An t-seachdain C4C

Gu spòrsail ann an parkour bha sinn a’ cluich geamanan cho spòrsail ri cuilean, anns na geamanan bha sinn a’ dol mun cuairt an scaffolding a’ dèanamh vaults.

Gu sona ann an slàinte is sunnd bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn slàinteachas pearsanta airson postairean mìorbhaileach a chruthachadh.

C4 Maths

In maths this week, we have been learning about how to gather information and use it to make a bar chart.

We used tally marks to make it easier to count the numbers. They gave us a very quick way of counting up in 5s. Our investigation questions was: When is your birthday?

We gathered all of the classes birthdays and made them into a bar chart to show how many birthdays were in each month. The chart had to have a scale on the vertical axis and labels on the horizontal axis. It also had to have a title to tell us what the information was all about.

When we had made the chart, we had to count the tally marks and draw the bar going to the correct number on our chart.

C4H Last Parkour Lesson

Today was our last day at Parkour! We were set a challenge to use all of the skills that we have learned and we had to get from one side of the room to the other side of the room. The tricky thing was we had to try to do it without touching the floor. Then to make it even trickier we were aiming to do it 200 times in 15 minutes!

We worked together to complete the challenge and… we did it!!

We talked about what we thing Parkour is…

  • Sometimes it can be risky but it is worth it
  • Fun
  • Suitable for all ages
  • When you find different ways to manouver around the room over different obstacles
  • Learning about risk
  • Taking risks
  • A sport for everyone
  • About trying hard and trying again

 

Seachdainn Saoghal Obrach ann an Clas 2

An t-seachdainn sa chaidh, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn obair dhaoine eile mar phàirt den phròiseact againn, ‘Saoghal Obrach’.

Thàinig A’ Bh-Uas NicThòmais a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair inntinneach mar neach-naidheachd. Dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn ag innse sgeulachdan le dealbhan.

Thàinig A’ Bh-Uas Pooley a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair a’ teagasg Iapanais do dh’inbhich. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn cultar Iapanach agus facal neo dhà ann an Iapanais.

 

 

Thàinig Nurs Firth a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair ann an ospadal. Dh’ ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cur bann cheart oirnn nuair a tha sinn air ar goirteachadh agus cuideachd, chleachd sinn steatascop airson èisteachd ri ar crìdhean.

 

 

 

Thàinig A’ Bh-Uas Bryson a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair ann am bùth comaig. Bha tòrr dheilbh aice mu dhiofar ghaisgich agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ‘manga’.

 

Thàinig ‘Dotair Crumbles’ a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn a h-obair mar chleasaiche ann an ospadalan. Abair gun robh i èibhinn!

 

 

 

Thàinig A’ Mhgr MacThòmaiss a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn obair mar fhiaclair. Sheall e dhuinn diofar dhealbhan de ghathan-x agus dh’innis e dhuinn mar a tha sinn a’ coimhead as dèidh ar fiaclan.

Tapadh leibh dhan a h-uile duine a thàinig!

Clas Uaine

Ann an Clas 1 tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dhiofar air beatha air eilean is beatha anns a’ bhaile mhòr. Leugh sinn Ceitdh Mòrag, choimhead sinn air dealbhan John Lowrie Morrison agus dh’èist sinn ri sgeulachdan Mrs Cunniffe mu bhith na nighean bheag ann an Leòdhas. Ann an ceòl dh’ionnsaich sinn na h-òrain, ”S ann an Ìle’ agus ‘Eilean Fraoich’.
Rinn a’ chlas dealbhan brèagha air na chì thu air eilean is dh’fheuch sinn sgrìobhadh a chur ris. Abair obair mhath a rinn iad uile!

Tha na h-orain ri fhaighinn an seo:

Eilean Fraoich:  https://www.youtube.com/watch?v=TM8RA64cbGs

S ann an Ìle:  http://www.celticlyricscorner.net/puirt/sann.htm

C1 Buidhe- Togail an Eilean Leòdhais

An-dràsta ‘s e  ‘Ceitidh Mòrag, na h-Eileanan is na Bailtean-Mòra’ an cuspair againn.

