Am Bodhaig – Clas 6T

An teirm seo, tha sinn gu bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn ‘Am Bodhaig’.  Thòisich sinn le bhith a’ cur leubailean air bodhaig sa chlas agus an uair sin, chluich sinn geama air na h-iPads far an robh ceisteachain bheaga againn an aghaidh ar caraidean. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn obair gach òrgan. 

Ma tha sibh deònach barrachd rannsachaidh a dhèanamh, feuch aig an taigh!  A bharrachd air ar topaig, tha rannsachadh sam bith gu bhith feumail oir ‘s e leughadh/sgrìobhadh airson fiosrachaidh a tha nar fòcas an teirm seo.