Seachdainn Spòrsail

Matamataig

Ann an Matamataig bha sinn a cuir-ris le àireamhan mòra. Chleachd sinn na sgilean againn airson dublachach agus cuir-ris na ar cìnn. Bha sinn a cuir-ris le àireamhan suas gu 1000.

Ann am Matamataig Cìnn bha sinn ag obair air le clàr nan uireadan 5,6,agus 7 le geamannan.

Seo an lince ma tha sibh airson cluich aig an taigh:

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Cànan

Bha sinn a’ dèanamh sgrìobhadh persanta an t-seachdain seo. Sgrìobh sinn mu ar deidhinn fhèin.

Bha sinn ag ath-innse na sguelachd mu dheidhinn an Rìgh Eachainn agus rinn sinn uile ad sgoinneil le briathrachas bhon stoiridh. Sgrìobh sinn sìos na faireachdainn a bha aig Rìgh Eachainn.

litreachadh clas 5 chilli grid

Chruthaich sinn caractar ùr airson na sguelachd cuideachd.

Bha sinn cuideachadh a’ litreachadh na facail cumanta.

Slàinte agus Sunnd

An t-seachdainn seo dh’ionnsaich sinn bho cheile!

Dh’ionnsaich diofar sgoilearan dhuinn mar a bhios sinn a’ dèanamh ‘fortune teller’, a’ cruthachadh mapa agus a’ dèanamh dealbhan de mhucan-mhara.

 

Ealain

Rinn sinn dealbhan le cearcaill ann an stiodhle Kandinsky.

 

 

 

 

C4S 07.09.20 – 11.09.20

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cumaidhean 3sh. Chaidh sinn a-mach airson coimhead san raon-chluiche airson diofar chumaidhean 3sh. Lorg sinn cònaichean, ciùban, siolandairean agus priosam triantanach.

Sgrìobh sinn litir gu Granaidh Meusaidh mun choille-uisge. Rinn sinn plana cuideachd. Bha e spòrsail.

Rinn sinn luach àite le a’ Bh-uas Croall agus leugh sinn mun choille-uisge còmhla rithe.

Rinn sinn suirbhidh an t-seachdain seo airson faighinn a-mach ciamar a tha daoine a’ tighinn dhan sgoil. Tha iad air a bhith ga dhèanamh airson 12 bliadhna!

Rinn sinn pupaidean airson innse sgeulahd anns a’ Ghàidhlig.

Thug sinn sùil air Aithne air Ainmhidhean agus dh’ionnsaich sinn mu crogaill, tigear agus bìobhairean.

Abair seachdain thrang a bha againne!

 

Chruthaich sinn ar beathaichean coille-uisge againn fhìn cuideachd. Seall na rinn sinn:

Buidheann 1

Buidheann 2

Buidheann 3

Buidheann 4

Buidheann 5

Buidheann 6

Sgeulachdan | Stories

Ann an clas Purpaidh, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh an sgeulachd Na Tri Mucan Beaga.  Rinn sinn map sgeulachd agus dh’ionnsaich sinn an sgeulachd ath-aithris.  Chuir sinn an sgeulachd an gnìomh sa ghàrradh cuideachd!  An ath-sheachdain bidh sinn a’ toiseachadh sgeulachd ùr – An Tuineap Mòr.  Seo ceangal ris an sgeulachd sa Gàidhlig.

http://sgeulachdan.scot/

A’ bharrachd air sin, tha sinn air a bhith a’ cleachdadh na gnìomhan anns an t-òran seo gus ar cuideachadh a’ cuimhneachadh làithean na seachdain sa Ghàidhlig.

In Clas purpaidh, we have been learning the story ‘The three little pigs’.  We made a story map and we learned to retell the story.  We did some acting from the story in the garden too!  Next week we will be starting a new story – The Enormous Turnip.  Here is a link to the story in Gaelic.

http://sgeulachdan.scot/

Also, we have been using the actions in the song in the video above to help us to remember the days of the week in Gaelic.

Clas 1 Uaine

Tha clas 1 Uaine air a bhith ag ionnsachadh gus cunntadh air adhart agus air ais bho 0-10. Cleachdaidh sinn an t- òran ‘Deich Iasg Beaga’gus cuideacheach le cunntadh. Seo an ceangal; https://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh pàtran domino bho 0-6. Bidh sinn a dèanamh barrachd mu phàtrain domino an t-seachdain seo.  

An t-seachdain seo tha an clas a’ dèanamh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Seo an ceangal le sgeulachd; https://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one

The class have been learning how to count forwards and backwards from 0-10. We will use the song Deich Iasg Beaga to help our learningHere is the linkhttps://www.youtube.com/watch?v=ndzzL3DgqGo 

The class are also learning to recognise domino patterns from 0-6. We will do more on this next week.  

