C3T

Bha sinn a’ cluich geama air a’ bhòrd-geal agus bha sinn a’ smaoineachadh air uiread. 

 

 

 

 

 

 

 

Seo sinne a’ dèanamh clàran uiread còmhla. 

 

Rinn sinn diagram Carroll, agus sheall sinn cho math ‘s a tha sinn ag obair còmhla. 

Bha sinn a’ dèanamh ionnsachadh a-muigh agus chleachd sinn cailc airson sealltainn dè tha sinn air a bhith ionnsachadh ann an àireamhachd, mar eisimpleir an ceangal eadar uiread agus roinneadh, bloighean agus loidhnichean-àireamhachd. 

Leugh sinn leabhraichean gu socair no nar cìnn aig aon de na stèiseannan litearrachd a bh’ againn. 

Sgrìobh sinn cuideachd le litricheachan ceangailte nar làimh-sgrìobhaidh as fheàrr, fhad ‘s a bha sinn ag obair air faclan sonraichte. 

C4 Parkour

Today at the start of the lesson we talked over everything that we have learned from the start of us going to Parkour. We learned how to challenge ourselves but to think about what level of challenge was right for us. We were working in pairs and threes to give each other instructions using the words:

 • Under
 • Over
 • Through
 • Along
 • Between
 • Around
 • Beside

The last challenge we did was The Floor is Lava, we had to get from one end of the space to the other without touching the floor. After we had tried it a few times, we had to make rules for ourselves to make it trickier. Some of the rules were:

 • Try to floss while balancing
 • Only use metal
 • Use every box
 • Try to use all of the higher bars
 • Only touch wood

We had a great time 🙂

 

Dè tha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 25mh den Chèitean

Gu dana ann am fonaigs bha sinn ag ionnsachadh an fhuaim ‘oi’, ‘oy’ agus ‘ea’, cuideachd bha sinn a’ dèananamh faclan mìorbhaileach mar ‘decoy’, ‘turmoil’, ‘void’, ‘exploit’ agus ‘turquoise’.

Gu h-inntinneach ann an ceòl bha sinn a’ cruthachadh seantansan còmhla ris a’ bhuidheann againn. Cuideachd bha sinn a’ cur na seantansan mìorbhaileach ri riutham, an uair sin, chleachd sinn ionnstraimaidean beag bìodach gus ceòl a dhèanamh.

Gu h-iongantach ann am Matamataig rinn sinn co-chothromach, rinn sinn leabharag cuideachd. An uair sin chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche far an do rinn sinn dealbhan mìorbhaileach de rudan co-chothromach ann.

Gu barraichte math, ann am parkour bha sinn ag ionnsachadh ciamar a ni thu ‘swinging’ gu sàbhailte. Mar sin rinn sinn geamanan mar ‘Floor is Lava’ agus ‘Follow the Leader’ airson a dhol tharais air na cnapan-starra.

Gu gaisgeil airson an fhèill-Shamhraidh rinn sinn glacadairean-aisling mìorbhaileach spaideil. A bharrachd air a sin  chuir sinn griogagan is iteagan orra.

C4 Electricity Topic

We were learning about how scientists read circuit diagrams using symbols for different things like cells and wires. We learned that when there are 2 cells together it is called a battery. We learned the symbols for different components that we can put in a simple circuit.

When we turn a switch on it connects the metal so the electricty can flow around the circuit. When the switch is off, the circuit is broken so there is nowhere for the electricty to flow.

We also learned about conductors and that metal conducts electricity. Things like wood are insulators and electricity can’t flow through them.

We are going to design games using electric circuits!

Dè tha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 18mh den Chèitean

Gu ceòlmhor ann an ceòl bha sinne a’ dèanamh seantansan mar seo. Bha sinn a’ cur faclan ri ruitheam.

Gu barraichte ann am Parkour bha sinn a’ dèanamh co-chothromach. A dh’aindeoin sin, bha sinn dìreach air tòiseachdainn ach bha feadhainn ga dhèanamh air bars cho àrd ri stiopal.

Gu h-inntinneach ann am matamataig bha sinn a’ dèanamh blòighean, mar sin, bha sinn a’ dèanamh treasamahan agus cairtealan iongantach.

