Seachdain thrang Clas 3T

Chleachd sinn loidhne àireamhachd airson na diofar bhloighean a bhriseadh sìos, mar eisimpleir, còigeamhan, siathamhan, seachdamhan, ochdamhan, naoieamhan agus deicheamhan. Bha sinn cuideachd a’ dol thairis air uireadan de dhà agus thrì.

Bha dithis anns a’ chlas, a tha sònraichte math air ealan, ag obair air postair gus coimhearsnachd na sgoile a shealltainn.

Chruthaich sinn pìos sgriobhaidh le bhith cleachdadh goireasan sònraichte anns a’ chlas mar faclan cumanta, faclair agus dealbh eilein a rinn sinn fhìn. Dh’aithnich sinn na buadhairean a chleachd sinn anns an sgrìobhadh againn cuideachd.

C2F – 03.05.18

Pròiseact

An t-seachdain seo, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na grèine agus mar a tha e a’ gluasad tron latha. Chaidh sinn a-mach a’ chiad rud sa mhadainn airson ar faileasan thòmhas . Chaidh sinn a-mach a-rithist airson faicinn mar a dh’atharraich iad.

 

Litearrachd

Ann an litearrachd, chruthaich sinn na stòiridhean againn fhèin le toiseach, meadhan agus deireadh. An uairsin, bha sinn ag innse ar stòiridhean dhan chlas.

Matamataig

Thòisich sinn an t-seachdain seo a bhith ag ionnsachadh mu bhloighean agus dh’fheumadh sinn leth agus cairteal de diofar rudan a lorg.  Ann am buidhnean, chruthaich sinn piotsan ùra a’ cleachdadh cànan bhloighean.

Slàinte agus Sunnd

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar chathrannasan agus cho cudromach ‘s a tha iad. An uairsin, smaoinich sinn air cò-dha a bheireadh sinne airgid ‘s rinn sinn an àrd cathrannasan ùra. Le sin, rinn sinn sanasan airson na cathrannasan ùra. Seo eisimpleirean de na rinn sinn.

C5V – Prògram airson BeeBots

Tha Clas 5V ag ionnsachadh codadh. An-diugh bha sinn a’ cruthachadh prògram airson na BeeBots. Dh’fheumadh na robots siubhal air na bùird agus chan fhaodadh iad tuiteam air an làr. Rinn sinn slighe le cnaip-starra agus bha e doirbh tomhais càite an rachadh an robot.

Ag ionnsachadh tro gheamannan

Le bhith a’ coimhead air faclan gu tric, tha e a’ fàs nas fhasa dhuinn an leughadh agus an sgrìobhadh.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh cuid de na faclan cumanta le bhith a’ cluich a’ gheama ‘Cairt mu dheireadh!’, a tha coltach ris a’ gheama ‘Uno!’.

A’ Ghealach – C2F

An-diugh, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn pàtrain na gealaich.

An toiseach, choimhead sinn air mìosachan na gealaich agus choimhead sinn air mar a tha a cruth ag atharrachadh tron mhìos.

An uairsin, chleachd sinn briosgaidean airson a diofar cruthan a shealltainn :

gealach ùr, gealach chorranach, leth-ghealach agus gealach chrotach

San fheasgar, airson an cànan a dh’ionnsaich sinn a dhàighneachadh, bha sinn a’ measgachadh flùr agus peant còmhla gus an robh e tiugh agus steigeach. An uair sin, dh’obraich sinn ann am buidhnean airson dealbhan mòra den ghealach a chruthachadh.

Seall cho mìorbhaileach ‘s a tha iad!

C6 – Litreachadh

Tha Clas 6 air a bhith trang an-diugh anns an leasan litreachaidh aca. Tha iad air taghadh còig gu deich faclan nach bidh iad a’ faighinn ceart anns an sgrìobhadh aca is gan ionnsachadh.  Tha geamannan spòrsail againn airson ar cuid fhaclan ionnsachadh is an cuimhneachadh.  Ma dh’fhaodte gun cuidich sibh leinn le ar faclan aig an taigh?

 

C2T – Matamataig

Rinn sinn matamataig a-muigh. Bha sinn a’ dèanamh ath-sgrùdadh air cur ris agus thoir air falbh le àireamhan suas gu 100. Bha sinn a’ cunntadh ann an deichean (10) cuideachd.

   

Thòisich sinn air bloighean. Dh’ionnsaich sinn mu chumaidhean slàn, lethan ( ½ ) agus cairtealan ( ¼ ). Rinn sinn piotsa blasta!

        

C4H Art and Maths

Art

Today in art we were making the feathers for our birds of paradise. We had made a lot of detailed designs on pieces of paper using pastels, paint, ink and scratch art and they were very colourful. This week we had to cut feathers out of our coloured paper.

Maths

We were learning about Grid References so that we can read maps! We learned that you have to read along the corridor and up the stairs!

We have just started to learn about fractions and to practise, we were colouring in a given amount and writing a fraction to match an amount. We are learning to read and write fractions. The number on the bottom of a fraction is called the denominator and it tells you how many equal parts the thing has been divided in to. The number on the top of the fraction is called the numerator and it tells us how many of the equal parts we have.