Blog a’ cheannard: Seachdain trang, mar as àbhaist!

Thill  a’ Bh-uas. Nic Ille Ruaidh Diluain; abair deagh naidheachd! An teirm seo bidh i a’ toirt taic dha sgioba na sgoil-àraich le fèin-measadh agus ag obair air  prògram eadar-ghluasaid airson sgoilearan ùra c1.

Mrs Reid returned to work on Monday; what great news! This term she will be supporting the nursery team with self-evaluation, and will be working on the transition programme for our new c1 pupils .

Agus thàinig Ben Mac a’ Phearsain ( B.P. A. Dùn Eideann a Tuath is Lìte) air chèilidh air c3. Bha deasbad aca air plastaig agus ar n-àrainneachd agus dòighean ath-chuartachaidh. An uair sin, chaidh e mun chuairt na sgoile le sgoilearan ‘Guth Sgoileir’.

Ben MacPherson, MSP, met with C3 to discuss environmental issues. He enjoyed seeing round the whole school and meeting lots of his constituents.

Chuir ar tidsearan crìoch air an t-seachdain aig seisean trèanaidh air measadh, còmhla ri co-obraichean bho na sgoiltean eile a tha ceangailte ri Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig. Bha e gu math feumail dhuinn.

On Friday afternoon, teachers attended a training session on assessment and moderation with our cluster colleagues. Mrs MacLeod and Miss Brown fed back on the training day they attended with HMIE.