Clas 2T – An-diugh ‘s An-dè

Tha pròiseact an teirm sa air còrdadh ri clas 2T gu mòr! Gus crioch a chur air ar cuspair ‘an-diugh ‘s an-dè’ bha latha sgoile Bhictorianach againn. Chaidh ar seòmar teagasg air ais ann an tìm. Bha bùird na sgoilearan air an cuir ann an sreathan fada. Chaidh na balaich a chuir fa seach a’ chlann nighean agus trannsa a chuir eadar iad.

Chaidh buird dubh agus cailc a thoirt don chlann airson an cuid sgrìobhadh airson an latha. Bha a’ chlann ag aithris clàran uiread gun robh iad aca air an teanga.

Dh’ionnsaich sgoilearan cuideachd mu dheidhinn a’ bhanrìgh Bhictoria! Fiù nach d’thug an tidseaer sùil air innean na sgoilearn gus a bhith cinnteach gun robh iad glan. Bha ad Dunce sa chlas agus chòrd e ris a’ chlann a bhith ga feuchainn orra.

As deidh tòrr obair chruaidh sa chlas, chòrd e ris a’ chlann a bhith cluiche geamaichean Bhictorianach san raonn-chluich.   

 

C2B aig Sgoil Bhictòireanach

Feasgar Diciadain, thionndadh an clas againn gu bhith na chlas Bhictòireanach. Aig toiseach an fheasgar, rinn sinn dà loidhne – aon airson na balaich agus fear eile airson na nigheanan. Nuair a thàinig sinn a-steach dhan t-seòmar bha na buird agus na seathraichean ann an loidheachan cuideachd, le beàrn sa mheadhan, eadar na balaich agus na nigheanan.

Shuidh sinn anns na loidhneachan agus bha na nigheanan agus na balaich sgaipte bho chèile. Rinn sinn làmh-sgrìobhadh air buird dubha agus dh’ionnsaich sinn an clàran uiread dhà. Dh’fheumadh sinn a bhith gu math sàmhach.

An uair sin chaidh sinn a-mach, ann an dà loidhne. Chluich sinn geamannan eadar-dhealaichte. Chluich na balaich le marbharan agus chluich na nigheanan hopscotch. Chan fhaodadh sinn cluich còmhla ri chèile idir.

As dèidh làimh thàinig sinn air ais dhan chlas airson snac a ghabhail. Dh’ith sinn briosgaidean dinnsear agus dh’òl sinn deoch liomaid. Aig deireadh an latha thuirt sinn an ùrnaigh oidhche mus deach sinn dhachaigh.

Bha spòrs againn aig an sgoil Bhictòireanach. Chòrd snac feasgar ruinn gu h-àraidh.

Chun ath-sheachdain,

Clas 2B

Quidditch agus Scratch!

B’ e a’ chiad rud a dh’ionnsaich sinn an t-seachdain seo ciamar a chluicheas tu Quidditch le Mgr Vitry ann an clas spòrs.  An creideadh tu gun urrainn dhut Quidditch a chluich?  Coltach ris a’ gheama ann an Harry Potter, tha diofar obraichean ann ri dhèanamh – Stopper a bhios a’ cluich leis a’ Bhludger; Chasers, a  bhios a’ cluich leis an Quaffle agus daoine eile a bhios a’ toirt am ball dha chèile gus puingean fhaighinn.  Tha trì buill ann – an Snitch, am Bludger agus an Quaffle.

Gu mìorbhaileach Diciadain thàinig Mgr Allan a-steach gu clas a còig.  Gu fortanach bha sinn a’ dèanamh animation air Scratch oir bha Mgr Allan a’ teagasg coding dhuinn.  Gu spòrsail bha sinn a’ cur ri chèile a’ phlanaid againn, aon-ardhcach, muncaidh, rionnag, rocaid, dìneasair agus iomadh rud eile air bhiodeo.  Iongantach nach eil!  Tha sinn cho taingeil do Mhgr Allan a bha gar cuideachadh.

