Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh a’ cumail gu math. An t-seachdain seo san sgoil,  bidh an clas a’ deasbad mar as urrainn dhuinn dèiligeadh ri atharrachaidheanagus iad ag ullachadh airson gluasad gu C2. Bruidhnidh sinn mu na draghan agus na h-eagalan againn agus cuideachd mu cho inntinneach ‘s a bhios e tòiseachadh air C2.
Is e seo rudeigin as urrainn dhut a dheasbad aig an taigh cuideachd. Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh 😊

Hello everyone, I hope you are keeping well. This week in school the class will be discussion how we can cope with change as they prepare to transition to P2. We will talk about our worries and fears and also about how exciting it is on the prospect of moving into P2.  This is something you can also discuss at home. 

I hope you have a lovely weekend 😊

C5D – Eclipse

In C5D , this week, we had the opportunity to learn all about eclipses and how they happen. Pupils were excited to hear that a partial solar eclipse was going to be visible from Edinburgh on Thursday morning!

Pupils made fantastic pinhole projectors and went to the playground to see the eclipse happening. Everyone was very excited and enjoyed the view of the crescent sun!

 

Clas Uaine

Tha sinn a’ tòiseachadh  air dà dhiagraf ùr an ath-sheachdain; fh agus gh

Seo ceangal gu bhidio a tha a’ mìneachadh na fuaimean sin;  https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2
Tha sinn a’ cymail oirnn a’ leughadh an sgeulachd Goldilocks agus na Trì Mathan. Bidh an clas cuideachd a’ cruthachadh an sgeulachdan  fhèin, a’ cleachdadh na ‘s urrainn dhaibh de bhriathrachas Gàidhlig.
Ann an àireamhachd, bidh an clas ag ionnsachadh mu thomhas agus mar a bhios tu a’  tomhas agus ag gabhail cuideam cuid de nithean. Seo geama spòrsail mu chuideam;  https://pbskids.org/peg/games/happy-camel
Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh agus gun còrd an aimsir snog ruibh😊

We are moving on to two new diagraphs for next week; fh and gh

Here is a good video link explaing these sounds; https://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 We are continuing on reading the story Goldilocks agus na Trì Mathan.  The class will also be creating their own sotries using as much Gàidhlig vocabulary they can remember In numeracy the class will be learning about measure and how to measure and weigh certain objects. Here is a fun game about weight; https://pbskids.org/peg/games/happy-camel  

I hope you have a lovely weekend and enjoy the nice weather 😊