bonnets?

Là na Taingealachd Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh

Anns an sgoil-àraich bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh agus na tha iad a’ dèanamh ann an sin airson comharrachadh Là na Taingealachd.

Thainig dà mhamaidh Aimeireaganach a-steach dhan sgoil-àraich airson innse dhuinn beagan mu dheidhinn Là na Taingealachd. Dh’innse iad dhuinn carson a tha iad a’ comharrachadh an là seo agus na tha iad a’ dèanamh mar theaghlach air an latha sònraichte seo.

In sgoil-àraich we have been learning about the USA and about why many Americans celebrate Thanksgiving.

Two of our American mums came in to tell us a bit about Thanksgiving. They explained to us why Thanksgiving is a special celebration day in the USA. They also told us about what they do as a family to celebrate this special day.

C7 Pizza Party

A group of C7s made pitta pizzas on Friday during our skills for life, work and creativity lesson. First we had to wash our hands and the tables to make sure we were being hygienic. We washed the vegetables and then we chopped them and made sure the oven was at the right temperature. We learned how to peel mushrooms and we were practising using knives safely.

‘It was so satisfying peeling the mushrooms!’

This week, we decided to share out the cooking and everyone got to taste the pizzas.

‘They were healthy and tasty!’

We also recently made Blueberry Muffins and unfortunately we didn’t have a scale to measure the weight of the ingredients so we had to do a lot of maths calculations to work out the right measurements. We converted the measurements into cups.

We have also had a group playing music together and a group learning how to use a sewing machine. We enjoyed a great dance performance from a group who had worked hard to make a well coordinated routine.

Maths

In maths we have been making calendars so we have been learning about time and the biggest part of our learning in maths just now is Enterprise.

We are learning about profit and loss and how important it is to think about money when running a business. This week we are working out how much we are spending to make our calendars and then we will decide how much to sell them for to make sure that we make a profit.

Literacy

We are learning about how to analyse a text and how to create character logs and we are also learning about how to create a setting using interesting vocabulary. For writing our own settings, we were given an image and we had to use it creatively.

We are reading ‘Wonder’ just now as our class novel.

‘Wonder is helping us to think about what might be going on around us and that everything isn’t perfect. It has helped us to look through the eyes of someone who has a disadvantage. It helps us to think about how everyone is not the same and that it is important not to judge people because they are different.’

 

Seachdain a’ toiseachadh 25.11.19

Cànan

Gach Diluain tha sinn ag obrachadh air ar obair-dachaigh.  Chruthaich sinn ceithir stèiseanan – bha sinn a’ dol mun cuairt gach stèisean is bha obair diofraichte aig gach stèisean dhuinn.

Aig  stèisean aon-  dh’fheumadh tu lorg na faclan cumanta agad ann an leabhraichean Ghàidhlig is an uairsin an t-seantans sin a sgrìobhadh a-mach.

Stèisean Dhà –    Bha diofar gheamanan againn le ar faclan cumnanta.  Chluich sinn ‘Nathraichean is Àradhraidhean’.

 

Stèisean Trì – Geamanan Faclan Cumanta – feumaidh tu na faclan agad a sgrìobhadh ann an diofar dòighean.

 

Stèisean Ceithir – Clàradh – Tha sinn a’ cruthachadh seantans le na faclan cumanta againn is tha sinn gan clàradh.  Coimhead air na googedrive airson cluinntinn ar seantansan.

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhiodh sinn ag obrachadh a-mach diofar seòrsaichean de bhloighean.  An ath sheachdain bidh sinn ag ionnsachadh barrachd mu dheidhinn bloighean co-ionann.

Thòisich sinn ri bhith ag obrachadh air geamanan uiread an t-seachdain seo cuideachd.

Cuspair

Bha sinn a’ cruthachadh bàtaichean.  Tha am cuspair againn mu dheidhinn Forsaichean.  Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ‘Fleòdrach is Plumadh’.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn uisge-dhìonach is am b’urrainn dha na bàtaichean againn a bhith mar uisge-dhìonach.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh faclan spàinnteis mu dheidhinn dè na rudan a bhitheas a’ tachairt ann am baile mòr.