Ann am Fonaigs rinn sinn ‘ch’ agus ‘th’.   Gu h-inntinneach tha na faclan Quidditch agus Scratch air an litreachadh le tch air sgàth’s gu bheil fuaimreag ann ron fhuaim ‘ch’.

Seachdain a’ Toiseachadh 27.05.19 -C3N

Air Dimàirt, le a’ Bh-Uas Horne, chruthaich sinn postairean mu dheidhinn Ionnsachadh a-muigh.

Cànan

Air Diluain, dh’èist sinn ris an sgeulachd ‘Am Bruis-Pheantaidh Sheunta’. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn caractaran bhon stòiridh is chruthaich sinn pròifil den charactar.

Air Diciadain chruthaich sinn na caractaran againn fhìn. An ath sheachdain tha sinn a’ dol a dhèanamh seantansan mu dheidhinn ar caractaran.

Matamataig

An t-seachdain seo dh’obraich sinn air cuir ris le àireamhan 2 is 3 digiteach. Dh’obraich sinn air an leabhar-measaidh againn. Cuideachd, rinn sinn cuir ris ann an deichadan.

Slàinte is Sunnd

An-dè, shuidhe sinn ann an cearcall agus bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a bhios sinn ag èisteachd. Bha sinn a’ smaoineachadh mu dheidhinn ciamar a tha sinn a’ faireachdainn mur nach eil daoine ag èisteachd rium.

Ealain

Bha sinn còmhla ris a’ Bh-uas McConnell an t-seachdain seo. Choimhead sinn air a’ bhidio ‘Tha Mi Seinn san t-Uisge’. Bha againn ri na faireachdainnean againn a chuir a-steach dha na dealbhan againn.

Spòrs

Bha sinn ag obrachadh air na sgìlean sadail againn. Cleachd sinn shuttlecock is Javelin airson obrachadh air ar sgìlean sadail. Rinn sinn geamanan sadail còmhla ri Mgr Vitry.

Chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich!

Air Diciadain, chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich. Bha Miss Grant a’ dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan gu leòr. An uair sin rinn sinn làmh-sgrìobhadh agus mar nach robh e math gu leòr, bha feum againn suidhe anns an oisean- oh mo chreach! Bha sinn a’ smaointinn gun robh e cho èibhinn!

Dh’ith sinn Briosgaidean dinnsear agus dh’òl sinn deoch-lìomaide airson snac Bhictorianach. An uair sin chaidh sinn a-muigh gus geamanan mar hop-scotch agus marbles a chluich.

Abair spòrs!

 

3F – 31.05.19

Pròiseact

An t-seachdainn seo, chùm sinn oirnn le pròiseact na h-ealain chruthachail a’ cleachdadh luachan na sgoile. Tha sinn an dòchas gum bith e deiseil an ath sheachdainn… cùm sùil a-mach airson fhaighinn a-mach dè rinn sinn!

Matamataigs

Dh’ionnsaich sinn dòigh ùr airson air cuir-ris àireamhan dà digiteach, tha fios againn a-nis ma tha na h-aonadan a’ dol thairis air deich, feumaidh sinn deich a bharrachd a chur air na deicheadan.

Ealain

Chuir sinn fàilte air tidsear ùr, A’ Bh-Uas McConnell a tha dol gar teagasg ann an ealain gu deireadh na teirm. An t-seachdainn seo, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ sealltainn faireachdainnean ann an dealbhan le bhith cleachdadh diofar dhathan.

Taobh na Pàirce’s Got Talent

Air Dihaoine, choimhead sinn air TnP’s Got Talent agus abair gun robh e sgoinneil! Bha sinn cho pròiseil às na daoine sa chlas againn a ghabh pàirt oir cha b’ e rud furasta a bh’ ann! Mealaibh ur naidheachd!

