Sgoil Àraich | Nursery

Clàr-ama | Timetable :

Diluain – Diardaoin | Monday – Thursday : 8:45 – 3:15  

Dihaoine | Friday : 8:45 – 12:45

 

Clàradh | Enrollment:

Bidh an sgoil-araich a’ gabhail clann bho aois trì.  Faodaidh sibh ainm pàiste a chur sìos airson àite san sgoil-àraich le bhith tadhail aig oifis na sgoile. Cuiribh post-d gu admin@taobhnapairce.edin.sch.uk

The nursery class takes pupils from the age of three. To apply for a place for your child, please contact the school office. You can email the office on  admin@taobhnapairce.edin.sch.uk