Diwali

Thairis air an cola-deug mu dheireadh tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn fèill Diwali. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn na diofar chreideamhan a th’ ann air feadh an t-saoghal agus gu bheil Diwali mar phàirt den chreideamh Hindu. Leugh sinn sgeulachd Rama agus Sita agus dh’ionnsaich sinn carson a tha Fèill nan Solas na phàirt chudromach dhan chreideamh. Tha e air còrdadh ris a’ chlas a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali agus a bhith a’ cruthachadh pàtrain Rangoli, dealbhadh chleasan-teine agus a’ dèanamh lampaichean diva a-mach à criadha. Tha e air a bhith na chothrom ionnsachaidh mhath dhan a’ chlas.

.

Spòrs le Matamataigs

An duigh, bha C3S a cleachdadh na iPads airson ‘Hit the Button’ a chluich.  Tha sinn a’ fàs nas luaithe le uiread 2, 3, 4, 5 agus 10. Faodaidh sibh seo fheuchainn aig an taigh:

www.https//topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

C5 Novel Study

C5 received their chosen text for our English novel study today.  They have to read a quarter of their text every week as well as doing their role in the literacy circle.  C5 will be presenting their work on Monday to their literacy circle.

Please find below links to recordings of the class texts.

A recording of Flat Stanley:  https://youtu.be/XslC9PlQHMs 

A series of youtube videos recording (with extra discussion) of The London Eye Mystery here: https://www.youtube.com/watch?v=_qTZx-qMwq8 

A recording of Charlotte’s Webhttps://www.youtube.com/watch?v=TgsD-xdJdoM 

A recording of The Sheep Pig (chapter by chapter series of videos): https://www.youtube.com/watch?v=d7kkelwadMw&list=PLD2F9ZkgGr20H_mbu31GNQXZvuS0GNze6 

Two youtube videos of The Worst Witch: https://www.youtube.com/watch?v=iJnhi6WLgn0   agus https://www.youtube.com/watch?v=IQagOOw9zcs 

 

Gyoza!

Gu fortnach thàinig pàrantan sgoilear C5 a-steach gus ar teagasg mu dheidhinn Iapan agus gyoza!  An uair sin dh’obraich sinn ann am buidheanan gus gyoza a chòicearachd.

Gu h-inntinneach ’s e biadh an topaig againn, a bharrachd air a sin tha na gyoza bho Iapan gu math blasta ach tha iad cuideachd ann an Sìona agus Korea.

An toiseach bha sinn a’ measgachadh le na làmhan glan, sgileil againn an uair sin sguab sinn pàirt den mheasgachadh is chuir sinn e air an wrapper e.

Gu spòrsail chuir sinn uisge mun cuairt air an oir, mu dheireadh fhighe sinn aon taobh, mu dheireadh thall, chòicearachd sinn iad an uair sin chuir sinn iad nar beòil.a

Sgoil Coille

 

Chòrd Sgoil Coille ri Clas 3S gu mòr! Thog sinn taighean airson daoine beaga agus air ar son fhìn.  Bha tòrr spòrs againn a’ dèanamh cùirsean cnap-starraidh le ròpan. Aig deireadh gach seisean, fhuair sinn deoch teatha agus aran-coirce le mìl. Ium Ium! Mìle taing do Lucy airson Sgoil Choille a stùireadh.

Seachdain a’ Toiseachadh 04.11.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn ag aithneachadh ainmearan.  An ath sheachdain coimheadaidh sinn air na diofar sheòrsaichean de dh’ainmear a th’ againn.  Bha sinn a’ coimhead air an stòiridh Rama agus Sita a-rithist is dh’atharraich sinn na seantansan gus an do chleachd sinn buadhairean inntinneach nar sgrìobhadh.

Matamataig

An t-seachdain seo bha sinn ag obrachadh air BODMAS -na riaghaltean air òrdugh.  Bha sinn cuideachd ag obrachadh air roinneadh.  Chruthaich sinn postair mòr airson cuimhneachadh air riaghaltean BODMAS.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-ainmean Spàinnteis co-cheangailte ri taigh. Bha sinn a’ cleachdadh na sgilean teicneolas againn le bhith a’ dèanamh geama Spàinnteis air na h-Ipads.

Cuspair

Chruthaich sinn liùghagan drama le stòiridh Rama is Sita is chlàr sinn iad.  Cuiridh sinn na bhidiothan suas an seo a dh’aithghearr!

Airson spòrs 

A farmer had a wooden tractor, with wooden wheels and a wooden engine. And guess what……

Gheibh sibh a-mach Diluain!

 

Ag ionnsachadh na Dathan le Òran bho Patsy

Bha sinn trang còmhla ri Patsy, ar tidsear ciùil  an-diugh a’ seinn òran a bha gar cuideachadh le a bhith ag ionnsachadh na facail Ghàidhlig airson gach dath.

 

We had great fun at our music class today. Patsy, our music teacher was teaching us a song that helped us to learn the Gaelic words for all our colours.

Dearg – Red

Gorm – Blue

Uaine – Green

Buidhe – Yellow

Purpaidh – Purple

Orains – Orange

Pinc – Pink

Donn – Brown

Geal – White

 Dubh – Black

Teicneòlasan anns an sgoil-àraich

Anns an sgoil-àraich tha sinn air tòrr inealean teicneòlas ùr fhaighinn.  Tha sinn a’ cleachdadh na h-innealan ùr seo airson ar cuideachadh le bhith a’ bruidhinn Gàidhlig. Tha BeeBot, na Putain Còmhraidh agus na Bùird Còmhraidh gar cuideachadh le a bhith a’ seinn agus a’ cleachdadh  facail Gàidhlig mar air–ais ,  air adhart, deas agus clì.

Spòrs agus cabadaich le BeeBot

 

We now have lots of new technology-based learning aids at sgoil-àraich that we use to help us learn more Gaelic in a fun and interactive way. We love using the Beebot, the Talking Clipboards and the Talking Buttons to help us learn new songs and practice new vocabulary.

A’ Glanadh ar Fiaclan

Bha ar caraid Gail bho ‘Child Smile’ a’ tadhal air an sgoil-àraich an t-seachdain seo.

Bha Gail agus a caraid Rashford ag innse dhuinn ciamar a bhios sinn a’ glanadh na fiaclan againn. Bha Gail cuideachd a’ coimhead oirnn a’ nighe na fiaclan againn agus bha i  gu math toilichte le cho math ‘s a tha sinn a dèanamh!

Gail agus Rashford

 

 

Our friend Gail from ‘Child Smile’ came to visit us at sgoil-àraich this week.

She brought her friend Rashford with her. They were showing us how to brush our teeth properly. Gail also washed us brushing our teeth as part of our daily nursery routine and she was very pleased with how well we were doing!

Seo sinn uile ag èisteachd ri Gail agus Rashford.

Oidhche Shamhna anns an Sgoil-Àraich

Bha sgoilearan na sgoil-araich a’ comharrachadh Oidhche Shamhna le Pàrtaidh spòrsail.

 Bha iad a’ ducadh airson ùbhalan, a’ cluich le diofar rudan eagalach feagalach agus a’ cur oirre aodach brèige.

 

 

The sgoil- àraich children celebrated Hallowe’en with a fun filled party. They were dooking for apples, mixing scary potions and playing with yucky slime. They dressed up in fancy dress and had a great time.