Ag ionnsachadh baidhseagalachd

Tha buidheann de sgoilearan na sgoil àraich air a bhith gu math trang air na baidhseagalan aca comhla ris a’ Bh-uas Givan gach seachdain. Tha iad ag ionnsachadh rothaireachd air diofar seorsaichean biadhseagal. An seachdain seo bha e uabhasach fluich a-muigh ‘ s mar sinn rinn iad an leasan aca anns an talla spòrs. Chluich iad  geamannan mar Casan Losgainn, agus Cuan làn Chearban. Abair Spòrs!

 

Some groups of sgoil àraich learners have been very busy cycling with Mrs. Givan each week. They are learning how to cycle, using different types of bicycles. This week it was very week outside so they had their lesson in the gym hall instead. The children enjoyed playing Frog’s Legs and Sea of Sharks on the bikes. It looks like great fun!

A’ Cur Sìl

Anns an sgoil àraich, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn mar a tha diofar rudan a’ fàs.

Chur sinn sìol glasraich mar buntàta, biotais, peabaran agus peapagan sa ghàrradh còmhla ri na tidsearan. An uairsin fhuair sin cothrom an t-sìol againn fhèin a chur. Chur sinn currain, ponairean agus neionean-greine  ann an poitean beaga agus thug sinn dhachaigh na poitean airson coimhead às an dèidh aig an taigh.

 

In sgoil àraich we have been learning about how things grow. We have helped the teachers to plant seeds in the garden. We have planted potatoes, beetroot, peppers and squash. Then we all had the opportunity to do some independent planting. We planted carrot, pea and sun flowers seeds in small pots and then took them home to look after at home. We look forward to harvesting and eating our crop!

 

Ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus chaisteal Dhun Èideann!

Mar a thuirt sinn anns na Tete-a-Tetes againn, bha tòrr again ag iarraidh ionnsachadh mu dheidhinn airgead.

‘S urrainn dhuinn na diofar bhuinn airgead aithneachadh.

‘S urrainn dhuinn obrachadh a-mach dè an t-airgead a bhios sinn a’ faighinn air-ais ann am bùth. Chleachd sinn geama gus ar cuideachadh.

Continue reading “Ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus chaisteal Dhun Èideann!”

C5

Gu fortanach, fhuair C5 cothrom filmaichean ghoirid a chruthachadh air app leis an ainm i-motion.  Thàinig IntoFilm a-steach is theagaisg iad dhuinn ciamar a bhios sinn a’ cruthachadh fiolm stop-motion.  An toiseach chruthaich sinn modail, an uair sin thog sinn dealbhan. Eadar gach dealbh bha cuideigin a’ gluasad a’ mhodail.  Aig an deireadh, chunnaic sinn na fiolmaichean agus dh’ith sinn bonnaich blasta.

Gu fortanach, fhuair sinn ealain còmhla ris a’ Bh-uas Deans. An creideadh tù nach bi i an-seo an ath sheachdain oir bidh i air falbh air fòrladh màtharail.

Ann am fonaigs dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ‘ing’.  Tha ceithir riaghltean ann:

  1. Nuair a tha faclan magic e agad, bidh thu a’ sadal ‘e’  a-mach air an uinneag! mar bakebaking
  2. Ma tha fuaimreag ann ro chonnrag aig an deireadh, bidh an connrag dùbailte. mar swimswimming
  3. Cha bhi x, y, no z dùbailte! mar fix fixing
  4. Cha bhi connrag dùbailte ann nuair a tha dà fhuaimreag ann! mar eateating

Furasta nach eil!  An robh fios agad gu robh 4 riaghltean ann?

Gu fortanach bha sinn ag ionnsachadh ma dheidhinn na targaidean clàr an uiread againn ann am matamataig. Airson practice a dhèanamh orra bha sinn a’ dèanamh ’10 làitheil’ – deich ceist clàr an uiread air thuairteam gach latha!