Sàbhailteas air-loidhne

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a chumas sinn sàbhailte air-loidhne. Dh’ ionnsaich sinn nach bu chòir dhuinn fiosrachadh pearsanta sam bith a thoirt do choigrich.

Ma tha sinn a’ faireachdainn mì-chinnteach no mì-shàbhailte, bu chòir dhuinn innse do dh’inbheach

Pàrataidh Teatha & Seinn Còmhla le ar Mamaidhean.

Bha na sgoilear air an dòigh glàn an t-seachdain sa chaidh nuair a bha pàrtaidh teatha againn ‘ s ann sgoil àraich gach latha airson ar mamaidhean agus granaidhean.

Sheinn na sgoilearan sia orain airson na mamaiadhean/granaidhean aca aig gach pàrtaidh teatha agus fhuair na mamaidhean agus na granaidhean cothrom cupan teatha agus sgona is pìos cèic a’ ghabhail.

Mòran taing gu a’ Bh-uas F. NicPàil airson seo a chur air dòigh . Tha sinn an dòchas gun do chòrd e ribh.

 

The sgoil àraich children were delighted to host our Singalong -Tea Parties last week.

We ran a tea party for our Mummies and Grannies each day for both the morning and afternoon sessions. The children sang 6 Gaelic songs for their mummies/grannies and the Mums and grannies had an opportunity to enjoy a cup of tea and enjoy a scone and a piece of cake whilst listening to the beautiful singing.

Many Thanks to Ms. F. MacPhail for leading on this project. We do hope that all the Mums and grannies enjoyed it.

Fuirich agus Cluich

Tha e a còrdach ri na sgoilearan agus an luchd-obrach nuair a tha pàrantan a’ tighinn a-steach gan sgoil àraich gach mìos airson na seiseanan Fuirich agus Cluich againn. Abair gu bheil e spòrsail airson na sgoilearan nuair a tha iad a’faighinn cothrom cluich le mamaiadh no dadaidh anns an sgoil àraich. Ma nach d’fhuair sibh cothrom tighinn gu na seiseanan Fuirich agus Cluich againn fhathast, feuch gun tig sibh ‘ s ann Giblean no ‘s ann Cèitean – bidh fàilte blàth a’ feitheamh oirbh.

 

 

The sgoil àraich learners and staff really look forward to our Fuirich agus Cluich sessions each month. It is great fun for the children to be able to play with their mums and dads at sgoil àraich. If any parents/carers have not yet had the opportunity to join us on one of these sessions then please sign up for our April or May sessions – a warm welcome awaits you.

Seachdain a’ toiseachadh 28.03.19

Cànan

Tha sinn air a bhith a’ coimhead air ciamar a bhitheas sinn a’ lorg faclan anns am faclair an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air faclan a bha uile a’ toiseachadh le an aon litir mar eisimpleir:   ithe, isbeanan, isean is iteagan  an uairsin chuir sinn iad ann an òrdugh.  Abair spòrs!

Dh’ionnsaich sinn cuideachd ciamar a bhitheas sinn a’ cruthachadh aithisg sìmplidh.  Chruthaidh sinn ar aithisgean againn fhìn air cearcan!

Ann am fonaigs dh’ionnsaich sinn mu na fuaimean

id, il, in, ir, is, it

Matamataig

Tha sinn air a bhith gu math trang ann am matamataig is tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn roinneadh.  Choimhead sinn air roinneadh 4 is 5.  An ath sheachdain coimheadidh sinn air 6 is 7.

Pròiseact

Dh’ionnsaich sinn mu moiseach Ròmanaich an t-seachdain seo is thòisich sinn ri bhith a’ cruthachadh na maoisiche againn fhìn.

Notaichean

An t-seachdain seo bha sinn gu math trang ag ionnsachadh mar a nì thu notaichean air na ipads. Chleachd sinn na notaichean againn gus postairean a dhèanamh mun bheathach as fheàrr leinn. Seall de cho cruaidh sa tha sinn ag obair!

Cearcall-Uisge

An t-seachdain bha sinn a’ dèanamh bileagan-fiosrachaidh ann am buidheanan ma dheidhinn a’ Chearcall-Uisge; a’ chuspair againn.  Chruthaich sinn iad le feartan leabhraichean fiosrachaidh mar fo-thiotalan, stiùireadh, diagraman is faclairean.  Bha sin spòrsail oir tha sinn air a bhith ag ionnsachadh ma dheidhinn teann-stuth, lionn agus gas anns a’ Bheurla agus anns a’ Ghàidhlig.

Continue reading “Cearcall-Uisge”

Budgets and Science!

In maths this week we finished our assessments to see how we were doing with rounding and estimating. We were feeling very confident! Now we are going to try to use rounding and estimating all the time to make sure we have reasonable answers. Then we started a new maths topic about managing money and how to think about a budget. We made up characters and thought about how they would spend the money they earned in real life. We were really surprised that what we thought was a lot of money, wasn’t actually that much when you have to pay for all of the essentials for example, bills and tax. 

In science this week we were learning about materials that were soluble, insoluble and how to make a solution. We also learned about density and how different liquids have different densities.

We were learning about separating materials using different methods, for example, magnetism, filtering, sieving and decanting. We also learned that you could separate a solution by heating it, for example if you boiled salty water, the water will evaporate and leave the salt behind.

 

EPSSA Cross Country – Clas 6L/T

On Monday the 25th of March, 12 excited children travelled to Duddingston to compete in the EPSSA Cross Country Championships with Miss Mactaggart and George Lupton, alongside other parent helpers at the event.

The girls managed to finish the race in 8th, 36th, 69th, 98th and 102nd position, out of 250 children – resulting in a top 10 finisher medal for the girls.  The boys also raced hard and finished 11th, 125th, 169th, 186th and 187th, meaning the boys only narrowly missed out on also being awarded a top 10 finisher medal.

These results are fantastic and both the children and their coaches, Mr Vitry and George Lupton should be commended for their hard training efforts.  All children conducted themselves well and showed respect to other people, both at the event and on the public transport both there and back.  Well done! Here’s to the next race…!

Iomagainean is Ro-innleachdan – Clas 6T

 

An t-seachdain sa, bhruidhinn sinn mu dheidhinn iomagainean pearsanta agus dhèilig sinn riutha le bhith a smaointinn air ro-innleachdan feumail.

Bha cothrom againn ìre pàrnalaich a sgrìobhadh airson measgachadh de suidheachadhan gus am faiceadh gach sgoilear nar clas gun robh a h-uile duine a’ fàs rud beag iomagaineach air diofar àmanan.

Mar sin, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn ro-innleachdan eadar-dhealaichte bho chèile agus chruthaich sinn postairean soilleir airson ar teachdaireachd a chonaltradh le càdh.

Nach iad a bha soirbheachail?

Sgoil sa Choille

An t-sèachdain seo chaidh sinn don Sgoil sa Choille. Rinn sinn pàtaran a’ cleachdadh dhuilleagan gus làrach a dhèanamh, chleachd sinn an hammock agus  bha sinn a’ sreap chraobhan . Bha e gu math spòrsail!