Mar sin, bha sinn cho fortanach gun d’ thàinig a’ Bhean-Uasal Eglinton a-steach airson bruidhinn rinn mu dheidhinn mar a chaidh a togail ann an Eilean Leòdhais. Fhuair sinn a-mach gun robh clasaichean tòrr nas lugha aca sna h-eileanan. Cha robh ach coignear anns a’ chlas aice!

Sheall i dealbhan dhuinn cuideachd agus bha tòrr rùm is traighean ann airson ruith is cluich. Chòrd e rinn faighinn a-mach gun robh caoraich agus cearcan aig a’ Bhean-Uasal Eglinton agus gum biodh i a’ cuideachadh a pàranatan a’ coimhead as an dèidh. Cha bhi sinne a’ dèanamh sin ann am baile-mòr!

Ann am baile-mòr bidh a’ mhòr chuid dhuinn a’ cleachadh rèididheadaran is dealan airson na taighean againn a chumail blàth ach ann an Leòdhas b’ fheudar dhan Bhean-Usail Eglinton mòine a chruinneachadh airson an taigh aice a chumail blàth.

Tha tòrr eadar-dhealachaidhean ann eadar eileanan is bailtean-mòra agus chòrd e rinn gu mòr a bhith a’ cluinntinn mun deidhinn. Mìle taing, a Bhean-Uasal Eglinton!

C4 Maths – Tessellations

This week we have been learning about shapes. We have learned about 2D and 3D shapes at the start of the week and we did a quiz to name them. The 2D shapes we learned about were octogon, hexagon, pentagon and quadrilaterals. We learned about how to count the faces, edges and vertices of 3D shapes and we learned the names of some 3D shapes. We learned about cubes, cuboids, cones, pyramids (square based and triangle based) and lots of other shapes!

We finished the week by learning about Escher and making tiling/tessellating patterns.

C4 Sports

This morning in Sports, we were playing Cat Chases Mouse! We were practising changing direction quickly, team work and moving quickly. It was great fun! Then we practised attack and defense and we had to take a turn of being in attack or defense. Each defender had a bottle that they had to try to keep upright. The attackers were trying to use balls to knock over the bottle. We thought it was more fun to be the attacker!

C4 A’ Sabaid airson Madagascar

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain sa chaidh?

Cò a chreideadh gu robh sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu na h-udharrasan Madagascar agus anns na litrichean bha daoine ag ràdh rudan cuamhchdail .

Gu h-inntinneach bha sinn ag ionnsachadh gu bheil Amnesty International a’ saoradh dhaoine nuair a tha iad a’ dol dhan phrìosan nuair a tha iad neo-chiontach.

Gu spòrsail dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn chòirichean dhaoine agus artagail 21 -All Humans have the right to the freedom of expression.

Gu fortanach bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Clovis Razafimalala a tha a’ sàbhaladh a’ choille-uisge ach gu muladach bha e a’ dol dhan phrìosan, gu h-eagallach airson 10 mìos air sgàth nì nach do rinn e.

https://www.amnesty.org.uk/junior-urgent-action-network

 

C3T agus C3N – Dadaidh Dan ag ìnnse mun obair aige

Thàinig Dadaidh Dan a-steach a chèilidh oirnn agus sheall e diofar chlachan dhuinn agus dh’ìnnis e dè seòrsa obair a th’ aige.   ’S e geòlaiche a th’ ann.

Bha Dadaidh Dan air bàta agus bha e a’ rannsachadh agus a’ lorg diofar chreagan shònraichte bhon talamh fon mhuir.

’S e bhòlcano poll a tha seo – uisge salach a’ tighinn suas bhon talamh.

Thug Dadaidh Dan clachan annasach a-steach dhuinn agus bha cothrom againn an làimhseachadh.  Seo anorthosite no ‘moon rock’!

Seo ainmean iongantach nan clachan!

Bha an cothrom math seo a’ toirt oirnn a bhith a’ smaoineachadh air an t-seòrsa obair a bhiodh sinne ag iarraidh nuair a dh’fhàsas sinn suas.