C4H Art and Maths

Art

Today in art we were making the feathers for our birds of paradise. We had made a lot of detailed designs on pieces of paper using pastels, paint, ink and scratch art and they were very colourful. This week we had to cut feathers out of our coloured paper.

Maths

We were learning about Grid References so that we can read maps! We learned that you have to read along the corridor and up the stairs!

We have just started to learn about fractions and to practise, we were colouring in a given amount and writing a fraction to match an amount. We are learning to read and write fractions. The number on the bottom of a fraction is called the denominator and it tells you how many equal parts the thing has been divided in to. The number on the top of the fraction is called the numerator and it tells us how many of the equal parts we have.

Fresh Start Module 18

After reading Beep (Module 18) this week the Fresh Start group have been arguing the case for and against school uniform and considering whether dentention is a good deterrant for lateness.  What do you think?

Sgoil-àraich: Faclair

An t-Earrach

An t-Earrach   (an chay-rachgh)      Spring

blàth                    (blAAAh)              blossom

maothan           (mooh-an)            bud

flùr                       (flOOOr)                flower

fàs/ a’ fàs         (fAAAs/ ah fAAs)    grow/growing

uisge                  (oosh-ka)               rain

bogha-frois   (boa-frosh)            rainbow

lòn                       (lOHn)                      puddle

boiteag             (boy-chak)            worm

eun                     (ee-un)                     bird

Campa Sradagan 2018 / Sradagan Summer Camp

From Sradagan:
“Tha sinn a’ cur fàilte air sgoilearan Gàidhlig 9-12 bho air feadh Alba. Bidh Campa Sradagan làn spòrs ‘s fealla-dha, cur-seachadan agus cothroman gus eòlas a chur air cloinn bho air feadh na dùthcha.
We welcome all children 9-12 years old from throughout Scotland to Campa Sradagan (Gaerlic medium) 2018. The camps will be fun-filled with an active programme of activities to suit all. It’s also a great way to make new friends in a great place!”
For more information or to book, visit these links:
Campa Sradagan 1 2018
Campa Sradagan 2 2018

An t-Ollamh Goldblatt a’ Tadhal air C7 – Cuspair – Iùdhachd

An teirm seo chaidh ann an cuspair bha sinn a’ coimhead air Iùdhachd is an-diugh thàinig an t-Ollamh Goldblatt bho Chomhairle Choimhearsnachdan Iùdhach na h-Alba a chèilidh oirnn.  Dh’innis e beagan mu dhèidhinn na h-innealan sònraichte a bhios Iùdhaich a’ cleachdadh.  Dh’ionnsaich sinn tòrr.

“Dh’ionnsaich mi gum bitheadh daoine a’ togail an Tallit suas air muin an dithis a tha air pòsadh is gum bidh daoine gan togail,” thuirt Matthew.

“Cha robh fios agam gun robh ceann-làithean Iùdhach stèidhichte mun cuairt air a’ ghrian,” thuirt Esther.

Taing mhòr do an t-Ollamh Goldblatt airson tighinn dhan chlas.

 

 

Blog a’ cheannard: Seachdain trang, mar as àbhaist!

Thill  a’ Bh-uas. Nic Ille Ruaidh Diluain; abair deagh naidheachd! An teirm seo bidh i a’ toirt taic dha sgioba na sgoil-àraich le fèin-measadh agus ag obair air  prògram eadar-ghluasaid airson sgoilearan ùra c1.

Mrs Reid returned to work on Monday; what great news! This term she will be supporting the nursery team with self-evaluation, and will be working on the transition programme for our new c1 pupils .

Agus thàinig Ben Mac a’ Phearsain ( B.P. A. Dùn Eideann a Tuath is Lìte) air chèilidh air c3. Bha deasbad aca air plastaig agus ar n-àrainneachd agus dòighean ath-chuartachaidh. An uair sin, chaidh e mun chuairt na sgoile le sgoilearan ‘Guth Sgoileir’.

Ben MacPherson, MSP, met with C3 to discuss environmental issues. He enjoyed seeing round the whole school and meeting lots of his constituents.

Chuir ar tidsearan crìoch air an t-seachdain aig seisean trèanaidh air measadh, còmhla ri co-obraichean bho na sgoiltean eile a tha ceangailte ri Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig. Bha e gu math feumail dhuinn.

On Friday afternoon, teachers attended a training session on assessment and moderation with our cluster colleagues. Mrs MacLeod and Miss Brown fed back on the training day they attended with HMIE.

C5N a’ rannsachadh an nobhail Luchrabain Lìonmhor

Bha Clas 5N a’ rannsachadh leabhar agus a’ freagairt cheistean fosgailte agus dùinte.

“Bha ceistean A furasta agus bha ceistean B doirbh.  Le ceistean B bha againn ri leughadh eadar nan loidhneachan agus smaoineachadh gu cruaidh”

Nì sinn ceistean C an ath-sheachdainn.  Bidh sinn a’ lorg fianais anns an leabhar.

C1 Buidhe- Sgrìobhadh àireamhan.

An t-seachdain seo tha clas a h-aon buidhe air a bhith ag ionnsachadh ciamar a bhios tu a’ sgrìobhadh àireamhan bho 0 gu 10. Fhuair sinn leabhraichean matamataigs ùra agus tha sinn air a bhith ag obair tromhpa aig a’ cheum againn fhèin. Tha sinn air a bhith ag obair gu math cruaidh air seo is tha na leabhraichean ùra againn a’ cordadh rinn gu mòr.