Taic ionnsachaidh – Facail chumanta

Seo clàraidhean de na facail chumanta airson ur cuideachadh aig an taigh.  Tha tòrr diofar dhòighean na facail ionnsachadh.  Seo cuid airson tòiseach tòiseachaidh:

  • Dèan geama leotha (m.e. paidhrichean, SNAP, Bingo …)
  • Sgrìobh iad ann an diofar dathan
  • Coimhead, còmhdaich, sgrìobh, dèan cinnteach
  • Sgrìobh iad air post-its agus cuir iad air feadh an taighe
  • Dèan dealbh le litrichean an fhacail

Here are audio recordings of sight words to help you learn at home.  There are many different ways of learning the words.  Here are some ideas to get you started:

  • Make a game with them (e.g. pairs, SNAP, Bingo)
  • Write them in different colours
  • Look, cover, write, check
  • Write the words on post-its and stick them throughout the house
  • Make a picture with the letters of the word

Seo ceangal ri barrachd diofar dhòighean a bhith ag ionnsachadh facail litreachadh:  Here is a link to some more different ways of learning to spell words:  fun spelling ideas 1

facail chumanta 1 a

seantansan fc1a agus dealbhan

facail chumanta 1 b

fc1b seantansan agus dealbhan

facail chumanta 1 – powerpoint

 

facail chumanta 2 a

fc2a seantansan agus dealbhan

 

 

facail chumanta 2 b

 

fc2b seantansan agus dealbhan

facail chumanta 2 -powerpoint

 

 

 

a bheil                   cha robh             agamsa                  a’ falbh                ag iarraidh          

ag innse              a’ coimhead         dhà                          cha toil                 an-dè       

a’ dèanamh          mhòr                     a  h-uile                 rudan                   thòisich

ruith                      aice                       againn                    chunnaic              aige

seantansan le facail chumanta 3a

 

 

facail chumanta 3b

sia           chòrd        dubh          uaine           nuairsin       rinn        duine          geal

eile          sgoil        thàinig         buidhe           is fheàrr       trì        daoine         dearg

ràinig          ghabh      fhuair

seantansan le facail chumanta 3b

 

 

facail chumanta 4a

ceud        ri taobh         choimhead         cha tàinig         mìle          a’ tighinn

còmhla rium       chan fhaod         an-diugh      caraid           deich           còmhla ris

’s dòcha    thàinig          a’ faighinn         ràinig       còmhla ri    fichead

cha d’ fhuair        fhèin

seantansan le facail chumanta 4a

facail chumanta 4b

fhathast          dhachaigh      dh’ fhàg       athair    madainn           dh’ iarr        Diluain

chuidich         thachair           furasta        dhomh       dh’ fhosgail        piuthar

dh’ èigh       dh’ fhalbh       feasgar         doirbh          còmhla rithe     is urrainn  

màthair

seantansan le facail chumanta 4b

facail chumanta 5a

bliadhna             an t-Earrach        am Faoilleach        an Cèitean          an t-Sultain

toilichte            an Gearran            an t-Ògmhios       an Giblean            an Dàmhair

chan urrainn         seachdain        an Samhradh        Dùn Èideann         am Màrt

an t-Iuchar          a bhon-dè           fhreagair

seantansan le facail chumanta 5a

facail chumanta 5b

mu dheidhinn        an t-Samhain       Alba                  am Foghar          an-uiridh

an Lùnastal          an Dùbhlachd        ag èisteachd         a’ fuireach

a chionn            an Geamhradh       mu dheireadh          gu h-obann

mì-thoilichte        an toiseach           mì-sgiobalta         a dh’ aindeoin sin

seantansan le facail chumanta 5b