Spòrs

Tha sinn a’ toiseachadh air dannsa Gàidhealach an-diugh. Ann an luth-chleasachd rinn sinn obair air na brataich an t-seachdain seo.

 

Airson Spòrs

Q: What do Penguins wear to the beach?

 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

Fòrsaichean agus Iom-tharraing

‘S e Fòrsaichean agus Iom-tharraing an cuspair air a bheil sinn ag obair an-dràsta sa chlas. Gus seo a rannsachadh, dh’obraich sinn ann am buidhnean gus drochaidean a thogail a-mach à pàipear.

 

Chleachd sinn diofar chumaidhean san dèanamh aca gus structar teann, làidir a chruthachadh.

Nuair a bha sinn riaraichte le ar drochaidean,  chuir feadhainn againn ar botail uisge air muin nan drochaidean gus faicinn an seasadh iad ri cuideam an uisge!

 

 

 

Diwali

Thairis air an cola-deug mu dheireadh tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn fèill Diwali. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn na diofar chreideamhan a th’ ann air feadh an t-saoghal agus gu bheil Diwali mar phàirt den chreideamh Hindu. Leugh sinn sgeulachd Rama agus Sita agus dh’ionnsaich sinn carson a tha Fèill nan Solas na phàirt chudromach dhan chreideamh. Tha e air còrdadh ris a’ chlas a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali agus a bhith a’ cruthachadh pàtrain Rangoli, dealbhadh chleasan-teine agus a’ dèanamh lampaichean diva a-mach à criadha. Tha e air a bhith na chothrom ionnsachaidh mhath dhan a’ chlas.

.

Spòrs le Matamataigs

An duigh, bha C3S a cleachdadh na iPads airson ‘Hit the Button’ a chluich.  Tha sinn a’ fàs nas luaithe le uiread 2, 3, 4, 5 agus 10. Faodaidh sibh seo fheuchainn aig an taigh:

www.https//topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

C5 Novel Study

C5 received their chosen text for our English novel study today.  They have to read a quarter of their text every week as well as doing their role in the literacy circle.  C5 will be presenting their work on Monday to their literacy circle.

Please find below links to recordings of the class texts.

A recording of Flat Stanley:  https://youtu.be/XslC9PlQHMs 

A series of youtube videos recording (with extra discussion) of The London Eye Mystery here: https://www.youtube.com/watch?v=_qTZx-qMwq8 

A recording of Charlotte’s Webhttps://www.youtube.com/watch?v=TgsD-xdJdoM 

A recording of The Sheep Pig (chapter by chapter series of videos): https://www.youtube.com/watch?v=d7kkelwadMw&list=PLD2F9ZkgGr20H_mbu31GNQXZvuS0GNze6 

Two youtube videos of The Worst Witch: https://www.youtube.com/watch?v=iJnhi6WLgn0   agus https://www.youtube.com/watch?v=IQagOOw9zcs 

 

Gyoza!

Gu fortnach thàinig pàrantan sgoilear C5 a-steach gus ar teagasg mu dheidhinn Iapan agus gyoza!  An uair sin dh’obraich sinn ann am buidheanan gus gyoza a chòicearachd.

Gu h-inntinneach ’s e biadh an topaig againn, a bharrachd air a sin tha na gyoza bho Iapan gu math blasta ach tha iad cuideachd ann an Sìona agus Korea.

An toiseach bha sinn a’ measgachadh le na làmhan glan, sgileil againn an uair sin sguab sinn pàirt den mheasgachadh is chuir sinn e air an wrapper e.

Gu spòrsail chuir sinn uisge mun cuairt air an oir, mu dheireadh fhighe sinn aon taobh, mu dheireadh thall, chòicearachd sinn iad an uair sin chuir sinn iad nar beòil.a