Seachdain a’ Toiseachadh 23.09.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh air sgrìobhadh impidheach.  Tha sinn gu bhith a’ sgrìobhadh litrichean dhan cheannard feuch an iompaich sinn i.  Cuiridh sinn crioch air na litrichean an ath sheachdain.

Matamataig

Choimhead sinn air cumaidhean cruth 3D an t-seachdain seo is fhuair sinn an cothrom na cumaidhean cruth 3D a chruthachadh cuideachd!  Seall air iad seo!

Le Dr Jones, lean sinn oirnn le bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn ag obrachadh a-mach farsgaineachd.

Spòrs

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhios sinn ag obrachadh ann an diofar sgiobaidhean ann an unihoc còmhla ri Mgr Vitry an teirm seo.  Tha sinn den bheachd gu bheil sinn a’ dèanamh adhartas le bhith ag obrachadh còmhla ri daoine eile.

Cuspair

Tha sinn a’ cur crioch air an cuspair Alba Àlainn an t-seachdain seo is tha sinn a’ cleachdadh na sgilean teicneolas againn airson taisbeanaidhean a churthachadh.  Chleachd sinn na notaichean a chruthaich sinn ann an cànan airson ar cuideachadh leis na taisbeanaidhean.

Tha sinn air toiseachadh air an cuspair ùr againn – Forsaichean.  Dh’ionnsaich sinn mu iom-tharraing agus lùth-suathaidh.

 

Airson Spòrs

Q: What two things can you never eat for breakfast?

 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!