Gu spòrsail ann an spòrs, rinn sinn geama ùr, mar sin, bha sinn a’ dol ann an cearcall ann am buidheann de dh’ochdnar agus bha sinn a’ sadal is a’ glacadh am ball cuideachd. Bha e uabhasach doirbh.

Gu cruthachail airson an fhèill-shamhraidh rinn sinn glacadair-aisling air leth.  Gu h-obann bha bogsa mòr de thriantan fiodha againn airson na glacadairean-aisling.

Gu h-inntinneach ann an ealain bha sinn a’ cur crìoch air na Birds of Paradise mìorbhaileach againn, mar sin, bha sinn a’ cur iteagan bheaga orra.

 Gu muladach b’ e sin an latha mu dheireadh air na Birds of Paradise oir an ath sheachdain, tòisichidh sinn air pròiseact ùr.

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 11 den Chèitean

Gu barraichte math aig ealain, bha sinn a stigeil na h-iteagan bòidheachd air an t-eun pàrras againn, cuideachd bha sinn ag ionnsachadh gun fheum thu pàtain a dhèanamh le marblings inks agus le calc.

Gu spòrsail ann an spòrs, bha sinn a dèanamh leum fada a tha uabhasach spòrsail, cuideachd bha sinn a dèanamh shotput doirbh.

Gu dòraingeach rinn sinn tòrr fonaigs, mar poo at the zoo, look at the book, ow blow the snow, ar start the car agus or shut the door a-nis tha fios againn dè am fear oo poo at the zoo agus oo look at the book!

Nach buidhe dhuinn, bha sinn a cur faclan ri ruitheam, an uair sin bha sinn dha shealltainn dhan a chlas.

An t-seachdain sa chaidh aig parkour bha sinn a dèanamh practise air ciamar a ni thu landing position, cuideachd, vaults.

Gu fortanach ann am matamataig, dhionnsaich sinn ciamar a bhios sinn a cur blòighean sìmplidh air loidhne-àireimh mar sin, choimhead sinn air bhideo àlainn ma dheidhinn blòighean inntinneach.

Gu h-obann ann an sgrìobhadh, bha sinn a leughadh caibdeil a h-ochd ann an The Fish in Room 11cuideachd lorg sinn fios ùr airson aithris-naidheachd uabhasach spaideil againn.

 

C2F – 31.05.18

Litearrachd

An t-seachainn sa, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cruthachadh caractairean agus suidheachaidhean airson stòiridh. Nuair a bha sinn deiseil, bha feum againn a dhol mun cuairt agus innse do thrì diofar dhaoine sa chlas mu dheidhinn na sgrìobh sinn. An ath sheachdainn, bidh sinn a’ cleachdadh ar caractairean agus suidheachaidhean airson stòiridh ùr a chruthachadh.

Matamataig

Dh’ionnsaich sinn cànan tomhais-lìonaidh. An uairsin, chaidh sinn a-mach le diofar shoitheachan agus bha sinn a’ tomhais cia mheud cupanan de dh’uisge a bha dol am broinn gach soitheach. Bha tòrr spòrs againn, ach bha sinn beagan fluich cuideachd!

Slàinte agus Sunnd

Dh’obraich sinn còmhla ann am buidhnean airson an cearcall-hùla a ghluasad gun briseadh an cearcall! Thuirt sinn gun robh e doirbh aig an toiseach ach dh’fhàs sinn nas fheàrr ro dheireadh an leasain.

 

C4H Parkour

Today we were at Parkour and Hedge was teaching us to balance and showing us different ways for catching and throwing. We did under and over arm throwing and we started easy and worked our way to tricky!

The easiest for some people was under arm and catching with two hands. We started close together and got further away from our partners. The hardest was over arm with our weakest hand. There was a mixture of people who found it easy and people who needed to practise.

After we practised the throwing and catching on the ground, we tried it while on the equipment and Mrs Hoy said the concentrating looks on our faces were quite funny! We were trying to catch the bean bags wherever we were on the equipment. Some people were being very creative and some people wanted to go basic and others wanted to go hard core!

At the end Hedge played music and told us to dance while doing Parkour. It was great fun but quite tricky! We were doing a mixture of hanging with our arms and dancing with our legs and balancing with our feet and dancing with our arms 🙂 Some people had cool types of dance moves.

Now we know what it feels like for a monkey to dance! We thought it was gobsmackingly excellent!