Mo Choimhearsnachd

Mar phàirt den phròiseact Mo Choimhearsnachd, chaidh C1U air cuairt bheag timcheall air Liìte gus faicinn dè th’ againn na ar coimhearsnachd. Chòrd seo riutha gu mòr agus chunnaic iad àitichean air an robh iad eòlach cuideachd. Thug seo cothrom mhath do na sgoilearan ionnsachadh mu dheidhinn cho cudromach agus a tha e a bhith cùmail sàbhailt fad ‘s a tha sinn a’ coiseachd sa bhaile.