[C2C – 2020.26.05] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath, Clas 2C!

‘S e Dimàirt, an siatheamh latha air fhichead den Chèitein a th’ ann agus tha sinn air a bhith ‘san sgoil’  fad 158 làithean. Coimhead air a’ chairt gu h-ìosal. Cia mheud ceud a th’ ann? Cia mheud deich? Cia mheud aonad?

Good morning, C2C!

It is Tuesday, the 26th of May and we have been ‘in school’ for 158 days. Look at our chart below. How many hundreds are there in the hundreds’ place? Tens’? Ones’? Continue reading “[C2C – 2020.26.05] Dimàirt | Tuesday”

26.05.20 Ealain/ Art Loidhnichean agus dotagan

The above drawing is by Vincent Van Gogh. He uses only short lines and dots to make a lovely garden picture.

Your task is to draw a garden or plant.

You can use pencil, pens, coloured pencils or felt pens.

If you are like Mgr McGuire and don’t have a garden you can either draw some imaginary plant life or you can visit the Virtual Chelsea Flower Show using the link below.

https://bit.ly/2ZCCJuD

Remember to use lines and dots!

 

[C3F – 25.05.20] Diluain | Monday

Hàlo a h-uile duine!

25.5.20 Curriculum Grid

C3 Daily Activites 25.05.20

Diluain a-rithist agus seachdainn eile romhainn!  An t-seachdainn seo èist a-mach airson ‘An ann…?’ ann an ceistean… barrachd anns a’ bhidio…

Monday again and another week before us!  This week, listen out for ‘An ann…? in questions…more in the video…

Seo òran ainmeil air a bheil ‘S ann an Ìle’ air a sheinn le buidheann luchd-ionnsachaidh ann an Iapan fo stiùir Joy Dunlop.

Here is a famous song called ‘S ann an Ìle sung by a group of Gaelic learners in Japan, led by Joy Dunlop.

Agus seo cuida de  na faclan…carson nach seinn sibh còmhla?

And here are some of the words…why not sing along?

[Séisd:]
‘S ann an Ile, ‘n Ile, ‘n Ile,
‘S ann an Ile rugadh mi;
‘S ann an Ile, ‘n Ile, ‘n Ile,
‘S ann an Ile bhòidhich.

‘S ann an Ile bhòidhich
A rugadh mi ‘s a thogadh mi,
‘S ann an Ile bhòidhich
A rugadh mi ‘s a bha mi.

‘S ann an Ile ghorm an fheòir
A rugadh mi ‘s a thogadh mi,
‘S ann an Ile ghorm an fheòir
A rugadh mi ‘s a bha mi.

Seachdain math dhuibh uile!

Have a good week, everyone!

A’ Bh-uas Watson agus A’ Bh-uas Grannd

[C3 25.05.20] Diluain | Monday

Madainn mhath C3,

Tha mi ‘n dòchas gu bheil sibh uile gu math. Seo agaibh an obair airson an latha, and grid ionsachaidh agus na beachdan airson litreachadh.

Tha mi cho taingeil agus toilichte gu bheil tòrr agaibh a’ cuir d’ obair air na Learning Journals. An t-sheachdain sa, bu thoil leam an obair matamataig agaibh bho ‘n diugh fhaicinn. Tha barrachd fiosrachaidh san obair an latha.

Latha math dhuibh uile,

A’ Bh-Uas Stone

C3 Daily Activites 25.05.20   25.5.20 Curriculum Grid    Spelling Activity Ideas

Continue reading “[C3 25.05.20] Diluain | Monday”

C5 – taic-ionnsachaidh – 25.5.20

Ciamar a tha sibh C5?  Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math!  Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine dhuibh.   An t-seachdain seo tha sinn ag obair air 6 facail chumanta eile a bhios tòrr daoine a’ faighinn doirbh agus air an fhuaim s caol.  

Here is the new C5 support for learning work. This week we are working on spelling some more tricky common words and also reading and spelling words with a slender s.

Continue reading “C5 – taic-ionnsachaidh – 25.5.20”