Next week the class are doing the story of An Tuineap Mòr. Here is the link to the story with the audio filehttps://www.gaelic4parents.com/maoilios/read-aloud/storyworlds-series-one 

An Seachdain Seo: 7mh den An t-Sultain

Tha sin air mios a-nis a cuir seachad ann C2!

Bha an clas airson gum biodh fios agad gu bheil sinn air a bhith:

  • “aig obair le aireamhan”
  • “a cluich ann an taigh-cluiche”
  • “a sgriobhadh”
  • “ag eisdeachd ri sgeulachdan”
Seo Numicon City
Ag obair air na fine motor skills againne
A sgriobhadh mu dhedhinn rudan a rinn sinn
Obair fonaigs

7-11 den t-Sultain

An t-seachdain seo, rinn sinn drama. Leugh sinn ‘Na Tri Mucan Beaga’ agus an uair sin geàrr sinn a-mach pupaidean airson drama a chur air doigh.

Cuideachd, rinn sinn saidheans. Chruthaich sinn gliders, pleanaichean agus heleacoptarean agus bha sinn a’ coimhead air cho slaodach neo luath ‘s a bha iad. Dh’ ionnsaich sinn am facal ‘iom-tharraing’ (gravity).

Bruth air seo airson ar heleacoptar fhaicinn!

Heleacoptar

Ann an matamataig, chruthaich sinn ‘fortune tellers’ airson practas a’ dhèanamh air ar clàran uiread. Cuideachd, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn cumaidhean 3sh (3D), agus chaidh sinn a’ sìreadh cumaidhean anns a chlas againn.

Tìoraidh!
C4G

Seachdain a’ Toiseachadh 07.09.20 C7

Gaisgeach na Gàidhlig

Gach seachdain bidh cuideigin a ’ faighinn duais ‘Gaisgeach na Gàidhlig’ airson a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig agus a’ sealltainn urram do dhaoine eile. 

An t-seachdain seo ‘ s i Aoife a bhuannaich.  Meal do naidheachd Aoife!

Cuspair

Bha sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu ar caraidean ùr ann an Alba Nuadh.  Bha sinn a’sgrìobhadh litir ann an Beurla is an uairsin ann an Gàidhlig.  Bha sinn a’cruthachadh foirm mu ar deidhinn fhìn.  Bha sinn a’ lìonadh a-steach phrìomh bhailtean ann an Alba Nuadh.

Cànan

Bha sinne ag obrachadh air faclan cumanta.  Bha sinn ag èistechd ri stòiridh ‘Donnachadh Dubh’ agus dh’fheuch sinn ri deireadh eader-dhealaichte a’chruthachadh.  Abair gun robh deagh stòiridhean againn.

Matamataig

Dh’ obraich sinn air fèin measadh an t-seachdain seo.  Cheartaich sinn ar n-obair againn fhìn is chaidh sinn tharais air na suim a fhuair sinn cèarr.  Bha e èibhinn oir bha feadhainn againn a’ cur a’ choire air an àireamhair nuair nach robh an aon freagairt aca! 

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ cleachdadh an dòigh Sìneach airson a bhith obrachadh a-mach iomadachadh fhada.  Bha sinn a’ cluich ‘Hit the Button’ ag obrachadh le clàran uiread leis an geama.  

Nach feuch sibh fhèin e?

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

Cruinneachadh Air Loidhne

Bha a’ Bh-Uas NicPhàil a’ bruidhinn mu dheidhinn Beachd-Inntinn Fàis is Beachd-Inntinn Stèidhichte aig ann cruinneachadh.  Tha cuideigin le beachd-inntinn fàis ag obrachadh is a feuchainn air rudan – tha sinn uile ag iarraidh beachd-inntinn fàis.

Spàinnteis

Bha sinn a’ ruith thairis air àireamhan is dh’obraich sinn air an uair ann an Spàinnteis.

Spòrs

Ann an spòrs bha sinn ag obrachadh air fallaineachd agus bha sinn a’ dol mun cuairt na stèiseanan agus ag obrachadh air diofar dòighean a bhios ar bodhaig ag obrachadh.

Deagh Naidheachd

Bu chòir na sgoilearan seo a bhith gu math pròiseil mar a rinn iad ann an spòrs an t-seachdain seo.  Bha iad ag èisteachd gu dlùth is dh’obraich iad gu cruaidh aig gach stèisean.  Tha Mgr Vitry is a’ Bh-Uas Nic an t-Saoir gu math pròiseil asta!

Clas 3S S.T 07.09.20 | W.B 07.09.20

Madainn mhath,

Leugh sinn an Fhaochag agus a’ Mhuc Mhara. Seall air na dealbhan alainn a pheant sinn.

Chluich sinn geamanan le cairtean airson ionnsachadh mu dheidhinn luach aite. Bha sinn a lorg na h-aireamhan as motha agus as lugha.

Tioraidh,

Clas 3S