Latha Naomh Anndra

An t-seachdain seo, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an Naomh Anndra agus a’ comharrachadh Latha Naomh Anndra. Choimhead sinn air bhideo ag innse dhuinn mar a thàinig e a dh’Alba. Chuir sinn oirnn aodach tartan, dhanns sinn agus dh’ith sinn aran-milis.

This week we were learning about St Andrew and we celebrated St Andrew’s Day. We watched a video where we learnt how he came to Scotland and we dressed in tartan clothes and ate some shortbread

Clas 1 G s.t. 23.11.20 | Class 1 G w.b. 23.11.20

Fonaigs

Dh’ionnsaich sinn na fuaimean d agus g an t-seachdain-sa. Bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an ath-sheachdain, m agus n. Coimheadaidh sinn ri na faclan a tha a’ tòiseachadh leis na fuaimean sin agus mar a sgrìobhas tu an litir.

Eisimpleirean de m; muc (pig) agus madadh-allaidh (wolf)
Eisimpleirean de n; nighean (girl) agus norrag (snooze)

Bidh sinn a’ tòiseachadh air Sgeulachd na Nollaig cuideachd.

The class are learning two new sounds this week, m and n. We will look at what words start with these sounds and how to form the letter.

Examples of m; muc (pig) and madadh-allaidh (wolf)

Examples of n; nighean (girl) and norrag (snooze)

We will begin to look at the Christmas story next week too.

Continue reading “Clas 1 G s.t. 23.11.20 | Class 1 G w.b. 23.11.20”

Clas 1 G s.t. 16.11.20 | Class 1 G w.b. 16.11.20

Fonaigs

Dh’ionnsaich sinn na fuaimean ò agus ò an t-seachdain-sa. Bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an ath-sheachdain, d agus g.

Eisimpleirean de d; doras (door) agus dealbh (picture)

Eisimpleirean de g; gorm (blue) agus geama (game)

Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas;https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

We learned the sounds ò and ò this week.

The class will be learning two new sounds next week, and g.

Examples of d; doras (door) and dealbh (picture)

Examples of g; gorm (blue) and geama (game)

This link shows a video of the sounds we are doing in class;

https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Continue reading “Clas 1 G s.t. 16.11.20 | Class 1 G w.b. 16.11.20”

Clas 1 G s.t. 9.11.20 | Class 1 G w.b. 9.11.20

Fonaigs

Dh’ionnsaich sinn na fuaimean o agus à an t-seachdain-sa. Ma tha sibh airson beagan practas a dhèanamh a thaobh a’ cruthachadh litrichean, seo ceangal feumail:

https://www.doorwayonline.org.uk/activities/letterformation/

Bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr an ath-sheachdain, ò agus ò (tha aon air a ghairm nas fhaide na am fear eile).
Eisimpleirean de ò; òl (drink) agus bòrd (table).
Eisimpleirean de ò; cò (who) and bò (cow)

Tha an ceangal seo a’ sealltainn bhidio de na fuaimean a tha sinn a’ dèanamh sa chlas; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Continue reading “Clas 1 G s.t. 9.11.20 | Class 1 G w.b. 9.11.20”

Clas 1 G s.t. 2.11.20 | Class 1 G w.b. 2.11.20

Thòisich sinn air leughadhTha e air còrdadh ris a’ chlas a bhith dèanamh fonaigs an t-seachdain seo agus a bhith ag ionnsachadh barrachd mu na fuaimean sa GhàidhligRinn sinn c agus a  

An ath sheachdain bidh sinn ag obair air na fuaimean o (mar eisimpleir ochd agus orainsagus à (àrd agus snàmh.)  Tha am fuaim à a’ dèanamh fuaim fhada.   

We started reading! The class have enjoyed doing phonics this week and learning more about the sounds in Gàidhlig. We did c and a  

Next week we will be working on the sounds o ( for example eight and orange and à (tall and swim.The à sounds makes a long sound.   

Here is a link on these sounds; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2  

Continue reading “Clas 1 G s.t. 2.11.20 | Class 1 G w.b. 2.11.20”

Obair-Dachaigh Leughaidh| Reading Homework 30.11.20

Audio for C4 and C5 – Fèill an Dàmhar

C5

Audio for C4 – Eilidh agus a caraidean

Audio for C4 Cho Tapaidh ‘s a tha Siud

S/t 23/11/20

Clas làn Thidsearan

Abair latha spòrsail – thaining sinn uile dhan sgoil le aodach mar tidsear oirnn an-diugh. Bha sinn a’ cruinneachadh airgead airson charthannas Mac a’ Mhaoilain

 

 

Matamataig

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn tomais-lìonaidh. Bha sinn a ag obrachadh a-mach an cuirt-lìonaidh de diofar shoithichean.

Rinn sinn obair air cuir-ris le 3 agus 4 figearan agus bha sinn cuideachd ag obair air  urraid le àireamhan mòra.

Leughadh

Tha sinn ag obair air nobhail Ghàidhlig sgrìobte le Jeremy Strong, leis an t-ainm ‘Ploigh le Paidhhtean‘. An t-seachdain seo bha sinn a freagairt cheistean mu dheidhinn an teacs.

Ann a leughadh Beurla tha sinn ag obair air an nobhail ‘The Lion the Witch and the Wardrobe’ le C.S.Lewis.  An t- seachdain seo bha sin a taghadh facail as an teacs a bha  a’còrdach rinn agus bha sinn a’ mìneachadh na faclan le bhidh a’ cleachdadh an fhaclair.

Creideis

Am t-seachdain seo anns an proisect ùr againn bha sinn a’ coimhead air samhlaichean ann a diofar chreideamhean. Dh’obrich sinn còmhla air tomhais dè  na samhlaichean a bha co-cheangailte ri diòfar chreideamhan. Bha cuid aca gu math doirbh!

An nuair sin chruthaich sinn uile dealbh airson leine-T leis na samhalichean a tha cudromach dhuinn fhein air.

 

Spòrs

Tha sinn a’ dèanamh oidhrip  mhòr le obrachadh mar sgioba. Bha sinn gu math tràng ag obair  còmhla airson geamannan balla-làimhe a chluich.

 

 

[C2C – 2020.30.11] Diluain | Monday

Bha tòrr tidsearan ùra ann an C2C madainn Dihaoine agus nach robh iad uile a’ choimhead cho spaideil. Taing mhòr airson airgead a thogail airson MacMillan Cancer Trust. ’B e latha spòrsail a bh’ ann!

C4S | 23.11.20 – 27.11.20

Rinn sinn brataichean airson MacMhaoilein. Tha iad a’ dol a bhith ann am mìosachan 

Rinn sinn tìr-stiùireadh airson an turas mu dheireadh 

Dihaoinechuir sinn aodach tidseir oirnnChuir na tidsearan aodach sgoileir orra. Bha cothrom againn a’ teagasg rudeigin dhan chlasDh’ionnsaich sinn mar a  thu plèana paipeardealbh muc, òrain mu chearc, dealbh flùradealbh de Mrs Souter agus lùthcleasachd 

Rinn sinn airgead – chuir sinn sgilean ri chèile agus chuir sinn sgilean gu notaicheanRinn sinn bloighean a-rithist cuideachd.  

Sgrìobh sinn mu ar corragan sheunta 

Fhuair sinn PSA ur agus i snog. 

Mu dheireadh sgrìobh sinn am blog.